PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako uviesť na SP pravdepodobný mesačný vymeriavací základ za mesiac?
 2. stravné lístky oktober 2016
 3. Môžu byť dve hodnoty stravných lístkov vo firme v jednom období?
 4. Vymenovanie zástupcu riaditeľa školy -doba určitá?
 5. Interné podnikové zrážky verzus zrážky podľa §551 Občianskeho zákonníka
 6. zmena
 7. Zamestnanec zdravotne poistený v zahraničí - odvody do ZP
 8. Daňový exekučný príkaz na zamestnanca
 9. Opatovne dohodnuta skusobna doba
 10. Stravné vs. stravný lístok
 11. RZZP 2015 - preplatok pre konateľa ?
 12. Môže mi niekto pomôcť vypočítať VZ pre sociálne poistenie ak u 1 za-teľa je vyplatená odmena o VP nepr. príjem za 4 hod. a plat ako pravidelný príjem
 13. Možem hlavny pracovny pomer zmenit na kratsi len dodatkami?
 14. Výpoveď zo strany zamestnanca po PN
 15. voľno na hľadanie novej práce - zmluva na dobu určitú
 16. Materska dovolenka a davky v nezamestnanosti
 17. Práceneschopnosť a víkendy.
 18. Kredity kvalifikačné vzdelávanie
 19. Zamestnávateľ núti zamestnanca pracovať na čierno?
 20. Vyplatna paska
 21. Čo môžem robiť, ak zamestnávateľ neuzatvoril ani zmluvu ani nevyplatil mzdu?
 22. Upozorňujeme, že Sociálna poisťovňa môže v spolupráci s Inšpektorátom práce prešetriť účelovosť vzniku pracovného pomeru. Mali ste už niečo také?
