PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. nadčas
 2. Stravne listky
 3. Výpoveď daná z-com, nenastúpil do práce
 4. Musim sluzit pohotovostnu sluzbu?
 5. Musí byť v potvrdení o zamestnaní (zápočtovom liste) uvedený priemerný mesačný čistý zárobok?
 6. Odhlásiť dohodára?
 7. priemerný čistý hodinový plat po zrážke dane
 8. Nezdanitelna cast ZD na manzelku, davky v hm.nudzi
 9. odmena člena komisie
 10. Môžem uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy pre exekútora vo vyššej sume, než je splátka zo zákona?
 11. Dohoda o vykonaní práce_prihlásenie do ZP
 12. Dovolenka za kalendárne dni.
 13. Aký plat pre ucitelku v MS?
 14. Nevyčerpaná dovolenka
 15. Starobný dôchodca - možnosti zamestnania
 16. vydokladovanie obdobia počas ktorého zamestnanec nemal zdaniteľný príjem
 17. Zamestnanec, ktorý vykonáva zam. po dovŕšení dôch.veku, ELDP + mzda
 18. Ako ukončiť dohodu o vykonaní práce predĺženú dodatkom?
 19. Nezdanitelna ciastka na danovnika u nerezidenta
 20. Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2015 na účely posúdenia nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu ŤZP
 21. DoBPŠ a úkolová práca z domu
 22. Daňový nerezident - ročné zúčtovanie dane a DB
 23. Lekárska prehliadka
 24. Označiť v personalistike ´´Súbežný PP´´?
 25. Evidenčný list
 26. Zamestnanecká prémia
 27. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 28. Zamestnanecká prémia za rok 2015
 29. pracovna cesta
 30. Zamestnávanie mladistvého
 31. Rodičovský príspevok a SZČO
 32. dodatočné DP za r.2014 kvôli DB
 33. Kráti sa kreditový príplatok ak bola učiteľka preradená do družiny na 95% a učí len 5% zo svojho pracovného úväzku?
 34. Dobrovoľne poistení si môžu zmeniť vymeriavací základ až po polroku
 35. Dovolenka v dňoch - koľko hodín preplatiť?
 36. lekársky posudok.
