PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Preplatenie dovolenky
 2. Rodičovská dovolenka od 1.7.2005 a ELDP
 3. Opäť zrážky zo mzdy - POHOTOVOSŤ
 4. Minimálne mzdové nároky v zmysle ZP
 5. výpoveď a odchod do invalidného dôchodku
 6. student
 7. Konateľ a výkaz preddavkov na zdravotné poistenie
 8. Odvody SZČO
 9. Rozdelenie vymeriavacieho základu
 10. Výpis z DP
 11. zrušenie pracovného miesta
 12. vypoved, moze si zamestnavatel vybrat?
 13. vypoved a rusenie pracovneho miesta
 14. materska a neplatene volno
 15. SZČO - študent - výdavky
 16. Zmena odmeňovania
 17. Dohoda a ZP.
 18. SZCO-zodpovedný zástupca
 19. Ubytovanie na prac.ceste
 20. výpoveď zamestnávateľa
 21. DoVP a výpoveď
 22. K teme RETAZOVE PORODY
 23. zdravotné poistenie konateľa
 24. Vyhľadávanie nového miesta - pracovné voľno
 25. Žiadosť o zníženie odvodov na starob. poist.
 26. Študent a dohoda.
 27. Cena práce od 1.7.2005
 28. Poistné za zamestnca z EÚ
 29. Povinnosť
 30. rozviazanie pp dohodou - premlčacia doba
 31. Rozvod manželov
 32. prijem z prenajmu-vykaz preddavkov do ZP
 33. ELDZ - este raz
 34. VŠZP-nové kódy od 01.07.2005
 35. Invalid na dohodu o VP
 36. materský -rodičovský príspevok
 37. Výpočet úrazovej renty od 1.4.2002
 38. Účtovníčka vs. klient = aká zmluva?
 39. Anonymné schránky námetov zamestnancov vo firme
 40. Dátum začiatku poverenia
 41. SZČO nastupujúca MD a registračný list
 42. Rodičovský príspevok pre otca
 43. Odvody do ZP menšie ako 100 Sk
 44. Zapoctovy list
 45. Ako posudzovať § 48 ods.1 zákona 461/2003
 46. Zdravotné poistenie v zahraničí
 47. ciovilná služba
 48. Zamestnavanie dochodcu
 49. Tlačivá ku mzde
 50. Ukončenie PP - znížená prac. schopnosť
 51. Nezdaniteľné odmeny
 52. ELDZ na roky 2000-2003
 53. vojak - dovolenka
 54. SZČO a materská dovolenka
 55. Je to pravda?
 56. Vymera dovolenky
 57. absolvent strednej školy
 58. Sprievodný list k opravnému výkazu?
 59. PN zamestnávateľa
 60. Pracujúca na MD
 61. Pozor na "reťazové pôrody" po 1.7.2005
 62. Vymeriavací základ SZČO - Výkaz
 63. Socialna posťovna-kontrola
 64. Socialna poisťovna
 65. dva HPP a nárok na dovolenku v nich???
 66. Odvody po novom
 67. výpočet nemocenského
 68. Zdravotka
 69. Zasa "vietor"
 70. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 71. pomoooc pri ochrane udajov
 72. VZ pre ZP a príspevok z-ľa na DDS
 73. Evidencia dochádzky
 74. Určitá doba a materská
 75. Hmotná zodpovednosť skladníkov
 76. Darovanie krvi
 77. Cestovné náhrady pri brigáde študenta
 78. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 79. Dohodár
 80. zasa ten dochodok !!!
