PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Rozvedený rodič, nežijúci s dieťaťom - študentom VŠ v jednej domácnosti, matka nepracuje, žije s dieťaťom v jednej domácnosti. Má otec nárok na DB?
 2. Viete mi pomôcť, či mám podľa príjmu nárok na zamestnaneckú prémiu?
 3. Má nárok zamestnanec na zamestnaneckú prémiu?
 4. Pracovná cesta a účet z hotela aj s raňajkami a obedom
 5. Ako ziskat akreditaciu?
 6. Pracovný pomer na kratší úväzok môže byť aplikovaný aj pri PZ na dobu určitú aj na dobu neurčitú?
 7. Kolko hodin pracovnej pohotovosti mozu mat zamestnanci za rok?
 8. Exekutor a druhy pilier
 9. vypoved pracovnej zmluvy
 10. Má nárok na 2. odchodné v štátnej službe ?
 11. deň odchodu - je to pracovný deň?
 12. Daňový bonus a príjem do 2112 €
 13. Potvrdenie o príjmoch zo ZČ za r. 2014
 14. Odchod do dôchodku a povinnosti ZĽ-a
 15. možem dať výpoved a potom žiadať o preplatenie dovolenky
 16. Human - presun zamestnanca z aktivnych do neaktivnych
 17. Pracovný čas
 18. RZD
 19. RZD za rok 2014
 20. Je možné uplatniť súbeh zamestnaneckej prémie a nezdaniteľnej časti základu dane na manželku?
 21. Vypocet materskeho z prijmov SZCO a dohody
 22. Úprava vymeriavacieho základu na SP
 23. Vznika narok na pracovne volno s nahradou mzdy?
 24. Doba určitá a neurčitá
 25. RZD - ukončená životná poistka
 26. Exekucia po uplynuti 17 rokov
 27. Výpočet „dlžky započítanej praxe“ a platovej triedy + tarifný plat - zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 28. Má zamestnanec nárok na dovolenku za január, ak v práci celý mesiac nebol.
 29. Náhrada škody z hmotnej zodpovednosti - manko
 30. Aký dátum ukončenia PP?
 31. RZD u dôchodkyne
 32. Daňový bonus
 33. odpočítateľná položka ZP
 34. rozpočítanie príjmov
 35. VZ na materské
 36. Nezdaninteľná časť základu dane - starobný dôchodca k 1.1.2014
 37. Vysporiadanie dane so zamestancom, ktorý je platený čistou mzdou
 38. Nezdaniteľná časť základu dane z titulu platenia príspevkov na dds
 39. Nezdaniteľná časť na manželku
 40. Zdravotná spôsobilosť
 41. Úraz zamestnanca - aký je postup?
 42. Daňové priznanie dôchodcu za rok 2014 z doplatku - nepracoval som ani jeden deň
 43. odpočitateľná položka v ZP - zrušenie na február a opäť v marci uplatniť?
 44. Vypoved pri pracovnej zmluve na dobu neurcitu.
 45. Stupeň naročnosti a hmotná zodpovednosť
 46. Odpočítateľná položka ZP a výkaz do Dôvery
 47. Rodičovská dovolenka a TPP
 48. Dohoda o vykonaní práce a zdravotné poistenie
 49. Invalidný dochodca dohodár oprava výkazov
 50. praca nadcas za sledovane obdobie 4 mesiacov
 51. Stupeň náročnosti práce 1 a rizikové pracovisko v kategórii 3
 52. Dočasné pridelenie - 2 alebo 1 zmluva
 53. Starobny dochodca RZD
 54. Odvody počas PN živnostníka
 55. Môžu mi neuznať dovolenku za odpracovaný celý február ?
 56. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 57. Mzdy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - denný stacionár - n.o.
