PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odpočitateľná časť na manželku
 2. mám nárok na stravné lístky ??
 3. Výška PN sa počíta z aktuálneho hr. príjmu ?
 4. Z čoho sa bude počítať dávka v nezamestnanosti?
 5. dohoda alebo zmluva
 6. Daňový bonus na deti
 7. Daňové priznanie A a daňový bonus 2015
 8. Musí byť splnomocnenie pre jednanie pred sociálnou poisťovňou overené notárom?
 9. denný prac. úväzok a priemer
 10. Výpočet exekučnej zrážky 2016
 11. Pracujúci študent-DP a NČZD
 12. Invalidný dôchodok
 13. pokračovanie rodičovskej dovolenky po 3. roku dieťaťa
 14. Dá sa dohodnúť čerpanie NV nasledovne?
 15. Práca nadčas a mzda za prácu nadčas
 16. odpracovane hodiny
 17. Otec - Rodičovský príspevok
 18. Prihlásenie dohodára do SP
 19. Mozem dostat mensiu vyplatu ked mam v zmluve stanoveny hruby mesacny plat?
 20. vyplácanie mzdy na ruku
 21. Kto ma v naplni práce vytvorit ročný plán prace, jedna sa o detský domov
 22. Práca vo sviatok, prelom dní .....
 23. Zmluva o fin. sprostredkovaní
 24. Prestávka v práci strhávaná z nadčasov, je to možné?
 25. ročné uplatnenie OP na ZP, 1 zamestnávateľ,príjem do 570 eur VYRIĚŠENE
 26. Zamestnanecká prémia a poslanec obecného zastupiteľstva
 27. Vo výkaze do VSZP mi v MRP načíta zle počet dní
 28. Ročné zúčtovanie dane - najprv dohodár potom zamestnanec
 29. počet odpracovaných rokov
 30. DVZ novy zamestnanec
 31. Môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie RZD ak bol časť mesiaca invalidný dôchodca?
 32. Symboly pre platbu do SP -VPP
 33. výdavkový doklad
 34. 3. pilier a starobny dochodca
 35. Koľko hodin može odrobiť dohodár?
 36. Skrátenie pracovného pomeru
 37. Prečerpaná dovolenka a koniec roka
 38. Zaradenie asistenta
 39. Kurz NBS a príjem z ČR
 40. Autorska zmluva a registracia na DU
 41. NZČD na manželku ak mala manželka príjem z prenájmu
 42. Priplatok za riadenie
 43. Práve riešim vec v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy.
 44. Minimálna mzda - zmluva a systém
 45. Dovolenka ak je 1/2 úväzok(20hod týždenne) a pracovná doba 3 dni
 46. Platobný dekrét
 47. Má zamestnanec nárok na daňový bonus na vydatú dcéru ,ak rodinný prídavok poberá dcéra sama na seba?
 48. miesto výkonu práce
 49. NČZD na manželku
 50. Zmluva o dielo a RZD
 51. Nárok na dovolenku
 52. Daňové priznanie-odpočítat.položka
 53. Výkaz do ZP - chyby
 54. Dosiahnuta mzda
 55. Aké su povinnosti zamestnavatela pri pn ke zamestnanca?
 56. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 57. Archivacia personalno/mzdovych podkladov
 58. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 59. Opätovne dohodnutý pracovný pomer
 60. Prijatie zamestnanca HPP s 50% invaliditou
 61. Ako si vypočítať PN
 62. Hodnotenie študenta OA na odbornej praxi
 63. Výpočet zostatkovej dovolenky po MD, RD
 64. Dovolenka po rodičovskej dovolenke a jej prepadnutie
 65. Môže si spoločník v s r.o. uplatniť daňový bonus?
 66. Nadčas, náhradné voľno - mzda
 67. materska SZCO 2016
 68. RZD za dohodára - áno či nie?
 69. Zaradenie zamestnanca vo verejnej správe do platovej triedy
 70. Dokedy (termín) mi má vydať bývalý zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015?
 71. Vypocet materskej zo mzdy rozdelenej na fixnu a variabilnu zlozku
 72. Uplatnenie nezdaniteľnej časti ZD na manželku
 73. Uplatnenie nezd. časti na SDS
 74. Invalidný dôchodca - náhrada príjmu / nemocenské
 75. mimoriadne odmeny
 76. Daňový bonus
 77. Konateľ spoločnosti a životné poistenie - penzijný plán
 78. Z čoho vychádzam pri minimálnej mzde?
 79. Ako vypočítať priemerný zárobok?
 80. Nastup po RD-chcu ma vyhodit, je to mozne?
 81. Predlžuje sa výpovedná lehota o PN?
 82. vypocet mesacneho preddavku dane - POHODA
 83. Co vsetko potrrbujem k daniam ak som tento rok ukoncila skolu?
 84. práceneschopnosť zamestnanca a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
 85. Mam pozastavenú živnost som na rodičovskom prispevku a čakám dvojičky
 86. Mám živnosť, ale pracujem na dohodu, aké sú odvody do zdravotnej?
 87. Rocne zuctovanie, zamestnanec cesky obcan, prijmy na Slovensku, aj v Cechach
 88. Odpočitatelna položka zdravotne poistenie
 89. Výpočet materskej po PN
 90. Musi sa vytvorit dodatok o vyske odmeny na hodinu pri DoPC na základe zvysovania min mzdy od 1.1.2016?
 91. Kam sa má zaregistrovať 19r. keď sa vracia späť na SK zo zahraničia? a za akých podmienok má nárok na dávku v nezamestnanosti?
