PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Pracovný úraz - doplatenie mzdy
 2. Narok na dovolenku pocas materskej a odstupne
 3. Má zamestnanec nárok na náhradu príjmu pri opakovanej PN?
 4. Preplatenie dovolenky pri skončení prac.pomeru na dobu určitú zamestnankyni na materskej dovolenke - nepríde o materskú v mesiaci keď bude dovolenka preplatená?
 5. výkaz do ZP a výpočet mzdy zamestnanca
 6. Nezdaniteľná časť na manžela
 7. Dočasné pridelenie zamestnanca - áno či nie?
 8. Zamestnavatel mi siahol na mzdu po skončení PP s dovodm že som porušil prac.disciplinu ale som neporušil.
 9. Kedy ukončiť PP po RD po 2 deťoch, ak bola aj práca na dohodu počas RD a nástup na Úrad práce
 10. Žiadosť o vrátenie preplatku dane
 11. Stravné v cestovnom príkaze.
 12. Dohoda o vykonaní práce - nevykonaná práca
 13. Odmeňovanie podľa 553 – môže byť hrubá mzda v mesiaci nižšia ako funkčný plat?
 14. Nadčas podľa 121 ods. 2
 15. zamestnanecka premia a zamestnanie dlhodobo nezamestnaneho
 16. prosím Vás ako vypočítam dený vymeriavací základ, ak zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 16.2.2015 a 23.2.2015 nastúpil na PN do 28.2.2015 ?
 17. zrušenie firmy počas RD
 18. Som oslobodená od platenia zdravotného poistenia ak pracujem na polovičný úväzok?
 19. Kedy môžem začať PN?
 20. zdaňovanie výhry popri materskej
 21. Dovolenka počas MD a RD a priemer
 22. Dohoda o vykonaní práce - starobný dôchodca - potvrdenia
 23. Cestovné náhrady pre využívanie vozidla
 24. Ročné zúčtovanie 2014
 25. krátenie dovolenky pri PN
 26. rada by som vediet, ci zamestnavatel postupuje spravne, ak mi na stravu prispieva iba napr.2 dni v mesiaci...
 27. Dôchodkový vek a povinnosti zamestnávateľa
 28. Platná pracovná zmluva?? Iná trvalá adresa zamestnanca
 29. Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi
 30. Ako vybaviť pre zamestnancov vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy - Srbov a Rumunov - formulár A1?
 31. Daňový bonus
 32. Uvádzať výšku starobného dôchodku?
 33. Ako vydávať stravné lístky?
 34. potvrdenie o príjme z Čiech
 35. co robit, ak zamestnavatel neplati odvody do soc. a zdra. poistovne?
 36. Nedostavil sa na vopred dohodnuty termin periodickej lek.prehliadky
 37. RZD ci DP invalidneho dochodcu?
 38. davka z garancneho fondu
 39. Zahraničný zamestnanec a odpočítateľná položka na ZP
 40. S coho vyratat matersku?
 41. minimálna mzda a 7,5 hod.prac.čas
 42. Vyslanie zamestnanca do Ceskej republiky slovenskou firmou
 43. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti ak môj pomer vznikol počas RD a dobu určitú?
 44. Má nárok na odchodné invalid.zamestnanec, ktorý si neplnil pracovné povinnosti?
 45. PRáCA v sobotu
 46. na akú podporu mám nárok po rodičovskej dovolenke?
 47. Dočasné pridelenie zamestnanca
 48. Zníženie úväzku zástupkyne školy o jednu hodinu ?
 49. NČND pri starobnom dôchodcovi
 50. Preradenie zamestnanca odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003
 51. Sociálna poisťovňa – vylúčiteľné doby - matka dieťaťa do 6 rokov
 52. dokedy RZD?