 58. DP typ A a RZD
 59. Praca vedla materskej
 60. Doklady potrebné na výpočet dôchodku
 61. Hlásenie o vyúčtovaní dane úhrde príjmov zo záv. činnosti...rok 2014
 62. Môže ADZ poskytovať pracovníkov firmám, ktorí sú SZČO?
 63. Koľko dní dovolenky musíme preplatiť po ukončení RD?
 64. Poučenie oprávnenej osoby
 65. krátenie dovolenky z titulu PN-pracovný úraz!!!
 66. vyplatenie mzdy na základe Prehľadu
 67. Návrat po rodičovskej a výpoveď
 68. nárok na dovolenku a jej preplatenie
 69. Nočný príplatok
 70. odpocitatelna polozka ZP a spolocnik - konatel
 71. potvrdenie o príjme
 72. Výpoveď počas RD
 73. odpocitatelna polozka DDP
 74. Ostupne a výpovedná lehota?
 75. Oddych medzi nočnými.
 76. sadzby stravného pri zahraničnej ceste
 77. Môže zamestnanec, ktorý zastupuje iného zamestnanca počas materskej dovolenky, práce neschopnosti a dovolenky, čerpať dovolenku súbežne so zamestnancom., ktorého zastupuje?
 78. Aký je pracovný čas v nepretržitej prevádzke?
 79. možem zamestnať dôchodcu na 3 mesiace na dohodu o vykonaní práce kedže v decembri 2014 mu skončila PZ na dobu určitu ?
 80. Aký počet mesiacov uviesť v hlásení?
 81. Na koľko dovolenky má nárok zamestnanec na 0,5 úväzok v trojsmennej prevádzke?
 82. Mzda vodiča MKD v Nemecku
 83. Rozvedený zamestnanec a daňový bonus
 84. dve miesta vykonu prace a cestovne nahrady
 85. Minimálna mzda, každoročné zvyšovanie minim. mzdy -dodatky?
 86. Odhlásenie zo sociálnej a zdravotnej poisťovne
 87. mzda výsluhového invalidného dôchodcu
 88. Nezdaniteľná časť základu dane 2014
 89. Narok na vratenie dani a odvodov z nevyplatenej mzdy?
 90. odpočítateľná položka zdravotné poistenie
 91. Zamestnanec na MD a odpočítateľná položka
 92. je výpočet príjmu manžela správny
 93. NČZD na manžela
 94. DP typu A - rok 2014 bez príjmu
 95. Vypocet odpocitatelnej polozky na manzelku
 96. Prihlasenie zamestnavatela k zp
 97. Odvody do ZP pri nepravidelnom príjme
 98. Výpovedná doba a skrátený pracovný úväzok
 99. nárok na zamestnaneckú prémiu
 100. Dĺžka prac. pom. na dobu určitú
 101. Zdaňovanie študenta u dvoch zamestnávateľov
 102. Co je to nahradne plnenie?
 103. vymeriavací základ zdravotné
 104. RZD po starostlivosti do 3 rokov, NČZD, DB doplatenie
 105. Vyska odstupneho.
 106. Preplatenie nevybratej dovolenky.
 107. Aky je rozdiel medzi odstupnym a odmenou?
 108. PNka
 109. Dôchodca pracuje na základe Dohody o vykonaní práce alebo prac. činnosti, platí SP, GP,UP,RF má nárok na náhradu príjmu pri PN?
 110. PN z roku 2013
 111. Prehlad a zrazenych preddavkoch
 112. Ročné zúčtovanie a pozastavená živnosť
 113. Aký typ zmluvy podpísať, ak ide o jednorázový úkol?
 114. Ukončenie (dohodár)
 115. Odpočítateľna položka a súčasne zamestnanec vo volebnej komisii
 116. nezdaniteľná položka na manžela - výpočet
 117. §69 ods 4 ZP okamžité skončenie prac.pomeru
 118. Dohoda o vykonaní práce a výsluhový dôchodca
 119. Zmena pracovnej zmluvy - krátenie paragrafu
 120. Narok na dovolenku
 121. RZD pri spatnom priznani dochodku od roku 2012
 122. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 123. Zastupovanie počas MD, RD za dve zamestnankyne na jednej pozícii
 124. Kategória rizikových prác - Vodič kamiónovej dopravy
 125. Tabuľky platov verejnej správy - kuchárka
 126. komu treba odovzdat PN v ochrannej lehote
 127. ako napísať oznámenie o ukončení pracovného pomeru na dobu určitú?
