PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Hlásenie - dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň
 2. Mam narok na riadnu pracovnu zmluvu?
 3. Da sa zamestnat aj bez skusobnej doby?
 4. Je potrebná zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostedkovateľom, pokiaľ sa jedná o personálnu spoločnosť, v prípade, že nám poskytuje dočasne pridelených zamestnancov?
 5. Dočasné pridelenie zamestnanca.
 6. dividendy za rok 2013 sú priznané rozhodnutím spoločníka zo dňa 31.12.2014, logicky budú vyplatené v roku 2015. Účtovanie?
 7. Ročné zúčtovanie dane
 8. započítanie praxe vo verejnej správe
 9. TPP u jedného zamestnávateľa a dovolenka u druhého
 10. PN v ochrannej lehote a neodhlásenie zo SP a ZP
 11. Nesprávne uvedený rok na výpovedi
 12. Minimálna mzda ,
 13. Aky je narok na dovolenku po retazovom porode
 14. Ukončenie PP dohodou počas PN
 15. Nárok na daňový bonus-vek dieťaťa 25 rokov.
 16. Ročné zúčtovanie dane 2014
 17. Skúšobná doba
 18. Výmenné dni učiteliek MŠ
 19. Ročné zúčtovanie dane a odpočitatelná položka
 20. mám nárok na odchodné
 21. nepretržitá prevádzka a platenie sviatku keď firma nepracuje
 22. Svedectvo na súde
 23. Skratky v Rakúskom potvrdení o príjmoch
 24. paušálne stravné zamestnanca
 25. Prilezitostna praca v Taliansku / RZD alebo DP?
 26. Ukončenie materskej, nástup do práce
 27. priznaný ID do 70% a možnosť pracovať
 28. na personalnom oddeleni
 29. 2 PN po sebe viac ako 52 týždňov
 30. platí potvrdenie o sprevádzaní rod.príslušníka aj na poobednú smenu?
