PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zasa vojak
 2. vnútropondiková smernica
 3. dar-šeky zo SF
 4. odvody do poisťovne
 5. ako po 1.7.2005?
 6. Odvody a SZČO
 7. čerpanie SF
 8. Danový bónus
 9. Soc. fond
 10. Výpočet mzdy
 11. Neplatene volno a SP
 12. bonus
 13. prace neschopnost
 14. Konateľ (štatutár), spoločník - daň
 15. vojak
 16. Materská dovolenka a pracovný pomer
 17. mandatna zmluva
 18. Predlženie pracovnej zmluv
 19. Návod DR SR ako nezdaňovať príležitostné pomocné práce
 20. Od 1.1.2005 novy vypocet PN ?
 21. Konateľ ako zamestnanec?
 22. Vymeriavacie zaklady
 23. nahlasovanie zamestnancov
 24. Registracny list FO
 25. rozsah činnosti
 26. Civilkar a náhrada pred nástupom na CVS.
 27. neplacené volno
 28. Ďalšia materská dovolenka a všetko čo s ňou súvisí.
 29. rodinné prídavky
 30. SPZ
 31. Pracovná zmluva
 32. Vreckové pri zahr.služ.ceste
 33. Ochrana os. údajov
 34. nová zmluva a poistenie
 35. VÝKAZY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU
 36. Čo je nové po 01.01.2005?
 37. Dodatková dovolenka
 38. PN
 39. explatitel pausalnej dane
 40. 0dvody do zdravot.poistovne pre SZCO od 1.1.2005.
 41. planovaci kalendar 1995
 42. Skúšobná doba
 43. Dovolenka za jeden mesiac
 44. Doplnkové DP od 1.1.2005
 45. SVB a vyplácanie "odmien" ???
 46. nadčasy
 47. stravné
 48. Zahraničný štatutár a odvod na zdrav.poistenie
 49. tlačivo-vzor
 50. este SF
 51. dohoda o DVP
 52. Ochranná lehota v nemocenskom poisteni
 53. zodpovednost za skodu
 54. Nárok na daňový bonus a PN
 55. zápočet rokov v elektronickej forme
 56. Dočasné pridelenie zamestnanca
 57. Zrušenie sociálneho fondu - účtu v banke
 58. Odmena a soc.fond
 59. Rozvrhnutie pracovného času - nerovnomerné
 60. Nezamestnaný a podpora
 61. Prerušenie práce
 62. Ošetrenie člena rodiny ??? - ako urobiť mzdu?
 63. Rocne zuctovanie dane
 64. studentka a kupna zmluva
 65. Auto v s.r.o. a jeho používanie inou FO (zivnostnik)
 66. výkazy na SOCIALKU - z ich stránky - práca s nimi
 67. Doktorand.
 68. Zabudnutý sviatok v mzdách
 69. Pracovná cesta a mzda
 70. SF len na BÚ ?
 71. Dohoda pracovnicky na dalsej MD
 72. ukoncenie PZ, vznik novej a PN
 73. Ošetrenie člena rodiny
 74. zdaňovanie gastrolístkov???
 75. Poberateľ star.dôchodku a prac.pomer
 76. Odvody do SP,ZP
 77. Zákon č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 78. Nadčasy a evidencia
 79. Vymeriavcí základ
 80. Zápočtový list
 81. doplatok do min. mzdy
 82. Vypoved v skusobnej lehote
 83. Výpoveď
 84. Sviatok a PN
 85. ELDP a dôchodca
 86. Vyúčtovanie zahr. pracovnej cesty
 87. Koniec PP a PN
 88. Mandátna zmluva
 89. 2 pracovné pomery a uplaňovanie nezdan.základu dane
 90. Gastrolistky
 91. Zmluva o dielo
 92. Sviatok+víkend
 93. student a nezdan.cast mzdy
 94. vybavovanie výstupu
 95. Vianočná odmena
 96. odvody z jednorázovej odmeny
 97. výpočet odchodného
 98. Tvorba sociálneho fondu - aká časť je daňovým základom?
 99. Registrácia do SP
 100. Dochodková hodnota na rok 2005???
 101. Zamestnanec chce okamžite odísť
 102. dovolenka
 103. DoBPŠ - zdrav.poist.
 104. DVP na rok 2005
 105. oneskorene odhlasky zamestnavatela
 106. Nové tlačivá
 107. Zly datum na vypovedi.. poradte ako dalej
 108. Zabezpečenie stravovania zamestnancov
 109. Mzdový výkaz nepretržitej prevádzky
 110. OČR?
 111. Zamestnanec alebo konatel
 112. Odvody do SP
 113. invalidný dôchodca
 114. Soc. fond a zdaňovanie
 115. Výživné - nepostihnuteľná suma
 116. Práca vo výškach
 117. skončenie PP v skúšobnej dobe
 118. skúšobná doba a PN
 119. Študent - práca cez sviatok, víkend
 120. rodičovsky prispevok
 121. práca cez sviatky
 122. sociálny fond
 123. Ukončenie pracovného pomeru
 124. Výpoveď zamestnancovi
 125. SZČO a PN
 126. Dočasné pridelenie § 58
 127. daňový bonus
 128. Ukončenie PP v skúšobnej dobe
 129. Zamestnavanie manzelov
 130. ELDZ
 131. Výška dôchodku????
 132. Dochôdca PN
 133. Ako je to s nadčasmi???
 134. Náhrada mzdy za 1. deň práceneschopnosti
 135. Nemocenské dávky
 136. Prac.zmluva na 6 hod.
 137. 13 plat
 138. Odvod do ZP
 139. Pracovník vo vážnom stave
 140. Životné poistenie zamestnanca platené zamestnávateľom.
