PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výživné a exekúcia
 2. Aké nároky môže mať zamestnanec, ak zamestnávateľ nedodrží zákonom stanovenú dvojmesačnú výpovednú dobu?
 3. Náhrada mzdy za sviatok
 4. Dá sa upravovať daň v MRP?
 5. Oznámenie o návrate z RD zastupujúcemu zamestnancovi
 6. Doklady k uplatneniu daňového bonusu - príjem manžela/ky dieťaťa
 7. mzda za sobotu a nadcas
 8. PN po roku
 9. Krátenie dovolenky
 10. Dovolenka
 11. Doplatok ku minimálnej mzde 2
 12. Nevyplatenie PN SZČO z dôvodu neskorej úhrady poistného.
 13. DBPŠ - odpracované hodiny
 14. Práca vo sviatok
 15. Dovolenka
 16. Výpočet priemerného zarobku
 17. Dovolenka pri skončení PP
 18. ELDP a invalidný dôchodca
 19. Ako zaplatiť dovolenku počas sviatku
 20. Aký nárok na dovolenku vznikne zamestnancovi?
 21. Narok na dovolenku MD, RD
 22. Ide o trojzmennú prevádzku či nepretržitú?
 23. Povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto
 24. Materska otec - TPP a konatel bez naroku na mzdu
 25. MD, RD a nárok na dovolenku
 26. Doručenie písomností
 27. Príkazná zmluva odvody
 28. Výpočet dovolenky - PP od 2.10.18
 29. Pracovná doba ID?
 30. Príplatok za sobotu
 31. zamietnutá žiadosť
 32. Príplatky k mzde - za odpracované dni, ako sviatky?
 33. Ukončenie pracovného pomeru
 34. Priepustky k lekárovi počas osobného voľna
 35. označenie na výplatnej páske...?
 36. Výpočet minimalnej mzdy pri kratšom pracovnom čase
 37. Ako postupovať aby mi Sociálna posiťovňa priznala materské ako otcovi?
 38. predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru
 39. Sociálny fond - kompenzácia výdavkov na dopravu do zamestnania
 40. zahraničná pracovná cesta a jej prerušenie
 41. Ako je to v prípade zmeny zdravotnej poisťovne počas rodičovskej dovolenky zamestnankyni?
 42. dorovnanie do HM za 12/2018
 43. Odmeňovanie zamestnancov podľa zákona 553 od 1.1.2019 a platové stupne
 44. Práca z domu a porušenie liečebného režimu
 45. Preplatenie dovolenky
 46. Odhláška a následná prihláška dohodára dôchodcu do SP - s oznamom: doručený/upozornenie
 47. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku
 48. Nezdaniteľný príjem dôchodcu dohodára a zrážky preddavkov na daň
 49. Príplatok za prácu cez víkendy
 50. Priplatky pocas vikendov
 51. Dohodár a dve sadzby na hodinu
 52. Dohodár s nulovou odmenou
 53. Nárok na materské
 54. ahojte, robí niekto v programe Urbis a DCOM ???
