PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Starobný dôchodca - konateľ
 2. Prepočítavanie starobného dôchodku_pracujúci dôchodca
 3. DoVP vyplatená v 01/2017 - Výkaz poistného príspevkov za 01 alebo 02/2017 ??
 4. Dohoda o vykonaní práce - dokedy vyplatiť odmenu za prácu???
 5. Poverenie zástupca riaditeľa pre MŠ
 6. DoVP mesiac počas roka neboli žiadne..trebalo mesač.prehľad aj tak ?
 7. mzda a náhrada mzdy za sviatok
 8. predĺžená rodičovská dovolenka
 9. dodatočné hlásenie dane zo závislej činnosti
 10. Je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane?
 11. Ročné zúčtovanie a rodičovský príspevok
 12. Vyhlásenie na NZČD a DB
 13. Daňový bonus vyplatený v RZD
 14. výpoveď daná zamestnancovi podľa §63 ods.1 pís. b
 15. štátni úradníci majú menej ako minimálna mzda?
 16. Ake doklady mam predlozit zamestnavatelovi na rocne zuctovanie dane
 17. Žiadosť o RZD - SDS
 18. Priemerný čistý príjem a odmena.
 19. Potvrdenie o príjme k RZD za r. 2016
 20. Ak bývalému z-covi robí RZD z-teľ a z-nec má nedoplatok, kto ho má daň. úradu uhradiť?
 21. Aký mám nárok na dovolenku?
 22. dohoda o vykonaní práce a vyslanie do nemecka
 23. Pri akom príjme sa započítava obdobie do výpočtu dôchodku?
 24. dovolenka a PN
 25. Exekučné zrážky
 26. Nenahlásenie ukončenia PN, absencia a začatie novej PN
 27. Cestovné náhrady a doklad o kúpe PHM
 28. Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 29. Mám zamestnanca prihlásiť do ZP keď je dôchodca ale este mi nedal rozhodnutie zo SP?
 30. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky
 31. Nedodržanie najviac prípustnej doby pridelenia a skúšobná doba
 32. Má zriadovateľ právo žiadať od mzdárky výšku odmien všetkých zamestnancov?
 33. Vypoved v skusobnej dobe pocas PN
 34. Dovolenkový priemer
 35. pružný pracovný čas a služobná cesta pol dňa
 36. Ma zamestnankyna narok na odstupne, ked chce rozviazat PP kvoli zdravotnym problemom?
 37. Priepustka počas dovolenky
 38. Exekúcia
 39. Rodicovska dovolenka a dobrovolne poistenie
 40. Ukončenie PP uplynutím výpovednej doby
 41. Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu na ZP.
 42. Výpoved a materská
 43. Ako správne vyplniť e-ELDP pri ukončení PP, ak tam bola aj materská a rodičovská dovolenka?
 44. príplatok za prácu a funkciu dozorca výťahov
 45. Môže urobiť RZ zamestnancovi, ktorý odišiel do dôchodku?
 46. opatrovatelsky prisp. a RZD
 47. Odpočítateľná položka na manželku
 48. Mám správny výpočet dovolenky počas MD?
 49. doplatok do min. mzdy
 50. Práca u toho istého zamestnávateľa počas MD a RD
 51. Maródka
 52. 7 priepustiek = 56 hod. Je počet hodín uvedený v zákone?
 53. Ako sa posudzuje príjem z dobrovoľníckej činnosti
 54. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 55. Musím vystaviť platový dekrét pedagogického zamestnanca od 01.01.2017 ak nedošlo k zmene