 53. Vyššia materská
 54. Nárok na dovolenku
 55. zamestnanecká prémia
 56. pracovná zmluva a pracovná náplň
 57. Ročné zúčtovanie a neuplatnený DB
 58. Výpoveď a nárok na podporu v nezamestnanosti
 59. mzda v cudzej mene
 60. Doba určitá
 61. Ukončenie PN a oznámenie na soc.poisťovni
 62. Kedy zajst na urad prace
 63. Nástup na materskú dovolenku počas ochrannej lehoty
 64. Je potrebne davat agenture dohody o vykone prace nadcas,
 65. Kde má pracovník odovzdať ukončenie PN po ukončení pracovného pomeru?
 66. výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP za rok 2014
 67. priemerný počet zamestnancov výpočet
 68. Ako je to s DPH, ak zamestnanec za stravný lístok nič neplatí?
 69. Opatrovné a podpora v nezamestnanosti
 70. Priemerny prepocitany evidencny pocet zamestnancov
 71. Je možné uskutočniť úhradu za stravné lístky zamestnanca inak ako zrážkou z jeho mzdy?
 72. Je môžné, aby študent denného štúdia VŠ pracoval na polovičný úväzok a zároveň rodičia dostávali prídavky na dieťa?
 73. Rozdielny dovolenkový priemer pred a po MD
 74. Mám pracovnú zmluvu na 4 hod., musím si nadrábať + pol hodiny na prestávku?
 75. súbežný výkon práce v dvoch štátoch EÚ
 76. Ročné zúčtovanie dane
 77. Nedoplatky z RZD ako zaplatit?
 78. Aká je to pohľadávka?
 79. Zahraničný zamestnanec a nárok na nezdaniteľnú čiastku
 80. Mám nárok na dávku v hmotnej núdzi?
 81. Potvrdenie o zd. príjmoch
 82. Ako opraviť Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň?
 83. Potvrdenie 2%
 84. Zabudol som uplatnit danovy bonus za roky 2012 a 2013,ako postupovat?
 85. Zamestnanecka premia
 86. nedoplatok na dani z ročného zúčtovania
 87. Dátum ukončenia PP po PN
 88. Ako správne urobiť mzdy zamestnancom, ktorý robia z domu?
 89. Doplatok do minimalnej mzdy
 90. Predseda SVB akú má mať dohodu ? O vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti
 91. Preplatenie dovolenky
 92. Vyslanie zamestnancov do DE
 93. Prosím vás, mám správne vypočítanú zrážku?
 94. ELDP - treba zaslať po skončení dohody ak sa začal TPP u toho istého zamestnávateľa ???
 95. Exekučná zrážka zo mzdy a náhrada príjmu
 96. NČZD na manželku
 97. Príjem zo zahraničia v nižšej sume
 98. Nástup do práce po RD / MD a nezdaniteľná časť ZD na daňovníka.
 99. povinnosti voči socialnej poistovni po skonceni RD
 100. dobry den, mam pravo na doplatok dominimalnej mzdy ak pracujem na úkol a je krátky mesiac?
 101. Pri pracovnom pomere na dohodu už nie je daný limit 350 hodín ročne u jedného zamestnávateľa ?
 102. skončenie pracovného pomeru dohodou, čerpanie dovolenky, rodičovský príspevok
 103. Zmena pracovnej zmluvy z neurčitej na určitú
 104. Nárok na dávku v nezamestnanosti po materskej dovolenke.
 105. Výpomoc rodinného príslušníka
 106. Má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu ?
 107. Ukončenie PP po RD, čerpanie dovolenky a následná výška podpory na ÚP
 108. Nevymožiteľné potvrdenie o príjmoch.
 109. 12 hodinová nočná práca sám?