 23. Nevyplatená mzda (firma, ktorá sídli v zahraničí, schránková firma)- čo robiť?
 24. rozšírenie povinnej elektronickej komunikácia so SP
 25. zaradenie učiteľa ZUŠ
 26. Mám nárok na celú dovolenku ak pracujem na dobu určitú a mám predlženú pracovnú zmluvu
 27. Aké odvody pri ukončení PN a zároveň aj prac.pomeru???
 28. Daňový bonus vyplatený vo vyššej sume, na akú bol nárok a urobené ročné zúčtovanie dane
 29. zaradenie do plat. tarify
 30. danovy bonus a manzelkine dieta z prveho manzelstva
 31. Príspevok na odvody za zamestnanca
 32. Mzda nadčas - nepreplácanie?
 33. Odvolanie členov zamestnaneckej rady
 34. Ročné zúčtovanie ZP 2016 - PREPLATOK
 35. Cestovné náhrady zamestnanca
 36. Neplatne skončený pracovný pomer a nárok na dovolenku
 37. 2 dohody o pracovnej činnosti u jedného zamestnávateľa
 38. Zrušenie zamestnávateľa
 39. Mozem skoncit pracovny pomer v ramci skúsobnej doby u zamestnanca, ktory je na OCR a PN?
 40. Zmena dohody s pravidelným príjmom na nepravidelný
 41. Zaradenie učiteľa
 42. Nedoplatok z RZZP a PN následne MD
 43. Kolega ide do HU pre nášho zákazníka zmontovať nábytok na cca 5 hodín, máme postupovať podľa tohto vykladu ?
 44. tehotna zamestnankyna a preradenie
 45. Výška nároku na materskú
 46. Môže zamestnávateľ od zamestnanca vymáhať poplatok za vstupnú lekársku prehliadku ?
 47. Vyslanie do Dánska
 48. Jedna sa o nepenazny prijem?
 49. Odrátava sa PN-ka od odpracovaných rokov
 50. odobratie osobného ohodnotenia
 51. Zamestnávateľ nerieši stravovanie. Aké mám práva a aké má on povinnosti?
 52. Pomohli by ste mi pri postupe celej mesačnej (tarifnej) mzdy?
 53. Účtovníčka - zodpovednosť za vykonanú (nevykonanú) prácu
 54. Výpoved v skúšobnej dobe a PN
 55. RZZP - už nie sú našimi zamestnancami
 56. Sú nejaké povinnosti voči SP, ZP, DÚ ak je zamestnanec dlhodobo PN a ja mu vyplatím odmenu?
 57. Pracovný poriadok
 58. Ukoncenie RD a davka v nezamestnanosti
 59. Zrazka zo mzdy bez suhlasu zamestnanca
 60. Učiteľ ZŠ má delený úväzok - učiteľ a asistent - musí mať dve pracovné zmluvy?
 61. Invalidný dôchodok priznaný zamestnancovi - aké povinnosti má teraz firma ??
 62. Starobný dôchodca, prac. zmluva nepretržite pokračuje - co s mesacnymi prehladmi?
 63. Je potrebná Dohoda o zrážkach pri zrážaní za stravné?
 64. Neplatené voľno
 65. Ako ma vyzerať číselník mzdových zložiek?
 66. Je normalne, aby firma zaplatila len cast nakladov sluzobnej cesty?
 67. Prepocet mesacnej mzdy na hodinovu
 68. Davka v nezamestnanosti a praca na dohodu
 69. Nástup na predčasný star.dôchodok a čerpanie dovolenky
 70. Adaptačné vzdelávanie
 71. Ukončenie PP a zrážky nariadené súdom
 72. Ako vypočítam odpoč.položku na ZP - ročne?
 73. Zamestnávateľ potrebuje od zamestnanca - od jeho posledného zamestnávateľa - originál alebo kópiu zápočtového listu?
 74. Nárok na návštevu lekára a dovolenku pri nástupe na MD
 75. Zdanenie preplatku z RZ ZP u vystúpeného zamestnanca
 76. Ukončenie PP
 77. Platová trieda v školstve
 78. DoPČ -prihlásenie a PN
 79. Ako vrátiť preplatok z ročného zúčtovania zo zdravotnej poisťovne?
 80. Zmluva
 81. ako si skontrolujem výsledok RZ zo ZP?
