PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zápočtový list
 2. Maximálny denný VZ pre nemocenské
 3. Pracovné jubileum a odvody
 4. hmotná zodpovednosť
 5. Dohodár odmietol prevziať odmenu
 6. Doplnkové dôchodkové poistenie.
 7. Dovolenka v skúšobnej dobe
 8. Úkolová mzda a nadčas
 9. nezdanitelny zaklad a dochodca
 10. predlženie rodičovskej dovolenky
 11. nevyčerpana dovolenka
 12. Zmena v odvodoch na NP pri dôchodcoch
 13. Narok na dlhsiu vymeru dovolenky
 14. Zmeny v ELDP
 15. práca pri invalidite
 16. vypoved internistu-nastup zivnostnika
 17. zmeny po 1.8.06 pri výpočte PN?
 18. príplatok za sobotu-je nárok ?
 19. Kontrola zo SP a zistené preplatky.
 20. dar pre zamestnanca
 21. Zamestnávanie manžela, manželky
 22. Dohoda o vykonaní práce
 23. Tabuľka odvodov na sociálne a zdravotné poistenie
 24. nevyplatené gastrolístky
 25. Odhlásenie zamestnávateľa
 26. Výpoveď
 27. DPN, výpoveď, preplatenie dovolenky - odvody do poisťovní
 28. oprava mzdy
 29. dva pracovne pomery
 30. priemerny zarobok
 31. absencia
 32. porusenie pracovnej discipliny
 33. Zákon o sociálnom poistení z r. 1994
 34. dovolenka
 35. nezdanitelny zaklad
 36. Minimalna mzda-stupne narocnosti
 37. Co doporucujete
 38. nevyplatená výplata
 39. PN a výpoveď zamestnávateľa
 40. Kto platí odvody za dohodára
 41. cestovné do zamestnania
 42. ako dlho archivovat dochadzku zamestnancov?
 43. pohovor so zamestnancom
 44. Prechod FO na sro - odvody
 45. Kto môže dočasne prideliť zamestnanca
 46. prispevok na životné dôchodkové poistenie
 47. Mám vyplatiť daňový bonus?
 48. zahran.prac.cesta
 49. odvody do SP
 50. Dva pracovné pomery?
 51. živnostník a PZ
 52. miesto vykonu prace zahranicie
 53. Pracovný čas
 54. Sprevádzanie rod. príslušníka + náhrada
 55. Ukončenie Dohody o vykonaní práce
 56. Zmluva pracovna
 57. Školenie
 58. Mzdy vrátnikov
 59. DOBPŠ a odmena
 60. Ochrana osobných udajov
 61. dovolenkový priemer
 62. Zdravotné poistenie
 63. priemerka
 64. prehliadka u lekara 7krat
 65. výška materskej - ženy na rodičovskej dovolenke
 66. Zmluvy so živnostníkmi
 67. Subeh dobrovolneho poistenia a zamestnania na matersku
 68. Návšteva lekára - doklad
 69. Minimálny vym. základ pre ZP - invalid.
 70. uctovanie stravnych listkov
 71. odvody soc.poist
 72. konateľ
 73. Honorár
 74. pracovná náplň
 75. zrážka
 76. zamestnanec a dohoda
 77. Je to preradenie alebo nie??
 78. Pracovný úraz
 79. Urad prace SV a rodiny
 80. materska a dovolenka
 81. Náhrada škody - dohoda
 82. Nezamestnany a dohoda
 83. danový bonus
 84. odvody SZČO s rodičovským príspevkom
 85. SZČO-odvody do SP-zníženie
 86. RLFO a zmena trvaleho bydliska
 87. Pracovný čas počas pracovnej cesty
 88. potvrdenie o prijme
 89. Písomný súhlas zamestnanca
 90. používanie služobného auta na súkr. účely
 91. Kedy odhláška do SP
 92. Úrazová renta.
 93. Odvody na starobné poistenie
 94. Prac.zaradenie po úraze-alkohol ved.prac.!!!
 95. Náhrada za cestovné motorovým vozidlom
 96. Vymeriavací základ ZP
 97. Dovolenka nad rámec ZP
 98. Štvrťročné odmeny a opatrovanie dieťaťa
 99. potvrdenie zamest. na ucelyPN
 100. Zmluva o dielo a odvody
 101. ZP zmena
 102. zahraničná služobná cesta
 103. aká je výška odvodu povinneho prispevku za nezamestnavanie zdravotne postihnutych zam
 104. ODVODY KONATEĽA a ako platiť čo najmenšie
 105. minimálna mzda
 106. Konateľ+materská+dohoda, PP???
 107. Vypoved z org. dovodov a novy kolega z inej firmy
 108. SZČO - PN
 109. RZZP typ S
 110. DOBPŠ
 111. zmena pobytu PN
 112. dovolenka
 113. zamestnanec a honorar
 114. Ako získa dobrovoľne nemocensky poistený čo najvyššie dávky?
 115. dôchodok SZČO
 116. praca cez vikend-priplatky
 117. Odstupné
 118. Účtovanie miezd a odvodov v jednod.účt.
 119. Výpočet priemerky za 3. štvrťrok
 120. danovy bonus
 121. PN 1.x
 122. Brigadnik alebo Pracovný pomer na dobu urcitu a Dohoda o vykonaní práce
 123. Určenie DSS sociálnou poisťovňou
 124. Sociálny fond v praxi
 125. SZČO + dôchodca
 126. Nárok na dovolenku.
 127. Odchodne
 128. Nezdaniteľné min.
 129. Preventívna prehliadka
 130. PN a dovolenka
 131. PP na kratší pracovný čas
 132. Minimálny vym. základ pre ZP - invalid.
 133. vyhlásenie -potvrdenie o návšteve školy?
