PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DoPČ - urad prace
 2. môže sa poberatelka rodič.príspevku zamestnat na dohodu a aké sú odvody?
 3. Má právnicka osoba a konateľ povinnosť platiť odvody do SP a ZP
 4. nárok na stravné pri pracovnej ceste v mieste bydliska?
 5. Dohody od mája 2017
 6. doplatenie daňového bonusu
 7. Starobný dôchodca a RZD za rok 2016
 8. Odstupne po dlhodobej PN - odvody
 9. Nezdaniteľna časť na manželku - RD platena a neplatena
 10. darovanie 2 %
 11. Mám nárok na dovolenku ak som na RD a pracujem na dohodu?
 12. Pracovala som od 1.8.13-31.1.17 doba urcita zastupovanie pocas RD - aku dobu budem mat narok na podporu.
 13. cerpanie dovolenky pri vypovedi
 14. Uvádza sa do daňového priznania FO typ A dôchodok?
 15. Neskôr zaplatená povinnosť na dani zo závislej za december 2016
 16. Daň z odmeny osobnému asistentovi
 17. Je výhodnejšie čerpať neplatené voľno alebo dať výpoveď a čerpať podporu v nezamestnanosti?
 18. NČZD na manžela, evidovaný na ÚP
 19. uplatnenie NČZD na manželku a jej príjem z prenájmu
 20. zaradenie zamestnanca do PT
 21. Odpoč.položka ZP
 22. Ako ukončiť pracovný pomer , ak zamestnanec nechodí do práce a nie je v SD?
 23. Nariadenie čerpanie dovolenky
 24. Správa o vykonávaní činnosti ADZ
 25. Výpočet odchodneho
 26. Minimalna hodinová mzda
 27. Som PN a nezamestnaná
 28. dovolenka a zmena v príplatkoch?
