PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Domácky zamestnanec
 2. žiadosť o prídavok na dieťa a zamestnávateľ
 3. brutto mzda a výpočet čistej mzdy
 4. ukončenie PP
 5. zmena pracovného úväzku a prepočet dovolenky
 6. práca na zmeny a náhrada mzdy za sviatok
 7. dohoda o vykonaní práce - účtovnícke služby
 8. cestovné náhrady
 9. Cestovne nahrady
 10. Priemer na sviatok
 11. dohoda o vykonaní práce - odmena nad 4000 Sk
 12. Potvrdenie k soc. davkam
 13. odvody z preplatenej dovolenky
 14. náhrada príjmu pri dočasnej PN a sviatok
 15. Potvrdenie o príjme na účely PND
 16. z čoho vypočítať percento prispevku zamestnavateľa na DDP?
 17. Doklady pri skonceni prac. pomeru
 18. Zamestnanie cudzinca
 19. Cestovne
 20. ochranná lehota evidovaného nezamestnaného
 21. Zmena v nemocenskom poistení od 1.8.2004
 22. dohoda o vykonaní práce - odpracované roky
 23. pracovný pomer v autoškole
 24. pracovný pomer na dobu určitú a jeho predĺženie (na dobu určitú)
 25. štvrťročný prehľad preddavkov a daňový bonus
 26. mzda pri chybnej práci
 27. prevádzka v Čechách - registrácia na daň a odvody
 28. vzor - dodatok k pracovnej zmluve
 29. dlhodobo nezamestnaný - úľava na odvodoch
 30. nesprávny odvod do zdravotnej poisťovne pri PN
 31. DDP - čo v roku 2005?
 32. Zmeny od 1.7.2004
 33. odvod dane zo závislej činnosti na nesprávne číslo účtu
 34. evidenčný list dôchodkového poistenia - vymeriavací základ
 35. zápočet rokov - oblasť verejného záujmu
 36. Dohoda o vykonaní práce
 37. vyplata odchodného
 38. Dohoda o brigadnickej praci studentov
 39. Správna náhrada za PN?
 40. zmena mzdovej agendy pri viac ako 20 zamestnancoch
 41. nadčasová práca počas služobnej cesty
 42. Zápočtový list
 43. skončenie PP - prenos dovolenky k inému zamestnávateľovi
 44. montážne práce - pracovný čas
 45. stravné lístky počas čerpania náhradného voľna
 46. Znalci, tlmočníci - odvody do fondov
 47. v.o.s. - majitelia študenti - povinnosť odvodov
 48. zdravotné poistenie SZČO - starobný dôchodca
 49. Nepretržitá prevádzka
 50. starobný dôchodok - sociálny dôchodok
 51. exekučné trovy a zrážky zo mzdy
 52. mesačný výkaz na SP - zle vypočítané dni
 53. náhrada za stravu a zdanenie
 54. dohoda o brigádnickej práci študenta - počet hodín
 55. zamestnanie občana CZ
 56. dohoda o vykonaní práce - vymedzenie pracovného času
 57. termín na prihlásenie zamestnanca do poisťovní
 58. zamestnanie študenta - aký druh dohody?
 59. starobný dôchodca - náhrada príjmu pri PN a nemocenské
 60. odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 61. príkazná zmluva - kto ju môže uzavrieť?
 62. Okamžité skončenie PP
 63. Služobné auto na súkromné účely
 64. pracovnoprávny vzťah medzi manželmi
 65. služobná cesta - ubytovanie u príbuzných
 66. dohoda o vykonaní práce - počet dní vo výkaze na SP
 67. vyšetrenie zamestnanca - aká náhrada?
 68. exekučné zrážky
 69. výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN
 70. civilka a daňový bonus
 71. základná vojenská služba - povinnosti zamestnávateľa
 72. krátenie maximálneho vymeriavacieho základu pri PN
 73. SZČO poberajúci invalidný dôchodok - odvody
 74. materská dovolenka - vyplatená odmena a odvody z nej
 75. pracovná doba a práca nadčas
 76. 1/2 dňa dovolenky a stravný lístok
 77. PN- ka a výkazy
 78. odvody a nezdaniteľná časť od 1. 6.