 55. Aký pracovný čas uviesť v pracovnej zmluve
 56. Práca nadčas
 57. Nadčasové hodiny
 58. Je možné v JÚ dať do nákladov roku 2018 mzdy vyplatené za 12/2018 ?
 59. materská z dohody - pravidelný príjem
 60. Sociálny fond a odvod poistného
 61. Kolko odpracovanych rokov sa mi zarata na vypocet dochodku?
 62. Mám povinnosť poslať ZP čestné vyhlásenie?
 63. Nemocenska davka
 64. Zamestnanec vs sportovy ambasador
 65. Konateľ - sociálny fond.
 66. Zuctovanie dane za zamestnanca za rok 2018
 67. Dohodárka a výška materskej
 68. Ako uplatniť daňový bonus ročne?
 69. Predlženie pracov.pomeru
 70. Davka v nezamestnanosti po RD
 71. Je rozdiel vo vypocte PN pri pobyte v nemocnici?
 72. moze zamestnavatel odmietnut vypoved zamestnanca
 73. Nizky zostatok mzdy pri odratani exekucie
 74. VSZP - Omylom stlačené pridať ďalšiu elektronickú službu
 75. Spadajú odmeny do výpočtu materskej?
 76. Odhlaška a následne prihláška do SP dohodár.
 77. Materská po dlhodobej PN
 78. Nástup na materskú dovolenku z rod. dovolenky
 79. prevod práv a povinností - pracovný pomer
 80. Uz su platne zmeny zdrav.poistenia?
 81. Príspevok na štúdium
 82. Ako skoncit PP ked zamestnanec nesmie na pracovisko
 83. Cestovanie, pracovná cesta počas sviatku
 84. Hodnotenie štátneho zamestnanca
 85. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty cez viacero krajín
 86. Rodičovská dovolenka pri adopcii
 87. zamestnanie + SZČO = rovnaký výkon práce
 88. platová trieda
 89. Ako je platená práca vo sviatok zamestnancom odmeňovaným mesačnou mzdou?
 90. Nástup na MD a práca na dohodu?
 91. Zaradenie príslušníka mestskej polície do vyššej triedy
 92. Môže mať štatutár ktorého jediný príjem je odmena za výkon funkcie odpočitateľnú položku na zdravotné poistenie?
 93. Zaskok pocas md a rd pracovny pomer
 94. Predlženie PZ na dobu určitú
 95. Vyplata nemocenskej davky pri skratenom prac. pomere.
 96. Prac pomer trva od 1.3 doteraz a na PN som isla 5.5.
 97. Narok na matersku pri TPP na 10 hodin tyzdenne
 98. Zaradenie príslušníka mestskej polície do vyššej platovej triedy
 99. Vrátený preplatok zo ZP
 100. Otec na materskej, odvody nový pracovný pomer
 101. Doplnok ku pracovnej zmluve Vzor
 102. poukažky zo socialneho fondu vo výpovedi
 103. Existuje povinnosť poistiť zamestnanca-vodiča dodávky pri pracovných cestách?
 104. Doba neurčitá/určitá
 105. Ako postupovať ak mi prišla nižšia mzda ako mám v zmluve?
 106. Zrážky nad rámec zákona
 107. Priemerný hodinový zárobok
 108. PN pri pracovnom úraze
 109. Odmena prednášajúcemu
 110. Predĺženie doby určitej
 111. Novela zákona č.553/2003 Z. z
 112. Výpočet nadčasov
 113. Dovolenka Zamestnávateľ chce prikázat vybranie dovolenky aj cez nočnú
 114. Platí sa poistné aj zo živnosti aj ako samoplatiteľ?
 115. Je možné vyplatiť 14. plat bez 13-teho?
 116. mimoriadna odmena pre zamestnanca
 117. Dodatočná odvodová úľava SP
 118. Nástup na MD a DPČ?
 119. Náhrada príjmu vzniká nárok.
 120. Rodičovský príspevok a pracovný pomer
 121. narok na pn
 122. Nárok na dovolenku
 123. Úplné znenie zákona aj so zapracovanými zmenami.
 124. riaditeľské voľno
 125. Vypocet materskej
 126. Ako získať maximálnu podporu po ukončení RD?
 127. Materská dovolenka u zamestnanca - otca dieťaťa, ako postupujem voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?
 128. Tyzdenny pracovny cas
 129. potrebujem zápočtový list z Českej republiky z roku 1987 do roku1991
 130. PZ a dodatok k PZ
 131. Ako dlho platí žiadosť o preradenie na inú prácu keď dáva zamestnanec zamestnávateľovi?
 132. Preradenie na inú prácu - zamestnanec => zamestnávateľovi
 133. Môže bývalý zamestnávateľ podať ako referenciu informáciu o tom, že som na materskej dovolenke?
 134. opatovne uzavretie pracovneho pomeru
 135. Národné projekty ÚPSVaR - zamestnanávanie ambulantnou formou a formou terénnej práce
 136. Príplatok za sobotu - platia sa aj minúty?
 137. Mam narok na platene volno na sprievod manzelky k lekarovi ak je na rodicovskej?
 138. Strata cest.lístkov a vyúčtovanie cest.príkazov
 139. 13 plat oslobodenie do 500 €
 140. projekt ESF - dohoda či HPP?
 141. Občasná práca z domu_pracovná zmluva
 142. kde nájdem znenie nového §152a Zákonníka práce, platného od 1.1.2019?
 143. Pn v ochrannej dobe
 144. Vyplatia mi fixnú mzdu keď ukočnim pracovný pomer v polke mesiaca v skúšobnej dobe?
 145. PP z doby určitej dodatkom na dobu neurčitú -platí 3 mesačná skúšobná doba
 146. Prihláška do ZP - občan ZŤP
 147. Dohoda o brig.práci študenta
 148. Môžu sa hodiny z nadčasov prenášať do nového roka?
 149. Odoslanie odhlasky pri neukoncenej dohode o vykonani prace
 150. skrátený úväzok - nárok na dovolenku, priemerka
 151. Zmena pracovnej poziicie
 152. Narok na odmenu pri jubileu
 153. Invalidný dôchodca s mierou postihnutia do 70% a odvodova výnimka
 154. Praca nadcas s podpisanou dodatkom na dalsich 250h
 155. Výpočet nároku na dovolenku po opakovanej MD a RD
 156. Rovnomerne rozvrhnutý čas a nedodržiavanie 2 dní voľna
 157. Nočná práca
 158. Dohode o cinnosti - mesacny fond pri sviatkoch, vypocet odmeny
 159. Aký mám nárok na dovolenku po MD a RD?
 160. Práca vo sviatok pri mesačnej mzde.
 161. Nám nárok na očr ak je manželka na rodičovskej a pracuje na dohodu?
 162. Skúšobná doba a vypoved
 163. Môžem preniesť dovolenku z roku 2017 ak ju nemohli vyčerpať kvôli dlhodobej PN?
 164. výpoveď počas PN
 165. Preradenie na inú pracovnú pozíciu po návrate z rodičovskej dovolenky
 166. Veľmi nízke nemocenské - kde je problém?
 167. Starosta obce a KZ v ktorej je dohodnutá vyššia sadzba náhr.príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 168. Okamžité skončenie PP kvôli falšovaniu dochádzky
 169. Maximálny vymeriavací základ pri PN
 170. Ako s konateľom od januára, ak chce ísť do dôchodku a bude brať odplatu za konateľstvo?
 171. Môžeme dať zamestnancom stravné lístky navyše hradené komplet zo sociálneho fondu?
 172. priemerný zárobok pri skrátenom prac. úväzku
 173. protokol o vyradeni stravnych listkov pre ucely nakupu
 174. Nesprávne vyplatený bonus v predchádzajúcom roku -pohľadávka, daň
 175. Navsteva lekara-nahrada mzdy
 176. Otec na materskej
 177. Výpoveď - otec - materská dovolenka
 178. Koncoročné odmeny
 179. ukončenie PP po dlhodobej PN a odvody
 180. Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny.
 181. Ako by mala byť vyhotovená dohoda o zrážkach?
 182. Krátenie dovolenky MD, RD
 183. Zmena pracovného úväzku a mzda
 184. Skončenie PP v skúšobnej dobe.
 185. pokuta za neskoré prihlásenie zamestnanca
 186. Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania
 187. Výpočet počtu odpracovaných rokov na zaradenie do správneho mzdového stupňa
 188. Koncoročná poukážka počas neplateného voľna
 189. Brigáda
 190. Výpoveď zo strany zamestnanca
 191. BOZP a elektrotechnické vzdelanie
 192. Platba za opatrovanie dieťaťa
 193. Ako konať s nevyplatenou celou mzdou.
 194. Zamestnanec v dvoch štátoch EU, ročné zúčtovanie dane
 195. Dal som výpoved ale pred koncom lehoty som na pn
 196. Pracovná zmluva pre cudzinca
 197. Zdravotné poistenie
 198. Zamestnanec z Ukrajiny
 199. Preplatenie dovolenky pri skončení PP
 200. keď je dohoda o vykonaní práce od 23.11.2018- 2.12.2018 - je to dohoda s pravidelným príjmom.
 201. Účtovanie štátneho sviatku
 202. Zastupovanie zastupovanej pracovníčky na MD a RD
 203. opatrovateľka z Rakúska
 204. Ako účtovať mzdu zamestnancovi na projekt z ÚP ?
 205. Tlačivo A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia
 206. Počítam správne nárok na preplatenie dovolenky???
 207. Zníženie úväzku
 208. Ako postupovať, ak zamestnávateľ zmení miesto pracoviska?
 209. Ako nastaviť vianočné/koncoročné odmeny?
 210. Kedy mám nárok na odstupné
 211. Refakturácia mzdových nákladov.
 212. DPČ - exitujé finančný strop?
 213. Čo má prednosť exekučný príkaz alebo dohoda o zrážke zo mzdy
 214. Výpoveď §63 ods.1 písm.b)
 215. Nenávratný finančný príspevok -OP ľudské zdroje z Európskeho soc.fondu
 216. Znížená sadzba poistného
 217. 2 pracovné zmeny v 1 deň
 218. Odchodné
 219. Preplatok rz zamestnanec
 220. Otec na materskej_krátenie dovolenky
 221. delimitacia zamestnancov - uplatnenie obednej prestavky v pracovnom čase
 222. Money S3 - zadanie choroby
 223. vyplatenie odchodného po ukončení TPP
 224. Práca v sobotu a vo sviatok 17.11.
 225. Doba určitá a dátum zmeny PP
 226. nepracovný úraz a PN
 227. Zamestnávanie cudzincov
 228. Zdravotne odvody pri dohode - dobrovolne nezamestnany
 229. Príplatky za nočnú prácu v sobotu, v nedeľu
 230. Davka v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke
 231. Príplatok za prácu v noci vodiča pri jednorazovej služobnej ceste.
 232. Mám nárok na odstupné v tomto prípade ?
 233. Minimálna mzda a pracovná zmluva
 234. ukončenie PP dohodou
 235. Neplatené voľno a PN súčasne
 236. Môže si zamestnankyňa preniesť dovolenku vzniknutú v roku 2016 za MD do roku 2019?
 237. náležitosti pracovnej zmluvy dovolenka+ výpovedná doba
 238. platenie príplatkov ku mzde za smenu, ktorá presahuje do nasledujúceho dňa
 239. Dovolenka počas MD a RD krátenie
 240. Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD?
 241. Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas?
 242. od akého dátumu je nárok na preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky
 243. Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce?
 244. Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení
 245. Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok
 246. poberanie daňového bonusu
 247. paragraf z čiech
 248. Práca vo sviatok
 249. Daňový bonus
 250. Mám nárok na materský príspevok z ďalšieho pracovného pomeru ?