 92. Dohoda o nadčase
 93. Práca na živnosť popri TTP.
 94. PN
 95. Môže sa spätne uznať daňový bonus?
 96. Ktoré mesiace príspevkov na III. pilier si môže zamestnanec odpočítať v daňovom priznaní a následne o rok v ročnom zúčtovaní?
 97. Rozvrhnutie kratšieho pracovneho času v Pohode.
 98. Ukončenie rodičovského príspevku
 99. Pracovný Fond
 100. Má Zmluva o zbere a poskytovaní údajov vplyv na výpočet dávky v nezamestnanosti?
 101. zamestnanie brigadnika
 102. zahraničný zamestnanec
 103. Narok - splnenie podmienky
 104. Mám sa pustiť do súdneho sporu alebo nie ?
 105. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2015
 106. PN a maximálny VZ na ZP
 107. PZ na iný druh práce u toho istého zamestnávateľa je opätovným uzatvorením PP?
 108. Prvý zamestnanec a registrácia zamestnávateľa
 109. Kam sa prihlasit - na urad prace alebo PN?
 110. Na koľko dní má nárok na dovolenku zamestnankyňa ktorá bola na MD a RD rok 2013 ?
 111. Nadčasy - zákon 553
 112. ODCHOD NA PREDCASNY DOCHODOK
 113. Zdravotné Poistenie v zahraničí a preplatenie zostatkovej dovolenky na SVK
 114. ročné zúčtovanie bývalý zamestnanec
 115. Preradenie do 10. platovej triedy v zdravotníctve?
 116. Priemerka - mesacna mzda
 117. Rovnomerný alebo nerovnomerný prac.čas?
 118. praca nadčas
 119. DoPČ-odpracovanie desať hodín v prvom týždni januára 2016
 120. Aké doklady potrebujem k daňovému priznaniu?
 121. Musí byť vždy preplatená nevyčerpaná dovolenka po MD a RD?
 122. Aky je postup zavedenia do personalistiky ...
 123. Nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 124. Zamestnanec pracovná zmluva a príležitostný príjem?
 125. Vzťahy na pracovisku
 126. Oznámenie o PN po 10-tom dni
 127. Nárok na preplatenie dovolenky počas pracovnej doby
 128. Skončenie PP po ukončení RD a nároky zamestnanca
 129. Nezamestnany dohodar a danovy bonus
 130. Zamestnanec na HPP na dobu neurcitu aj spoberanim výsluhového dochodku-odvody
 131. NČZD na manželku - materské z Českej republiky
 132. Pohreb nevlastného brata - je nárok na "P"?
 133. Potvrdenie - RZD
 134. Dohoda o vykonaní práce pre vrátnika
 135. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 136. Prepadne alebo sa preplati dovolenka?
 137. Ročne zúčtovanie dane
 138. Má zamestnanec nárok na odpočet dane III. pilier za celý rok alebo len odkedy prestúpil do inej DDS s novou zmluvou?
 139. Skrátenie prac. úväzku
 140. Dohoda o brigadnickej praci
 141. Može sa spraviť ročné zúčtovanie dane poberateľovi dividend?
 142. Odvody za zamestanca
 143. Učiteľ-mzda-príplatky
 144. Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi a naopak
 145. uvoľnovanie lekárov
 146. Preplatenie dovolenky po skončení RD a PP
 147. RZD a NČ na manželku
 148. Odpočítateľná položka ZP
 149. Rodičovská dovolenka
 150. čerpanie dovolenky v januári - pracovný pomer začal pred rokom na dobu neurčitú
 151. Exekúcia - ako vyrátať 2 neprednostné exekúcie
 152. študent denn.študia VŠ a prac. zmluva
 153. Nárok na dovolenku
 154. Je používanie služobného telefónu, zaradeného do obchodného majetku zamestnávateľa, aj na súkromné účely nepeňažným príjmom zamestnanca?
 155. Ako vysporiadať stravné lístky?
 156. Neuplatnená nezdaniteľná čiastka na manželku
 157. Exekučné zrážky 2016
 158. tarifné triedy zamestnancov v súkromnom sektore
 159. Úrad práce a vycestovanie do Rakúska
 160. pružný pr.čas a čiastočné P-čko
 161. smernica stravné lístky
 162. Patrí odchodné aj dohodárovi?
 163. kurz na prepočet vreckového
 164. Odpočitateľná položka na ZP
 165. Nárok na zamestnaneckú prémiu
 166. Ospravedlnenie neprítomnosti
 167. Rocne zuctovanie dane 2015
 168. Smernica odmeňovania ped. zamest.?
 169. Rozviazanie pracovného pomeru
 170. MRP - ako postupovat ked zamestnanec nastupil do dochodku a ostava pracovat?
 171. Môže si manžel uplatniť NČZD na manželku, ktorá sa v priebehu roka zamestnala, ale stále poberá rodičovský príspevok?