 81. Ešte raz dohodár
 82. Ktorá pobočka ZP, SP?
 83. Poistne za 1.5.2005 pri celomesacné PN?
 84. SZCO-reťazový pôrod a odvody
 85. materská
 86. starobný dôchodok spätne
 87. Navazujúca PN
 88. Kontopla zo soc.poisťovne
 89. príspevok na DDP a mzda
 90. Odvody naviac
 91. Žiadosť o ošetrovné
 92. Potrebné písomnosti pri skončení PP
 93. Minimálna mzda ?
 94. Dátum splatnosti preddavku
 95. Predĺžená materská a DVP
 96. Vymeriavací základ zamestnanca na ZP od 1.9.2005
 97. Započet-študent-zamestnanec-student-zam
 98. ZP konateľa
 99. Starobný dôchodca - odchodné
 100. Sociálna poisťovňa - novela k 1.7.2005
 101. student a zdravotné
 102. Zamestnanie cudzinca tretí sektor
 103. pravidelné pracovisko
 104. Sociálny fond
 105. z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku
 106. Kontrola z inšpektorátu práce
 107. SOCIALNA POISTOVNA ! ! !
 108. Dobrovoľné platenie fondov do SP
 109. Oznámenie poistenca VšZP
 110. Výkaz preddavkov elkt. formou
 111. Daňový bónus
 112. práca študentov
 113. Nedostatok peňazí na výplaty
 114. Odvody konateľa s trvalým pracovným pomerom
 115. Rozviazanie prac. pomeru v skúšobnej dobe
 116. Rozviazanie prac. pomeru v skúšobnej dobe
 117. OPAKOVANÝ PRAC.POPMER
 118. EZU
 119. vymeriavaci základ
 120. Výpočet PN pri zmene z kratš.prac.času
 121. premia
 122. platba do fondov
 123. Číslo účtu VšZP
 124. prehľad o zraz.preddavkoch
 125. DoVP a mesačný výkaz.
 126. Práca na turnusy a mzda
 127. Príspevok na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
 128. Zmluva o vytvoreni autorskeho diela
 129. vnútropodnikové smernice
 130. nezamestnaný a podpora
 131. Skúšovná doba
 132. ZP a SP - zamestnanie v krajine EU
 133. zvýšené diéty a výplata
 134. Pod nátlakom
 135. Prihlaška dohodára do SP
 136. prac.voľno
 137. invalidny dochodca-pokles o viac ako 70%
 138. Pozastavená živnost, materská a odvody
 139. zaokruhlovanie odvodov
 140. vykaz SP
 141. Žiadosť o zvýšenie mzdy
 142. rodičovská dovolenka
 143. Zamestnanec viacerych cl.statov EU a odvody
 144. Dôchodok
 145. PN
 146. Kódy bánk
 147. Prispevky do DSS???
 148. zdravotné poistenie a chudáci príležitostný sprostredkovatelia
 149. Tlačivo-žiadosť o ošetrovné
 150. Odlhásenie z VSZP?
 151. oznámenie PN
 152. SP
 153. Registratúra...
 154. Odmena spoločníka
 155. Ukončenie rodičovskej dovolenky
 156. Daňový bonus a zdravotne postihnuté deti
 157. Stravenky pre konateľov
 158. Nástup do zamestnania
 159. Dohoda o brigad. cinnosti stud.-externistov
 160. Nové maximálne hranice vymer. základov
 161. Pokračovanie v PN
 162. Nástup na druhú materskú dovolenku
 163. Dôchodca a vplyv prac.zmluvy na výšku dôchodku.
 164. použitie auta manželky
 165. odhláška VšZP
 166. zdravotné
 167. DVZ pre úrazovú dávku u dohodára.
 168. Zdravotne postihnutý
 169. Pracovné zaradenie - minimálna mzda
 170. DOVP a SP
 171. Osobitná registrácia???
 172. Stravné listky
 173. Materska
 174. Ochrana osobných údajov
 175. dovolenka a skoncenie PP v skusobnej
 176. Odvody
 177. Prihláška a odhláška
 178. Mzda a vymeriavací základ
 179. Aktuálne-Ochr.os.údajov menej ako 6 zamestnancov
 180. Výkaz pre Soc. poisťovňu
 181. Starobný dôchodca - SZČO - ZP - úmrtie
 182. Dôchodca-zamestnanec-starob. al. invalidný?
 183. Ako ušetriť na šéfovi...?
 184. Oprava miezd
 185. Pracujúci dôchodca a SZČO-prepočítanie dôchodku
 186. Prehľad
 187. Do koľko dní zápoč.list
 188. ELDZ
 189. poverenie
 190. počet dní RO
 191. cesťáky
 192. Vypomáhajúca a spolupracujúca osoba
 193. Rodičovský príspevok
 194. úraz mimo pracovnej doby
 195. DOVOLENKA PRI PRACOVNOM URAZE
 196. Mzda v cudzej mene
 197. nemocenské dávky
 198. Odhlásenie zamestnanca zo SP
 199. PN pod vplyvom alkoholu
 200. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 201. Auto aj na súkromné účely
 202. Hlučné a prašné prostredie
 203. ODVODY do SP a ZP-21 tabuliek
 204. MINIMUM
 205. Mandátna zmluva alebo zmluva o sporostredkovani?
 206. výpočet mzdy
 207. nezamestnaný konateľ
 208. Penále SP
 209. prihlášky SP
 210. Prax stredoškoláka a stravné
 211. Prac pomer na určitú dobu
 212. Krach firmy ako s odstupným?
 213. DoVP-prihláška a odhláška
 214. Mzdové účtovníctvo,personalistika a odvody
 215. absolventská prax
 216. DovP a hodiny
 217. Pracovný pomer a škola
 218. smrteľný úraz
 219. prokurista
 220. výpovedná doba a PN
 221. Opäť materské a dohody
 222. uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporeni
 223. súrne
 224. Dlhodobá pracovná cesta
 225. Dlhodobá pracovná cesta
 226. zamestnaec nechodí do práce
 227. Ochrana údajov - Bezpečnostný projekt
 228. Neplatené voľno
 229. Zaokrúhlovanie v ZP
 230. Dohoda o vyk.prace alebo zmluva?
 231. DO
 232. EL
 233. materská dovolenka
 234. Pracujúci dôchodca
 235. náhrada pri PN
 236. Nadčas - povinnosť preplatiť alebo NV .
 237. zákonník práce - zmeny
 238. Dohoda o VP
 239. úrazová renta
 240. Odstupné a rodičovská dovolenka
 241. miesto výkonu práce
 242. Uhrada za sluzobny odchod
 243. nahláska
 244. Náhrada straty na zárobku SZČO
 245. Odstupné výpočet
 246. oznamenie MD
 247. úrad práce
 248. SP
 249. Daň.bonus+poberateľ výsl.dôchodku.
 250. Dve zamestnania