 56. Aky je postup pri spracovani RZ?
 57. Príjem zo závislej činnosti a dividendy za rok 2016
 58. Chyba v prehľade o zraz.a odved. pred na daň z príjmov zo závislej činnosti a následná pokuta
 59. Ročné zúčtovanie zamestnancovi
 60. Aká je lehota na opätovné zaradenie do evidencie nezamestnaných?
 61. Otec na materskej
 62. Náhrada mzdy za školenie mimo pracovnej doby
 63. účtovanie nedoplatku zamestnanca RZZP
 64. Krátenie dovolenky počas RD
 65. zaradenie zamestnanca
 66. Uvedenie dovodu zdravotne problemy pri ukonceni PP v skusobnej dobe
 67. Daňový bonus a RZD
 68. Termín vykonania RZ do 31.marca.2017?
 69. potvrdenie o zdaniteľných príjmov FO
 70. Nemocenske v nezamestnanosti?
 71. Vedľajší pracovný pomer popri rodičovskej dovolenke
 72. Práca v O2
 73. Odmena za vykon funkcie konatela - alikvotná ciastka vypocet
 74. Čo je náplňou práce marketingového manažéra
 75. Dohoda - doplácanie do zdravotnej poisťovne ?
 76. elektrikár a kuchár - stupen narocnosti prace
 77. narok na danovy bonus
 78. Výpoveď a dovolenka
 79. DPN - aký má nárok zamestnanec
 80. čestné prehlásenie k RZD?
 81. Treda doniesť potvrdenie k RZ ak nastúpil vo februári?
 82. Minimálne mzdové nároky v kolektívnej zmluve
 83. Odvody dochodcu
 84. Je treba niečo špecialne urobiť po spracovaní miezd za december?
 85. Strážnici v nepretržitej prevádzke aký je týždenný pracovný čas
 86. Môže mi zamestnávateľ samovoľne vyplatiť neodpracované hodiny a nútiť ma ich odpracovať?
 87. Osobné prekážky v práci
 88. ako naložiť s peniazmi v depozite
 89. Povinnost zaucit noveho zamestnanca na pracu, ktoru vykonavam
 90. Treba k RZ aj p otvrdenie z UPSVar o rodičovskom príspevku?
 91. Môže si zamestnanec uplatniť NČ na družku, sktorou žije v jednej domácnosti a majú spolu dieťa?
 92. krátenie dovolenky
 93. Navýšenie mzdy o 2 %
 94. Na aky pocet paragrafov ma zamestnanec narok za rok ak zmenil zamestnavatela?
 95. Úmrtie jediného konateľa a spoločníka sro, ako postupovať ďalej?
