PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. predavačka a prac.čas
 2. Odvody do zdravotnej poistovni po novom
 3. Charakteristika stupňov náročnosti pracovných miest
 4. Nezamestnaný a DVP
 5. Invalidné poist. po preskúmaní invalidity
 6. MD a dohoda o vykonani prace
 7. Vymer.zaklad na PN
 8. Predvolanie na políciu
 9. Prekážky v práci
 10. DVP alebo VPP?
 11. Druh práce - správne určenie
 12. civilka a dovolenka
 13. Export Miezd do PÚ v MRP
 14. Stále dane
 15. Športový tréner a dohoda
 16. Nezdaniteľné minimum - dôchodca
 17. SZĆO aj v HPP
 18. občerstvenie na seminároch-súrne
 19. Odmeny konatelom a odvody
 20. Nezdaniteľná časť základu dane
 21. Dovolenka - pracovná zmluva
 22. SZČO-PN-odvody
 23. Študent - pracov. pomer na polovičný úväzok
 24. dochodca
 25. PN viac ako 10 dní
 26. Prehľad o zrazených preddavkoch
 27. Invalidný dôchodca a dopad zvýšenia min.mzdy
 28. úraz zamestnancov
 29. vyplácanie príplatkov
 30. Dodatočné DP k DzP a odvody
 31. Dovolenka a ukončenie prac.pomeru
 32. paušálny príspevok na pranie prac. odevu
 33. podpora
 34. MD a dohoda
 35. Min.mzda 1.10.04
 36. Zdravotnícke centrum
 37. ŠTUDENT ??? HODIN MOŽE PRACOVAŤ ?
 38. Náhrada
 39. PN a ukonč.pracovného pomeru
 40. Zrážky zo mzdy
 41. Výpoveď podľa §63
 42. Dovolenka
 43. Nárok dohodárov na stravenky
 44. %to vreckového pri zahraničnej ceste
 45. Pracovný pomer na dobu určitú - tehotenstvo
 46. VZ-soc.poistenie
 47. Péenka
 48. dôchodca - zamestnanie či dohoda ???
 49. Zdanenie posgraduálneho štúdia
 50. Oprava mzdy za sviatok
 51. Mzda za školenie
 52. DOVP popri živnosti
 53. Chybne vypočítaná mzda.
 54. Evidencia zamestnancov
 55. ELDP -vyplnenie
 56. odmeny statutarov
 57. Nezdanitel.časť dôchodcu
 58. Dodatková dovolenka
 59. oneskorene podanie vykazu do Soc.pois.
 60. Sluzobne auto
 61. Výpoveď
 62. Práca vo sviatok
 63. Prehľad
 64. Hmotná zodpovednosť - problém
 65. Zaškolenie v zahraničí
 66. Exekúcia zo mzdy
 67. Príspevky pri narodení dieťaťa
 68. dan pri brigadnickej praci studenta
 69. SP-zaporný VZ u prečerpanej dovolenky
 70. Sobota a prestávka na obed
 71. evidenčný list
 72. majú nárok na odpočitatelnu položku?
 73. občiansky preukaz
 74. Pracovná zmluva v anglickom jazyku
 75. Výška poistného pre star.dôchodcu
 76. civilka a výpoved
 77. Dohoda o pôžičke
 78. SZCO a odvody
 79. Odvody do SP za zamestnancov?
 80. civilkár a PN
 81. Hmotná zodpovednosť
 82. Prijatie zamestnanca
 83. Prehľad a nedoplatky
 84. PN a sviatok II
 85. Vypoved zamestnankyni na RD
 86. pracovná cesta
 87. Stravné pri bezplatnej praxi
 88. minimálna mzda a "dohodári"
 89. odvody
 90. cudzinec s prac.zmluvou a poistné
 91. Zápočtový list
 92. Novy zamestnanec
 93. Nárok zamestnanca na daňový bonus po 1.10.2004
 94. zamestnanci, ktorý pracujú "von"
 95. Dovolenka za odpracované dni
 96. Zamestnankyňa odchádza do dôchodku...
 97. Konatelia a odvody
 98. este raz mandátna zmluva
 99. Materská dovolenka - riadna dovolenka
 100. civilkár
 101. poistenie zodpovednosti členov štatutárneho orgánu
 102. Zamestnanec?
 103. Jednoosobová s.r.o. a nárok na stravné
 104. Stravné
 105. odškodnenie pracovného úrazu
 106. Doplatok do minim. mzdy § 120 ZP
 107. Spoločník - prac.pomer a odvody
 108. Oneskorená úhrada
 109. Ukladanie dokladov
 110. dohoda o vykonani prace
 111. dovolenka naviac
 112. daňový bonus+0,5%
 113. Pomerná časť dovolenky §102 Zákonníka práce
 114. vypoved zo strany zamestnanca
 115. zmluva o dielo
 116. dovolenka
 117. pracovné oblečenie
 118. Lekársky posudok k skončeniu pr.pom. podľa § 69 ods. 1 a) a c) ZP
 119. Pracovná zmluva
 120. mandátna zmluva
 121. praca v deň pracovného voľna
 122. Výpoveď z dovodu neuspokojiveho plnenia prac. uloh.
 123. Minimálna mzda na 6 500,--Sk
 124. POZOR - Zákon o ochrane osobných údajov
 125. dohoda o skonc. prac.pomeru
 126. Zmena vymeriavacieho základu SP
 127. znenie zakona
 128. minimálna mzda
 129. rozviazanie prac.pomeru
 130. rodičovsky prispevok
 131. výpoveď zo strany zamestnanca
 132. máte záujem o školenie?