 37. Rodič na rodičovskej dovolenke nemá nárok na nemocenskú dávku
 38. Ročné zúčtovanie - dôchodca
 39. Môžem s Nemcom uzatvoriť príkaznú zmluvu, aké sú povinnosti ?
 40. Platí zamestnancom nepodpísaná dohoda o pracovnej činnosti?
 41. Priepustka a navsteva lekara
 42. SZČO a dohoda o pracovnej činnosti
 43. odpočítateľná položka na manželku
 44. Rakusky obcan, zamestnany v SR na pracovnej ceste v Rakusku, cestovne nahrady
 45. Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí
 46. Hlásenie o vyúčtovaní dane...za rok 2015
 47. domácka práca a evidencia
 48. Nezdanitelna cast na manzelku, ak bola PN
 49. 2 mzdy pri ukončení PP
 50. Zrážka za vyčerpanú dovolenku na kt. nevznikol nárok a zníženie odvodov
 51. Skončenie materskej, začiatok rodičovskej a RLFO
 52. Zaradenie vychovávateľa ŠKD na ZŠ.
 53. Invalidný dôchodok a očr
 54. Uplatňovanie daňového bonusu bez nároku
 55. RZD zamestnanca pri prechode práv a povinnosti podľa § 28 ZP
 56. Firma zanikla - nie je potvrdenie k dani
 57. RZD - nedoplatok 0,05 €
 58. Nezd. čiastka na manželku - sobáš, materská a nárok
 59. RZD a dodatočne donesené potvrdenie o príjme z ďalšieho zamestnania
 60. DOVP nepravidelný príjem na rodičovskom príspevku
 61. vyska dochodku
 62. Rozvrhnutie pracovného času učiteľa
 63. Daňový bonus počas materskej dovolenky?
 64. nástup na materskú z rodičovskej dovolenky- potvrdenie
 65. Potvrdenie o zaplatení dane na účely §50 zákona, aj keď zamestnanec nemôže darovať 2%
 66. Vyhody pre zamestnancov a nevyhody pre zamestnavatela
 67. Je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zdaniteľnej mzde?
 68. Odvod na zdravotní a sociální pojištění u odchodného a odstupného v roce 2016
 69. Výpočet mzdy_časť slovenskej mzdy, časť rakúskej mzdy
 70. mzda mentora
 71. Zrazky zo mzdy na zaklade "Dohode o zrazkach zo mzdy" ktora je v rozpore so zakonom.
 72. Nesprávne urobené RZD mzdovou účtovníčkou
 73. náhrada príjmu pri PN versus nástup po RD+cerpanie dovolenky
 74. stupne náročnosti pracovných miest 2016
 75. príspevky DDS 3.pilier
 76. Ako opravit v RLFO chybne zadany typ dohody?
 77. Ako zamestnávateľ robím zamestnancovi ročné zúčtovanie dane ráta sa mu do príjmu príjem z PN a UP?
 78. Môžem praconíkovi dať do povinností písať priebeh práce počas pracovnej doby?
 79. mzda januar 2016
 80. Odpočítateľná položka na manželku
 81. Zamestnancovi vykonané RZD a chce podať daň. priznanie
 82. Podanie DP v Čechách a na Slovensku nie???
 83. Zamestnanecká prémia
 84. starobný a zároveň invalidný dôchodca
 85. Výkazy do SP a ZP
 86. Daňový bonus vyplatený zamestnávateľom
 87. Mám nárok na stravný lístok, ak som sa zúčastnila povinnej pracovnej večere?
 88. príspevok na opatrovanie + SZČO a žiadne odvody??????
 89. Nezdaniteľná časť základu dane
 90. Preddavok na daň z príjmu
 91. Nárok_cestovné náhrady
 92. príplatok za sobotu nedelu
 93. KDE si viem ONLINE preverit ci zam-nec je PN?
 94. Čo robiť ak k príjmom zo zahraničia nemáme potvrdenie?
 95. Môžem si uplatniť preplatok dane v daňovom priznaní,keď mám v riadku 62 zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus na dieďa?
 96. PN - u dvoch zamestnávateľoch
 97. Mám 22 ročný ped. prax.
 98. odhláška zo soc. poisťovne - bude pokuta?
 99. Ucinkovanie v TV relacii - prilezitostny prijem?
 100. Mzda zastupujúcej učiteľke v MŠ
 101. Nezdanitelna cast ZD na manzelku
 102. Dovolenka - nárok podľa Zákonníka práce?? ak je odmeňovaný podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme
 103. Sociálna výpomoc zo sociálneho fondu pri úmrtí zamestnanca
 104. určenie poradia exekučných príkazov
 105. Zamestnávanie ZŤP zamestnancov
 106. Zamestnanecká prémia a polovičný úväzok
 107. Študent VŠ, štátna skúška v 09/2015 a daňový bonus
 108. Stupen náročnosti práce 2
 109. Výpočet priemerky pri náhrade za prac. pohotovosť
 110. Výpoveď zamestnankyni
 111. z-tel neuplatnil nezdaniteľnu čast zakladu dane
 112. dohoda o vykonaní práce a odpracované hodiny
 113. Aké odvody z odstupného počas rodičovskej dovolenky?
 114. Urazova renta v DP
 115. Občan SR zarábajúci v Rakúsku. Nárok na daňový bonust na SR a v Rakúsku
 116. výkon práce v zahraničí a náhrady
 117. Otec na materskej dovolenke ak matka na ňu nemá nárok
 118. Nadcasy riaditel na skole
 119. Daňový bonus na dieťa a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2015
 120. Nedoplatok na ZP 2014 na splátky v RZD 2015
 121. Nezdaniteľná časť na manželku
 122. Hmotná zodpovednosť za prevzaté kľúče
 123. Môže si inval.dôchodca uplatničť NČZD na daňovníka ak pracuje na DoPČ
 124. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky, odstupné a odvody aké?
