PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. vianočná odmena
 2. vyška príjmu
 3. Odmeny zo soc. fondu
 4. dovolenka
 5. dovolenka
 6. Daň - sociálny fond
 7. vyplata mzdy na fakturu
 8. Doktorand a praceneschopnost
 9. doplnkové dôchodkové sporenie a VZ
 10. Preradenie na inú prácu
 11. Fond odmien zo zisku
 12. Nárok na danový bonus
 13. Životne poistenie-odpocitanie dane
 14. Ušlá mzda
 15. evidenčný list dôchodkového poistenia - vyplnenie
 16. Ukončenie PP - vyplnenie tlačiva
 17. Práca nadčas
 18. Seminár p. Faiglovej
 19. správne nahlásenie NV
 20. Sociálny fond - zdanenie
 21. Európske právo soc. zabezpečenia - príslušnosť k právnym predpisom
 22. Dôchodok
 23. Sociálny fond - dohodári
 24. RODINNÉ PRÍDAVKY.
 25. Mandátna zmluva
 26. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch za rok 2005
 27. nezdaniteľná čast-platené zamestnávateľom
 28. Odvody z minimálnej mzdy
 29. Cestovné náhrady
 30. zmluva na prácu v zahraničí
 31. Neplatené voľno
 32. materská+SZČO ????
 33. Stupnica platových taríf
 34. Zrazky zo mzdy
 35. Daňový bonus pri narod.dieťaťa
 36. Započet rokov a vysoka skola
 37. zdravotná poisťovňa
 38. NEVYPLATENÁ MZDA
 39. Odvody do SP za cudzinca
 40. titul v pracovnej zmluve
 41. vývoj životného poistenia
 42. Daňový bonus a PN?
 43. Zmennosť
 44. Zdravotne postihnutý
 45. Zákon o ochrane osobných údajov
 46. Príkazna zmluva
 47. PN a SP
 48. Blíži sa koniec roka...
 49. živnostník pracujúci v zahraničí
 50. PNS podnikateľa a odvody
 51. Vymeriavaci základ VŠZP
 52. traja spoločníci
 53. dodatok prac. zmluvy alebo DoVP
 54. Obmedzenie "rečnenia" pri práci
 55. student a s.r.o.
 56. výpoveď dohodou
 57. SZČO PN-zodp.zástupca
 58. Zamestnanec,živnosť a odvody do poisťovní
 59. Životné minimum
 60. Nahrada za prac.pohotovost=VZ do zdravot.poistovne
 61. Upozornenie!_SDS II. pilier
 62. Zmena platiteľa odvodov a preddavkov pri predaji podniku
 63. Zdravotné poistenie v kocke
 64. Kalkulovaná cena stravného
 65. Náhrada mzdy pri DPN
 66. Rodičovský príspevok popri HPP a PN
 67. Prechod z DVP na HPP a výkaz do SP
 68. Zvysovanie stravného pre tuzemské cesty
 69. Výpoveď daná zamestnancom
 70. Provízie vyplácané spolu so mzdou
 71. DoVp a DoBPŠ
 72. Registračný list FO po tretie
 73. Vseobecna zdravotna a vyska preddavkov
 74. Stravné lístky a sankcie
 75. materska-zratavaju sa odvody?
 76. Preplácanie dovolenky
 77. Vymeriavací základ pre ZP
 78. nárok a dovolenku pri zmene úväzku
 79. rozviazanie prac pomeru s invalidom
 80. Vaša stravovacia
 81. Ukoncenie prac. pomeru
 82. Zdravotné poistenie
 83. Chýbajúce roky - dôchodok, prosím pomôžte
 84. Sociálny fond
 85. Cudzinec z EU a praca na Slovensku
 86. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 87. poistenie v členskom štáte EU
 88. Odstupné po 2 rokoch
 89. Výberové konanie do zamestania
 90. Poistenie voči chybám
 91. Hmotná zodpovednosť a živnostník
 92. ukončenie materskej dovolnky a výpoveď
 93. dohoda o VP alebo zmluva???
 94. náhrada mzdy za sviatok a dovolenku
 95. Výsluhový dôchodca - opätovné zamestnanie
 96. dohoda a km
 97. Ďalšia dovolenka po rodičovskej dovolenke - aký má presný názov?
 98. mzda - stavebný robotník
 99. Zamestnanie cudzinca v cudzine
 100. Inval.dôch.-odstupné,odchodné
 101. znížená sadzba na starobné poistenie
 102. nemecká legislatíva
 103. Dohoda o vykonaní práce
 104. Dovolenka zamestnancov vo verejnej správe
 105. prenájom zamestnancov
 106. Príjem za rok 2005
 107. KZAM
 108. Pracovna pohotovost
 109. "Vyhlásenie" a invalidný dôchodca
 110. Čerpanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase.