 29. Mimoexekučné zrážky - dohoda o zrážkach je neplatná?
 30. Nárok na PN
 31. diéty
 32. Nedoplatok_Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 33. Rocne zuctovanie preddavkov na dan - dochodca
 34. Exekučná zrážky zo mzdy
 35. PP na dobu určitú a PN
 36. pracovná cesta a dohodár
 37. Ako sa počíta 48 odpracovaných hodín za týždeň v priemere za 4 mesiace?
 38. Ako sa v praxi nahrádza 2 dňový nepretržitý odpočinok?
 39. Práca v dňoch nepretržitého odpocinku - o akú prácu sa jedná?
 40. Rátajú sa odpracované dni nadčasov do dôchodku?
 41. Kedy ísť na PN, aby si zamestnanec nepokazil odstupné a odchodné?
 42. Vyúčtovanie pracovných ciest do zahraničia
 43. Možem spojit dovolenku s volnom?
 44. prijem manzelky na prelome rokov
 45. SP a opravné vykazy-penale
 46. Kontrola zo sociálnej poisťovne
 47. nárok na dovolenku
 48. Ukončenie PP
 49. Nedoplatok z RZD
 50. RZD: vysoké príjmy a preplatok dane
 51. vypoved dana zamestnavatelom
 52. PN po skončení pracovného pomeru na dobu urcitú
 53. Preplatenie dovolenky počas MD?
 54. Odpočítateľná položka na manželku
 55. Linked In - ako funguje vyhľadávanie ľudí - potenciálnych zamestnancov?
 56. Co s Potvrdenim o prijmoch vytlacenym s datumom po 15.2.2017?
 57. Úrad práce a neziskovka
 58. zastupovanie za vedúceho pracovníka
 59. Odpocet na manzelku
 60. Odstupne pri skonc.PP-zrus.miesta.
 61. Výpoveď §63 ods 3 písm. e/
 62. Ukoncenie TPP, zacatie dohody a evidencia na UPSVAR...
 63. Zneuzivanie nadcasov v skratenom uvazku
 64. Dotacia z Uradu prace - Cesta z kruhu nezamestnanosti
 65. Francúzska výplatná páska
 66. Daňový bonus na dieťa v pestúnskej starostlivosti jedného z manželov
 67. Dôchodkové poistenie a úrad práce
 68. Stupeň náročnosti práce inštruktora autoškoly
 69. Nárok na daňový bonus a poberanie podpory
 70. dovolenka z organizacnych prestojov
 71. PN_zamestnanec nastúpil do práce skôr..
 72. Aké sú povinnosti zamestnanca pri nástupe do práce?
 73. Invalidný dôchodca v dôchodkovom veku a NČZD
 74. Starobny dochodok zo Slovenska v Anglicku
 75. potvrdenie z úradu práce - odpočítateľná položka na manželku
 76. OCR a prechodový listok
 77. Odpočítateľná položka na ZP
 78. mesačný základný zárobok zamestnanca
 79. Ako dlho trvá posúdenie nároku na invalidný dôchodok?
 80. Komu patrí odchodné?
 81. Ako opraviť vykonané RZD dane za predchádzajúci rok (2015)
 82. odvody na SP po PN-ke SZČO
 83. Nerovnomerný prac. čas a konto prac. času
 84. Ako postupovat v pripade, ze zamestnankyna nechce pracovat na nocnej zmene, z osobnych dovodov?
 85. Okamžitá výpoveď - doručenie PN , ako postupovať ?
 86. Dohoda o skonceni PP zo strany zamestnanca a odstupné
 87. Odvody do ZP a SP z vyplateného odstupného
 88. NČZD na manželku_vlastný príjem manželky
 89. OP na manželku - RZ dane
 90. Neplatené voľno zamestnanca a mesačný výkaz do zdravotnej poistovne
 91. Môžem mať Dohodu o prac. činnosti a byť evidovaný na NUP -poberať dávky?
 92. Ročné zúčtovanie za rok 2016
 93. Daňový bonus Slovenky pracujúcej v ČR
 94. Dodatočné priznanie daňového bonusu v RZD za rok 2016.
 95. konateľ zamestnanec
 96. materské od 1.5.2017
 97. Kolko je minimalna mzda?
 98. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov a konateľ
 99. Ako prihlásim pracovníka na dohodu ked nemá trvalý pobyt
 100. Ake mam penazne naroky pri pracovnom uraze?
 101. Ukoncenie HPP
 102. Z coho sa pocita materska SZCO?
 103. Tehotenstvo a lekárske prehliadky
 104. Ako mám chápať 40 odpracovaných dní? Každý den ak odrobi napr.iba 2 hodiny alebo to môže byť 40 * 7,5 hodiny?
 105. RZD - povinnosť vykonať ak je pochybnosť o správnosti potvrdení o príjme?
 106. Platenie sociálneho poistenia - zamestnanec + SZČO
 107. Príjem z ČR - čo do akej kolonky v DP typ B
 108. Ako zaúčtovať stravné lístky
 109. Ako napísat písomne upozornenie pre externeho vodica za vulgarne spravanie
 110. Urad prace a pohovor
 111. Je možné, aby hrubá mzda za január 2017 bola nižšia ako minimálna mzda?
 112. Brigáda počas práce
 113. Príjem zo závislej činnosti len z ČR - povinnosť podať DP v SR aj ČR?
 114. Mám nárok na mzdu za prácu cez sviatok, ak som vyslaný do ČR (dohoda o vyslaní), kde sviatok nebol, ale na Slovensku bol?