 128. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 129. Je možnosť urobiť dodatok k prac. zmluve?
 130. Okamžitá výpoveď
 131. DDS-odpočítateľná položka
 132. NČ - príspevky na DDS
 133. Rozhodujúce obdobie pre výpočet PN a DVZ.
 134. Zmena pracovnej doby na polovičný prac. úväzok
 135. ZŤP a úľava na ZP pri dohode o vykonaní práce
 136. mam narok na zam.premiu ked pracujem v chran dielni a zam.bol poskytnuty prispevok na jej zriadenie?
 137. narok na dovolenku pred nastupom na matrersku dovolenku
 138. Mozete mi jednoducho vysvetlit koho sa tyka vyssia mzda od roku 2015???
 139. Doplatok do mzdy
 140. Sviatok nepretržitá prevádzka
 141. Nariadenie poobednej ci nocnej prace
 142. Minimálna mzda a platový dekrét
 143. Odvody
 144. Odpočítateľná položka
 145. Ako potvrdiť sumu príspevku zamestnávateľa na stravovanie manželky pre manžela na nezdaniteľnú čiastku ?
 146. Daňový bonus
 147. Dovolenka versus Iná ospravedlnená neprítomnosť
 148. Výška zamestnaneckej prémie
 149. Dve pracovné zmluvy u jedného zamestnávateľa?
 150. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, živnostníčku 2014
 151. Hlásenie vyúčtovanie dane
 152. SZČO a materská
 153. Oprava RZD za rok 2013
 154. Prevzatie výplatnej pásky
 155. Odmena pri životnom jubileu
 156. máte skúsenosť s ekologickou likvidáciou citlivých dokumentov?
 157. Mzda údržbára na čiastočný úväzok vo verejnej správe
 158. nezdaniteľná časť na manželku pri PN a ID
 159. Informácia o stave individuálneho účtu poistenca
 160. pracujuci student - danove priznanie
 161. Tlaciva k DDP medzi zamestnancom a zamestnavatelom
 162. Priznaný daňový bonus
 163. Nárok na zamestnaneckú prémiu
 164. Zdravotné poistenie 2015
 165. Roč. zúčt. dane - originály potvrdení alebo stačia kópie, DDS
 166. Výpovedná doba pri výpovedi danej zamestnancom
 167. Inventúrne manko
 168. Mzda za 01/2015
 169. dovolenkový priemer za 1Q/2015
 170. Bónus na dieťa
 171. Aký zákon rieši odmeňovanie nepedagogických zamestnancov v súkromnej škole?
 172. Nárok na dovolenku ak zamestnanec bol viackrát PN počas roku 2014.
 173. Zamestnanec sa stal 10.04. 2014 poberateľom starobného dôchodku.
 174. Žiadost o prijatie do policajného zboru
 175. Dohodár a sociálna poisťovňa
 176. Vymeriavací základ na ELDZ pri preplatení starej dovolenky
 177. Nárok na stravné lístky - počet odpracovaných hodín
 178. Minimálna hodinová mzda a kratší pracovný čas
 179. Dobry den, v januari 2015 som ako zamestanec firmy zistil, ze mi ostalo 5 listkov z r. 2014.
 180. evidencia na UP
 181. Ročné zúčtovanie dane r.2014 a nedoplatok 0,04 EUR
 182. Nástup na MD z práce cez agentúru
 183. Zamestnávateľ umelo znižuje peňažnú náhradu za PN
 184. Účasť na zákonnom štrajku a materský príspevok
 185. Preplatenie sviatku
 186. SF - samostatný účet
 187. Mám nárok na zamestnaneckú prémiu???
 188. RZD pre zamestnanca
 189. Letuswork
 190. Dlhodobá PN, nárok na dovolenku pred nástupom na MD a výpočet vymeriavacieho základu MD
 191. Daňové priznanie z príjmov
 192. Lekár a príjem podľa par.43 odst.3 pism.o)
 193. narok na dovolenku v skusobnej dobe
 194. Podiel na zisku a zdravotné poistenie
 195. Daňový bonus pri skončení PP 31.3.2014
 196. Do kedy treba podať na daňový úrad mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň, ak máme výplatný termín k 15.?
