PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. som povinna preplatit dovolenku cloveku, ktory sa vratil z materskej dovolenky, ktorej nastup ohlasil tyzden pred jej nastupom
 2. DoPBŠ - započítava sa do stavu zamestnancov ?
 3. Môže ísť dohodár o prac. činnosti na služobnú cestu na dva dni?
 4. RZZP a výstup zamestnanca, mzda
 5. 13 a 14 plat v rakusku
 6. Ako vyplniť ELDP - materská a rodičovská dovolenka
 7. PN a dohodar s nepravidelnym prijmom
 8. Som povinny pracovať v sobotu ak už mam niečo iné vtedy ?
 9. kto ma pravo dostavat stravne listky?
 10. Vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2015
 11. Dovolenka - ukončenie pracovneho pomeru
 12. Skončenie pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke
 13. Priplatok za sviatok + nocna praca - §95 zakonnik prace
 14. zmeny v zákone - DoPČ, DoVP
 15. Dovolenkový priemer
 16. Môže si invalidný dôchodca uplatniť nezdanitelnú časť základu dane ak pracuje na dohodu?
 17. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane pri súbehu zmlúv
 18. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely - §134 ZP
 19. Ako postupovať, ak zamestnanec žiada ukončiť pracovný pomer spätne?
 20. Dochodca - narok na NCZD
 21. Po zrážke 2/3 exekúcie z čistej mzdy môžem ešte zraziť stravné?
 22. moze ma zamestnavatel poslat domov?
 23. Ako vyrátam nárok na dovolenku?
 24. počty v organizačnej štruktúre
 25. ako sa vyrubuje pokuta za nelegálnu prácu?
 26. nárok na SL pri HPP
 27. Výpoveď zo strany zamestnanca
 28. Treba "zamestnanca", ktorý už u nás nepracuje prihlásiť do ZP na posledný deň v mesiaci, ked mu idem vrátiť preplatok?
 29. Pracovná zmluva doba určitú
 30. Služobná cesta cez víkend a 30% príplatok za prácu v SO a NE
 31. Aký druh príjmu?
 32. Dôchodca ako dohodár
 33. Denný vymeriavací základ
 34. Výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 35. Dane a odvody pri prekročení max. vymeriavacieho základu 1x za rok.
 36. Posledny datum na prihlasenie
 37. Dávka v nezamestnanosti a konateľstvo bez odmeny (resp.148,57)
 38. Môžeme skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou v skúšobnej dobe?
 39. nárok na nemocenské
 40. Nesprávne zaradenie odborného zamestnanca v školstve?
 41. výška odvodov zamestnanca na stvrtinovu alebo polovicnu zmluvu
 42. Ukončenie pracovného pomeru - kedy?
 43. RZZP 2015-do koľkých dní
 44. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo zárobkovej činnosti
 45. Dohoda po roku
 46. Nárok na dovolenku v prípade PN
 47. nárok na odchodné pracujúcej dôchodkyni
 48. Koniec materskej, nástup na rodičovskú, zároveň návrat do práce.
 49. Vyplacat nahradu prijmu pri PN ak jej predchadzala absencia?
 50. Prihláška zam-ca do sociálnej poisťovne
 51. Čerpanie socialneho fondu za rok 2016
 52. Nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení RD
 53. Pracovná zmluva
 54. Čo by mala obsahovať zložka zamestnanca?
 55. Vymeriavací základ na SP
 56. Je výplata mzdy v hotovosti v rozpore so zákonom?
 57. Rocne zuctovanie zdravotna poistovna - preplatok
 58. Doba určitá
 59. Je možné skrátiť zamestnankyni pracovný úväzok?
 60. Štvorzmenka a dovolenka
 61. čerpanie P-čiek
 62. čerpanie sociálneho fondu
 63. študijné volno s náhradou mzdy
 64. RZZP rok 2016
 65. odpočitateľna položka na manzelku
 66. Dohoda o zvysovani kvalifikacie - bude platna?
 67. Na koľko dní dovolenky mám nárok,
 68. Nárok na materskú v tomto konkrétnom prípade(reťazový pôrod)?
 69. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 70. Odchod na predčasný dôchodok a nárok na odchodné?
