PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Mzdy - nalezitosti po spracovani
 2. strhavanie zo mzdy
 3. Platová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa zákona o odmeňovaní vo verejnom záujme
 4. Daňový bonus
 5. exekúcia
 6. Materska dovolenka po rodicovskej dovolenke
 7. Môžem archivovať dohody o pracovnej činnosti len ako skeny?
 8. Súhlas s výkonom prác nadčas - menšie administratívne zaťaženie
 9. Práca vo sviatok
 10. Musí byť písomný súhlas s dočasnou zmenou rozvrhnutia pracovných zmien (z 2 na 3 zmeny)?
 11. Manažérske zmluvy neriešiace pracovný čas, počet nadčasových hodín
 12. Nárok na stravné listky pri výpovedi
 13. vypocet mzdy
 14. Uznaný dlh zamestnanca a skončenie pracovného pomeru
 15. Ako zasielať výkaz do SP pri odpracovaných len niektorých dňoch v týždni?
 16. TPP + žiadosť o starobný dôchodok - je potrebné zrušiť PP ?
 17. sviatok v dvojzmennej prevádzke
 18. Dve dohody o brigádnickej práci študentov u toho istého zamestnávateľa
 19. Kráti sa stará dovolenka z plného uväzku po návrate z RD na polovičný uväzok?
 20. Z ktorej mzdy mi bude vypocitana Materska dovolenka?
 21. zamestnanec-bývalý živnostník
 22. oprava prihlášky a odhlášky dohodára do zdravotnej poisťovne
 23. Výpočet čistej mzdy s dovolenkou a sviatkami
 24. Oznámenie prevázdkovateľa a poverení zodpovednej osoby
 25. Zmena názvu s.r.o. a prac.zmluvy
 26. Platia sa z preplatenej dovolenky a odchodného odvody na sociálne poistenie?
 27. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 28. SZCO na PN - ako postupovať?
 29. Poskytovanie stravy
 30. Ako je to s priepustkami?
 31. Rodičovský príspevok a zamestnanie
 32. ako moze zam. pracovat 12h kratky dlhy tyzden ak zakon stanovuje max 40h za tyzden?
 33. Dohodári s nulovým príjmom a ELDP
 34. Splácanie úveru zo mzdy
 35. Z coho sa pocita podpora ?
 36. Môže mi zamestnávateľ zadať prácu podľa pracovnej zmluvy, ak je moje pracovné miesto už zrušené z dôvodu nadbytočnosti a mne ešte plynie výpovedná lehota?
 37. Nárok na podporu po skrátenom úväzku
 38. Evidencia na ÚP
 39. Aky dat datum pri ukonceni PN a zaroven ukoncenie PP dohodou?
 40. Sposob vyplacania odmeny pri dohode o vykonani prace
 41. Prihlásenie zamestnanca do sociálnej poisťovne
 42. mesačný pracovný fond pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 43. Zamestnanec v občianskom združení - bez pracovnej zmluvy
 44. Odvody za zamestnanca na TPP, ktorý je invalidný dôchodca viac ako 70%.
 45. Môžem dnes 2.5. prihlásiť zamestnanca na SP s dátumom od 1.5.?
 46. Koľko môže trvať elektronická registrácia v sociálnej a v zdravotnej poisťovni?
 47. Bolestné a odvody do poisťovní, dane
 48. Mozeme vyslat dohodara na sluzobnu cestu?
 49. Čiastočný pracovný úväzok a sviatok
 50. Práca v sviatok a služobná cesta
 51. Narok na penziu pri zamestnani len v zahranici (Nemecku)
 52. Dohodárka neevid. na UPSVAR mala dnes absenciu (30.4), príde 4.5. musí si hradiť odvody do zdrav.p. len za ten jeden deň alebo aj za sviatok/sobotu/nedeľu?
 53. prekážky v práci
 54. Zápočtový list - predchádzajúce obdobia PN
 55. Odstupné počas trvania RD a odvody
 56. Študent denného štúdia, 1. ročník sa zamestnal v s.r.o. na 120 hodín mesačne.
 57. vlastnik s.r.o. - praca na dohodu
 58. minim. mzda resp. polovičný úväzok
 59. Výpoved zamestnávateľa a práca vo výp.lehote
 60. Peňažná pomoc v materstve
 61. Otázka ohľadom vytvorenia pracovnej zmluvy
 62. III.pilier a príspevok zamestnávateľa
 63. zistila som,že firma má nedoplatok na DZM 2014 a tento nedoplatok sme uhradili 5.3.tohoto roku , pôjde do hlásenia, akoby to bolo zaplatené?