 82. Platnosť vyhlásenia na uplatnenie nezdanit. časti dane
 83. Aké sú povinnosti zamestnávateľa v prípade svadby zamestnanca?
 84. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015
 85. Evidencia na úrade práce a započítaná prax
 86. Pracovná zmluva aj dohoda súbežne
 87. Skoncenie PP pred koncom doby urcitej
 88. príplatok začínajúceho pedagoga
 89. práca vo sviatok a stravný lístok
 90. Manžel na očr počas manželkinho pobytu v pôrodnici
 91. Zamestnanec Madarska
 92. Aký je postup pri nástupe na materskú dovolenku?
 93. prihlasenie zamestnanca do zdravotnej
 94. Mzdový program Vema
 95. Vypoved a nasledna PN
 96. Nové zamestnanie, zatajenie predošlého zamestnania? Problém?
 97. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015
 98. Nepretržitá prevádzka
 99. Zrážky zo mzdy
 100. Prestávka na obed pre učiteľov
 101. Vypoved zo zdravotnych dovodov zamestnanca
 102. Ide o pracovný úraz?
 103. zaradenie do platovej triedy
 104. exekučné zrážky + zrážky na základe dohody
 105. Moze mat zamestnanec 2 miesta vykonu prace
 106. Dohoda o PČ - pravidelný/ nepravidelný príjem
 107. Materská dovolenka, zamestnanec, živnosť popri zamestnaní
 108. Kontrola z SP - aka forma mesacnych vykazov?
 109. Vymeriavací základ pre dávku v nezamestnanosti
 110. Pružný pracovný mesiac vs. práca vo sviatok
 111. 2x DPN v jednom mesiaci
 112. Aký je vzorec na výpočet preplatenia dovolenky po ukončení rodičovskej dovolenky?
 113. Nárok na dovolenku po nástupe z rodič. dovolenky - zmena pracovného úväzku pri nástupe
 114. Výpoveď zo strany zamestnanca a následná PN
 115. Preplacanie tel. pohotovosti, vznika narok ?
 116. môžme preplácať celú sumu za obedy
 117. Potreba doplnit vzdelanie?
 118. Nelegálne zamestnávanie - zamestnávateľ vykonáva činnosť bez oprávnenia
 119. výpoveď zamestnanca
 120. Zaradenie do platovej triedy
 121. Zaradenie do platovej triedy v ZŠ
 122. Materské - otec na materskej, matka v nemocnici
 123. Hľadám šikovnú mzdárku, ktorá promptne spracuje mzdu pre 1 zamestnanca
 124. Nedodržaný fond pracovného času
 125. Spôsob evidencie
 126. PP na dobu urcitu zastupovanie pocas RD a MD a narok na odstupne?
 127. Dovolenkový priemer pri vzniku pracovného pomeru
 128. Daňový bonus_externé štúdium na strednej škole
 129. Ako vypočitam narok na dovolenku ak bol zamestnanec dlhodobo PN?
 130. Trojzmenná prevádzka a 12ky
 131. Ako ukončiť prac.pomer na dobu určitú pred uplynutím dohodnutej doby
 132. Ako ziskat vyplatnu pasku od zamestnavatela.
 133. Je možné učiteľovi, ktorý má 100% úväzok rozložiť vyučovanie len na 4 dni v týždni v týždni?
 134. Môže nastat situlácia pri viacerých exekúciách s rôznym % uplatnenia nepostih. čiastky?
 135. Kratenie dovolenky pri PNke
 136. Potrebujem vzor tlačiva na spoločnú alebo kolektívnu hmotnú zodpovednosť
 137. Vrátenie poistného na sociálne poistenie - dôchodok
 138. dovolenka po PN
 139. priznanie starobneho dochodku
 140. Cestovné náhrady za pobyt v zahraničí - pracovné vs nepracovné dni
 141. Ako správne vyplniť RLFO z RD na MD.
 142. Minuloročná dovolenka a dlhodoba PN
 143. Prax pre vychovávateľku- (au pair)
 144. Je povinny nechat inspektorat prace zapisnicu z kontroly v podniku?
 145. môže byť zmluva na dobu určitú uzatvorená prvýkrát na rok a druhýkrát na dva roky, teda dokopy tri roky?
 146. Vedúci a podriadený
 147. Ako ukončiť pracovný pomer na dobu určitú, ak bol podpísaný dodatok na predĺženie?
 148. Nadčasová práca
 149. Platové zaradenie
 150. Ročné zúčtovanie VSZP
 151. nástup do práce
 152. Ochranná doba po výpovedi
 153. -Platba odvodov do ZP v Českej republike
 154. Prestávka na obed a odpracovaný čas
 155. Skúšobná doba, dovolenka a výpoveď
 156. Môže zamestnávateľ so zamestnancami s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom vyhovieť zamestnankyni žiadajúcej o nerovnomerne rozvrhnutý čas?
 157. Odmena za vykon funkcie konatela - zdravotne odvody
 158. Dovolenka, PN a stravné
 159. mesačná mzda - stravný lístok za započítaný neodpracovaný sviatok
 160. Kedy sa kráti nárok na dovolenku pri PN?
 161. Môžu mi krátiť vyčerpanú dovolenku?
 162. Rodičovský príspevok - ukončenie k 1.9.2016
 163. výpočet dovolenky
 164. Fixny plat
 165. Zamestnávanie invalidného dôchodcu
 166. Aký je čistý príjem pri polovičnom úväzku 400 € brutto a dvoch deťoch.
 167. Vypocet dovolenky po rodicovskej dovolenke
 168. Nesúhlas zamestnanca s výplatným termínom
 169. Prekročenie limitu pre návštevu lekára, čo s tým?
 170. Prihlásenie brigádnika na socialku
 171. Úrad práce nechce zrušiť registráciu
 172. Absolventská prax
 173. Zamestnanec odchádza do dôchodku - kráti sa mu ročný nárok na dovolenku?
 174. 3. pilier
 175. koľko je Fond pracovného času ?