 133. predpoklad pracovného fondu
 134. Ukončenie živnosti k 31.12.2004
 135. Odstupné
 136. vypoved §63 ods.b
 137. este raz dohoda
 138. Tyzdenny prac. čas
 139. sústavná príprava na povolanie
 140. Nový zákon o zdravotnom poistení
 141. upratovacie práce - bez prac. zmluvy
 142. Neplatené voľno
 143. Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravné lístky
 144. pracovna z. alebo mandatna z.
 145. Čistý príjem
 146. www stranka o tlacivach
 147. Dohoda o BPŠ
 148. Fond pracovného času
 149. Turnusové/smenové/ kalendáre vs nárok na dovolenku
 150. Zákon o ochrane osobných údajov
 151. Dovolenka a skúšobná doba
 152. Výška priemernej mzdy
 153. Náhrada mzdy
 154. Živnostník a odvod ÚP z DOVP
 155. Dohoda o vykonaní práce
 156. Podporna doba
 157. študijný pobyt
 158. VZ
 159. Pracovny cas
 160. Živnostník a zároveň zamestnaná osoba
 161. Daňový bonus
 162. Narodenie dieťata manželke zamestnanca
 163. Vym.základ pri neplatenom voľne
 164. tralý prac. pomer študent
 165. PN-ka
 166. Stupne náročnosti
 167. Pracovná náplň
 168. nadčasy
 169. Deti a O,5% nižšie odvody na starobné poistenie
 170. Vyúčtovanie stravného
 171. Krátenie dovolenky
 172. Prac. pomer na dobu určitú a dovolenka
 173. MRP nastavenie mzdovych ciselnikov
 174. Zamestnanec+konateľ
 175. Odmeny zamestnancom
 176. Sociálny fond
 177. Mesačný výkaz-absencia
 178. Danový bonus
 179. Namiesto lístkov peniaze
 180. PN celý mesiac a počet dní prerušenia?
 181. Úkol a nadčasy
 182. pracovná zmluva a príkzná zmluva
 183. dôchodca z roku 2003 a opätovne dohodnutý pracovný pomer
 184. zrážka za škodu
 185. Služobná cesta cez víkend
 186. dohoda o brigádnicej práci študenta - možnosť uzavretia
 187. Evidenčný list dôchodkového poistenia ELDP - usmernenie
 188. prerušenie dovolenky z dôvodu ošetrovania člena rodiny
 189. ELDP - ukončenie pracovného pomeru
 190. prerušenie povinného poistenia pri pracovnom voľne bez náhrady mzdy
 191. neželaný odchod zamestnanca
 192. ELDP - materská dovolenka, neplatené voľno
 193. kratší pracovný čas a tvorba sociálneho fondu
 194. výkon práce v ČR - mzda a odvody
 195. Výplata mzdy v cudzej mene (EUR)
 196. výpočet mzdy s daňovým bonusom
 197. Zodpovednosť za škodu-oprava-penale
 198. zamestnanec (cudzinec) - nárok na dovolenku + miesto výkonu práce
 199. ukončenie SŠ a nárok na podporu v nezamestnanosti
 200. Výpoved z dôvodu nevyplatenej mzdy
 201. čiastočný invalidný dôchodok
 202. Založenie s.r.o. a materská
 203. započítanie daňového bonusu do čistého príjmu?
 204. Mzdové účtovníctvo
 205. práceneschopnosť alebo absencia?
 206. Dôchodca a odvody
 207. skončenie pracovného pomeru a evidencia na úrade práce
 208. potvrdenie o návšteve školy - originál alebo kópia?
 209. možnosť uzavrieť viacero pracovných pomerov
 210. zamestnanec a zároveň spoločník s.r.o. - odvody
 211. Po materskej dovolenke...
 212. daňový bonus, prídavky na dieťa - študent VŠ
 213. krátenie VZ pre soc.poist.
 214. výpoveď s odstupným u starobného dôchodcu
 215. zodpovedný zástupca - povinnosť zamestnania
 216. Absencia a zápočet rokov
 217. preberanie agendy veľkých závodov po 1. 1. 2005
 218. výpočet náhrady príjmu pri PN a jej zaokrúhľovanie
 219. ukončenie pracovného pomeru a prečerpaná dovolenka
 220. dôchodca-na akú zmluvu ho zamestnať?
 221. nároky zamestnanca v medzinárodnej preprave
 222. kratší pracovný čas a evidencia nezamestnaných
 223. výpoveď zo strany zamestnávateľa - absencia
 224. dovolenkový priemer
 225. Kolektívna zmluva
 226. predčasný starobný dôchodok a odstupné
 227. náhrada mzdy - nástup dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
 228. prikaz.zmluva - upratovacka
 229. vedľajší pracovný pomer - odvodové povinnosti
 230. domácky zamestnanec - nároky
 231. Navrat z rodicovskej dovolenky
 232. pracovník z členských krajín - odvody do zdravotnej poisťovne
 233. výkon práce v zahraničí slovenskými zamestnancami
 234. Daňové úľavy a sporenia
 235. aký druh pracovného pomeru?
 236. pracujúci dôchodca a výmera dovolenky
 237. Výpoveď daná zamestnancom
 238. príspevok na opateru dieťaťa
 239. Absencia
 240. minim mzda 6500 Sk
 241. mesačné povinnosti mzdovej účtovníčky
 242. nevyčerpaná dodatková dovolenka - presun do ďalšieho roka
 243. Záznam o úraze - tlačivo
 244. smernica pre odmeňovanie a zástupca zamestnancov
 245. Stravne a daňový bonus
 246. Materska dovolenka
 247. konateľ a zdravotné poistenie
 248. ešte raz dohoda o vykonaní práce
 249. § 63 ods. 1 písm. b) ZP - písomné rozhodnutie vedenia
 250. Výpis z účtu