 71. Je motivačná zložka mzdy nárokovateľná?
 72. Čo hrozí zamestnávateľovi ak prihlásil zamestnanca do SP v ten deň ako nastúpil do zamestnania?
 73. môže byť mzdárka v ZŠ zaradená v 9. PT?
 74. Môže si zamestnanec uplatniť v daňovom priznaní celú sumu daňového bonusu, ak za 8 mesiacov mal príjem celkom 5600 eur a od septembra už bude mať len 150 eur mesačne?
 75. Môžem zamestnať brigádnika študenta len na víkendy?
 76. Mam pre anglicku firmu ucit slovencinu na Slovensku. Nemam zivnost ani nepodnikam - pracujem na TPP v inej firme.
 77. Predĺženie PP na dobu určitú - koľkokrát
 78. skončenie DoVP na dobu určitú
 79. Ucast na zasadnuti zamestnaneckej rady mimo pracovnej zmeny
 80. Otec na materskej
 81. Dohoda o skonceni PP počas rodičovskej
 82. Dovolenka - ako sa môže preplatiť ?
 83. Invalidný dôchodca - dohodár-počet hodín
 84. Zamedzenie pracovať po skončení prac. pomeru u iného zamestnávateľa v rovnakej oblasti podnikania
 85. ukoncenie PP dohodou a od kedy sa mi rata vypovedna lehota
 86. Výpoveď zo strany zamestnanca dohodou vs. výpoveď zo strany zamestnanca
 87. Je správne vypočítané stravné na zahraničnú pracovnú cestu ?
 88. Môže HR manažér podpisovať zmluvy a dodatky na základe písomného splnomocnenia, ktoré mu udelí, podpíše riaditeľ firmy?
 89. Program MRP MZDOVY
 90. popis činnosti zamestnanca
 91. konateľ a garančné poistenie
 92. Zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov na DoVP?
 93. Zmluva na dobu určitú a dohoda o prehlbovaní kvalifikácie
 94. odvody do maďarského sociálneho systému
 95. Osobny ucet (nie IBAN) na dodatkoch
 96. preradenie na inú pozíciu
 97. Ma nárok na podporu v nezamestnanosti?
 98. Práca v nepretržitej prevádzke
 99. Musia prist zamestnanci do prace pocas sviatku?
 100. Dohoda o pracovnej činnosti pravidelný a nepravidelný príjem
 101. Preplatok od ZP a účtovanie
 102. Zaradenie pracovníkov do 3.rizikovej kategórie.
 103. zaradenie učiteľa do platovej triedy
 104. Zamestnanec po ceste na pracovisko nafúkal
 105. Narok na paragraf z EU
 106. celiakia a stravné lístky
 107. nástup do zamestnania 1.11.