 96. Podpisanie vyhlasenia na uplatnenie NČZD
 97. Komu mám dať podpísať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania?
 98. MRP K/S personalistika a mzdy
 99. Kratší pracovný čas-nerovnomerne rozvrhnutý
 100. Materské
 101. Mam pol roka DIC, davam po rokoch vypoved v zamestnani - co spravit aby som mala narok na DAVKU v nezamestnanosti?
 102. Preukaz ZŤP
 103. Stravné lístky
 104. Daň pri nepeňažnom príjme a záporná mzda
 105. Osobná asistentka ZŤP popri HPP
 106. Hodiny odpracovane vo sviatok
 107. Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti
 108. Mzdový koeficient 3.1.2 - administratívny pracovník VYRIEŠENÉ
 109. narok na platene voľno
 110. Základná finančná kontrola PaM
 111. Príspevok zamestnávateľa na stravu
 112. Materska
 113. Prekročil nadriadený svoje kompetencie v súvislosti s OČR?
 114. Maximálny VZ v soc. poisťovni
 115. výpoveď počas PN
 116. materské 2017
 117. Ovplyvní dvojdňová hospitalizácia nárok na PN, či materské?
 118. Skončenie PP na dobu určitú a PN.
 119. Rodicovska dovolenka matky a OCR otca - ako to sklbit?
 120. Zamestnanec sa vzdal nároku na stravné lístky - čo to znamená pre zamestnávateľa z hľadiska jeho povinností?
 121. Do akej platovej triedy má byť zaradený školník - kurič?
 122. NČZD na manželku
 123. Osobný spis dohodára učiteľa
 124. Ako sa pise oficialne vymenovanie zamestnanca na konkretnu funkciu?
 125. Ako je to s DoPČ a platením odvodov u zamestnávateľa po odhlásení z ÚP v dôsledku prekročenia hrubej mzdy?
 126. Vypoved zo strany zamestnanca a OCR
 127. Pracovná doba vs. pracovný týždenný fond - čo je správne
 128. Nepretržitá prevádzka na 4 smeny - nepreplatenie DV a sviatkov
 129. Dovolenka počas čerpania materskej dovolenky
 130. Odvody do ZP dochodca. poslanec, člen komisie
 131. Dovolenka_PN - pracovný úraz
 132. Praca na DoPC uvazok 2h/5d a 10h/1d v tyzdni je to iste?
 133. RZZP za 2015 vrátka zapl. v 2017
 134. Skončenie PP a doručená PN
 135. minimálna mzda - nižšia
 136. Nová živnosť alebo zamestnanie rodinného príslušníka?
 137. Môže zamestnávateľ uvádzať sumu vyplatenej mzdy?
 138. Znížena sadzba ZP pre ID zamestnanca
 139. DoPČ a DoVP a UPSVR
 140. DoPČ ukončenie/predĺženie - nahlasuje sa zmena príjmu na SP ???
 141. Môžeme dať zamestnancom ako bonus stravné lístky
 142. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy
 143. Vyslanie zamestnancov do zahraničia - mzda
 144. Je zákonom daný pomer v % medzi osobným ohodnotením a základnou mzdou?
 145. Dohoda s NEPRAVIDELNÝM príjmom - ako ju uviesť do Výkazu poistného a príspevkov ???
 146. Aké obdobie mám počítať na náhradu príjmu pri PN, ktorá bola od 27.12.2016 a zamestnankyňa nastúpila do práce 16.12.2015 - dovtedy PN nebola - stále sa platilo poistné.
 147. Ako sa opravia odvody pri chybne vypočítanej mzde?
 148. Nárok na dovolenku pri PN
 149. Zapocitanie dovolenky za neodpracovany cas
 150. celozávodná dovolenka a 26.12 sviatok
 151. Neplatené voľno alebo absencia u zamestnanca?
 152. Ako čo najrýchlejšie ukončiť pracovný pomer?
 153. Ako ovplyvní PN výšku materskej a nárok na MD?
 154. SZČO práca v Nemecku
 155. Zrážky zo mzdy od splátkovej spoločnosti-druh
 156. Lehota na rozhodnutie o odvolaní v Sociálnej poisťovni
 157. čerpanie dovolenky po MD
 158. Dovolenka počas MD a PN
 159. Do koľkých dní je lekár povinný odovzdať PN sociálnej poisťovni?
 160. Dovolenka z roku 2015 pri PN
 161. Priemerná náhrada na dovolenku - MONEY S3
 162. Minimálna mzda v Rakúsku pre vodičov od 1.1.2017
 163. Nekvalifikovaný učiteľ ZŠ
 164. Zamestnanec na dohodu z ČR - je potrebné ho prihlásiť do ZP a odviesť odvody?
 165. OCR z nemocnice
 166. Zraziť exekúciu na základe oznámenia o začatí DEK?
 167. Evidencia na UP a skrátený úväzok
 168. Preplatenie dovolenky pri opätovnom zamestnaní
 169. zamestnanec nenastúpil....
 170. Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu ak neodpracoval celý rok?
 171. Ukončenie pracovného pomeru počas PN
 172. Mesačná mzda v skúšobnej dobe a po skúšobnej dobe
 173. Vypocet mzdy
 174. RZZP preplatok je moj al zamestnavatelov???
 175. Minuloročná dovolenka a koniec roka
 176. ako mám vypočítať správne Odpočitateľnu položku vo výkazoch
 177. mozem si spetne doplatit do dochodkoveho systemu,aby som mala narok na minimalny dochodok?
 178. Aký stupeň náročnosti práce pre zástupcu vedúceho predajne?
 179. Môžem si spätne doplatiť do dôchodkového systému aby som mala nárok na minimálny dôchodok?
 180. sociálna poistovna
 181. Príplatok za zmennosť
 182. konateľ zamestnancom aké odvody?
