1. zdravotné poistenie SZČO - starobný dôchodca (5 replies)
 2. Nepretržitá prevádzka (9 replies)
 3. starobný dôchodok - sociálny dôchodok (1 replies)
 4. exekučné trovy a zrážky zo mzdy (4 replies)
 5. mesačný výkaz na SP - zle vypočítané dni (9 replies)
 6. náhrada za stravu a zdanenie (0 replies)
 7. dohoda o brigádnickej práci študenta - počet hodín (2 replies)
 8. zamestnanie občana CZ (1 replies)
 9. dohoda o vykonaní práce - vymedzenie pracovného času (7 replies)
 10. termín na prihlásenie zamestnanca do poisťovní (1 replies)
 11. zamestnanie študenta - aký druh dohody? (2 replies)
 12. starobný dôchodca - náhrada príjmu pri PN a nemocenské (1 replies)
 13. odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne (3 replies)
 14. príkazná zmluva - kto ju môže uzavrieť? (2 replies)
 15. Okamžité skončenie PP (120 replies)
 16. Služobné auto na súkromné účely (23 replies)
 17. pracovnoprávny vzťah medzi manželmi (12 replies)
 18. služobná cesta - ubytovanie u príbuzných (9 replies)
 19. dohoda o vykonaní práce - počet dní vo výkaze na SP (3 replies)
 20. vyšetrenie zamestnanca - aká náhrada? (2 replies)
 21. exekučné zrážky (7 replies)
 22. výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN (4 replies)
 23. civilka a daňový bonus (2 replies)
 24. základná vojenská služba - povinnosti zamestnávateľa (33 replies)
 25. krátenie maximálneho vymeriavacieho základu pri PN (9 replies)
 26. SZČO poberajúci invalidný dôchodok - odvody (8 replies)
 27. materská dovolenka - vyplatená odmena a odvody z nej (6 replies)
 28. pracovná doba a práca nadčas (2 replies)
 29. 1/2 dňa dovolenky a stravný lístok (4 replies)
 30. PN- ka a výkazy (52 replies)
 31. odvody a nezdaniteľná časť od 1. 6. (1 replies)
 32. skončenie podnikania - odvody (9 replies)
 33. oznámenie návratu z materskej dovolenky (8 replies)
 34. nárok na stravné pri zahraničnej SLC v trvaní menej ako 12 hodín (1 replies)
 35. maximálny vymeriavací základ na SP od 1. 7. 2004 (2 replies)
 36. tehotná zamestnankyňa - povinnosť voči zamestnávateľovi (8 replies)
 37. Zdravotné poistenie (12 replies)
 38. Odhlásenie zamestnávateľa. (18 replies)
 39. dohoda o vykonaní práce - čas strávený na služobnej ceste (2 replies)
 40. preddavky zo závislej činnosti pri príjme 6000 Sk (7 replies)
 41. Doba určitá a výpoveď (26 replies)
 42. rodičovský príspevok a odvody (1 replies)
 43. Strata na zarobku pocas PN. (4 replies)
 44. stravné lístky počas dovolenky a PN (17 replies)
 45. prenájom, dôchodca a odvody (3 replies)
 46. nárok na nezdaniteľnú časť základu dane (8 replies)
 47. SZČO a výpočet odvodov (4 replies)
 48. Viac pracovných pomerov a odvody (21 replies)
 49. Práca nadčas (139 replies)
 50. Materská dovolenka (204 replies)
 51. kolektívna zmluva vyššieho stupňa (2 replies)
 52. Konateľ a spoločník s.r.o. (12 replies)
 53. dohoda o vykonaní práce - daň zo závislej činnosti (1 replies)
 54. rozpis zmien strážnej služby (1 replies)
 55. evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (29 replies)
 56. odstupné - nárok, zdaňovanie a odvody (23 replies)
 57. Pracovný pomer na kratší pracovný čas (151 replies)
 58. príkazná zmluva - zdaňovanie a odvody (183 replies)
 59. ako skončiť okamžite pracovný pomer? (3 replies)
 60. 40 hodinový týždenný pracovný čas (2 replies)
 61. konateľ a príjem (30 replies)
 62. civilná služba - povinnosti zamestnávateľa (6 replies)
 63. hmotná zodpovednosť (2 replies)
 64. výpoveď z organizačných dôvodov (5 replies)
 65. ELDZ - dni vylúčených dôb (6 replies)
 66. Viac pracovných pomerov (20 replies)
 67. dohoda o vykonaní práce - použitie súkromného vozidla (2 replies)
 68. Vyšetrenie zamestnanca + sprevádzanie (47 replies)