 115. Co sa povazuje za pracu nadcas? Ako ma byt praca nadcas podchytena v pracovnej zmluve?
 116. NEpravidelny prijem a odvody do SP A ZP
 117. Minimálna mzda v Španielsku od 1.1.2017
 118. Prednostná exekúcia a "opakovaná dávka" mesačne?
 119. Konateľ a prihlásenie do ZP
 120. nčzd na nezamestnaného manžela
 121. Okamžitá výpoveď a neskoré doručenie PN
 122. príspevok pri nájdení práce
 123. Moze sa uzavriet dohoda pocas vypovednej doby?
 124. Otec na MD
 125. PP na obdobie projektu
 126. Dodatková dovolenka
 127. Výpoveď zamestnanca a odstupné
 128. Aká forma pracovnoprávneho vzťahu počas krátkodobého zastupovania zamestnanca na PN?
 129. Odchodné a nárok
 130. Prekazka na strane zamestnavatela
 131. Bezpečnostný projekt - rodné číslo - prihlasovanie do poisťovní
 132. Materská z Čiech a príjem manželky
 133. Autorská zmluva a povinnosti autora
 134. Povinnosť pri pracovnej zmluve mať aj náplň práce?
 135. Náhrada mzdy za nevyčerp.dovolenku-skonč.PP.-povinnosť alebo možnosť zamestnávateľa?
 136. Hluk a rekondicne pobyty
 137. Pri tranzite cez Rakúsko je potrebné dokladovať minimálnu mzdu od 1.1.2017?
 138. Nevypočítaná a neodvedená daň zo mzdy zamestnanca
 139. Nezdaniteľná časť na manželku - prac. pomer, PN a invalidný dôchodok...
 140. Priznanie starobného dôchodku spätne a žiadosť o vrátenie poistného
 141. vzorec na výpočet NČZD na manželku
 142. minimalna mzda predavačky s hmotnou zodpovednosťou
 143. Nezdaniteľná čiastka na manžela
 144. Materská, práca na HPP a odvody do SP
 145. rocne zuctovanie zamestnanca a odpocitatelna polozka na manzelku
 146. zvysenie ID na zaklade novej diagnozy
 147. Dohoda o vykonaní práce
 148. 2 pracovné pomery a PN len z jedného z nich
 149. NČZD na manželku u starobného dôchodcu
 150. Dividendy a konateľ s.r.o.
 151. Náhrada príjmu pri PN po ukončení PP
 152. Zdaniteľný príjem za r. 2016 je 1406,00 €, robím RZD, resp. musím podať DP?
 153. Podáva zamestnávateľ Ročné zúčtovanie dane za zamestnankyňu ktorá bola celý rok na rodičovskej dovolenke?
 154. Dohoda - sadzba zdrav.poistenia občan ŤZP
 155. Hlavný prac. pomer a dohoda o VPČ u jedného zamestnávateľa a vyhlásenie
 156. Danový bonus za rok 2016 v RZ
 157. Mzdy - Garančné poistenie
 158. Výpovedna lehota pri výpovedi na rozhraní 1 roka
 159. Kratenie naroku na dovolenku po PN
 160. ddp a potvrdenie
 161. výpočet odstupného
 162. aká doba do zápočtového listu
 163. Materské a možnosti
 164. Plán dovoleniek - ku ktorému dátumu a či aj z-ci, ktorí nastúpia v priebehu roka
 165. Zamestnanecká rada
 166. Zamestnavanie studenta a danovy urad
 167. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri ukončení pracovného pomeru.
 168. Nárok na odstupné
 169. Dividendy - RZD, DP
 170. Ako zmeniť pracovnú náplň v Dohode o vykonaní práce počas poberania materského?
 171. Správny výpočet DVZ - náhrada príjmu - poist. menej ako 90 kal. dní ?
 172. Opravný prehľad
 173. Finančný príspevok na stravu je z akej hodnoty,?
 174. nárok na danový bonus pri výstupe z prac. pomeru
 175. Nevyplatenie mzdy
 176. Vyhlásenie podpísané u dvoch zamestnávateľoch
 177. Mesačný výkaz a dohodár
 178. z čoho sa počíta PN
 179. Nárok na dovolenku po nástupe z rodičovskej dovolenky
 180. ZP vykazuje chybu v Oznámení zamestnávateľa- dohodár, dovŕšenie dôch.veku, nepoberá ešte dôchodok.
 181. Daňový bonus - od 19. 10. 2016 bol zaradený na Úrad práce - má nárok na daň. bonus aj za 10/2016?
 182. Z čoho počítať príplatok za nočnú a iné príplatky
 183. je zo zákona, že na výplatnej páske musí byť uvedená čistá mzda?
