PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zdanenie vreckoveho konatelovi bez PP
 2. Pracovný čas rozdelený na tri "etapy" denne.
 3. Dôchodca-oznámenie zmeny
 4. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne
 5. Ako zaúčtovať preplatok za ročné zúčtovanie poisťovne
 6. Dohoda o PČ a o VP 2017
 7. Na koľko dní dovolenky mám nárok počas PN a MD?
 8. Evidencia na ÚP, dohoda o vykonaní práce a PN
 9. ukončenie pracovneho pomeru po RD a odstupne
 10. Pokiaľ dá zamestnanec výpoveď, má nárok na odchodné?
 11. Odvody do ZP ak nie je riadne poistená v slovenskej ZP len ako pripoistená
 12. Vianočný večierok a sociálny fond
 13. Dovolenka
 14. Môžem mať dve práce keď sa mi smeny prekrývajú?
 15. Môžem ukončiť Dohodu o vykonaní práce a urobiť Dohodu o prac. činnosti?
 16. Minimálna mzda - povinnosť
 17. Dohoda o pracovnej činnosti.
 18. Krátenie dovolenky_PN_MD
 19. Pravdepodobny priemerny zarobok vypocet
 20. Dovolenka
 21. Narok na nemocenske
 22. nahrada OP a posta
 23. zamestnanec na kratši pracovny čas vedeny na Upsvar.
 24. Vypoved s okamzitou platnostou
 25. Nezamestnaný evidovaný na Úrade práce - môže mať v r. 2017 dohodu?
 26. Minimálna mzda
 27. moze mi dat zamestnavatel v den 1.1 dovolenku ked to je vlastne sviatok
 28. Výzva na odstránenie nedostatkov v práci - premlčacia doba ?
 29. Oneskorená prihláška do Sociálnej poisťovne a čierna práca
 30. Mam narok na matersku davku, ked som na RD a moj zamestnavatel zanikol pocas RD?
 31. paypal-payeer
 32. Aká je mzda za nadčas vo sviatok?
 33. Dohodár a zamestnanec
 34. Aká je pravidelnosť opakovanych zdravotných prehliadok u zamestnancov?
 35. Vznik naroku na dovolenku
 36. zvýšenie hodinovej mzdy
 37. Z čoho sa bude počítať výška materskej pri reťazovej materskej dovolenke?
 38. Otec na MD a matka na RD bez príspevku.
 39. Náš riaditeľ je cudzinec a súčasne prokurista - môže on nahradiť štatutára v prípade elektronickej schránky?
 40. Doba určitá_§48 ods. 4 ZP_zmena na dobu neurčitú?
 41. Doba určitá_pracovný úraz
 42. Nulove odvody pri dohode o praconej cinnosti?
 43. Zvýšené stravné, ktoré platí od 01.12.2016, patrí zamestnancom až v januári?
 44. Práca u toho istého zamestnávateľa od začiatku MD po skončenie RD
 45. Účasť zametnanca na špecializovanej príprave pre veliteľov DHZO - Hasičského a záchranného zboru - §138a Zák. práce?
 46. Pravdepodobný zárobok pre SP (nemocenské)
 47. Odstupne po dohode RD
 48. Pracovná cesta
 49. Praca nadčas vo sviatok
 50. kedy je lepšie podať žiadosť o predčasný dôchodok
 51. Materská VZ z čoho?
 52. Zamestnanec - treba dohodu?
 53. Možnosť vyplácania podielu na zisku zamestnancovi.
 54. Ako sa zbavit zamestnanca ktory viac nepracuje ako pracuje?
 55. Narok na dovolenku po PN
 56. Môžem dať podpísať zamestnancovi vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane až po 3 mesiacoch od nástupu do zamestnania?
 57. môžem si privyrobit na brigáde, ked som na urade práce?