 31. vypoved zo strany zamestnanca,dohodou § 63 ods I pism.b
 32. aka je vyska diety pre szco v ceskej republike a plus vreckove
 33. Opatrovanie rodiča+je aj nárok na PN?
 34. smennosť a sviatok
 35. Mzda nižšia ako v pracovnej zmluve
 36. Dohoda a odstupné
 37. Na marodke trvala aj prechodna adresa - kde sa mozem zdrziavat?
 38. Exekucie zamestnanca + viacero zrazok zo mzdy
 39. Musím exekútorovi oznámiť, že zamestnancovi, ktorý má exekúciu, skončil u nás pracovný pomer?
 40. Mám sa prihlásiť na úrade práce po skončení pracovného pomeru?
 41. Aký je správny nárok na dovolenku pri ukončení prac. zmluvy na dobu určitú?
 42. Nepretrzita a dovolenka cez sviatok
 43. Mamička pracujuca na dohodu aké odvody má zamestnávateľ odvádzať?
 44. Opätovný nástup do pracovného pomeru - skúšobná doba?
 45. práca počas rodičovskej dovolenky
 46. Platba do zdravotnej poisťovne
 47. Ako môže konateľ poberať mzdu zo svojej firmy keď je na materskej dovolenke?
 48. nárok na materské
 49. Pracovná zmluva hlavného kontrolóra
 50. Nemáme nárok na príplatky za nočné v záučnej dobe?
 51. Zmena uplatnovania nezdanitelnej casti ZD
 52. PP na určitú dobu po PP na neurčitú dobu
 53. Maximálny počet odpracovaných hodín
 54. Prekážka - pohreb
 55. nárok na stravný lístok
 56. SZČO - čo je čistý a čo je hrubý príjem
 57. Rodičovská dovolenka a práca na dohodu vs. daňový bonus
 58. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 59. DoPČ
 60. Nárok na dovolenku a stravné lístka ako čašníčka
 61. ročné zúčtovanie dane z príjmov
 62. Starobný dôchodca, dohodu o PČ - PN?
 63. Danovy preplatok FO do 5eur
 64. Má nárok na celorocny danovy bonus ten kto ne od pracoval cely rok v PP?
 65. Dočasné pridelenie, zmena miesta výkonu práce a zvýšené výdavky na dochádzanie.
 66. Cudzinec na urade prace
 67. Potvrdenie o príjme za rok 2014 z Rakúska
 68. Potvrdenie oz zamestnanca k RZD po jeho zuctovani
 69. Potvrdenie o príjme za rok 2014 z Rakúska
 70. Pracovný pomer - čiastočná invalidka
 71. Práva člena zamestnaneckej rady
 72. ako postupovať po roku PN, po rozhodnuťí soc.poisť., že mi zanikol nárok na nemocenské
 73. zverejnenie nezdanovania vyplat , co sa moze stat zamestnancovi ak sa to rozhodne zverejnit, lebo mu to uz nevyhovuje
 74. Môžem dať výpoveď zamestnancovi zťp ?
 75. Je v súlade s SK legislatívou byt prokuristom vo firme za zarobok 0 Eur rocne a zaroven mat TPP vo firme, ktora ma uplne ine zameranie?
 76. Dohoda_prihlasovanie do ZP
 77. Daňové priznanie-dôchodca rek 2014
 78. Pracovný úväzok na kratší pracovný pomer a telepráca
 79. Dochodca a zdravotne poistenie z prenajmu.
 80. Zamestnanec - invalidný dôchodca - odvody
 81. Dohoda o pracovnej činnosti
 82. Nezdaniteľná časť základu dane pri zamestnancovi zamestnanom na Slovensku len časť roka
 83. Daňový bonus
 84. Pracovný pohovor v Dell
 85. Ako má vyzerať poučenie oprávnenej osoby, konkrétne IT Technika/administrátora, ktorý nie je Slovák?
 86. Prijem 36000e rocne - plati sa milionarska dan ?
 87. DOPLATOK DO MINIMALNEJ MZDY
 88. skončenie pracovného pomeru
 89. ročne zučtovanie dane a odchod do dochodku v 6 mesiaci minuleho roku
 90. Práca počas výpovednej doby - krajčírka
 91. Dohoda o brig.praci studenta a nahrada prijmu za nemoc
 92. Zakladna mzda je myslene mzda ktora mi bude vyplatena alebo je to myslene ako hruba mzda. dakujem
 93. dotácia na pracovné miesto z USPVaR
 94. Dochodok a PN
 95. Exekúcia
 96. Ako sa má evidovať platené voľno(lekár,sprevádzanie) v hod alebo v min?
 97. Uzatvaranie novej zmluvy - statna sluzba
 98. Dohoda o vykonaní práce + opatrovateľský príspevok - má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?
 99. RZD -neúplné údaje
 100. vykonanie ročného zúčtovania dane
 101. Na koľko dní dovolenky mám nárok po materskej?
 102. Skrátený pracovný čas-dovolenka
 103. Otec na materskej
 104. NČZD na manželku - manželia časť roka
 105. Ako zraziť súkromné hovory zo služobného mobilu
 106. Oprava mzdy/potvrdenia - občan SR, príslušnosť k právnym predpisom soc. zabezpečenia ČR, avšak príjem aj zo SR
 107. Ročné zúčtovanie dane
 108. svadba počas PN
 109. Pracovný úraz - doplatenie mzdy
 110. Narok na dovolenku pocas materskej a odstupne
 111. Má zamestnanec nárok na náhradu príjmu pri opakovanej PN?
 112. Preplatenie dovolenky pri skončení prac.pomeru na dobu určitú zamestnankyni na materskej dovolenke - nepríde o materskú v mesiaci keď bude dovolenka preplatená?
 113. výkaz do ZP a výpočet mzdy zamestnanca
 114. Nezdaniteľná časť na manžela
 115. Dočasné pridelenie zamestnanca - áno či nie?
 116. Zamestnavatel mi siahol na mzdu po skončení PP s dovodm že som porušil prac.disciplinu ale som neporušil.
 117. Kedy ukončiť PP po RD po 2 deťoch, ak bola aj práca na dohodu počas RD a nástup na Úrad práce
 118. Žiadosť o vrátenie preplatku dane
 119. Stravné v cestovnom príkaze.
 120. Dohoda o vykonaní práce - nevykonaná práca
 121. Odmeňovanie podľa 553 – môže byť hrubá mzda v mesiaci nižšia ako funkčný plat?
 122. Nadčas podľa 121 ods. 2
 123. zamestnanecka premia a zamestnanie dlhodobo nezamestnaneho
 124. prosím Vás ako vypočítam dený vymeriavací základ, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 16.2.2015 a 23.2.2015 nastúpil na PN do 28.2.2015 ?