 64. Zamestnancovi sa zráža exekúcia - 1/3 a prišli mu 3 prednostné. Ako zrážať ďalej zrážať?
 65. Má nárok asistent učiteľa na kreditový príplatok?
 66. nárok na refundáciu mzdy
 67. Nárok na dovolenku počas MD pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 68. Hlásenie
 69. Ako môžem dostať čo najvyššiu materskú?
 70. Prevod zamestnancov medzi zamestnávateľmi?
 71. Dohoda o skončení pracovného pomeru § 60
 72. Zamestnávateľ " § 7 odst. 2 zákona o sociálnom poistení
 73. Zamestnávanie na dohodu, alebo TTP s príspevkom pre znevýhodneného uchádzača do 29 rokov ?
 74. Ak mám 1 zamestnanca vo VšZP a je na materskej, musím posielať mesačné výkazy do poisťovne?
 75. Preradenie na inú pozíciu a mzda
 76. Program Human
 77. praca cez sviatok
 78. Oslobodenie od platenia poplatku za komunálny odpad
 79. Čerpanie dovolenky
 80. skončenie DoBPŠ dohodou
 81. Započítava sa učiteľom do praxe vojenská služba?
 82. Odmena pri ukončení PPV
 83. Musim sa odhlasit zo socialky, ak mam prijem zo zahranicia pocas rodicovskej dovolenky?
 84. výpovedná doba
 85. Ako opraviť mzdu dohodára?
 86. Vyúčtovanie pracovnej cesty - cestovné náhrady
 87. príjem nezamestnaného
 88. Pracovná zmluva a údaje o zamestnancovi
 89. Moze mi niekto vysvetlit nezdanitelne casti??
 90. Výkazy do ZP za zamestnanca na PN
 91. Zmluva o vykonaní činnosti uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka
 92. DVP pravidelný alebo nepravidelný príjem?
 93. Daňové vyhlásenie
 94. Hlásenie
 95. Moze byt hlavny kontrolor obce zamestnancom obcianskeho zdruzenia
 96. Prihlásenie dočasne prideleného zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 97. Aký bude prijem ak som PN
 98. Nočná práca vo sviatok
 99. Śtudent vysokej školy a daňový bonus
 100. Nárok na dovolenku počas rodičovskej dovolenky?
 101. Dohoda o vykonaní práce a OČR
 102. penále so Sociálnej poisťovne
 103. Čerpanie dovolenky keď som PN
 104. Dodatočné zdanenie príjmu zo ZČ z r.2012,2013
 105. Kratší pracovný čas - koľko hodín
 106. dohoda o vykonani prace. zamestnankyna odisla na rodicovsku. co so socialkou a so zdravotnou? aky postup, ked dohoda stale trva, ale naozaj nepracuje.
 107. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 108. Začatie PN
 109. Ako postupovať ak sa zrušilo miesto i adresa počas materskej?
 110. Ako je to s prihlasovaním a odhlasovaním dohodára ak robí nepravidelne?
 111. rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ
 112. Prestavka par.91 po 6:01
 113. výplata odmeny po skončení pracovného pomeru
 114. Výpočet odchodného vo verejnej správe
 115. Mam narok na davku v nezamestnanosti?
 116. slovne spojenia pri vypovedi
 117. Porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď
 118. Dve dohody o pracovnej činnosti - každá pre iného zamestnávateľa
 119. Aký uviesť dátum úhrady dane na potvrdení o zaplatení dane na účely poukázania 2 % dane?
 120. garančné poistenie
 121. Výpovedná doba
 122. Materská dovolenka a 2 zamestnávatelia
 123. Mama opatruje postihnuteho syna(chodi do denneho stacionara), chce ist pracovat, ake su podmienky aby nestratila prispevok na opatrovanie?
