PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Fond pracovného času
 2. Dôchodca a RZD
 3. daňový bonus a pracovný pomer študenta
 4. Zahraničie
 5. vypoved-koniec starosti ?
 6. Výpoveď dohodou
 7. Povinna prestavka v praci?
 8. Vysoká škola - potvrdenie
 9. Výplata mzdy v EUR
 10. Výpočet odvodov po PN
 11. Prémiové ukazovatele
 12. Kratší PČ - doplatok min.mzdy
 13. mzdový list r.2006
 14. prispevky na dlhodobo nezamestanych
 15. Ukončenie PP a odvody
 16. Zabezpečenie stravy
 17. Uplatnenie daň.bonusu
 18. Dôchodok a odpočítateľná suma na daňovníka
 19. ročné zúčtovanie - presun zamestnancov
 20. Sociálne poistenie a práca v zahraničí
 21. Doplatok do minimálnej mzdy
 22. tlačivo Vyhlasenie
 23. Odvody studenta do ZP
 24. Predčasný starobný dôchodok
 25. DDP a odvody
 26. Odchod do dôchodku
 27. Odstupenie od uzatvorenej PZ
 28. Mzda a odvody pri 1/2-úväzku
 29. Pokuta za ZŤP
 30. Odhlásenie zo ZP
 31. vyúčtovanie
 32. Výška dovolenky
 33. Originálne tlačivo na daňový úrad - Áno alebo Nie?
 34. výp.doba a prekážka na strane zamestnávateľa
 35. Ročné zúčtovanie ZP
 36. práca v ČR
 37. Socialny fond
 38. majitelia s.r.o. - mesačný plat
 39. osobná asistencia
 40. skončenie PP §60
 41. Odvody na ZP do 100 Sk
 42. Živnostník a zamestnanec v jednom...
 43. PN v tehotenstve
 44. vrátenie PvN u dôchodcu
 45. Finančný dar a jeho zdanenie
 46. Ročné zúčtovanie ZP
 47. ..............
 48. hlásenie
 49. Prechod zamestnancov
 50. Hranice povinnej ucasti SZCO na SP od danoveho r. 1999
 51. Ročné zúčtovanie
 52. Doktorand-prerusenie studia
 53. Danovy zaklad 114tis.-ake odvody do soc. a zdr.
 54. Dovolenka - malá otázočka
 55. cestovné náhrady
 56. Náhrada mzdy pri darovaní krvi
 57. ročné zúčtovanie
 58. osobné spisy zamestnancov
 59. Daňový bonus-druh a družka
 60. ročné zúčtovanie dane- študent
 61. SZCO a odvody
 62. brigádnická práca študenta - odvody
 63. Neplatené voľno
 64. Výpočet mzdy
 65. nahrada mzdy za pohreb a narok na gastracik
 66. zuctovanie dane pri praci na dohodu
 67. zučtovanie dane pri praci na dohodu
 68. prerábanie mzdového účtovníctva za rok 2005
 69. prac. zmluva
 70. platiť alebo neplatiť?
 71. rodicovska dovolenka-kam sa prihlasit? kto ju plati?
 72. Zrážková daň
 73. denny student, reg. DIC, brigada
 74. nekratenie predcasneho starobneho dochodku
 75. ukoncenie pracovneho pomeru
 76. zúčtovanie
 77. ochrana osobných údajov - internet
 78. ročné zúčtovanie - ako skontrolovať správnosť výpočtu?
 79. Nástup na materskú
 80. Potvrdenie o ZaVP
 81. mzdy, odvody a evidencia záväzkov
 82. Dôchodok
 83. Návrat po RD
 84. dôchodca - nárok na nezdaniteľnú časť základu dane
 85. Odvody SP
 86. Prečerpaná dovolenka
 87. Daňový bonus v ČR
 88. potvrdenie na účely nemocenských dávok - ako vypísať?
 89. náhrada mzdy - účasť na pohrebe
 90. Zmena výpočtu PN
 91. daňový bonus a ročné zúčtovanie
 92. PP + materska + RZ
 93. výška nezdaniteľnej časti na rok 2005 u absolventa VŠ
 94. nezdaniteľná časť na manželku - doloženie sobášneho listu
 95. Zahraničné cestovné príkazy - vyúčtovanie
 96. výplatný termín
 97. DVZ pre ND pre úkolových robotníkov
 98. hlásenie PN do zdrav.poisťovne
 99. študent a zdravotné poistenie
 100. uplatnenie manželky
 101. Mimopracovný úraz
 102. Vyplácanie ošetrovného
 103. evidencia uzatvorených dohôd o vykonaní práce
 104. Nezdaniteľná časť, hlavná a vedľajší prac.pomer
 105. Výpoveď
 106. brigadnik u zivnostnika
 107. zdravot. poistenie a preddavky
 108. výkaz do SP?
 109. čiastočný invalid
 110. pracovná zmluva na dobu určitú a práceneschopnosť
 111. výpis z daňového priznania SZČO pre zdravotnú poisťovňu
 112. ročné zúčtovanie dane - nedoplatok do 100,- Sk
 113. dohoda o vykonaní práce - dodatok o zmene výšky odmeny
 114. ročné zúčtovanie dane - doklad o nevyplatení príjmu
 115. Zúčtovanie danie + materská
 116. materské a rodičovský príspevok - kto vypláca?
 117. Odpočet na daň a daňový bonus
 118. nahlásenie OČR - sled krokov
 119. pomoc
 120. Tesco poukážky - nepeňažný príjem ako zdaniť?
 121. maximálny denný vymeriavací základ pri PN
 122. ZP študent+ TPP
 123. nezdaniteľná časť v ročnom zúčtovaní (87 936) - uplatniť celú?