 110. 2 pracovné zmluvy u toho istého zamestnávateľa
 111. Má manžel nárok na odpočítanie NČZD na manželku?
 112. preplatok z RZ-bývalý zamestnanec
 113. Má zamestnanec nárok na dovolenku?
 114. pomerná časť zamestnaneckej prémie
 115. Úplná zmena pracovnej zmluvy
 116. Príplatok za prácu nadčas alebo čerpanie náhradného voľna (podľa 553)
 117. Príplatok za polhodinu práce v noci
 118. zamestnanecká prémia
 119. "Jubileina" odmena a hruba mzda
 120. Práca na dohodu a poberanie dávky v nezamestnanosti od apríla 2015
 121. Aké doklady sú potrebné k tomu, aby si zamestnanec mohol uplatniť daňový bonus na dieťa?
 122. Odvadza prikazca z prikaznej zmluvy nejaku cast dane?
 123. Prepočet minút pri spracovaní miezd
 124. cestovný príkaz pre vodičov kamiónovej dopravy
 125. Diéty za služobnú cestu priamo do výplaty?
 126. priplatky v 4zmennej prevádzke
 127. Zamestnanecká prémia
 128. pracovný cas v pracovnej zmluve
 129. čo môže platový dekrét obsahovať
 130. pracovné voľno žiadané - neplatené
 131. odvody z odstupného a odchodného pri inv. nad 70%
 132. Prihlasenie dohodara na SP
 133. Nadviazanie na účtovanie účtov zmestnanci 331 verzus 366 záväzky spoločnosti voči spoločníkom
 134. Protokol
 135. Náhrada príjmu nový zamestnávateľ
 136. Nárok na NČZD na manžela s príjmom zo zahraničia?
 137. Môže byť starosta obce aj členom komisie pri OZ?
 138. Má nárok na daňový bonus?
 139. DP a príjem podľa §5 ods 7 písm a
 140. Daňový bonus na dieťa a príjmy v roku 2014 z Anglicka
 141. Odstupné vo verejnej správe
 142. Kto môže vykonať RZD?
 143. Rozvedený rodič, nežijúci s dieťaťom - študentom VŠ v jednej domácnosti, matka nepracuje, žije s dieťaťom v jednej domácnosti. Má otec nárok na DB?
 144. Viete mi pomôcť, či mám podľa príjmu nárok na zamestnaneckú prémiu?
 145. Má nárok zamestnanec na zamestnaneckú prémiu?
 146. Pracovná cesta a účet z hotela aj s raňajkami a obedom
 147. Ako ziskat akreditaciu?
 148. Pracovný pomer na kratší úväzok môže byť aplikovaný aj pri PZ na dobu určitú aj na dobu neurčitú?
 149. Kolko hodin pracovnej pohotovosti mozu mat zamestnanci za rok?
 150. Exekutor a druhy pilier
 151. vypoved pracovnej zmluvy
 152. Má nárok na 2. odchodné v štátnej službe ?
 153. deň odchodu - je to pracovný deň?
 154. Daňový bonus a príjem do 2112 €
 155. Potvrdenie o príjmoch zo ZČ za r. 2014
 156. Odchod do dôchodku a povinnosti ZĽ-a
 157. možem dať výpoved a potom žiadať o preplatenie dovolenky
 158. Human - presun zamestnanca z aktivnych do neaktivnych
 159. Pracovný čas
 160. RZD
 161. RZD za rok 2014
 162. Je možné uplatniť súbeh zamestnaneckej prémie a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku?
 163. Vypocet materskeho z prijmov SZCO a dohody
 164. Úprava vymeriavacieho základu na SP
 165. Vznika narok na pracovne volno s nahradou mzdy?
 166. Doba určitá a neurčitá
 167. RZD - ukončená životná poistka
 168. Exekucia po uplynuti 17 rokov
 169. Výpočet „dlžky započítanej praxe“ a platovej triedy + tarifný plat - zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 170. Má zamestnanec nárok na dovolenku za január, ak v práci celý mesiac nebol.
 171. Náhrada škody z hmotnej zodpovednosti - manko
 172. Aký dátum ukončenia PP?
 173. RZD u dôchodkyne
 174. Daňový bonus
 175. odpočítateľná položka ZP
 176. rozpočítanie príjmov
 177. VZ na materské
 178. Nezdaninteľná časť základu dane - starobný dôchodca k 1.1.2014
 179. Vysporiadanie dane so zamestancom, ktorý je platený čistou mzdou
 180. Nezdaniteľná časť základu dane z titulu platenia príspevkov na dds
 181. Nezdaniteľná časť na manželku
 182. Zdravotná spôsobilosť
 183. Úraz zamestnanca - aký je postup?
 184. Daňové priznanie dôchodcu za rok 2014 z doplatku - nepracoval som ani jeden deň
 185. odpočitateľná položka v ZP - zrušenie na február a opäť v marci uplatniť?