 125. zrušenie firmy počas RD
 126. Som oslobodená od platenia zdravotného poistenia ak pracujem na polovičný úväzok?
 127. Kedy môžem začať PN?
 128. zdaňovanie výhry popri materskej
 129. Dovolenka počas MD a RD a priemer
 130. Dohoda o vykonaní práce - starobný dôchodca - potvrdenia
 131. Cestovné náhrady pre využívanie vozidla
 132. Ročné zúčtovanie 2014
 133. krátenie dovolenky pri PN
 134. rada by som vediet, ci zamestnavatel postupuje spravne, ak mi na stravu prispieva iba napr.2 dni v mesiaci...
 135. Dôchodkový vek a povinnosti zamestnávateľa
 136. Platná pracovná zmluva?? Iná trvalá adresa zamestnanca
 137. Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi
 138. Ako vybaviť pre zamestnancov vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy - Srbov a Rumunov - formulár A1?
 139. Daňový bonus
 140. Uvádzať výšku starobného dôchodku?
 141. Ako vydávať stravné lístky?
 142. potvrdenie o príjme z Čiech
 143. co robit, ak zamestnavatel neplati odvody do soc. a zdra. poistovne?
 144. Nedostavil sa na vopred dohodnuty termin periodickej lek.prehliadky
 145. RZD ci DP invalidneho dochodcu?
 146. davka z garancneho fondu
 147. Zahraničný zamestnanec a odpočítateľná položka na ZP
 148. S coho vyratat matersku?
 149. minimálna mzda a 7,5 hod.prac.čas
 150. Vyslanie zamestnanca do Ceskej republiky slovenskou firmou
 151. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti ak môj pomer vznikol počas RD a dobu určitú?
 152. Má nárok na odchodné invalid.zamestnanec, ktorý si neplnil pracovné povinnosti?
 153. PRáCA v sobotu
 154. na akú podporu mám nárok po rodičovskej dovolenke?
 155. Dočasné pridelenie zamestnanca
 156. Zníženie úväzku zástupkyne školy o jednu hodinu ?
 157. NČND pri starobnom dôchodcovi
 158. Preradenie zamestnanca odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003
 159. Sociálna poisťovňa – vylúčiteľné doby - matka dieťaťa do 6 rokov
 160. dokedy RZD?