 58. RZZP a JU
 59. platene volno
 60. Dočasné prenajatie pracovnej sily
 61. Odpracované sviatky_nadčas
 62. Preplatenie dovolenky po skonceni Pracovného Pomeru
 63. Môžem spracovať mzdy za december aj pred ukončením mesiaca?
 64. Hodnotenie pedagog. zamestnanca
 65. Konateľ (zahraničná osoba) končí k 31.12.2016? môžem ho ukončiť aj dohodou?
 66. Odmena pre zamestnanca, ktorý ukončil prac.pomer
 67. zdravotné odvody starobného dôchodcu do ZP
 68. Mam narok na socialny fond ked som dala vypoved
 69. Nevyčerpaná dovolenka pri pracovnom pomere na dobu určitú
 70. môže zamestnávateľ vykonať osobnú kontrolu zamestnanca?
 71. Ako krátiť dovolenku v prípade MD, RD a ďalšej MD.
 72. Kráti sa mi dovolenka po nástupe z rodičovskej dovolenky na skrátený úväzok?
 73. Dovolenka
 74. Dohody o vykonaní práce pre rok 2017
 75. Stravné lístky - výška príspevku?
 76. Zodpovedny zastupca
 77. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 78. Občerstvenie a stravné
 79. RZZP 2015 preplatok - zamestnanec DPN
 80. práca v sobotu
 81. Kedy mi vznikne narok na davku v nezamestnanosti a ako dlho ju mozem poberat?
 82. Nárok na PN
 83. Výpoveď, alebo dohoda o rozviazaní pracovného pomeru, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,ale nemá lekársky posudok, len správu?
 84. Odchod do dôchodku - nárok na preplatenie dovolenky
 85. Odmeny vo verejnej sprave
 86. Nepeňažný príjem a PN
 87. OČR
 88. kratší pracovný čas
 89. Cestovné náhrady od 01.12.2016
 90. Neviete , či je zmena v zákone DOVP od 1.1.2017
 91. PN a sviatok
 92. Skončenie PP v SD a zaslanie poštou
 93. Mám správne vypočítaný dovolenkový priemer za 3.Q/2016 ?
 94. Ako vyplatiť odchodné zamestnancovi po vyplatení poslednej mzdy, odhlásení zo SP a ZP a odovzdaní ELDP na SP.
 95. Exekúcie - dve - ktorú zraziť skôr ak sú obe prednostné z 2/3 ?
 96. ..cerpanie dovolenky
 97. Odpracovaný sviatok a následné čerpanie náhradného voľna v mzde
 98. Ako má znieť klauzula o ekológií v nájomnej zmluve?
 99. Hod.sadzba pri skrátenom pracovnom úväzku
 100. Starobny dochodca a preplatena dovolenka
 101. Dá sa zmeniť doba odchodu do dochodku mamy?
 102. Nárok na DVZ pri PN po vyradení z úradu práce.
 103. starobný dôchodok priznaný od 12 júna 2016, ako vyrátam mzdu za jún?
 104. Dlhodobá PN a preplatenie minuloročnej dovolenky
 105. Prepočet dovolenky pri zmene pracovného času
 106. Študentka a sro
 107. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú.
 108. výpoveď § 63 a odstupné
 109. Narok na stravne listky
 110. Môžem si odrobiť prácu vo sviatok?
 111. Zamestnávanie občanov ČR s miestom výkonu práce v ČR a odvody v SR
 112. Denný výpočet školenia v zaúčaní
 113. Exekúcia - vypocet exekucnej zrazky z platu
 114. Absencia a kratenie dovolenky bez pisomneho upozornenia
 115. Môže dôchodca opätovne pracovať na pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa?
 116. DoVP plus odmena
 117. Závislá práca+práca podľa obč. zákonníka
 118. Dvaja zamestnanci a rôzne pracovné zmluvy
 119. Zmena úväzku a dovolenka
 120. Výpočet dovolenky
 121. kratenie dovolenky po dlhodobej PN?
 122. Môžu mi chýbať odpracované hodiny kvôli sviatku?
 123. čerpanie hromadnej dovolenky
 124. Dátum ukončenia pracovného pomeru zaslaného poštou
 125. Môžem vyplácať zálohu zamestnancovi mesačne, ale vyúčtujem ju celú až ku koncu roka? Má niekto skúsenosť?
 126. Narok na dovolenku
 127. Výška odchodného musí byť len násobkom priemerného mesačného prijmu zamestnanca?
 128. Okamžité skončenie prac.pomeru
 129. Má nárok zamestnanec na náhradu príjmu - vyšetrenie zamestnanca - ak daný deň nemal naplánovanú smenu ?
 130. Príspevok zamestnávateľa na stravu
 131. Výpoveď daná zamestnancom, vo VD začala PN. Kedy skončí pracovný pomer?
 132. Stravné lístky v nižšej hodnote
 133. Kratenie dovolenky za necely den absencie
 134. Nepravidelná odmena za výkon funkcie konateľa
 135. Postupoval exekútor správne?
 136. Vzťahuje sa výpovedná lehota pri TPP na dobu určitú?
 137. Ako zaúčtovať nepeňažný príjem zamc. v mzde?
 138. RZZP-za rok 2015 a exekučná zrážka
 139. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe rodiča
 140. Je možné predĺžiť dohodu formou dodatku ?
 141. zahraničná pracovná cesta
 142. pracovný pomer - práca na zavolanie
 143. Akceptovať priepustku bez pečiatky lekára?
 144. Zbierka zákonov opatrenie 309/2016 už to bolo zverejnené...24.11.2016
 145. Môže na štátnom úrade pracovať niekto na základe dohody o pracovnej činnosti (§228a ZP)?
 146. Kedy vyplatiť odchodné
 147. narok na dovolenku pri materskej dovolenke
 148. Narok na vypovednu lehotu a odstupne?
 149. pracovna pohotovost a vyjazd na poruchu
 150. Ak je zena na rodicovskom (zamestnana) a momentalne v nemocnici, ma narok aj na marodku zo soc. poistovne?
 151. Program pre mzdy URBIS
 152. Kedy musí zamestnávateľ poskytnúť stravné lístky zamestnancovi ?
 153. za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy
 154. Výpoveď zo zamestnania pre nadbytočnosť
 155. Odrátanie stravných lístkov zamestnancovi končiacemu TPP.
 156. Odchodné - znížený úväzok
 157. Vyhlásenie k dani - ku každému pomeru u jedného z-ca vždy nové?
 158. Nárok na dovolenku, výpočet?
 159. pn po skončení rodičovskej
 160. Musí zamestnávateľ prijať zamestnankyňu na to isté miesto?
 161. zdravotne poistenie - samoplatca
 162. Doplatok mzdy - zakonny narok
 163. Zmluva o dielo
 164. Môže predložiť riadny pracujúci dôchodca do spisu rozhodnutie o priznaní dôchodku, kde sú sumy začiernené?
 165. na ako dlho mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 166. Skoncenie PP na dobu urcitu a potom zivnost