 186. Vypoved pri pracovnej zmluve na dobu neurcitu.
 187. Stupeň naročnosti a hmotná zodpovednosť
 188. Odpočítateľná položka ZP a výkaz do Dôvery
 189. Rodičovská dovolenka a TPP
 190. Dohoda o vykonaní práce a zdravotné poistenie
 191. Invalidný dochodca dohodár oprava výkazov
 192. praca nadcas za sledovane obdobie 4 mesiacov
 193. Stupeň náročnosti práce 1 a rizikové pracovisko v kategórii 3
 194. Dočasné pridelenie - 2 alebo 1 zmluva
 195. Starobny dochodca RZD
 196. Odvody počas PN živnostníka
 197. Môžu mi neuznať dovolenku za odpracovaný celý február ?
 198. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 199. Mzdy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - denný stacionár - n.o.
 200. DP typ A a RZD
 201. Praca vedla materskej
 202. Doklady potrebné na výpočet dôchodku
 203. Hlásenie o vyúčtovaní dane úhrde príjmov zo záv. činnosti...rok 2014
 204. Môže ADZ poskytovať pracovníkov firmám, ktorí sú SZČO?
 205. Koľko dní dovolenky musíme preplatiť po ukončení RD?
 206. Poučenie oprávnenej osoby
 207. krátenie dovolenky z titulu PN-pracovný úraz!!!
 208. vyplatenie mzdy na základe Prehľadu
 209. Návrat po rodičovskej a výpoveď
 210. nárok na dovolenku a jej preplatenie
 211. Nočný príplatok
 212. odpocitatelna polozka ZP a spolocnik - konatel
 213. potvrdenie o príjme
 214. Výpoveď počas RD
 215. odpocitatelna polozka DDP
 216. Ostupne a výpovedná lehota?
 217. Oddych medzi nočnými.
 218. sadzby stravného pri zahraničnej ceste
 219. Môže zamestnanec, ktorý zastupuje iného zamestnanca počas materskej dovolenky, práce neschopnosti a dovolenky, čerpať dovolenku súbežne so zamestnancom., ktorého zastupuje?
 220. Aký je pracovný čas v nepretržitej prevádzke?
 221. možem zamestnať dôchodcu na 3 mesiace na dohodu o vykonaní práce kedže v decembri 2014 mu skončila PZ na dobu určitu ?
 222. Aký počet mesiacov uviesť v hlásení?
 223. Na koľko dovolenky má nárok zamestnanec na 0,5 úväzok v trojsmennej prevádzke?
 224. Mzda vodiča MKD v Nemecku
 225. Rozvedený zamestnanec a daňový bonus
 226. dve miesta vykonu prace a cestovne nahrady
 227. Minimálna mzda, každoročné zvyšovanie minim. mzdy -dodatky?
 228. Odhlásenie zo sociálnej a zdravotnej poisťovne
 229. mzda výsluhového invalidného dôchodcu
 230. Nezdaniteľná časť základu dane 2014
 231. Narok na vratenie dani a odvodov z nevyplatenej mzdy?
 232. odpočítateľná položka zdravotné poistenie
 233. Zamestnanec na MD a odpočítateľná položka
 234. je výpočet príjmu manžela správny
 235. NČZD na manžela
 236. DP typu A - rok 2014 bez príjmu
 237. Vypocet odpocitatelnej polozky na manzelku
 238. Prihlasenie zamestnavatela k zp
 239. Odvody do ZP pri nepravidelnom príjme
 240. Výpovedná doba a skrátený pracovný úväzok
 241. nárok na zamestnaneckú prémiu
 242. Dĺžka prac. pom. na dobu určitú
 243. Zdaňovanie študenta u dvoch zamestnávateľov
 244. Co je to nahradne plnenie?
 245. vymeriavací základ zdravotné
 246. RZD po starostlivosti do 3 rokov, NČZD, DB doplatenie
 247. Vyska odstupneho.
 248. Preplatenie nevybratej dovolenky.
 249. Aky je rozdiel medzi odstupnym a odmenou?
 250. PNka