PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zamestnanec na predcasnom dochodku
 2. Zamestnanec nesúhlasí so zmenou PZ
 3. Pracovna cesta
 4. PN cely mesiac
 5. Elektronické zasielanie výkazov
 6. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP C
 7. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklad TYP B
 8. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, príklady TYP A
 9. Odvody do SP pocas PN, ale som SZCO aj zamestnanec
 10. Dovolenka
 11. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
 12. Nevyplatenie mzdy
 13. ako spravne vyrátať VZ?
 14. Stravovanie v zahraničí
 15. potvrdenie o vyske prijmu
 16. Zápočet rokov
 17. Hlavný kontrolór obce
 18. Zrážky zo mzdy
 19. Prezamestnanie
 20. povinnosti mzdára (začiatočníka) spojené s výpočtom miezd
 21. vedenie krúžku - odmena
 22. Ročné zúčtovanie zdrav. poist.
 23. zrážky - exekúcia
 24. VZ
 25. rizikové pracovisko
 26. Zodpovedná osoba - ochrana osobných údajov
 27. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 28. Maly alebo velky zavod?
 29. Výpis z daňového priznania
 30. exekučný príkaz
 31. MVZ na soc.poistenie v 2004
 32. prispevok na pracovné ošatenie
 33. Dôchodok z mladosti
 34. FO-Nezamestnanost & Dohoda o vykonani prace
 35. absencia
 36. čiastočný invalid
 37. Mzda za nadčas
 38. materské - ako ju dosiahnut co najvyssiu
 39. vypoved
 40. Zrážková daň - príjem do 5000,- Sk
 41. Doklad o príjme a preddavkoch na ZP
 42. Čiastočne invalidný ZC-skončenie PP
 43. ktorý § ktorého zákona??
 44. Prevzatie výplatných pások
 45. exekúcia z DoVP
 46. II.pilier dôchodkového sporenia
 47. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, vyhláška MZ SR
 48. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív pomocných
 49. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, návody na vyplnenie tlačív ročného zúčtovania
 50. Dohoda o vykonaní práce u študenta VŠ
 51. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, aktuálne informácie
 52. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie, postup zamestnávateľa
 53. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal viac zamestnaní
 54. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal jediné zamestnanie
 55. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj samoplatiteľ
 56. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý mal príjmy podľa § 13 ods.5
 57. Zákl.hod.mzda vs týždenný prac.čas.
 58. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO
 59. Zdravotné poistenie - ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý bol aj SZČO
 60. Povinné odvody po 18-tom roku.
 61. nárok na dovolenku pri nerovnom.prac.čase
 62. Roč. zúčtovanie preddavkov do ZP.
 63. Min.hranica pre platbu poistného.
 64. Elektronické posielanie dokladov
 65. DOPŠ
 66. príplatok
 67. dohoda o UPP pocas skus.doby
 68. Štvrťročný prehľad
 69. Absencia
 70. preplatenie dovolenky
 71. Platené voľno podľa ZP
 72. Veľkonočná nedeľa
 73. bonus - otec
 74. Zdravotné poistenie pre znalcov a tlmočníkov
 75. Odpustenie penále + ZP
 76. Výpočet hodín, ktoré je pracovník povinný za mesiac odpracovať
 77. odvody
 78. preplatok na socialnej poistovni a vratka?
 79. živnosť a odvody ZP a SP
 80. dohoda o hmotnej zodpovednosti na DoVP
 81. Súdny výkon rozhodnutia
 82. PN - náhrada príjmu
 83. Rozvrhnutie pracovného času a dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 84. Zamestnanec počas prerušenia štúdia
 85. Prilohy k tlacivu na 2%
 86. Rodinné prídavky
 87. Prac.zmluva na dobu určitú
 88. Odpočinok, čerpanie RD...
 89. Výpoveď zamestnancovi - odstupné ???
 90. k dohode a zrušenie
 91. vypocet PN
 92. Príkaz na začatie exekúcie
 93. Mzdové účtovníctvo - odvolanie z funkcie
 94. Účtovanie kalkulovanej ceny stravného
 95. prikazná zmluva - náhodilá činnosť
 96. Tvorba SF
 97. PN
 98. odvody dobrovoľne nezamestnaného
 99. Dva pracovné pomery a max. VZ
 100. Stravné lístky pri 12 hod. smenách
 101. sociálna poisťovňa - kontrola
 102. Automobil vo vzťahu k DPH v príkladoch - 1. časť
 103. Ročné zúčtovanie ZP
 104. Ročné zúčtovanie dane.
 105. Pracovný čas-nepretržitá prev.
 106. Sofer bez vodicskeho preukazu
 107. Pracovná zmluva.
 108. exekučný príkaz
 109. Odvody do ZP a SP - 2.pracovný pomer
 110. Žiadosť o vyplatenie daňového bonu z DÚ
 111. RZ ZP
 112. Potvrdenie o zraz.preddavkoch a zrážkový príjem do 5 tis.
 113. Neplatenie odvodov zamestnávateľom.
 114. preplatenie dovolenky
 115. zamestnanec-podiely zo zisku
 116. výpovedný dôvod
 117. poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu
 118. Platenie odvodov popri zamestnaní
 119. Odmena konateľa
 120. Návšteva u lekára - náhrada príjmu
 121. Predĺženie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú (§ 48 Zákonníka práce)
 122. Nezdaniteľná časť....poradíte?
 123. zdravotne poistenie
 124. Dvojité zdanenie ?
 125. Ako kontrolovať prácu účtovníčky
 126. ako na to...
 127. Zamestnávanie dôchodcu
 128. Výsluh. dôchodca-zamestnanec-odvody
 129. ELDP - súrne
 130. čo všetko na SP
 131. dôchodca a podpora
 132. Pracovná zmluva + DoVP a odvody do ZP
 133. úmrtie zamestnávateľa
 134. DIČ
 135. DOVP v českých korunách
 136. Q prehlad
 137. Preplatok dane-zamestnanec a daňový úrad
 138. Miesto výkonu práce
 139. minimalna mzda mesacna/hodinova ?
 140. mzda v cudzej mene
 141. SZČO sučasne zamestnanec - ?odvody?
 142. ošetrovanie člena rodiny
 143. Zrážková daň
 144. Platiteľ ZP pri výsluhovom dôchodku
 145. PRIJEM Z MANDATNEJ ZMLUVY A ODVODY
 146. 2 dni dovolenky
 147. Mzda pri PN
 148. Výpomoc SZČO
 149. PN -neskore doručenie
 150. Dohodár a stravné lístky, diéty, náhrada za používanie vl. MT
 151. Prihlasit dohodarov do ZP?
 152. ROZDELENIE ZISKU KONATEĽOM ZA ROK 2004 A VZ
 153. invalidný dôchodok
 154. Nútená dovolenka
 155. opäť odvody do zdrav.poisťovne
 156. SZČO a PN
 157. prikazna zmluva alebo viacere prac.pomery
 158. dobrá rada
 159. Neplatené voľno a odvody
 160. Vypoved a potvrdenie na odpocitatelnu polozku
 161. Star.doch.sporenie -co s tym mam urobit?
 162. Zmena všetkých VZ pri PN?
 163. Práca na polovičný úväzok,čo všetko musí zmluva obsahovať resp.čo je potrebné?
 164. PN a výpoveď
 165. PN co s tym?
 166. A zase zápočtový list
 167. ŠTudent starší ako 26 rokov
 168. SZČO a PN
 169. Živnostník - aké odvody?
 170. Výpis z DP-ako tento rok???
 171. neplatené voľno&výpoveď
 172. Oznámenie na DÚ o zrážkovej dani
 173. RZ dane
 174. Podnikové životné poistenie
 175. Personalistka a mzdová účtovníčka
 176. Zavádzajúce info od Soc. poisť a teraz vážny problém
 177. Slobodbý prístup k informáciám.
 178. Stravne listky
 179. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenie pre SZČO
 180. Vyúčtovanie zdravotného poistenia
 181. pošta
 182. Uplatnenie nezd. casti zakladu - DDS
 183. Ročné zúčtovanie
 184. Cesťáky
 185. vymeriavaci základ
 186. Ukončenie PP a papiere
 187. Práca na zmeny
 188. Výška poistného pre SZČO
 189. Dohoda o vykonaní práce
 190. Keď sa prihlasuje nový zam. do SP
 191. potvrdenie o príjme
 192. odchod zo zamestnania
 193. Služobná cesta
 194. Nárok na dovolenku
 195. Vzor písomné napomenutie
 196. vypoved dana zamestnancom
 197. Odvody SP - dobrovoľné a povinné poistenie
 198. Príjem počas materskej???
 199. Odvody do SP za štatutára?
 200. zamestn.+vl.mot.vozidlo
 201. Číslo poslednej novely
 202. nedoplatok dane z RZ
 203. náhrada príjmu pri dočasnej PN - pracovné alebo kalendárne dni?
 204. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 205. OČR
 206. Výpočet priemerného zárobku na pracovnoprávne účely
 207. Zostatok dovolenky
 208. vysluhovy dôchodok - vojsko
 209. práca na dohodu a odvody do Sociálnej poisťovne
 210. úrad práce/predčasný dôchodok ?
 211. veb. stránka sociálnej poisťovne
 212. čerpanie dovolenky po nástupe z RD
 213. prihlásenie zamestnanca na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom SMSky
 214. odvody pri polovicnom uvazku
 215. Predpokladany priemer na dovolenku
 216. Hlásenie o vyúčtovní dane
 217. Povinný podiel ZPS
 218. dodatok k dohode
 219. Potvrdenie o príjme pre banku
 220. stravné a kuchári
 221. nadčasy+stravné
 222. dohoda a ZP
 223. ukončenie štúdia a nárok na DB v 1/3 mesiaca
 224. Jubileum a odvody
 225. Konzultacie - pracovne pravo
 226. dohoda
 227. Potvrdenie o zaplatení dane
 228. Škodová komisia
 229. Vzor ukoncenia prac.pomeru dohodou.
 230. Pracovný pomer na dobu určitú
 231. Min. mzda r. 1994,1995
 232. Odvody do ZP - samoplatiteľ
 233. Dohoda o vykonaní práce alebo živnosť popri zamestnaní
 234. Prihlásenie a storno-súrne prosím
 235. Začínajúci živnostník...
 236. Mesačný výkaz do SP
 237. Dohoda o BPŠ - občan ČR
 238. Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca - DOKLADY
 239. kamery na pracoviskách
 240. danový bonus
 241. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 242. ked SZČO otehotnie
 243. povinnosti zamestnavatela
 244. Daňový bonus na vydatú dcéru
 245. Pracujúci dôchodca
 246. Daň zo mzdy
 247. Odstupné a odchodné
 248. Danovy bonus-deti od 2 partnerov
 249. nárok na dovolenku pri viacerých pracovných pomeroch
 250. Odvod za ZŤP