PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Minimalna mzda v rokoch 1999 - 2003
 2. rodicovska dovolenka a DVP
 3. práca na skrátený pracovný čas
 4. Občan ČR ako spoločník s.r.o.
 5. odpočet na manžela
 6. Študent a daňové priznanie
 7. Predčasný SD & pracovný pomer?
 8. PN počas výpovednej lehoty
 9. tlačivo žiadosti o ročné zúčtovanie dane na rok 2005
 10. Zníženie základu dane za manžela
 11. Materská a dovolenka
 12. SDP a práca popri poberaní rod.príspevku.
 13. pracovná zmluva - mzdové podmienky a pracovný čas
 14. odpočet 0,5% na každe dieťa
 15. dohoda o vykonaní práce - zdaňovanie
 16. osobná asistencia z pohľadu zdravotného poistenia
 17. register platiteľov poistného na zdravotné poistenie
 18. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 19. Kedy vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie?
 20. Odvody
 21. vzor dohody o vyplatení odstupného
 22. zmena zdravotnej poisťovne - zasielanie odvodov
 23. dohoda o hmotnej zodpovednosti pre vodičov
 24. dátum zmeny výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka
 25. Ako financne ohodnotit....?
 26. ošetrenie zamestnanca 4 dni po sebe
 27. dátum na oznámení o skončení pracovného pomeru
 28. aký lekár je oprávnený vydať potvrdenie o návšteve lekára?
 29. Práca a materská
 30. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch
 31. Legislativne zmeny 2006
 32. Rizikové pracoviská
 33. nárok na vdovský dôchodok
 34. Mzda § 49
 35. kratší pracovný čas a nárok na dovolenku
 36. cestovné náhrady a nárok na stravovanie
 37. prenos zostatku dovolenky do ďalšieho roka
 38. celozávodná dovolenka alebo neplatené voľno - ako posúdiť?
 39. práca na zahraničnom zastupiteľskom úrade - právna norma akého štátu?
 40. ukončenie rodičovskej dovolenky a zmena zamestnávateľa
 41. neplatná vypoveď - zlý paragraf
 42. Automobil vo vzťahu k DPH - teoretické východiská
 43. SZČO a výpočet preddavkov na zdravotné poistenie
 44. rodičovská dovolenka a opatrovateľský príspevok
 45. trvajúca rodičovská dovolenka a ukončenie pracovného pomeru
 46. kontrola na daň zo závislej činnosti - aké dokumenty predložiť?
 47. nezdaniteľné minimum
 48. nepostihnuteľná čiastka - aká výška?
 49. ukončenie pracovného pomeru - doklady pre zamestnanca
 50. RD a zmeny zakona o soc. poisteni
 51. apollo
 52. Prihlaška zamestnanca do SZP
 53. Pracovna zmluva umoznujuca pracu aj doma
 54. inšpektorát práce
 55. Dohodár na prácu do zahraničia
 56. Čo je čo???
 57. DDP-zamestnávateľ a odvod do ZP
 58. Materská dovolenka ano alebo nie
 59. skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 60. zrážky zo mzdy, exekúcie
 61. pracovný čas prevádzky
 62. nárok na dovolenku a odchod na materskú dovolenku
 63. Krátenie mzdy
 64. Dôchodca a preddavky na ZP
 65. Odvody-dôchodca
 66. Zdravotné poistenie - dobr.nezam.osoba v roku 2006
 67. Aj odstupne aj odchodne ?
 68. Aký pracový pomer zvoliť?
 69. Daň vyberaná zrážkou
 70. Doba určitá a problémy
 71. Ešte raz učni
 72. Výpočet ZP
 73. stravné lístky
 74. Nezdan.časť základu dane - DDS
 75. zamestnanec (cuzdinec) - odvody
 76. Zdravotné prehliadky
 77. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 78. aky druh pracovneho pomeru???
 79. žiadosť o materské
 80. zamestnanec - daňový bonus
 81. KOĽKOKRÁT DOBA URČITÁ?
 82. Nárok na odstupné ???
 83. odvody spolocnikov v.o.s.
 84. uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku
 85. Obdobie prázdnin
 86. Zdaňovanie prísp. zo SF
 87. zdravotné poistenie
 88. II.PILIER
 89. účtovník-zamestnanec a práca na ním zakúpenom programe
 90. Zápočtový list pre občana EÚ
 91. PN- Hromadné oznámenie ? Poslať aj pri vzniku aj ukončení?
 92. MD a krátenie dovolenky
 93. sobota/nedela
 94. Pokuta z daňového úradu
 95. Výpočet PN
 96. Študent spoločník s.r.o
 97. SZČO a PN
 98. ODVODY ZACINAJUCEHO SZČO NA 2006
 99. nemoc.poistenie dobrovolné
 100. prosim o pomoc
 101. polovicny uvazok - co s tym vsetko suvisi?
 102. Materská dovolenka
 103. prosim o pomoc
 104. ?
 105. výsluhový dochodok
 106. Príspevok z NÚP a odvody do SP
 107. Predčasný dôchodok.
 108. ZDRAVOTNE POISTENIE - PODVOD?!
 109. rocne zuctovanie zdr.poist./neusetrim nic?