 167. Opatrenie - stravné tuzemské pracovné cesty od 1.12.2016
 168. Splatnosť poistného - DoVP
 169. strava zamestnanci
 170. Kedy končí materská dovolenka pri úmrtí dieťaťa počas MD?
 171. Dotácia z ÚP a zvýhodnenie zo SP
 172. Nárok na pomernú časť dovolenky
 173. Pracovný pomer na 30 hodín týždenne?
 174. Na aký stupeň náročnosti práce mám nárok?
 175. RZZP_preplatky
 176. prenos 25 dní nečerpanej dovolenky
 177. Nevypočítané odvody
 178. Darčeky zo sociálneho fondu
 179. Krátenie dovolenky za PN v nepretržitej prevádzke.
 180. Vzory odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z.
 181. Aká doba platí pre reklamáciu nesprávnej vypočítanej mzdy.
 182. Dovolenka za odpracovane dni
 183. Výpočet Materskej - čo bude výhodnejšie?
 184. Zastup počas RD
 185. PN pre pracovný úraz a náhrada príjmu?
 186. zdravotný odvod z dividend do konca r. 2016
 187. Preplatok z RZZP a daň
 188. Ročné zúčtovanie ZP
 189. Zmena uvazku a dovolenka
 190. Zníženie úväzku zo strany zamestnanca
 191. Nenahlasenie sa na urade prace / socialnej poistovni, odchod do zahranicia
 192. Je suma vyplatená zamestnancovi pri PN predmetom dane z príjmov a odovodov do poisťovní?
 193. Zvýšenie stravného - kde nájdem príslušné opatrenie MPSVAR?
 194. Výška úrazového príplatku?
 195. Spravny datum zmeny RL
 196. Do akého stupňa zaťaženia je zaradená predavačka?
 197. Akou formou môže prispievať zamestnávateľ - živnostník svojmu zamestnancovi?
 198. Chyba v zmluve
 199. Odvodová úľava
 200. Priznaný starobný dôchodok_úprava odvodov
 201. DoBPš študent - poberateľ sirotského dôchodku kôľko môže zarobiť
 202. Oprava hromadneho oznamenia v ZP
 203. Zrazka odmien bez suhlasu
 204. Čerpanie sociálneho fondu -dohodár
 205. Podpísanie vyhlásenia zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru.
 206. Je potrebné oznámiť novému zamestnávateľovi PN-ku, na ktorej som bola po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru (t.j. PN-ku, ktorá nie je uvedená v zápočtovom liste)?
 207. splnomocnenie na vyplatenie vdovského dôchodku
 208. zamestnanec nemá trvalý pobyt, čo s tým?
 209. Musím zamestnanec podpísať oboznámenie so sprac.osobných údajov ku každej zmluve v priebehu roka?
 210. Musím posielať opravné výkazy za zamestnanca na invalidnom dôchodku?
 211. ELDP
 212. Pracoval som 15 rokov v ozbrojených silách.
 213. Narok na paragraf v skusobnej dobe
 214. Ak je spoločnosť v likvidácii, vzniká zamestnancovi nárok na odchodné či odstupné pri odchode do inval.dôchodku?
 215. Mám nárok na materskú aj keď využívam služobné vozidlo na súkromné účely počas materskej dovolenky?
 216. Fakturovana suma vs hruba mzda
 217. Stravné alebo cestovné
 218. Stravné od 1. 12. 2016 - max. čiastka do nákladov bude 2,48? (matematicky 2,475)
 219. Zamestnanec požiadal o dochodok a nadalej pracuje
 220. Vyplatenie preplatku RZZP zamestnancovi na MD.
 221. dohoda o peňažnej náhrade za nezotrvanie počas výpovednej doby
 222. Ak majú z-ci zmluvu do 30. 11. 2016, môžeme im dodatkom predĺžiť zmluvu do 31. 12. 2016?
 223. Ake doklady potrebujem na zaevidovanie na urad prace?
 224. Vitamíny od zamestnávateľa na výplatnej paske
 225. Dôchodca a odvody pri podaní žiadosti
 226. Môže byť pn-ka u jedného zamestnávateľa a druhého nie?
 227. Dohody a UPSVR
 228. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (áno alebo nie)
 229. Dodatočné poskytnutie stravných lístkov.
 230. V akej výške platí SP pénku ak je kvôli pracovnému úrazu?
 231. Preplatenie dovolenky
 232. zmluva otca na materskej
 233. ešte k Dohoda o pracovnej činnosti a ÚP?
 234. Dohoda o pracovnej činnosti a ÚP?
 235. Mzda
 236. ziadost do civilu
 237. Odoslať doklady o PÚ, ak je to iný PÚ?
 238. Ročne zučtovanie ZP a zadanie do Pohody.Ktory riadok?
 239. Ako riešiť problém s upratovačkou v škole, keď má arogantné správanie voči svojmu nadriadenému a poburuje kolektív?
 240. Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN v roku 2016
 241. PN po ukončení pracovnej zmluvy
 242. Žiadosť o úpravu pracovného času
 243. Ako postupovať pri zmluve o dielo so zdrav. poistením?
 244. Otec na materskej alebo na rodičovskej?
 245. Ako opraviť spätne mzdy kvôli finančnému príspevku na stravné?
 246. Dohoda o vykonaní práce - urad prace
 247. Môže vás zamestnávateľ nútiť nosiť si iba bezalergénnu stravu?
 248. Platia sa odvody pri peňažnom príspevku na stravné?
 249. Preplatky zamestnancov zo ZP za rok 2015 zadávam v mzdách v mesiaci, kedy tieto preplatky zo zdravotnej poisťovne budú pripísané na náš účet zamestnávateľa ?
 250. Výpočet priemeru pre náhrady mzdy