 79. skončenie podnikania - odvody
 80. oznámenie návratu z materskej dovolenky
 81. nárok na stravné pri zahraničnej SLC v trvaní menej ako 12 hodín
 82. maximálny vymeriavací základ na SP od 1. 7. 2004
 83. tehotná zamestnankyňa - povinnosť voči zamestnávateľovi
 84. Zdravotné poistenie
 85. Odhlásenie zamestnávateľa.
 86. dohoda o vykonaní práce - čas strávený na služobnej ceste
 87. preddavky zo závislej činnosti pri príjme 6000 Sk
 88. Doba určitá a výpoveď
 89. rodičovský príspevok a odvody
 90. Strata na zarobku pocas PN.
 91. stravné lístky počas dovolenky a PN
 92. prenájom, dôchodca a odvody
 93. nárok na nezdaniteľnú časť základu dane
 94. SZČO a výpočet odvodov
 95. Viac pracovných pomerov a odvody
 96. Práca nadčas
 97. Materská dovolenka
 98. kolektívna zmluva vyššieho stupňa
 99. Konateľ a spoločník s.r.o.
 100. dohoda o vykonaní práce - daň zo závislej činnosti
 101. rozpis zmien strážnej služby
 102. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 103. odstupné - nárok, zdaňovanie a odvody
 104. Pracovný pomer na kratší pracovný čas
 105. príkazná zmluva - zdaňovanie a odvody
 106. ako skončiť okamžite pracovný pomer?
 107. 40 hodinový týždenný pracovný čas
 108. konateľ a príjem
 109. civilná služba - povinnosti zamestnávateľa
 110. hmotná zodpovednosť
 111. výpoveď z organizačných dôvodov
 112. ELDZ - dni vylúčených dôb
 113. Viac pracovných pomerov
 114. dohoda o vykonaní práce - použitie súkromného vozidla
 115. Vyšetrenie zamestnanca + sprevádzanie
 116. odvody na invalidné poistenie
 117. Pracovná zmluva
 118. autorské honoráre
 119. odmena pri odchode do dôchodku - odvody
 120. výpočet vymeriavacieho základu pri PN
 121. dohoda o vykonaní práce - potvrdenie o príjme
 122. zamestnávanie starobného dôchodcu - odvody
 123. dohoda o vykonaní práce - neodvedenie úrazového poist.
 124. odstupné a odvody
 125. Odovody pri PN
 126. dohoda o vykonaní práce - aké odvody?
 127. variabilný symbol pri preddavkoch zo závislej činnosti
 128. Odvody po 1.7.2004
 129. Zrážky zo mzdy
 130. ochranná doba pred starobným dôchodkom
 131. spoločenstvo bytov - odmeňovanie
 132. starostlivosť o dieťa a možnosť pracovať
 133. ELDP pre dôchodcu s kratším pracovným časom
 134. 12-hodinové smeny
 135. SZČO a spoločník
 136. príspevok zo SF - iba hlavné jedlo?
 137. cestovný príkaz - výpočet hodín strávených na SLC
 138. vymeriavací základ na určenie náhrady príjmu pri PN
 139. náhrada mzdy za sviatok - hodinovo odmeňovaní
 140. Náhrada príjmu pri PN, nemocenské
 141. preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri výpovedi
 142. cestovné náhrady - havarijné poistenie mot. vozidla
 143. elegantná výpoveď zo strany zamestnávateľa
 144. náhrada príjmu pri dočasnej PN - aj soboty a nedele?
 145. stravné lístky - nespokojnosť so stravou
 146. Skončenie pracovného pomeru a zostatok dovolenky
 147. nárok na predčasný starobný dôchodok
 148. PN
 149. Pracovná zmluva na dobu určitú
 150. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 151. daňový bonus - rozdelenie medzi rodičov
 152. ukončenie PP - starostlivosť o dieťa
 153. PN zamestnanca - čo s dokladmi PN?
 154. chyby v mzdách
 155. registrácia z dôvodu zamestnania 1. zamestnanca
 156. príspevok na zamestnanie evidovaného nezamestnaného
 157. ako neplatiť odvody za zamestanca
 158. vzor prikaznej zmluvy
 159. vzor prikaznej zmluvy
 160. vzor prikaznej zmluvy
 161. študent SŠ a dohody
 162. nemoc v ochrannej lehote
 163. Dovolenka po rodičovskej dovolenke
 164. PN - prerušiť poistenie?
 165. režijné mzdy
 166. daňový bonus, prídavky na dieťa - študent VŠ vojenskej
 167. Stredoškolák a rod.prídavky,daň.bonus
 168. náhrada príjmu pri PN - kratší pracovný čas
 169. Dohody o vykonani prace
 170. návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke
 171. § 63 ods. 1 písm. a) ZP - výpovedná doba a PN
 172. náhrada príjmu počas PN
 173. starobný dôchodca
 174. invalidný dôchodca - výška príjmu a odvody
 175. mzda a mzdové zvýhodnenie pri práci vo sviatok
 176. kontrola zamestnanca počas prvých 10 dní PN
 177. absolvent VŠ a civilka
 178. spoločník sro a odvody
 179. OČR - ošetrovné
 180. EZU - opravný výkaz
 181. dohoda o VP - zamestnanie českého občana
 182. EZU - zasielanie mesačných výkazov do SP elektronicky
 183. Máte problém so zákonom o SP ?
 184. zamestnanec a novonarodené dieťa
 185. Zákon o sociálnom poistení /1.časť/1.hlava