 125. Dohoda o vykonaní práce - koľko môže odpracovať pracovník za mesiac.
 126. Zabavenie bytu
 127. Ma narok na DB otec dietata, ak mal prijem len v 12/2015?
 128. Dlzka dovolenky v CR
 129. študent a evidencia na ÚP
 130. Daňový bonus na dieťa zverené do starostlivosti otca
 131. DPFO "A" nárok na NČZD a DB?
 132. Nezamestanost a tehotenstvo
 133. Neodhlásili sme zamestnankyňu koniec materskej a začiatok rodičovskej. Čo s tým?
 134. Pracovna zmluva zamestnovatel chce zmenit na dohodu
 135. Dohoda o vykonaní práce versus odvody do zdravotnej poisťovne...
 136. Doplatok na zdravotné poistenie v Ročnom zúčtovaní dane
 137. Preradenie na iny pracovny harmonogram
 138. Vrátnik a rozpis hodín - veľa hodín
 139. Práca na dobu určitú, následne nástup na PN a ročné zúčtovanie dane z príjmu cez daňové priznanie FO typ A
 140. rocne zuctovanie dane
 141. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 142. Je možná ďalšia doba určitá?
 143. Je nutné podať DP?
 144. Exekúcia a praceneschopnosť
 145. Pracovná cesta vodiča nákladného auta
 146. Výpoveď zo strany zamestnankyne po materskej dovolenke
 147. odvody z dohody o PČ - nepravidelný príjem
 148. Nárok na dovolenku po MD - RD
 149. OČR nad 10 dní
 150. Daňový bonus VŠ medzi I. a II stupňom
 151. Ročné zúčtovanie dane, evidovaný na úrade práce + zamestnaný časť roka
 152. Postupnosť exekúcii pri zrážkach zo mzdy
 153. Môže zamestnanec čerpať hodiny, ktoré odpracoval pred tým ako požiadal o prekážku v práci?
 154. Odstupné v štátnej službe
 155. RZ Dane- OP Na danovnika a na manzelku
 156. Ako postupovať ak zamestnancovi priznajú invalidný dôchodok?
 157. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca pre nevyplatenú mzdu
 158. Preplatene letenky na sukromne ucely - treba podat DP ale je moznost vykonat RZD?
 159. RD, dohoda o skončení, materské
 160. Minimalna mzda a vypocet mzdy za januar
 161. Vypovedna lehota po odpracovani viac ako 5 rokov.
 162. cas straveny na zasadnuti zamestnaneckej rady
 163. odpočet na manžela - je invalidný, na úrade, aj pracoval
 164. Akú dať dohodu?
 165. Odpočítateľná položka na manželku+dôchodkyňu+preukaz ŤZP
 166. Ročné zúčtovanie dane - živnosť + prac.pomer
 167. Daňový bonus - douplatnenie v RZD?
 168. NČZD ak zamestnanec nepracoval a nebol evidovaný na ÚP
 169. Nárok na dovolenku
 170. Sporenie cez spravcovske spoločnosti
 171. Skoncenie pracovneho pomeru po rodicovskej dovolenke
 172. Skončenie pracovného pomeru
 173. Preplatenie dovolenky pri skončení pracovného pomeru
 174. príplatok za riadenie
 175. Môžem poberať materské z dvoch trvajúcich pracovných pomerov?
 176. Archivacia vytykacich listov
 177. vratenie preplatku z RZD od danoveho uradu - ako si vyziadať
 178. ako zamestnať invalida
 179. Mám nárok na cestovné?
 180. Vie mi niekto poradiť, ako je to s preplácaním vstupeniek na kultúrne podujatia zo sociálneho fondu?
 181. Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2015
 182. Ako dlho je možné viesť zamestnanca na absencii?
 183. Musí mať zamestnanec PN ak ide na 2 dni do nemocnice na vyšetrenie?
 184. stupeň náročnosti práce pracovného miesta
 185. Výhra a evidencia na úrade práce