 197. Invalidný dôchodok a odvody
 198. kontrola DPN
 199. Zdravotná poisťovňa – DoVP - invalidný dôchodok
 200. DDS a žiadosť o RZD
 201. Viete niekto pomôcť s projektom pre založenie ADZ ? Prípadne s ďalšími náležitosťami súvisiacimi so založením ADZ ?
 202. Nemocenské dávky
 203. Môžem dávať gastrolístky zamestnancom aj za dovolenky?ak si to dám do interných predpisov?
 204. Aký dátum uviesť pri skončení zamestnania?
 205. Žiadosť o RZD
 206. znížené odvody do ZP - odkedy?
 207. Výpoveď počas PN
 208. Ako mám platiť sociálne a zdravotné poistenie, keď pracujem v dvoch štátoch?
 209. zamestnanecka premia
 210. Na koľko dní dovolenky mám nárok k 1.3.?
 211. Skoncenie PP a PN
 212. Opakované predĺženie pracovného pomeru.
 213. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 214. Nezdaniteľná časť na manželku
 215. Môže mať študentka na rodičovskej dovolenke otvorenú DBŠ, ak chce byť dôchodkovo poistená?
 216. Môžem ponechať dôchodcu dohodára s PP prihláseného v SP počas jeho hospitalizácie v nemocnici ?
 217. Nezdanené honoráre
 218. mám tarifnú mzdu a každý mesiac rovnakú výplatu prečo?
 219. Zúčtovanie dane a občan CR
 220. Neplatené voľno,preplatenie dovolenky.
 221. praca na dohodu pre živnostnikov s pozastavenou zivnosťou
 222. Pracovná pohotovosť a vymeriavací základ DDS a SF
 223. Miesta vykonu prace
 224. Odpočítateľná položka pre zdravotné odvody
 225. spoločník a konateľ s.r.o.
 226. Musím doplacáť na SP odvody keď sa mení PP z NP na Príjem?
 227. Nárok na zamestnaneckú prémiu pri kratšom prac. čase
 228. Exekucne zrazky- vypocet
 229. Uplatnenie nároku na DB v žiadosti o vykonanie RZ
 230. čerpanie rd
 231. Odvodová odpočítateľná položka
 232. uplatnenie NČZD - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
 233. Daňový bonus
 234. Ročné zúčtovanie-príjem §32 ods.1 písm a) bod 4 zákona
 235. Je treba aby zamestnanec doložil k ročnému zúčtovaniu potvrdenie o dobe štúdia , ak do mája bol študentom vysokej školy?
 236. Čo by ste robili, ak by ste teraz zistili chybu, ktorú urobili pred Vami ? A "zákonný postup" ?
 237. Hlavna kucharka v MŠ aka platova trieda?
 238. Sú tlačivá na Hlasenie o dani z prijmov zo ZČ 2014?
 239. Náhrada mzdy strážnik
 240. Zamestnanec s prijmom mimo PP
 241. zamestnanec - jedlo - stravné lístky
 242. Ukončenie PN (nočná smena)
 243. VZ pre uplatnenie ND
 244. Minim. mzda vodiča v nemecku
 245. Skončenie PP na dobu určitú a jej následné predĺženie.
 246. Zamestnanie starobného dôchodcu s čo najmenšími nákladmi
 247. Zmena trvalého pobytu zamestnanca - sociálna poisťovňa
 248. Kratší pracovný čas
 249. Dostal niekto pokutu za neposlanie tlaciva ZMENA nástup na RD?
 250. Je podla vas dobry plat 660eur v hrubom robit na pase?