 183. Náhrada príjmu pri PN_menej ako 90 dní
 184. PNka po nástupe do zamestnania.
 185. Aký je nárok na dovolenku do konca roka?
 186. Dovolenka pri 4,25-dennom týždni
 187. Dorucenie vypovede do P.O.Boxu
 188. zmena zdravotnej poisťovne a PN
 189. Po vložení nepeňažného príjmu do mzdy - záporná čistá mzda
 190. Na základe akého príkazu môžem vykonať zrážku zo mzdy?
 191. Môžem spraviť RZ zamestnancovi, ktorý skončil pracovný pomer?
 192. Dohodár a nemoc - platí mu Soc. pois. už od 1. dňa PN?
 193. UPOZORNENIE: Zmena v zasielaní opravných mesačných výkazov a oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného od 1.1.2017
 194. Práca z domu - ako implementovat vo firme
 195. Čo znamená 40 odpracovaných dní?
 196. Maximálna výška starobného dôchodku
 197. Nárok na nemocenské po ukončení materskej a pracovného pomeru.
 198. Nárok na odchodné do starobného dôchodku.
 199. pravdepodobny zarobok
 200. dohodári od 1.1.2017
 201. Dovolenka počas MD
 202. Nárok na dovolenku do odchodu na starobný dôchodok
 203. narok na odchodne
 204. Odvody do SP SZČO - poberateľ starobného dôchodku
 205. Práca z domu.
 206. Narok na dovolenku a navstevu lekara pri PP do 31.1.2017
 207. Koniec kolektivnej zmluvy
 208. Hrubá vs. čistá mzda
 209. Aká bude výška materskej?
 210. Výpoveď §63 ods.1 písm.e)
 211. Odmena za odpracovaný časový fond - bez § a PN
 212. Dohodár bez príjmu - evidencia v ZP a SP
 213. zamestnanci s.r.o a práca v zahraničí
 214. prihláška zamestnavateľa s.r.o. na SP
 215. Cesta do práce a mzda.
 216. odhlasovanie dohodárov pri dohodách nasledujúcich plynule za sebou
 217. Musí sa v zápočtovom liste uviesť dôvod skončenia pracovného pomeru?
 218. Vrátenie poistného zamestnancovi z RZP
 219. Musím opraviť mzdu dohodarovi z DoVP , výkazy ZP, SP a prehľad DzZČ, ktorý sa stal starobným dôchodcom?
 220. opravné potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2016
 221. Som Ztp dohoda 10 hod tyzdene operacia mam narok na pn
 222. Proluc - mzdy
 223. Má nárok na odchodné ?
 224. podiely na zisku za rok 2011
 225. Ako vyplniť ELDP otcovi dohodarovi na RD poberajúcemu MD
 226. Dohoda o pracovnej cinnosti od 1.1.2017
 227. Zmena pracovného úväzku
 228. je nárok na odpočítateľnú položku ZP u zamestnanca, ktorému skončila odvodová úľava na ZP?
 229. Ako vplýva kombinácia živnosti a prac. pomeru na PN?
 230. Materská a dlh na poistnom
 231. dovolenka pocas skusobnej doby
 232. Odstupné pri sťahovaní firmy
 233. Môžem vykonať zrážku zo mzdy na základe žiadosti od spoločnosti, ktorá poskytla pôžičku?
 234. Môžem dať daňový bonus manželovi, ale počkať na ročné zúčtovanie?
 235. Dohoda o prac. činnosti - učiteľ
 236. Zle vypočítaná práca nadčas
 237. Práca nadčas
 238. Trvanie prac.pomeru v PZ
 239. Zdanenie vreckoveho konatelovi bez PP
 240. Pracovný čas rozdelený na tri "etapy" denne.
 241. Dôchodca-oznámenie zmeny
 242. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne
 243. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne
 244. Dohoda o PČ a o VP 2017
 245. Na koľko dní dovolenky mám nárok počas PN a MD?
 246. Evidencia na ÚP, dohoda o vykonaní práce a PN
 247. ukončenie pracovneho pomeru po RD a odstupne
 248. Pokiaľ dá zamestnanec výpoveď, má nárok na odchodné?
 249. Odvody do ZP ak nie je riadne poistená v slovenskej ZP len ako pripoistená
 250. Vianočný večierok a sociálny fond