 124. Aký príjem SZČO na platenie soc. a zdrav. odvodov?
 125. ošetrovné - vyplácanie po 11tom dni
 126. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 127. práca v zahraničí, mzda na Slovensku
 128. Zrážková daň
 129. výpoveď zo strany zamestnanca - platnosť výpovede a odstupné
 130. znovuobsadenie zrušeného pracovného miesta
 131. Výpoveď!!!!
 132. správne zaúčtovanie mzd. nákladov
 133. Zápočet rokov po ukončení prac. pomeru
 134. hlásenia o vyučtovaní dane a materská dovolenka
 135. SZČO+TPP - stanovenie výšky materského
 136. preplatenie dovolenky zamestnankyni na materskej dovolenke
 137. oprava vypočítaných dovolenkových priemerov
 138. pracovné miesto a materská dovolenka
 139. SZČO - práceneschopnosť, materská dovolenka a odvody
 140. odstupné a daň
 141. povinnosti mzdovej účtovníčky
 142. Predčasný odchod do dôchodku
 143. pracovná zmluva a pravidlá pre zamestnancov
 144. vrátené poistné zo ZP
 145. Mzdy za 12/05 vyplatené v 01/06 - kam založiť?
 146. chyba v ročnom zúčtovaní dane
 147. pracovný úraz a následná choroba z povolania
 148. Odvody SZČO
 149. odčitatelna položka
 150. Odpočítateľná položka po smrti
 151. registračný líst fyzickej osoby a dôvod prerušenia
 152. Limit príspevku na dopravu zamestnanca do zamestnania
 153. karát
 154. preplatenie dovolenky
 155. Poistné konateľa a ročné zúčtovanie dane
 156. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 157. PN a nárok na dovolenku
 158. Advokat + odvody do SP
 159. RZD
 160. predĺženie prac.zmluvy
 161. Prehľad o odpracovanej dobe - tlačivo
 162. Doba určitá, pridelenie zamestnca, odstupné
 163. Manželia v rozv. konaní a bonus
 164. Zdokladovanie RP.
 165. DP, RP a zamestnannec.
 166. PN a RZD
 167. register sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
 168. Zrážková daň
 169. Finančný príspevok na stravovanie a odvody
 170. materská dovolenka - nárok na dovolenku
 171. začiatočnik
 172. nárok na daňový bonus
 173. Vlastný príjem manžela a kompenzačný príspevok
 174. dodatočné DP a jeho vplyv na výšku odvodov ZP a SP
 175. Opravný výkaz do sociálnej poistovne za 01/2006
 176. študentka a zdravotné poistenie
 177. hlásenie o vyúčtovaní dane a daňové priznanie
 178. RZ
 179. opravný mesačný výkaz do sociálnej poisťovne
 180. Nová zamestnankyňa po materskej
 181. Pracovný čas na pracovnej ceste
 182. Nástup na rodičovskú dovolenku - nahlásenie do SP
 183. Náhrada cestovného pri kratšom pracovnom čase
 184. Dobrovoľne NP
 185. Vymáhanie nevyplatenej mzdy
 186. opravny vykaz
 187. 2- smenna prevadzka
 188. Cestovné náhrady pre dohodára
 189. Životná poistka - údaje na potvrdení
 190. Odvody do SP za rok 2003
 191. Dohodári - pracovný čas
 192. dohody - dôchodcovia
 193. sviatky-fixna mzda
 194. Nadčas a absencia
 195. Priemerný hodinový zárobok
 196. Zamestnanec Invalidný dôchodca a RZD
 197. SZCO
 198. Daňový bonus za rok 2004
 199. Daňový bonus za rok 2004
 200. ELDP
 201. Životná poistka
 202. Potvrdenie
 203. Nočný príplatok
 204. Držanie pracovného miesta
 205. staranie sa o dieta
 206. dobrovoľ.NP
 207. Žiadosť o ročné zúčtovanie dane
 208. Ohlasovacia povinnosť.
 209. Odvod
 210. Pracovné voľno s náhradou mzdy - vyhľadanie nového miesta pred skončením prac. pomeru
 211. odpocitatelna polozka na manzela a garancny fond
 212. Priemer na dovolenku aj z odmien?
 213. zrušenie zamestnávateľa - odstupné
 214. dohoda a TPP u jedného zamestnávateľa
 215. Zmluva - spracovanie miezd - ako na to?
 216. DDP zam-ca
 217. začiatočník
 218. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN
 219. Garančné poistenie aj za dohodárov?!
 220. Daňové priznanie k dani zo ZČ
 221. minimálna mzda
 222. Tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane
 223. odpočet na manželku
 224. Materska dovolenka - "osamela poistenkyna"
 225. vypovedna lehota a PN
 226. nárok na daňový bonus
 227. konateľ a zamestnanec
 228. Uplatnenie nároku za DDS Stabilitu
 229. Krátenie dovolenky z dôvodu PN
 230. studium v Cechach...
 231. Ročné zúčtovanie a absol.prax
 232. výkaz do ZP a kalend.dni
 233. PZ s krat.prac.casom
 234. Príspevok na dovolenku
 235. PREDČASNÝ dôchodok
 236. zdravotné poistenie -
 237. Vymeriavací základ - zdravotné poistenie
 238. životné poistenie-RZD
 239. Náhrada príjmu-ukončenie PP
 240. Pracovný pomer počas poberania RP.
 241. kto je zodpovedný..
 242. dovolenka-strážnik
 243. Odpočítateľná položka na manželku
 244. aka zmluva?
 245. OČR
 246. RZD a preplatok
 247. 2 x použitá nezdaniteľná časť 7.328.- Sk
 248. Zrazená daň zo SF mimo výplatnej pásky
 249. zivotne poistenie
 250. daňové priznanie