 141. Náhrada príjmu pri dočasnej PN
 142. precerpana dovolenka pri skonceni prac. pomeru
 143. Nástup po materskej a OČR
 144. Materská dovolenka
 145. prihlasovanie zamestnancov
 146. Výpoveď daná zamestnávateľom počas PN
 147. zamestnanec z EÚ
 148. Zastupovanie počas PN
 149. dodatová dovolenka
 150. študijné voľno
 151. Poradíte mi prosím?
 152. Absolvent.
 153. Náhrada mzdy po ročnej PN-ke
 154. Brigádnici?
 155. Nevyčerpaná dovolenka za rok 2003
 156. dohoda o vykonaní práce
 157. Nárok na starobný dôchodok ???
 158. Mzdový poriadok
 159. Úmrtie zamestnanca
 160. Odchod do prečasného dôchodku
 161. rozvedení manželia a daňový bonus
 162. kúpa firmy
 163. Dohoda o VP
 164. A čo ďalej s DDP
 165. Dôchodkové správcovské spoločnosti
 166. Odvody a starobný dôchodca
 167. DVP alebo DBPS
 168. Prac.pomer na 1/2 uvazok a prac.doba
 169. Pracovný posudok
 170. prekážka v práci - ako dovolenka?
 171. exekúcia a DDP
 172. Civilná služba
 173. čerpanie dodatkovej dovolenky
 174. ošetrovné - ktorá pobočka SP vypláca?
 175. skratenie prac. uvazku
 176. Publikácia pre mzdárky
 177. Dalsia materska dovolenka
 178. Zdravotné poistenie
 179. Pracovná pohotovosť
 180. Živnostníci a fakturácia
 181. Výpočet náhr.príjmu-neplat.voľno
 182. Podiel na zisku a rodičovský príspevok
 183. "Starý" zákonník práce
 184. PN a odvody
 185. Doplnkové dôch. poistenie
 186. Životné minimum
 187. stravne listky
 188. Odstupne
 189. Rocna odmena
 190. Nezdaniteľná suma základu dane
 191. Zárobok pri polovičnej invalidke
 192. Dôchodkový vek
 193. Vymera dovolenky
 194. dovolenka
 195. Fitness - soc. fond
 196. DDP a zamestnanec cudzinec
 197. Správny cestovný príkaz
 198. 1/2 dňa dovolenka
 199. Praca v nedelu
 200. osetrovne
 201. čiastočný invalid
 202. doprovod u lekára
 203. Náhrada mzdy za školenie
 204. Náhrada mzdy pri školení
 205. Výpočet mzdy pri pracovnom úraze
 206. Dohoda o vykonani prace
 207. Pracovný pomer na určitu dobu
 208. daň z miezd
 209. Maximum a minimum VZ pri PN
 210. dĺžka prac. času
 211. Zamestnanie bývalého vojaka
 212. Prac. zmluva - prac. čas a dovolenka
 213. Nový zamestnanec a sviatok
 214. Dohoda o vykonani prace
 215. Dohoda o vykonaní práce
 216. Vyrovnávacia dávka tehot.zamestnankyni
 217. Sobota, nedeľa - nadčas?
 218. Starobné dôchodkové sporenie
 219. vymera dovolenky
 220. Odmeny za výkon volenej funkcie-odvody do zdravotnej poistovni
 221. valorizácia dôchodkov
 222. 60 %
 223. Pracovny pomer v zahraničí
 224. NEZAMESTNÁVANIE INVALIDA
 225. Opravný výkaz do SP.
 226. DVP a výkaz SP
 227. výpočet PN
 228. Ochranná lehota
 229. Nočné
 230. Určenie dôchodkového veku
 231. Preukázanie nároku na dlhšiu dovolenku
 232. "Malý-veľký závod"
 233. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke
 234. Dovolenka a PN
 235. Výška vymeriavacieho základu
 236. Sviatok
 237. Dovolenka a jej kratenie
 238. Výpočet náhrady príjmu pri doč.PNS
 239. predavačka a prac.čas
 240. Odvody do zdravotnej poistovni po novom
 241. Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest
 242. Nezamestnaný a DVP
 243. Invalidné poist. po preskúmaní invalidity
 244. MD a dohoda o vykonani prace
 245. Vymer.zaklad na PN
 246. Predvolanie na políciu
 247. Prekážky v práci
 248. DVP alebo VPP?
 249. Druh práce - správne určenie
 250. civilka a dovolenka