 108. Co ak budem pocas PN pracovat a najde ma kontrola v praci?
 109. Exekučná zrážka - rozdelenie tretín
 110. Môže zamestnávateľ prikázať 1 hodinu denne prestávku?
 111. Preplatok z RZZP len za Z-eľa, Z-nec vysporiadaný so ZP,musím nahodiť cez mzdu zamestnanca?
 112. RZZP v mzd.programe MAGMA hromadný prevod do miezd-500 ľudí
 113. Odstupné zakotvené v zmluve je nadradené nad zákonník práce?
 114. Vypoved po 22 rokoch prace a narok na podporu
 115. Preplatenie dovolenky po skončení PP
 116. Zamestnávanie SRBOV
 117. Výška hodinovej mzdy u dohodárov
 118. Povinnosti pri zamestnávaní prvého zamestnanca na TPP.
 119. Zdravotná a soc.poisťovňa
 120. vyplatenie 13-teho a 14-teho platu ako separatnej mzdy
 121. ZTP Osoba a pracovna doba
 122. Výpoveď zo strany zamestnanca
 123. Možem dat zamestnancovi prac.zmluvu na 2h denne
 124. Výpoved v práci a nárok na dovolenku po 2 materských dovolenkách
 125. škoda nárokovaná po ukončení pracovného pomeru
 126. žiadosť o vrátenie sumy daňového bonusu
 127. Povinnosti zamestnávateľa v prípade ak jeho zamestnanec je vo vyšetrovacej väzbe
 128. Nezdaniteľná časť na daňovníka na DoPČ
 129. Odchodné (skončenie PP, pokles schopnosti na výkon práce nad 70%)
 130. Kontrola RZZP 2015
 131. provizia z poistky
 132. Odhlasenie firmy
 133. Krátená dovolenka
 134. mzda na pn-ke
 135. porušenie pracovnej discipliny
 136. Mimoriadna odmena v cudzej mene
 137. Dochádzkový bonus
 138. Nakumulovaný preplatok v poisťovni
 139. závislá práca alebo živnosť
 140. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD
 141. Učiteľ NV
 142. Zamestnanec, potvrdenie od lekára, odchodné, odstupné
 143. Nárok na dovolenku po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky.
 144. Ako si môže zvýšiť materskú SZČO s minimálnymi odvodmi
 145. Fond pracovného času v nepretržitej prevádzke a PN
 146. Ospravedlenené voľno za účasť ako svedka na súde
 147. Dobrovoľné poistenie pred plánovanou operáciou
 148. Student 26r. a DoBPS
 149. Nedoplatok zdravotného poistenia SZČO za rok 2015 , zaplatený v r. 2016. Je možnosť uplatniť u zamestnávateľa, ak je v r. 2016 už zamestnancom?
 150. Doba určitá - predlženie
 151. výsluhový dôchodca a práca na dohodu
 152. skratenie výpovednej doby
 153. Materska v ochrannej lehote a materska z ineho zamestnania
 154. Je v prípade zdr.starostlivosti čerpanie zo soc.fondu zdaniteľný príjem zamestnanca?
 155. Nariadenie prace
 156. dohoda o vykonaní práce
 157. Konatel-odmena za výkon funkcie
 158. Zamestnanec a dohoda o pracovnej činnosti u iného zamestnávateľa
 159. Má SZČO poslať ďalší RLFO na SP ak pokračuje v prerušení živnosti?
 160. Starobný dôchodok priznaný so spätnou platnosťou od 1.10.2015
 161. PN - MD - RD - a opäť MD
 162. Narok na davku v nezamestnanosti
 163. Dôchodok z Talianska
 164. MD a pracovný pomer
 165. Vodič nákladného auta
 166. RZZP r. 2015 - preplatok resp. nedoplatok zamestnanca
 167. Nárok na PN?
 168. výpočet nároku na dovolenku
 169. ELDP pri podaní žiadosti o starobný dôchodok
 170. Ako vypočítam DVZ za minulý rok?
 171. Preradenie zamestnanca na inú prácu v strede mesiaca a nastavenie v MRP
 172. Z čoho sa mi bude vypocitavat materska pri retazovom porode, ak mam u zamestnavatela TPP a zaroven dohodu?
 173. Mzda za nadčas
 174. Koniec materskej dovolenky, nástup na rodičovskú a čerpanie dovolenky
 175. Vypoved zo strany zamestnávatela a PN-ka vo výpovednej dobe
 176. Ako evidovať dochádzku obchodného zástupcu?
 177. pracovná cesta dohodára
 178. Čo to znamená - peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú.
 179. aky je fond pracovneho casu?