 111. SZČO zamestnáva SZČO
 112. literárny fond
 113. krátenie dovolenky
 114. info k ročnému zúčtovaniu dane
 115. Odstupné
 116. Vystavenie faktúry NEPODNIKATEĽOM
 117. Potvrdenie o strate na zárobku počas PN
 118. materská-SZČO
 119. náhrada príjmu pri PNS
 120. Dohoda o hmotnej zodpovednosti - tlačivo
 121. Dovolenka
 122. Splynutie organizácie a kolektívna zmluva, pracovná zmluva
 123. Zmluva alebo DOP
 124. SZČO, rodičovský príspevok a odvody
 125. Oprava daňového bonusu
 126. 13.plat MD,RD - odvody
 127. Nárok na dovolenku II.
 128. SZČO na PN
 129. odvody autorské honoráre
 130. výpočet PN
 131. Vzor potvrdenia o absolventskej praxi
 132. Ochrana osobných údajov
 133. Zrážka zo mzdy exekúcia.
 134. Prijatie študenta posledného roč. vysokej školy do zamestnania ako učiteľ
 135. Kam idú odvody do ZP,SP???
 136. Potvrdenie o dočasnej PN
 137. náhrada príjmu za nemoc - nevyplatenie
 138. ZP - české odvody
 139. Výsluhový dôchodok a odvody z nepravidelného príjmu
 140. Vlastné auto a cesťák
 141. Stravné lístky
 142. materska-ukončnie prac.pomeru
 143. Dôchodca - konateľ - spoločník
 144. MESAČNÉ VÝKAZY !!!!!!!!
 145. Náhradné voľno
 146. nárok na dovolenku
 147. Ešte raz nadčas
 148. dochodca a nezdanitelna ciastka
 149. Na koľko dní dovolenky má nárok?
 150. priama mzda
 151. DVP
 152. materska dovolenka a odvody
 153. neprihlaseny zamestnanec v zdravotnej poisťovni
 154. Daň z príjmu
 155. MRP vizuálny účtov.syst. a dohody o vykonaní práce
 156. prihlasenie zamestnanca
 157. Inventúry ext.spoločnosťou
 158. Zamestnanci z Ukrainy???
 159. Výplatná páska
 160. mzdy, personalistika
 161. zaúčtovanie odstupného
 162. Uznanie prac.invalidným a ukonč.prac.pomeru
 163. Asi sem tato otazka nepatri
 164. skoncenie rodicovskej dovolenky
 165. SZČO + invalid. dôchodca
 166. Dohoda o VP, co podpisat...?
 167. Čo teraz...
 168. dohoda o brig.práci študenta
 169. Dohoda o vykonani práce -oznámenie
 170. Sprostredkovatelska zmluva a odvody
 171. zamestnavanie casnikov
 172. 42,5 hod. pracovný čas
 173. Odvody - predčasný starob.dôchodok
 174. Nárok na dovolenku pri skončení PP v skúš.dobe
 175. min.vym.základ na ZP ešte raz
 176. Hlásenie prekročenia príjmu
 177. priplatok za sviatok - pocitanie
 178. MD+RP
 179. Mal sa odhlásiť zo SP alebo to za neho mal spraviť Úrad práce
 180. Pracovná náplň
 181. Zmena prac. pomeru na kratší prac.čas - vo vzťahu k náhrade mzdy za dovolenku
 182. dávky v nezamestnanosti po materskej
 183. svojvoľný odchod zamestnanca na dovolenku
 184. pracovný pomer na kratší čas a nezamestnaný
 185. Daňový bonus a slobodný rodičia
 186. Mzda predavačky
 187. NADČASY VO SVIATOK
 188. Vymeriavaci zaklad
 189. premlčanie v sociálnom poistení
 190. mandátna zmluva
 191. Predĺžená PN
 192. mdzy- začiatočníka
 193. Dobrovoľne nezamestnaná - platby spätne ?
 194. danovy bonus
 195. Otázka pre pána Mihála
 196. zápočet rokov
 197. odvody-invalid.zamestnanca
 198. Osetrenie / vysetrenie - max. pocet dni
 199. Príručka pre začinajúce mzdárky- kde to je?
 200. odvody po ukončení PP
 201. daň zo záv. činnosti - premlčaná pokuta?
 202. Registrácia cudzinca do ZP
 203. zmena dohodára na zamestnanca
 204. Výkaz na ZP
 205. Prehodnotený čiastočný invalid. dôchodca
 206. zaokrúhľovanie nároku na dovolenku
 207. Viacero prac. pomerov u jedneho zamestnanca
 208. nadčasy vo verejnej službe
 209. Dohodar po skonceni dohody
 210. Výpoveď zamestnancovi so ZPS
 211. nemocenské pripoistenie SZČO
 212. Platenie odvodov
 213. Ktoré tlačivá na daňový úrad ?
 214. Socialny fond-štatutár
 215. PN v ochrannej lehote
 216. Vymeriavací základ pri zmene úväzku
 217. Dôchodok z ČR?
 218. Vyplnenie tlačiva do VŠZP a SZP
 219. Invalidný dôchodok
 220. Poistenie SZČO
 221. Preplatená lek.prehliadka-VZ do zdr.p.?
 222. dovolenka a stravné
 223. koľko na dohodu
 224. Aka je to prevádzka?
 225. Priemer na dovolenku
 226. bod v pracovnej zmluve
 227. student zivnostnik/pracujuci na dohodu a ZP
 228. SZČO - rodičovská dovolenka-zdr.poist.
 229. mzdy-preplatené úradom práce
 230. SZČO-Vymeriavací základ pre SP a ZP
 231. Max. príspevok zamestnávateľa na DDP
 232. DVZ pre náhradu príjmu pri PNS
 233. Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov na DoVP
 234. stravné lístky
 235. ZP-hlásenie PN?
 236. PN počas skúšobnej doby
 237. Dovolenkový priemer znova
 238. Sociálny fond - permanentky
 239. Má nezamestnaná, slobodná, tehotná žena nárok na nejakú finančnú pomuc od štátu?
 240. Odmena konateľa
 241. osobné ohodnotenie alebo odmena
 242. materské
 243. Predčasný starobný dôchodok
 244. Krátenie dovolenky - PN
 245. Dohoda a konateľ
 246. Exekúcia - opäť
 247. Tantiémy
 248. preplatenie dovolenky
 249. materská dovolenka
 250. PN-výpoveď