 176. Stačí DoPČ alebo PP na 1h denne na pokrytie odvodov?
 177. Prerušenie dovolenky - z dôvodu voľna udeleného zo strany zamestnávatela
 178. Môžem preplatiť nadčasové hodiny ak je prekročený limit 400h/ročne?
 179. Cestovné náhrady
 180. Dovolenka
 181. Minuloročná dovolenka
 182. Kto môže podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti?
 183. kontrola počas PN
 184. Kedy má zamestnanec nárok na NČZD na daňovníka uplatňovaný mesačne ?
 185. Dohodár neoznámil PN, môže požiadať o náhradu príjmu spätne?
 186. Odrátava sa z času u lekára obedňajšia prestávka?
 187. SK NACE - sprostredkovanie obchodu s drobným a rozličným tovarom
 188. Odvody z dohody a trvalého prác. Pomeru
 189. Ako mám určiť miesto výkonu práce pri ambulantnom predaji?
 190. Vedúci autoškoly - dohoda?
 191. Pracujúci dôchodca a nezdaniteľná časť na daňovníka
 192. Kumuluje sa mi dovolenka po 4 MD? Vypocet dovolenky.
 193. Mojim zamestnávateľom bude Poľsko, ale pracovať budem na SVK
 194. Preplatenie odvodov
 195. učiteľ - dovolenka na kratší týždenný čas
 196. Výpočet dovolenky
 197. PN po skočení PP a UP a ZP
 198. výpoved dohodou
 199. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti
 200. Krátenie dovolenky počas PN - počítam správne?
 201. Dohoda o vykon. práce - pravidelný príjem - odpracovaný 1 deň a odvody do SP
 202. Výpoveď v skúšobnej dobe
 203. HUMANET: Nastavenie bankového učtu zamestnanca
 204. lekárske prehliadky pre obsluhu vzv
 205. Odvody pri nepravidelnom príjme
 206. Daňový bonus
 207. Výpočet priemerného mesačného a trojmesačného platu za kalendárny rok?
 208. Hodinová mzda pri 7,5-hodinovom pracovnom čase
 209. Minimalna mzda vodica MKD na Slovensku podla platnej normy
 210. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 211. Práca vo sviatok
 212. SZČO sociálne nepoistený chce zamestnať zamestnanca na dohodu.
 213. DoBPŠ a oprava mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne
 214. odvody ZP
 215. Konateľ pracujúci na mandátnu zmluvu, stravné lístky a dovolenka.
 216. Výkaz do sociálnej poisťovne
 217. Ako musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi priznanie invalidného dôchodku?
 218. výpovedná doba
 219. Zmena normohodiny a nový dodatok k pracovnej zmluve
 220. Poskytnutie stravy počas zahraničnej pracovnej cesty
 221. Odhlásenie zo ZP
 222. Musím pri použítí §60 ZP pri výpovedi vyplácať ako zamestnávateľ odstupné ?
 223. Ako preplatiť odpracovanú zmenu, ktorá začala počas sviatku 29.8 o 22.00 hod, čo bol pondelok, pričom 28.8. /nedela/ nešli do práce na nočnú zmenu?
 224. Nepostihnuteľná suma- exekučná zrážka
 225. Exekučné zrážky - literatúra
 226. Vreckové - určenie typu príjmu
 227. Oznámenie o zániku platiteľa_ZP
 228. Oznámenie o nezamestnávani zamestnancov
 229. Koniec RD a nastup do prace
 230. Preplatok na ZP - zamestnanec zomrel
 231. absencia pocas vypovednej a financna nahrada zamestnavatelovi
 232. pohreb vybavovanie náležitostí
 233. Ukončenie dohody brigádnikov - študentov.
 234. Dohoda o brigádnickej práci študentov 200 EUR v hrubom alebo po dani?
 235. Práca učiteľa vo sviatok
 236. Môžem ukončiť dohodu až po skončení PN?
 237. Nahlasenie pn
 238. Mám nárok na PN?
 239. Zamestnanie občana zo Srbska
 240. Môžem zamestnancovi vyplatiť nemocenské klasicky keď bol pri úraze pod vplyvom alkoholu?
 241. Neuplatňovanie si PN pri vedľajšom PP
 242. Dohoda o spolupráci
 243. Mam narok na odchodne ak som invalid rovnych 70%?
 244. Ukoncenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 245. Plat starostu - podla poslednej upravy zakona
 246. Aké odvody platí z divident spoločník Ukrajinec, ktorý má na Slovensku s.r.o a nemá ani prechodný ani trvalý pobyt na Slovensku?
 247. Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer s matkou, ktorá predčasne ukončí rodičovskú dovolenku?
 248. Definícia iného príjmu pri exekúcii
 249. minimálna hodinová mzda
 250. Zápočtový list a absencia