 180. Dovolenka pri skrátenom úväzku
 181. Krátenie dovolenky za čas RD a nasledný nástup na kratší pracovný čas.
 182. Dohoda o vykonaní práce
 183. cestovné náhrady
 184. Dohoda o vykonaní práce - pracovný čas
 185. Vyslanie z krajiny mimo EU na Slovensko
 186. Odmietnutie prihlášky do VSZP. Vraj nemôže byt TPP a dohoda u jedného zamestnávateľa.
 187. Zamestnanie Češky s trvalým pobytom na Slovensku
 188. PN a nemocenské v nezamestnanosti
 189. Nadčasy a nahradne volno
 190. Kreditový príplatok
 191. učiteľ ZUŠ a jeho zaradenie
 192. Evidenčný list-pracujúci dôchodca
 193. Neakceptovaný výkaz do SP - kde je chyba?
 194. Narok na odstupne pri PP trvajucom presne 2 roky
 195. Prekážka na strane zamestnávateľa
 196. Vymazaný registračný list
 197. Predčasný dôchodok
 198. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia - preplatky/nedoplatky a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom
 199. Kamerový systém
 200. Má zamestnanec opäť nárok na daňový bonus pri prerušení štúdia ?
 201. Predĺžená rodičovská dovolenka a absolvovaniu rekvalifikačného kurzu z ÚPSVaR
 202. Ako dlho môže trvať poverenie vedením v zamestnaní?
 203. Vyplatenie dovolenky
 204. Stravný lístok v plnej výške pri kratšom pracovnom úväzku?
 205. Otec na materskej dovolenke vo výpovednej dobe
 206. Materská dovolenka a prechod zo zamestnania na živnosť
 207. Zamestnanec s max.VZ do poisťovní a SZČO
 208. výpoveď a PN ....
 209. Doklady pri skončení PP
 210. Mozem do volieb Zamestnaneckej rady zahrnut aj Docasne pridelenych zamestnancov?
 211. Náhrada príjmu dohodára evidovaného na ÚP
 212. Vytykaci list pre byvaleho zamestnanca
 213. Výška odchodného u človeka, ktorý je od 12/2015 na dochodku ale stale pracuje, je?
 214. Obchodný zástupca s dohodou o vykonaní práce?
 215. Ako postupovať ak mi zamestnávateľ neodvádzal do DDS?
 216. Oznámenie zamestnávateľa o zmene
 217. Co znamena na vyplatnej paske zrazka ext.ZC
 218. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 219. Môžem žiadať o materské ak príjem je platený z garančného fondu?
 220. Dohoda o vykonaní práce
 221. Učtovanie odmeny za produktívnu prácu žiakov v odbornom výcviku
 222. Odstupné a následné zamestnanie na dohodu u toho istého z-teľa - musí odstupné vrátiť?
 223. Prechod z predĺženej platenej rodičovskej dovolenky na neplatenú
 224. výpoveď
 225. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015
 226. Má zamestnanec nárok na stravný lístok ak odpracuje ráno 3h a poobede 3h?
 227. SZČO a povinnosti voči poisťovni počas PN
 228. Zahraničná pracovná cesta-cestovné náhrady
 229. Vyplývajú mi nejaké povinnosti voči úradom ak je zamestnanec dlhodobo PN a ja mu chcem dodatočne niečo vyplatiť?
 230. RZZP konateľ odmena za vykon funkcie konateľa
 231. Kĺzavé voľno
 232. PN, nástup na MD a RD a krátenie dovolenky
 233. Čo sa berie do vymeriavacieho základu pre tvorbu SF?
 234. RZZP a vyplatenie resp. zrazenie vysledku v mzde- program ABRA
 235. Narok na paragraf od lekára za rok
 236. Urazova renta a odvody
 237. Dátum na dohode o skončení prac. pomeru
 238. Rozhodnutie jediného spoločníka
 239. Akú povinnosť mám ako zamestnávateľ po doručení ročného zúčtovania ZP za 2015?
 240. Môže zamestnávateľ znížiť platovú triedu 2-krát?
 241. dańový bonus a PN
 242. Príspevok na odvody za zamestnanca
 243. poprosím navigáciu kde v Olympe vytlačím ukončenie dohody alebo výpoved
 244. na akú dohodu prihlásiť dôchodcu starobného?
 245. Cerpanie nahradneho volna za odpracovany sviatok
 246. exekúcia z cestovných náhrad
 247. čerpanie dovolenky po rodičovskej dovolenke
 248. Ako mám postupovať, keď potrebujem dať výpoveď zo dňa na deň a zamestnávateľ mi to neumožní?
 249. Môže dobrovoľne nezamestnaný pracovať na dohodu?
 250. kontrola zo Sociálnej poisťovne