 134. odhlasenie zamestnavatela
 135. skrátený prac. pomer
 136. výpočet DVZ
 137. daňový bonus
 138. Povinnosti voči zamestnancovi
 139. Invalid - skončenie prac. pomeru
 140. trinasty plat + ročny bonus vo výpovednej dobe
 141. nezdaniteľné minimum
 142. úmrtie - ročné zúčtovanie dane
 143. VZ pri DPN
 144. Daňový bonus - zmena pri uplatnovaní u rodičov
 145. Daňový bonus
 146. Odvody - SZČO
 147. Mzdy v roku 1990
 148. Ukončenie štúdia
 149. PN a odvody
 150. Mzda za 2 mesiace
 151. Výkazy do SP a ZP
 152. Daňový bonus
 153. nevyčerpaná dovolenka
 154. odvody likvidátora.
 155. Preplatenie náhradného voľna
 156. Dovp a výkaz do SP
 157. Odvody SP,ZP
 158. neodpracované hodiny
 159. dovolenka a časť roka skrátený úväzok
 160. Charakteristiky stupnov narocnosti prac. miest
 161. OKEČ kódy
 162. učiteľ dôchodca na čiast.úväzok
 163. vypoved z or.dovodov star.dochodca
 164. Výpoveď daná zamestnancom
 165. Oneskorená daň z príjmov
 166. Odmena obchodného reprezentanta
 167. Prac. pomer
 168. Stratené cestovné lístky
 169. Platenie poistneho z odmeny
 170. predčastný dôchodok a PN
 171. zamestnanec-živnostník
 172. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky - odvody..
 173. Zamestnávateľ a zamestnanec na rodičovskej dovolenke
 174. PRÁCA RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA VO FIRME
 175. stravné
 176. doplnkove dochodkove sporenie
 177. DoBPŠ - odvody
 178. školník + kurič
 179. Prerušenie PN
 180. BOZP - klasifikácia úrazu
 181. OČR pri súbehu nemocenského poistenia
 182. Sprostredkovanie DDS na základe dohody o vykonaní práce
 183. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na ZP - dôchodcovia
 184. odhláška zo SP
 185. Odvody do ZP
 186. PZ na dobu určitú a jej opätovne predĺženie
 187. PP a predčasný starobný dôchodca
 188. Služobné auto a zrážky zo mzdy
 189. Nezabudnite uhradiť nedoplatky z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie!
 190. Náhrada za odpracovaný štátny sviatok
 191. ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2005
 192. Zdravotné-nedoplatok
 193. podpora v nezamestnanosti
 194. Je prémia súčasť mzdy na PPÚ?
 195. vypočet mzdy-novy zam-iba pár dní odprac
 196. Pracovník z úradu práce
 197. nedoplatok v ZP
 198. Povinnost zamestnavatela zabezpecovat preventivne prehliadky
 199. Zlepšovací návrh
 200. MIN.MZDA ZA 6 HODIN PRACE
 201. dovolenka a čas úspešne skončeného štúdia
 202. Prihláška FO na dôchodkové poistenie pri narodení dieťaťa
 203. Pre tweety
 204. Fond prac. doby - nerovnomerne rozvrh. prac. čas
 205. výpoved
 206. Doplatok do minimálnej mzdy
 207. Poskytnutie údajov polícii
 208. dve pracovné zmluvy
 209. Skončenie pracovného pomeru
 210. dovolenkové priemery
 211. rizikové pracoviská
 212. Sprevádzanie na psych. vyšetrenie
 213. Platové triedy
 214. MD-zamietnutý nárok na dovolenku!
 215. podnikanie na predlzenej mat.dovolenke
 216. odstupne + žiadosť o skončenie pracovného pomeru
 217. Stravne ako szco
 218. Odvody SZČO pri súbehu zamestnania
 219. VZ pre SP a ZP
 220. Nárok na dávky pre nezamestnaných
 221. Nerovnomerný pracovný čas v kocke
 222. Prihlásenie člena dozornej rady do zdravotnej poisťovne
 223. Dovolenka počas materskej
 224. Rozumie tomu niekto? fakt potrebujem pomoc
 225. Odvody do SP
 226. Cestovný príkaz
 227. Vypoved
 228. zrážka zo mzdy - ale nie exekúcia
 229. SP - ZP nenastúpenie do práce
 230. Cestovné náhrady
 231. Stravovanie zamestnacov
 232. III.pilier - účtovanie
 233. výkaz o práci
 234. Doba určitá-znovuzamestnanie pracovníka
 235. druh práce a stručná charakteristika vodiča camionovej dopravy
 236. Zmena letného na zimný čas
 237. Odchod na matersku 2006/2007
 238. Zahraničná pracovná cesta
 239. invalidny dochodok
 240. zamestnanie pracovníka s ťažkýcm zdr-postihnutim
 241. Hromadné čerpanie dovolenky + nárok
 242. prečerpaná dovolenka
 243. zaokrúhlenie hodinovej min. mzdy
 244. DDP- VZ PRE SOC.POISTOVNA
 245. garančné poistenie
 246. Chránená dielňa
 247. Náhrada z neplatne skončeného PP
 248. dieťa v nemocnici
 249. dôchodcovia, príkazné zmluvy, odvody
 250. nedodanie PN SP