 69. odvody na invalidné poistenie (2 replies)
 70. Pracovná zmluva (20 replies)
 71. autorské honoráre (0 replies)
 72. odmena pri odchode do dôchodku - odvody (5 replies)
 73. výpočet vymeriavacieho základu pri PN (5 replies)
 74. dohoda o vykonaní práce - potvrdenie o príjme (4 replies)
 75. zamestnávanie starobného dôchodcu - odvody (2 replies)
 76. dohoda o vykonaní práce - neodvedenie úrazového poist. (3 replies)
 77. odstupné a odvody (2 replies)
 78. Odovody pri PN (52 replies)
 79. dohoda o vykonaní práce - aké odvody? (4 replies)
 80. variabilný symbol pri preddavkoch zo závislej činnosti (21 replies)
 81. Odvody po 1.7.2004 (38 replies)
 82. Zrážky zo mzdy (65 replies)
 83. ochranná doba pred starobným dôchodkom (9 replies)
 84. spoločenstvo bytov - odmeňovanie (10 replies)
 85. starostlivosť o dieťa a možnosť pracovať (1 replies)
 86. ELDP pre dôchodcu s kratším pracovným časom (6 replies)
 87. 12-hodinové smeny (5 replies)
 88. SZČO a spoločník (1 replies)
 89. príspevok zo SF - iba hlavné jedlo? (0 replies)
 90. cestovný príkaz - výpočet hodín strávených na SLC (5 replies)
 91. vymeriavací základ na určenie náhrady príjmu pri PN (5 replies)
 92. náhrada mzdy za sviatok - hodinovo odmeňovaní (1 replies)
 93. Náhrada príjmu pri PN, nemocenské (3 replies)
 94. preplatenie nevyčerpanej dovolenky pri výpovedi (14 replies)
 95. cestovné náhrady - havarijné poistenie mot. vozidla (6 replies)
 96. elegantná výpoveď zo strany zamestnávateľa (9 replies)
 97. náhrada príjmu pri dočasnej PN - aj soboty a nedele? (5 replies)
 98. stravné lístky - nespokojnosť so stravou (14 replies)
 99. Skončenie pracovného pomeru a zostatok dovolenky (8 replies)
 100. nárok na predčasný starobný dôchodok (3 replies)
 101. PN (18 replies)
 102. Pracovná zmluva na dobu určitú (24 replies)
 103. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste (2 replies)
 104. daňový bonus - rozdelenie medzi rodičov (23 replies)
 105. ukončenie PP - starostlivosť o dieťa (2 replies)
 106. PN zamestnanca - čo s dokladmi PN? (5 replies)
 107. chyby v mzdách (2 replies)
 108. registrácia z dôvodu zamestnania 1. zamestnanca (7 replies)
 109. príspevok na zamestnanie evidovaného nezamestnaného (0 replies)
 110. ako neplatiť odvody za zamestanca (7 replies)
 111. vzor prikaznej zmluvy (19 replies)
 112. vzor prikaznej zmluvy (2 replies)
 113. vzor prikaznej zmluvy (20 replies)
 114. študent SŠ a dohody (20 replies)
 115. nemoc v ochrannej lehote (7 replies)
 116. Dovolenka po rodičovskej dovolenke (29 replies)
 117. PN - prerušiť poistenie? (3 replies)
 118. režijné mzdy (1 replies)
 119. daňový bonus, prídavky na dieťa - študent VŠ vojenskej (5 replies)
 120. Stredoškolák a rod.prídavky,daň.bonus (41 replies)
 121. náhrada príjmu pri PN - kratší pracovný čas (3 replies)
 122. Dohody o vykonani prace (742 replies)
 123. návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke (1 replies)
 124. § 63 ods. 1 písm. a) ZP - výpovedná doba a PN (4 replies)
 125. náhrada príjmu počas PN (7 replies)
 126. starobný dôchodca (9 replies)
 127. invalidný dôchodca - výška príjmu a odvody (42 replies)
 128. mzda a mzdové zvýhodnenie pri práci vo sviatok (12 replies)
 129. kontrola zamestnanca počas prvých 10 dní PN (9 replies)
 130. absolvent VŠ a civilka (0 replies)
 131. spoločník sro a odvody (6 replies)
 132. OČR - ošetrovné (19 replies)
 133. EZU - opravný výkaz (3 replies)
 134. dohoda o VP - zamestnanie českého občana (2 replies)
 135. EZU - zasielanie mesačných výkazov do SP elektronicky (406 replies)
 136. Máte problém so zákonom o SP ? (220 replies)
 137. zamestnanec a novonarodené dieťa (15 replies)
 138. Zákon o sociálnom poistení /1.časť/1.hlava (5 replies)