 184. Náhrada príjmu pri PN na prelome roka?
 185. aká je minimálna hodinová sadzba - dohoda o prac. činnosti?
 186. Môže si DB na manželku uplatniť manžel?
 187. Ako sa dá doplatiť mzda za 1 deň minulého roka
 188. Prepadnutá dovolenka?
 189. smrt zamestnanca a odvody
 190. minimalna mzda pri 7h. pracovnom case
 191. PP na dobu určitú a MD
 192. Doklad z ubytovania a vyúčtovanie prac. cesty.
 193. Neplatené voľno zamestnanca a odhlásenie z poisťovní
 194. Rozhodné obdobie pre PN
 195. Moze dohodar ist na PN
 196. Skrateny uvazok alebo dohoda popri praci na TPP
 197. Zamestnávateľ - ukončenie o zamestnaní - nechce vydať
 198. Žiadost o ročné zúčtovanie dane, občan ČR
 199. Vyhlásenie a priznaný starobný dôchodok
 200. Dodatkova dovolenka
 201. Daňový bonus a vyženené deti
 202. Je povinnosť zo zákona si overiť, či manžel-ka zamestnanca si uplatnil DB?
 203. manualna praca na doma
 204. Koniec predĺženej RD a evidencia na úrade práce
 205. Polovičný úväzok a živnosť.
 206. NČ na manželku
 207. Ročné zúčtovanie dane
 208. Vyhlásenie
 209. Nárok na dovolenku pri 12hodinovej smene
 210. Čistý príjem manželky pri uplatnení nezdanitelnej čiastky na ňu je Čiastkový základ dane - zaplatená daň?
 211. Práca popri Rodičovskej Dovolenke
 212. Uplatnenie nároku na DB
 213. Neprítomnosť zamestnanca pre zlé počasie
 214. Zmluvná viazanosť zamestnanca
 215. Príplatok za nočnú prácu?
 216. Daňový bonus
 217. Miesto vykonu prace a bydlisko zamestnanca
 218. Študent pracujúci v ČR a zdravotné poistenie na Slovensku
 219. Kratší pracovný úväzok
 220. Konateľ vo slovenskej s.r.o. so zahraničným trvalým pobytom odmenovať finančne alebo nie?
 221. Ako bola vypočítaná nasledovná mzda a odvody?
 222. Aká bude PN-ka?
 223. Zákonník práce § 142 bod 4
 224. Nárok na odchodné na invalidný dôchodok.
 225. RZZP - dnes doručene opravné, zaúčtovať do roku 2016?
 226. nepedagogický pracovník
 227. ako opraviť vo všzp?
 228. Rocne zuctovanie dane - doklady
 229. nárok na dovolenku
 230. zaradenie hlav. kuchárky
 231. NCZD na manzelku - jej prijem je z CR
 232. Pracovná cesta v mieste bydliska - má nárok na stravné?
 233. zaokrúhlenie platu
 234. skončenie PP dohodou - stiahnutie
 235. Odvody - zdravotná poisťovňa
 236. aká bude výška podpory
 237. Doručovanie platových výmerov zamestnancom vo verejnej správe .
 238. Predlzenie VD o PN - ktory paragraf
 239. RZD a RZZP - zahŕňa sa pri výpočte RZD aj preplatok/nedoplatok z RZZP?
 240. Podmienky na vyplatenie odchodného do predčasného dôchodku
 241. Výpočet priemerného týždenného pracovného času §85a
 242. Mám nárok na PN-ku?
 243. Mam narok na vratenie odvodov, ak ich zamestnavatel odviedol a mam plny ID?
 244. Porušenie § 98 ods. 8????
 245. Exekučné zrážky-depozit
 246. Ročné zúčtovanie dane a RZZP
 247. Narok na cerpanie sprevadzania clena rodiny k lekarovi
 248. doplatenie mzdy - koľko rokov spätne
 249. Nárok na RD - zmena zamestnávateľa počas mesiaca
 250. vyska davky v nezamestnanosti