 172. Odpocitatelna polozka na manzelku poberajucu opatrovatelky prispevok
 173. Dovolenka a navsteva lekara
 174. Utajeny porod a materska dovolenka
 175. Poradie exekučných zrážok
 176. Nárok na odstupné pri okamžitom ukončení pracovného pomeru
 177. Nárok na stravné lístky (príchod od lekára)
 178. NCZD na manzelku
 179. Mám nárok na dovolenku po PN?
 180. Má zamestnávateľ u žien povinnosť evidovať počet narodených detí ?
 181. Prekročenie počtu zamestnancov
 182. hodinová mzda u DoVP a preplatenie sviatku
 183. Nárok na prestávku
 184. ELDP - DOHODA- neplatí sa dôchodkové poistenie
 185. Ako to je s narokom na dovolenku?
 186. Odpočítateľná položka ZP
 187. Práceneschopnosť - hlásenie ZP
 188. Mám nárok na preplácanie cestovného?
 189. register informačných systémov ochrana osobných údajov
 190. Diéty pri 4dňovej služobnej ceste v SR
 191. PP na dobu určitú?
 192. Ročné zúčtovanie dane u nového zamestnanca
 193. Výsledok z RZD, ako vyrovnať o vystúpených zamestnancov
 194. Ak bude mať zamestnanca a skutočný výkon bude v priestoroch inej firmy, v pracovnej zmluve uvediem výkon práce kde?
 195. Ukoncenie dohody
 196. Vyplacanie nemocenskych davok
 197. Stravné lístky
 198. Ako ukoncit dohodu o vykonani prace?
 199. Môžeme uznať zamestnancovi celodenné ošetrenie u lekára?
 200. RLFO_Dátum vzniku zmeny_svadba
 201. Minimálna mzda pri skrátenom úväzku, dovolenkový priemer
 202. Zamestnanci v ČR
 203. Temporer s.r.o. personálna agentúra ?
 204. Povinne potvrdenia k RZD
 205. Dovolenka
 206. Dovolenka pri ciastocnom uvazku
 207. Moze si zamestnanec uplatnit nezdanitelmu cast zd na manzelku?
 208. Môže mať dve zamestnania u rôznych zamestnávateľov a tesne pred materskou ukončí ten slabšie platený pracovný pomer?
 209. Čiastočne invalidný dôchodca - minimálna hodinová mzda - odvody
 210. daňové priznanie
 211. odpočítateľná položka-rodicovska dovolenka+pracovny pomer, živnosť+pracovny pomer, pracovny pomer+invalidny dôchodok
 212. Ako postupovať pri nevyplatení faktúry?
 213. Existuje minimálna materská aj pre zamestnanca?
 214. Odvody SZČO
 215. RZD - dôchodca / Vystavenie tlač.: Potvrdenie o zdan. príjmov
 216. Odhlásenie zo SP počas sviatkov
 217. pohybliva prac.doba - paragraf platny len na fixnu cast dna
 218. preradenie na inú prácu počas tehotenstva + vyrovnávacia dávka
 219. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 220. Je povinnosť v škole určiť riadiaci príplatok percentom?
 221. pravdepodobný mesačný vymeriavací základ
 222. dohoda o prac. činnosti a jej trvanie
 223. zmena pracovnej zmluvy
 224. Potvrdenie o prijmoch FO zo zavislej cinnosti s 0 prijmom
 225. Čo mám robiť, ak som uplatnila vyššiu nezdaniteľnú časť?
 226. RZD po vyplateni konatelskej odmeny cudzincovi
 227. Dobre mi vypočítali dovolenku?
 228. výpočet dovolenky
 229. turnusová práca
 230. Stupne náročnosti práce
 231. stupne náročnosti práce
 232. §37 a uznanie dań. bonusu pre maloletých
 233. vrátenie odvodov do ZP
 234. Zahraničné odvody
 235. Má zamestnankyňa nárok na nezd. časť, ak jej star. dôchodok priznajú spätne ?
 236. odvody do sociálnej poisťovne z preplatenej dovolenky
 237. Mzdové zvýhodnenia od 1.1.2016 pri 37,5 hod prac.týždni (nočná práca, sťažený výkon práce, pohotovosť)
 238. tabuľka neped. zam-cov
 239. Existuje v zákone o sociálnom poistení termín predprípravné konanie pri vybavovaní invalidného dôchodku?
 240. Počet zamestnancov pre Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZŤP
 241. Nezdanitelana cast na manzelku po navrate z RD
 242. Invalidný dôchodok
 243. Invalidný dôchod
 244. PN u čerstvo nastúpeného absloventa
 245. potvrdenia k RZD
 246. Pracovná zmluva
 247. Dan za psa - prednostna exekucia?
 248. Nárok ma materské
 249. Platena prekazka v praci na pohreb pocas volneho dna
 250. Výpočet dovolenky (čerpanie) - nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke