PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohoda o brigádnickej práci študentov 200 EUR v hrubom alebo po dani?
 2. Práca učiteľa vo sviatok
 3. Môžem ukončiť dohodu až po skončení PN?
 4. Nahlasenie pn
 5. Mám nárok na PN?
 6. Zamestnanie občana zo Srbska
 7. Môžem zamestnancovi vyplatiť nemocenské klasicky keď bol pri úraze pod vplyvom alkoholu?
 8. Neuplatňovanie si PN pri vedľajšom PP
 9. Dohoda o spolupráci
 10. Mam narok na odchodne ak som invalid rovnych 70%?
 11. Ukoncenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 12. Plat starostu - podla poslednej upravy zakona
 13. Aké odvody platí z divident spoločník Ukrajinec, ktorý má na Slovensku s.r.o a nemá ani prechodný ani trvalý pobyt na Slovensku?
 14. Môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer s matkou, ktorá predčasne ukončí rodičovskú dovolenku?
 15. Definícia iného príjmu pri exekúcii
 16. minimálna hodinová mzda
 17. Zápočtový list a absencia
 18. invalidná osoba a zamestnanie
 19. Predĺžená dovolenka alebo absolvovanie kurzu cez úrad práce...
 20. Ako rozumieť pravdepodobnému VZ pre účely nemocenskej?
 21. RD - PN - MD
 22. stupnica plat tarif. PZ
 23. Výpoveď a mesačná mzda
 24. Neakceptovanie výpovednej lehoty zo strany zamestnanca
 25. Zamestnanec na dobu určitú
 26. Dopč - mesačná odmena vs. hodinová mzda
 27. Zdravotne poistenie pri poberani invalidneho dochodku
 28. Zamestnavatel neplatil zp - nedoplatokn v rzzp
 29. Prekážka na strane zamestnávateľa - "náhradný" výkon činnností
 30. Môže manžel odísť na materskú a počas nej pracovať na dohodu?
 31. Dovolenka po návrate z Rodičovskej dovolenky
 32. priepustka z ČR
 33. Dorovnanie mzdy
 34. riaditeľ chce vyhlasit organizacne zmeny a s tym suviasice znizovanie uvazkov v skole
 35. voľno úmrtie rodinného príslušníka - neter
 36. Živnosť - stavebné práce a dlhodobá spolupráca s s.r.o-čkou
 37. Nezdaniteľná časť na manželku, ktorá zomrela
 38. skončenie PP par. 63 ods. 1 písm. b
 39. Zrážka zo mzdy a odvody
 40. Cestovné náhrady a vreckové v zahraniční a dane
 41. Právo na peniaze na Úpsvare po PN so 60 % invaliditou.
 42. Treba nove registracie do SP a ZP pri zmene pracovného pomeru konateľa?
 43. Absencia a kratenie dovolenky
 44. Vypoveď
 45. odpočinok
 46. Rakusko
 47. Môže zamestnanec počas čerpania dovolenky pracovať na inú zmluvu pre inú spoločnosť?
 48. Pracovná zmluva na zástup počas PN
 49. Vedúci zamestnanec v knižnici, koľko zamestnancov riadi
 50. Viac pracovných pomerov
 51. Môžem urobiť opakovane Dohodu o vykonaní práce?
 52. Aký je správny pracovno-právny postup zamestnávateľa v prípade potreby zmeny názvu pracovnej pozície zamestnanca?
 53. Absolvent - strata zamestnania
 54. Cezhraničné zamestnávanie
 55. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 56. Exekúcia - zamestnanec, ktorý poberá invalidný dôchodok
 57. preplatená dovolenka
 58. Zostatok dovolenky po ukončení ročnej PN
 59. Nelegálna práca
 60. DoBPŠ_nastavenie pracovného času
 61. Ako vyplním dodatočné daňové priznanie ak som zabudla uznať časť daňového bonusu za pol roka?
 62. Môže dostať dôchodca dohodár výpoved?
 63. Presun sviatku ako výrobný deň
 64. Prečerpaná dovolenka
 65. Prekážka na strane zam-teľa, náhradný výkon práce cez víkend
 66. práca na 1/2 uvazok
 67. Ao spracovat v dochadzke/mzdach skolenie pri 4 zmennom 12 hodinovom rezime
 68. nadcas v sťaženom prostredí a príplatok za sťažené prostredie
 69. nulovy prehlad o zrazenych preddavkov podáva sa
 70. 2x Úhrada do Socialnej poistovne
 71. Dohoda o praxi študenta
 72. Ako vypočítať priemer na dovolenku po dlhodobom PN?
 73. Priemerná mzda
 74. Pracá nadčas a sviatok
 75. Platová trieda
 76. Nárok na podporu v nezamestnanosti aj keď som bola 2 mesiace na úrade
 77. náhrada príjmu pri dočasnej PN
 78. adaptačné vzdelávanie začínajúceho školskeho psychológa
 79. Aké má práva zamestnávateľ, keď zamestnáva tehotnú ženu?
 80. Výpovedná doba a odstupné
 81. Práca vo sviatok_sviatok pripadol na obvyklý pracovný deň zamestnanca
 82. materska
 83. Nútené neplatené voľno
 84. Je potreba dať overiť doklady o vzdelani pri nástupe do zamestnania?
 85. Mzda za prácu nadčas
 86. dátum zmeny v RL do soc. poisťovne
 87. 18.08 končí ZC PN a ide na invalidku, 19.08 chce ukončiť PP dohodou. Má nárok na odchodné?
 88. Stravné lístky vs. stravné
 89. Exekučné zrážky - ktoré skôr uplatniť
 90. Výpoveď podľa §63 písm.b, výpovedná doba, odstupné?
 91. OCR,materska skola,prazdniny
 92. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 93. Ako zaúčtovať vratku za prečerpanú dovolenku?
 94. Osobitný príspevok dlhodobo nezamestnanému.
 95. Dohoda o vyslaní
 96. Exekucne zrazky - poradie
 97. čistá mzda u brigádnika-študenta
 98. zvysi sa mi dochodkovy vek ak poziadam o predcasny dochodok najmenej 60 dni pred koncom roka 2016 ?
 99. Exekučná zrážka pri dohode o pracovnej činnosti
 100. Školenie pracovníka a práca nadčas.
 101. Zabudnite na opravné výkazy a dodatočné zmeny v účtovníctve. Zdravotná poisťovňa má pre vás zlepšovák
 102. Povinnost nahlasit vymenu OP
 103. Ako nahlasit korespondencnu adresu?
 104. Preddavková výplata invalidného dôchodku - platenie odvodov do ZP
 105. Pracovná cesta zam-ca do zahraničia
 106. Tehotna zamestnankyna a doba urcita
 107. Pracovny cas a praca pocas sviatkov
 108. Chyba pri nahlásení dohodára a zle zadané dni v mesačnom výkaze
 109. Predlzenie skusobnej doby
 110. Zamestnanec bez zdravotného poistenia
 111. Exekúcia a zrážka zo mzdy
 112. dohoda študent
 113. Exekúcia zamestnanca - náhrada príjmu pri PN
 114. Prvý deň PN - odpracovaná časť dňa
 115. Kde zaplatiť odvody za dni medzi skončenim PP a začatim PN
 116. A1
 117. z akej príčiny môže vzniknúť nedoplatok na ročnom hlásení?