 186. Potvrdenie o príjme pre žiakov vykonávajúcich odborný výcvik v našej firme
 187. Som povinná platiť si zdravotné poistenie?
 188. Priepustka
 189. Evidenčné listy
 190. Ake vyda zamestnávateľ potvrdenie?
 191. odpočítateľná položka na manžela
 192. dovolenkovy priemer a paragraf
 193. Uchádzač o zamestnanie evidovaný riadne na úrade práce, musí vopred nahlásiť úradu práce uzatvorenie dohody?
 194. doplatok mzdy
 195. Odchodné
 196. RZD - odmena zo zisku - odvody SP - áno či nie?
 197. RZD 2015 a starobný dôchodca
 198. Výpoveď dôchodcu v škole
 199. Ako prihlásiť študenta
 200. Evidencia žiadosti o zamestnanie
 201. Evidencia pracovnej doby - kontrola zo Sociálnej poisťovne
 202. Môže riaditeľ znížiť osobný príplatok bez udania dôvodu?
 203. Môže brať matka rodičovský príspevok na svoje dieťa a otec materskú na druhé svoje dieťa?
 204. narodny projekt do 29 rokov
 205. práca popri materskej dovolenke
 206. Prehľad o zrazených preddavkoch
 207. Mzda za sviatky
 208. Pohoda - predvyplnenie udajov do vykazu
 209. Ročné zúčtovanie dane - uplatnenie manželky na rodičovskej dovolenke a aj časť roka pracovala
 210. Invalidny zamestnanec / miera poklesu schopn.pracovať 50%
 211. Musí uchádzač o zamestnanie predložiť na úrad práce aj zápočtový list alebo stačí len dohoda o ukončení pracovného pomeru?
 212. náhrada trov za právne služby a nemajetkovú ujmu zamestnanca neplatne prepusteného majú vstúpiť do mzdy a byť zdanené?
 213. Výpočet mzdy
 214. periodicita lekárskych prehliadok u vodičov, traktoristov
 215. Rocne zuctovanie dane zamestnancovi, ktorý mal vyplatenú dividendu v r.2015
 216. Daňový bonus
 217. Moze zamestnavatel za dovolenku kratit zakladny plat
 218. Ako postupovať pri zdanení príjmov zamestnancov vyslaných do zahraničia
 219. Otec na materskej?
 220. Odchodné a znovu uzavretie pracovného pomeru
 221. Ako sa počíta OP na ZP za mesiac, v ktorom bol zamestnanec na PN?
 222. Odmena clena predstavenstva a PN
 223. Daňový bonus a nesplnenie ročného príjmu
 224. Výpočet exekúcie .splatky
 225. MRP a zmena mzdy v priebehu mesiaca
 226. Mzdy v MRP
 227. Ročné zúčtovanie a práca v zahraničí
 228. Mechanik - opravár: aký stupeň náročnosti práce
 229. Príkazná zmluva
 230. Dovolenka po materskej-výpočet
 231. Zamestnanecká prémia za r.2015
 232. Poradie exekučných zrážok
 233. Zamestnany ziak.
 234. Neplatené voľno a čiastočný úväzok u iného zamestnávateľa
 235. Ako odísť zo zamestnania na ,,matersku dovolenku" ??
 236. Mám nárok na daňový bonus za rok 2015?
 237. Poplatok zamestnavatela preneseny na zamestnanca
 238. hromadné čerpanie dovolenky
 239. UPSVR - Finančný príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača § 50
 240. Ako sa počítajú dávky PN ak má dva zamestnania?
 241. Zápočtový list s vystavením pred ukončením PP
 242. Odvody z odstupného
 243. Rodičovská dovolenka
 244. Zamestnávanie brigádnikov.
 245. Ako si uplatniť daňový bonus v dodatočnom daňovom priznaní?
 246. DOBŠ a dovršenie 26 rokov
 247. Skrátený - minimálny pracovný čas
 248. Lehota medzi dvoma PN
 249. Chybne vypočítaná dohoda o PČ - odpracoval menej hodín
 250. Tesco poukážky