 110. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov
 111. Exekúcie
 112. Rocne zuctovanie ZP
 113. Povinnosť nahlásiť zmenu mena
 114. rodičovský príspevok
 115. ALKOHOL + PN + NV
 116. Ochranná lehota
 117. Nástup po MD
 118. vyslanie cloveka na pracu do zahranicia
 119. daňovy bonus
 120. Prac.zmluva na dobu určitú
 121. ELDP
 122. Príkazná zmluva a cestovné náhrady.
 123. Výpoveď daná zamestnancom
 124. Dodatok k pracovnej zmluve
 125. Nezdaniteľný základ dane a dôchodca
 126. zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka
 127. Predĺžená RD a evidencia dochádzky
 128. Oslobodenie prijmov od zdanenia
 129. Cudzí štátny príslušník
 130. DOCHODOK
 131. MATERSKÁ a predpokladaný príjem!
 132. Odmena konateľa
 133. MATERSKÁ !!!!!
 134. Dodatočné daň.priznanie
 135. daňový bonus
 136. zamestnanec-dieťa študent
 137. zrážky z exekúcie
 138. Zdravotné poistenie - novela k 1.1.2006
 139. Spolocnost s r.o. bez zamestnancov
 140. Neplatene volno a hlasenia
 141. Vodiči
 142. Prehodnotenie-invalidný dôchodca
 143. Reťazovité uzátváranie PP na dobu určitú
 144. Odhláška zo zdrav.poisťovne
 145. odhlaska SP
 146. pomoc pri dlhodobej PN
 147. Brigády študentov - zhrnutie
 148. Brigády študentov - zhrnutie
 149. stravné adohoda
 150. zrusena zivnost - platenie odvodou
 151. nevyčerpaná dovolenka
 152. rozviazanie PP §60 alebo §72
 153. Výpočet Km/sadzby na služobné auto
 154. Osetrenie brigady u studenta
 155. Výpočet mzdy
 156. TPP v ČR a SZČO v SR_poistenie
 157. Vrátenie daní - cudzinec
 158. Koniec roka
 159. Nástup na materskú dovolenku a dovolenka
 160. odvody SZČO do poisťovní - termíny platieb
 161. Obrovská chyba vo vymeriavacích základoch
 162. Obrovská chyba vo vymeriavacích základoch
 163. dovolenka na sviatok
 164. výsluhový dôchodok a II.pilier
 165. Výpočet koeficientu pre dôchodok ??? - živnosť alebo HPP ???
 166. sviatok a nadčasy
 167. káva,čaj-výdavok?!
 168. Hlasenie brigadnikov do ZP
 169. Opravné intrastat hlásenie
 170. PN a okamžite skončenie prac,pomeru
 171. Prechod do inej spoločnosti
 172. Zápočtový list
 173. Práca v noci a sviatok
 174. vymeriavací základ
 175. konateľ a prokurista
 176. zaokruhl.lístky
 177. Stravne
 178. Zmena prac. času
 179. penále
 180. Sociálny fond
 181. Odchod do predčasného dôchodku z PN
 182. Nadčas u invalidného pracovníka
 183. Záporné hodnoty v prílohe výkazu VSZP
 184. Odchodné - ID - určitý PP
 185. hrom. oznamenie
 186. Absencia a RL
 187. dodatok k pracovnej zmluve
 188. neplatené voľňo a PN
 189. "ukradnutý tovar"
 190. Dovolenka
 191. SZČO dôchodca
 192. PRÍRASTOK V RODINE !!!!!
 193. Tlačivo-Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO
 194. PN - nahlasovanie po úradoch
 195. účasť na súdnom procese
 196. vstupná lekárska prehliadka
 197. OČR sviatok sobota nedeľa
 198. PN pokračovanie
 199. Maximálny a minimálny vymeriavací základ pre odvody do zdravotnej poisťovne
 200. zase PN
 201. Zdravotné poistenie
 202. Dovolenka a PN???
 203. Celomesacna PN+odmeny a odvod do ZP
 204. odstupné s pokr.prac.pomeru
 205. Daňový bonus
 206. Dohoda o skončení PP
 207. DoVP a PN
 208. Odmena počas MD
 209. A zase tá PN...
 210. Jednorazovy prijem
 211. nelegalna praca
 212. Daňový bónus
 213. FO - Zmluva o dielo
 214. neplatené voľno a odvod do zdravotnej poisťovne
 215. dovolenka a skratený pracovný úväzok
 216. sociálny fond - Mikulášske balíčky
 217. Dohoda a stravné
 218. spôsobená škoda
 219. interné mzdové smernice
 220. Pracovný kalendár
 221. Riešenie pre mzdy
 222. Sprostredkovanie SDS a odvody - otazka pre p. Mihala
 223. skončenie rod.dovolenky a nástup na ďalšiu materskú dovolenku
 224. RD a odvody
 225. PN ivalid
 226. Preddavky do zdrav.poisťovne otázka pre p.Miháľa
 227. Zmluva
 228. Mzda odborárov
 229. Na dohodu???
 230. MD a doba určitá
 231. úrad práce
 232. Odvody poistného do ZP a SP_1.9.-31.12.2005
 233. náhrada mzdy a odvody
 234. ukončenie pracovného pomeru dohodou
 235. voľno na sviatok - nepretržitá prevádzka
 236. ukončenie skúšobnej doby
 237. priemerný zárobok PN a dovolenka
 238. Odvody do SP pri DPN
 239. VZ_mzdové zvýhodnenie za sviatok,...
 240. Podiel na zisku s.r.o.
 241. Finančný príspevok na stravovanie
 242. MD-odvody z ročnej odmeny
 243. Dve potvrdenia od lekára v jeden deň
 244. MD-RD-prerusenie a znova MD ako na to?
 245. PN
 246. rocne zuctovanie a materska
 247. pôžička zo SF
 248. ročné zúčtovanie dane
 249. Denný vymeriavací základ
 250. Čo je to ISCP?