 118. Nárok na podporu
 119. Preddavky na daň zo mzdy - dokedy uhradiť DÚ ???
 120. Kedy ukončiť pracovný pomer-pracujúci dôchodca
 121. Čerpanie sociálneho fondu
 122. Vymeriavací základ zamestnávateľa pre povinný príspevok do III.piliera
 123. Starostlivost o zdrave dieta do sest rokov a skolka
 124. Čerpanie starej dovolenky
 125. Detské prídavky spätne z Holandska
 126. Zaradenie do platovej triedy účtovníčku obce
 127. dividenda vyplatená zamestnancovi
 128. Nárok na materskú dovolenku
 129. DoPČ a nepravidelne vyplácaná odmena
 130. Vypocet materskej v ochrannej lehote
 131. Vzor výpovede dohody o pracovnej/brigádnej činnosti zo strany zamestnanca?
 132. Dohoda o vykonani prace - viac ako 148,57
 133. štátna služba
 134. Je možné pracovať na nočnej zmene každý pracovný den počas celého roka?
 135. Dohoda o vykonaní práce viac krát po sebe.
 136. Prehľad a nevyplatená mzda
 137. lehota na uhradenie preddavku na daň
 138. chýbajúce hodiny pri nerovnomerne rozvr.pr.čase a PN, resp.MD
 139. Nároky
 140. "Evidencia" kópií dokladov
 141. Vyslanie ci pracovná cesta
 142. 2 stupen naročnosti
 143. Uplatnenie NČZD - odkedy ju možno uplatniť ??
 144. Môže sa dohoda o vykonaní práce / pracovnej činnosti ukončiť smrťou zamestnanca?
 145. Aké voľno je poskytnuté zamestnancovi ( ktorý ešte nemá nárok na dovolenku) počas odstávky vo firme.
 146. zrazky zo mzdy exekucie
 147. môže zamestnávateľ manipulovať s dovolenkou vo výpovednej dobe?
 148. Nesprávne odvody zo mzdy
 149. zamestnanec je na dlhodobej PN.Ako je to s preplatením náhrady mzdy počas výpovednej doby?
 150. Preukaz pracovníka v potravinárstve
 151. Koniec RD, dvojity pracovny uvazok
 152. prekažky na strane zamestnávateľa
 153. Skončenie pracovného pomeru
 154. Ako prepočítať dovolenku pri zmene úväzku a skončení pracovného pomeru
 155. Má poberateľ výsluhového dôchodku nárok na NČZD?
 156. miesto výkonu práce - kraj ?
 157. Dohoda o skončení pracovného pomeru počas výpovednej doby
 158. Materské a nemocenské z ochrannej lehoty
 159. Subeh TPP (alebo zmena zamestnavatela) a narok na materske
 160. vypoved od zamestnavatela
 161. Otec na materskej a druhý PP - vykazovanie v mesačnom výkaze
 162. zaokrúhlenie mzdy za dohodu o pr.činnosti
 163. Praca nadcas pri kratsom pracovnom case
 164. Ako sa správne počíta predpokladaný denný základ pre účely nemocenskej dávky?
 165. Kedy zapoctovy list
 166. SZČO a príspevok v nezamestnanosti
 167. Vystupná lekárska prehliadka
 168. Porusenie prac.discipliny alebo neuspokojive plnenie prac.povinnosti?
 169. Dohoda o prac.činnosti - prav./nepr. príjem
 170. Z čoho mi Soc. Poistovna vypočíta dávku v PN???
 171. Odstupne - pracovny pomer na dobu urcitu
 172. Odstupné a skončenie PP dohodou
 173. Student SS po maturite a vznik SZCO
 174. Má z-nec nárok na danovy bonus za 06/2016 na dve deti?
 175. Má zmysel zamestnať tehotnú pani v 6. TT teraz od 22.7.2016 tak aby to bolo na osoh jej i zamestnávateľovi?
 176. Je platná výpoveď ak som na PN ?
 177. prosím upresnite čo je myslené pod ,,viditelnými"miestami
 178. Účtovanie mzdy konateľa
 179. Vypoved zo zdravotnych dovodov - zamestnanec
 180. Samoplatca - dohoda o prac.činnosti a zdravotné odvody
 181. nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas a nadrabanie sviatkov ,ked nebola na ne naplanovana zmena
 182. Na koľko dni dovolenky mam narok.
 183. Zahrnovanie sviatkov do FPC pri kratkom/dlhom tyzdni
 184. zamestnanec SR vyslaný na prácu do Nemecka - poistenie počas cesty tam
 185. príplatok
 186. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015
 187. rodicovska dovolenka - brigada
 188. odpočítateľná položka ZP
 189. Ako to vlastne je s polovicnym uvazkom
 190. dá sa dodatočne nahlásiť pracovný úraz
 191. Predaj zamestnaneckých akcií a výdavky
 192. nová práceneschopnosť a "pokračovanie PN"
 193. permanentka a sociálny fond
 194. volny vikend v mesaici alebo aspon nedela s pondelkom?
 195. nadbytočnosť a následné priajtie do zamestania
 196. Ako je to s podpisovaním na ÚP pri práci na DoVP?
 197. Kontrola počas prvých 10 dní PN?
 198. zamestnanie študenta na dohodu
 199. Mám nárok na nejaký príspevok, keď budem mať dieťa alebo nie? A aký?
 200. ELDP_starobný dôchodok
 201. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a nastup do inej prace
 202. Čo je potrebné na zamestnanie českého občana na dohodu o vykonaní práce?
 203. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 204. Ako mám postupovať keď som zabudol napísať sociálke č. účtu ?
 205. pracovna zmluva
 206. kratenie dovolenky pri PN
 207. Zamestnavanie vacsieho poctu ludi-povinnosti zamestnavatela
 208. nárok na nemocenské
 209. dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem - ZP
 210. Aký špecializovaný lekár môže potvrdiť zdravotné problémy pre §152 ods.6 pri problémoch žalúdka
 211. sumarizácia miezd.
 212. Slováci vykonávajú prácu na TPP pre českú firmu na území Slovenska
 213. Pracovný fond - dovolenka
 214. Celozavodna dovolenka po nastupe do prace
 215. Absencia_krátenie dovolenky
 216. chybný mesačný výkaz v SP
 217. dovolenka z minuleho roku
 218. dohoda na slovensku, zdr. poistenie v rakúsku
 219. PN nedoručená na SP
 220. odstupne-priemerny zarobok po dlhodobej PN
 221. nespravne uplatnená odpočítateľná položka
 222. Odchodné a predcasny starobny dochodok
 223. Výpočet minimálnej mzdy
 224. Brigáda
 225. Štatutár na nepravidelný príjem + prípadný pravidelný príjem
 226. Uplynutie výpovednej doby počas PN a hlásenie SP
 227. dohodár cudzinec a zdravotné poistenie
 228. Zmena zmluvy na dobu určitú na zastupovanie počas materskej dovolenky
 229. Vysielanie zamestnancov
 230. alikvotná časť dovolenky
 231. 2 pracovné pomery súbežne - 2 pracovné zmluvy
 232. práca študenta
 233. Vysielanie z-nca do ČR
 234. Zvysenie platu pocas doby trvania zamestnania na zaklade doby praxe.
 235. Narok na dovolenku po skusobnej dobe
 236. Ak končí zamestnanec pracovný pomer v skúšobnej dobe bez udania dôvodu, môže zamestnávateľ uplatniť §62 ods 8?
 237. Ako správne dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu vo sviatok ?
 238. Exekucia
 239. Správne vyplatenie dovolenky
 240. DOVP - nepravidelný príjem a VZ na ZP
 241. vypoved po uplynuti skusobnej doby
 242. Neplatné skončenie PP
 243. dochádzka dohodárov
 244. Praca na dohodu pre dôchodcu
 245. RLFO
 246. Výpočet zrážky zo mzdy
 247. Čerpanie dovolenky počas výpovednej lehoty
 248. Poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie
 249. Exekúcie- ktorú uprednostniť?
 250. Cestovanie v ramci sluzobnej cesty pocas sviatku