 161. Vyššia materská
 162. Nárok na dovolenku
 163. zamestnanecká prémia
 164. pracovná zmluva a pracovná náplň
 165. Ročné zúčtovanie a neuplatnený DB
 166. Výpoveď a nárok na podporu v nezamestnanosti
 167. mzda v cudzej mene
 168. Doba určitá
 169. Ukončenie PN a oznámenie na soc.poisťovni
 170. Kedy zajst na urad prace
 171. Nástup na materskú dovolenku počas ochrannej lehoty
 172. Je potrebne davat agenture dohody o vykone prace nadcas,
 173. Kde má pracovník odovzdať ukončenie PN po ukončení pracovného pomeru?
 174. výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2014
 175. priemerný počet zamestnancov výpočet
 176. Ako je to s DPH, ak zamestnanec za stravný lístok nič neplatí?
 177. Opatrovné a podpora v nezamestnanosti
 178. Priemerny prepocitany evidencny pocet zamestnancov
 179. Je možné uskutočniť úhradu za stravné lístky zamestnanca inak ako zrážkou z jeho mzdy?
 180. Je môžné, aby študent denného štúdia VŠ pracoval na polovičný úväzok a zároveň rodičia dostávali prídavky na dieťa?
 181. Rozdielny dovolenkový priemer pred a po MD
 182. Mám pracovnú zmluvu na 4 hod., musím si nadrábať + pol hodiny na prestávku?
 183. súbežný výkon práce v dvoch štátoch EÚ
 184. Ročné zúčtovanie dane
 185. Nedoplatky z RZD ako zaplatit?
 186. Aká je to pohľadávka?
 187. Zahraničný zamestnanec a nárok na nezdaniteľnú čiastku
 188. Mám nárok na dávku v hmotnej núdzi?
 189. Potvrdenie o zd. príjmoch
 190. Ako opraviť Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň?
 191. Potvrdenie 2%
 192. Zabudol som uplatnit danovy bonus za roky 2012 a 2013,ako postupovat?
 193. Zamestnanecka premia
 194. nedoplatok na dani z ročného zúčtovania
 195. Dátum ukončenia PP po PN
 196. Ako správne urobiť mzdy zamestnancom, ktorý robia z domu?
 197. Doplatok do minimalnej mzdy
 198. Predseda SVB akú má mať dohodu ? O vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti
 199. Preplatenie dovolenky
 200. Vyslanie zamestnancov do DE
 201. Prosím vás, mám správne vypočítanú zrážku?
 202. ELDP - treba zaslať po skončení dohody ak sa začal TPP u toho istého zamestnávateľa ???
 203. Exekučná zrážka zo mzdy a náhrada príjmu
 204. NČZD na manželku
 205. Príjem zo zahraničia v nižšej sume
 206. Nástup do práce po RD / MD a nezdaniteľná časť ZD na daňovníka.
 207. povinnosti voči socialnej poistovni po skonceni RD
 208. dobry den, mam pravo na doplatok dominimalnej mzdy ak pracujem na úkol a je krátky mesiac?
 209. Pri pracovnom pomere na dohodu už nie je daný limit 350 hodín ročne u jedného zamestnávateľa ?
 210. skončenie pracovného pomeru dohodou, čerpanie dovolenky, rodičovský príspevok
 211. Zmena pracovnej zmluvy z neurčitej na určitú
 212. Nárok na dávku v nezamestnanosti po materskej dovolenke.
 213. Výpomoc rodinného príslušníka
 214. Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu ?
 215. Ukončenie PP po RD, čerpanie dovolenky a následná výška podpory na ÚP
 216. Nevymožiteľné potvrdenie o príjmoch.
 217. 12 hodinová nočná práca sám?
 218. 2 pracovné zmluvy u toho istého zamestnávateľa
 219. Má manžel nárok na odpočítanie NČZD na manželku?
 220. preplatok z RZ-bývalý zamestnanec
 221. Má zamestnanec nárok na dovolenku?
 222. pomerná časť zamestnaneckej prémie
 223. Úplná zmena pracovnej zmluvy
 224. Príplatok za prácu nadčas alebo čerpanie náhradného voľna (podľa 553)
 225. Príplatok za polhodinu práce v noci
 226. zamestnanecká prémia
 227. "Jubileina" odmena a hruba mzda
 228. Práca na dohodu a poberanie dávky v nezamestnanosti od apríla 2015
 229. Aké doklady sú potrebné k tomu, aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus na dieťa?
 230. Odvadza prikazca z prikaznej zmluvy nejaku cast dane?
 231. Prepočet minút pri spracovaní miezd
 232. cestovný príkaz pre vodičov kamiónovej dopravy
 233. Diéty za služobnú cestu priamo do výplaty?
 234. priplatky v 4zmennej prevádzke
 235. Zamestnanecká prémia
 236. pracovný cas v pracovnej zmluve
 237. čo môže platový dekrét obsahovať
 238. pracovné voľno žiadané - neplatené
 239. odvody z odstupného a odchodného pri inv. nad 70%
 240. Prihlasenie dohodara na SP
 241. Nadviazanie na účtovanie účtov zmestnanci 331 verzus 366 záväzky spoločnosti voči spoločníkom
 242. Protokol
 243. Náhrada príjmu nový zamestnávateľ
 244. Nárok na NČZD na manžela s príjmom zo zahraničia?
 245. Môže byť starosta obce aj členom komisie pri OZ?
 246. Má nárok na daňový bonus?
 247. DP a príjem podľa §5 ods 7 písm a
 248. Daňový bonus na dieťa a príjmy v roku 2014 z Anglicka
 249. Odstupné vo verejnej správe
 250. Kto môže vykonať RZD?