 124. potrebne podklady pri evidencii na UP a SP
 125. Dochodok invalidny alebo starobny?
 126. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 127. RZD za rok 2014 - ako vyžiadať preplatok
 128. v jeden den cerpat dovolenku a dat vypoved
 129. spoločník a pracovný pomer
 130. Ktoru sumu z RZD mi ma zamestnavatel vyplatit?
 131. Vzniknuta dovolenka pocas MD
 132. Ako napísať výpoveď po rodičovskej dovolenke.
 133. dohodar a práca po odpracovaní 350 h
 134. Dočerpanie podpory v nezamestnanosti
 135. Peňažný príspevok na stravovanie súčasťou hrubej mzdy?
 136. Dohodar - priplatky za prácu v noci, cez sviatok a cez víkend
 137. preplatenie dovolenky po ukončení prac. pomeru
 138. Zrušenie firmy tesne pred nástupom-resp.tesne po nástupe na MD
 139. Doplnenie údajov do RLFO
 140. výpoveď počas materskej dovolenky
 141. Konflikt záujmov hlavného kontrolóra
 142. Vyplatený iba príplatok za prácu v sobotu/nedeľu/noci - nie mzda
 143. Ziadost o vyplatenie rozdielu zamestnaneckej premie - vyplnam do Prehladu za 3/2015 ?
 144. Staci odhlasit dohodara zo zdravotky az po skonceni dohody, ktory robil 12 dní a 1 den nič a potom zase 13 dni a 1 den nic ?
 145. Opätovne dohodnutý pracovný pomer
 146. dôchodok a TPP
 147. výpoveď pri zmluve na dobu určitú
 148. ELDP pri odvodových výnimkách
 149. Cestovné SR + Rakúsko
 150. Krátenie dovolenky pri PN, rizikové tehotenstvo
 151. Mam narok na rodinne pridavky a danovy bonus?mam narok na rodinne pridavky ked syn studuje aj pracuje?
 152. Dlhodoba PN a vypoved
 153. Musí mať sprostredkovateľ(firma spracovávajúca mzdy) vypracovaný bezpečnostný projekt?
 154. RZD 2014 - kde uložiť??
 155. Návrat do práce po RD a nátlak zamestnávateľa na podanie výpovede
 156. Dohoda o dočasnom pridelení - Možnosť kontroly uplatnovania rovnakej mzdy ako porovnateľnému zamestnancovi užívateľského zamestnávateľa
 157. Dočasné pridelenie zamestnanca - Cestovné náhrady - zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ?
 158. Dohoda o dočasnom pridelení - iné miesto výkonu práce - zvýšené náklady na cestovanie
 159. Ako vyčísliť nezdaniteľnú čiastku na manželku, ktorá bola bola počas roka na PN a potom išla na materskú?
 160. Ako vyplniť správne Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2014?
 161. Môže mi zamestnávateľ preplatiť len časť P-čka a ostatok strhnúť z dovolenky?
 162. Ako nahradím odpracovanú sobotu, ked´ zvyčajne pracuje zamestnanec len od pondelka do piatka?
 163. Má nárok zamestnanec na zam.prémiu keď je zamestnaný na prac.pomer, ale cez úrad práce a zam-teľ neplatí za neho odvody?
 164. Zápočtový list
 165. Môže zamestnávateľ zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov osobu, ktorá externe študuje na VŠ?
 166. Odstupné a výpočet
 167. Pravdepodobný priemer - oprava
 168. ako ist na podporu v nezamestnanosti po rodicovskom prispevku?
 169. Dohoda o brigádnickej práci študenta 2014 vs 2015
 170. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnanca a následná PN-ka
 171. Ďalšie štúdium na VŠ a prípadná práca
 172. Už Vám niekedy vrátil DÚ Potvrdenie o zaplatení dane? Ak áno, z akých dôvodov?
 173. Nariadenie dovolenky zamestnancovi vo výpovednej lehote
 174. nepeňažný príjem či finančná výhra?
 175. Vzniká nárok na dovolenku pri prechode z rodičovskej dovolenky na materskú keď neodpracovala ani jeden deň a medzi RD a MD bola práceneschopná ? o koľko sa kráti dovolenka?
 176. Odborná prax študenta vo firme a povinnosti firmy
 177. Dohoda o pracovnej činnosti od 1.5.2015 a odvody na zdravotné poistenie
 178. Dlhodobá PN a nárok na dovolenku
 179. Dohodár - nemal príjem
 180. Čo zraziť zo mzdy invalidnému zamestnancovi na exekúcie
 181. V MRP programe - nepodplatok na dani z roč. zúč.
 182. Odvody SZČO
 183. zamestnávanie pribuzneho
 184. Návrat po rodičovskej dovolenke do práce
 185. Dočasné preradenie zamestnanca na inú prácu.
 186. Do akej sumy z RZD musí zamestnanec resp. zamestancovi vrátiť daň, keď mu vyšli 4 centy ze musí vrátiť???
 187. Práca v 3. rizikovej skupine, a dodatok k PZ?
 188. Odvod na sociálne poistenie z peňažného plnenia od farmaceutickej spoločnosti
 189. Môžem vykonávať absolventskú prax v inom okrese v akom som vedená?
 190. Aká je možnosť výpovede zamestnancom ak zamestnávateľ nesúhlasí s dohodou,
 191. Materská dovolenka-narok aj pri evidencii na urade prace?
 192. Výpočet, krátenie dovolenky pri PN
 193. Dohodar a odhlasovanie zo ZP
 194. dohodári
 195. socialna poistovna a podpora
 196. Rocne zuctovanie - prijem na zaklade mandatnej zmluvy a zamestnanecka premia
 197. mzda nadčas a kratší pracovný čas
 198. Obedňajšia prestávka
 199. Skončenie PP dohodou počas RD a odvody z preplatenej dovolenky
 200. Podla §60 mam nárok na odstupné?
 201. Z čoho sa vypočíta PN a dovolenka po rodičovskom príspevku ?
 202. Výpoveď a opätovné obsadenie pracovnej pozície
 203. Vyplatenie odmeny naraz za dva mesiace - vyradenie z evidencie uchádzačov UPSVaR
 204. Kedy pripísať zamestnancom nárok na dovolenku v novom roku?
 205. prijem 2600 EUR brutto - ma si uplatnit NČZD?
 206. OLYMP - stravne vo forme financneho prispevku
 207. Exekučná zrážka zamestnanca
 208. Čo sa zahŕňa do odpracovaných rokov pre určenie odstupného - PN, MD, RD?
 209. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku.
 210. Mzdové účtovníctvo a personalistika
 211. nárok na dovolenku
 212. VZ na doplnkové dôchodkové poistenie
 213. Stravovanie zamestnanca - špeciálna dieta
 214. Zauctovanie cestovného autobusovou linkou v s.r.o.
 215. Výpoveď zamestnancovi
 216. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaných
 217. Nemocenské dávky pre SZČO
 218. Zmena poklesu invalidity v priebehu mesiaca (z viac ako 70% na 55%)
 219. Odvody a mzda pri PN
 220. Dividendy z dvoch spolocnosti = ZP z dvoch VZ?
 221. priplatok za pohotovosť
 222. Zamestnavanie osob so zdravotnym postihnutim
 223. Okamzite ukoncenie PP za opakovane za sebou nasl. absencie
 224. Platiť náhradu príjmu pri PN vystavenej pri sprevádzaní dieťaťa v nemocnici?
 225. Práca na skrátený úväzok a dôchodok
 226. Materska dovolenka
 227. príplatok na nočnú zmenu .
 228. vypocet pravdepodobneho zarobku pre vypocet odstupneho po ukonceni RD
 229. neospravedlnená absencia a skončenie pracovného pomeru
 230. Úhrn preddavkov na daň (po termíne)
 231. Životné minimum pre rok 2015 u zamestnanca pri exekučných zrážkach
 232. VZ pre podporu v nezamestnanosti
 233. Invalidný alebo predčasný dôchodok - čo sa viac oplatí?
 234. Policajt vo výpovednej dobe a práca na dohodu
 235. Možem dať okamžitú výpoveď ak nemám pracovnú zmluvu vo firme?
 236. Preplatená dovolenka a odvody
 237. stupne náročnosti prace
 238. platené sviatky cez velkú noc.
 239. Stupeň náročnosti
 240. Mám si zrušiť ODU, ak si na ňom nesporím?
 241. Príspevok na dochádzku za prácou
 242. Ako opraviť prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň po opravenej mzde?
 243. Je povinnosť zo zákona, aby mala pokladníčka uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti?
 244. Odvody dohodára - osobný asistent
 245. Ako má mať zamestnanec vykázané hodiny, keď začal hlavný pracovný pomer 27. 3. 2015, odpracoval jednu nočnú zmenu a ukončil pracovný pomer 28. 3. 2015?
 246. živnosť a materská dovolenka
 247. Dohoda o vykonaní práce-zastupovanie počas dovoleniek
 248. nárok na dovolenku
 249. Krátenie mzdy za požitie alkoholu
 250. Čo ak viem o tom, že zamestnanec klame vo svojej dochádzke?