PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. odchod zamestnanca - povinnosti zamestnavatela
 2. Preučtovanie zostattkových stravných lístkov do nového roku
 3. potvrdenie o zdan. príjomoch za 2015
 4. Muž na materskej-definícia novej pracovnej zmluvy.
 5. Muž na materskej a nová pracovná zmluva.
 6. Môžem uplatniť odpočítateľnú položku do všeob. Zdr. Poisťovne ak je zamestnanec na dôchodku a má minimálny plat?
 7. Ak si zamestnanec uplatnil u zamestnavatela odpocitatelnu polozku na ZP ma subezne narok aj na znizenu sadzbu na ZP ak je poberatelom invalidneho dochodku ?
 8. daňový bonus
 9. Zamestnanec,konateľ,úrad práce
 10. Ako si vypočítam PN pri nepretržitej prevádzke?
 11. Čo má čaká, ak som nenahlásila na úrad práce 1 deň vopred prácu na dohodu
 12. ročné zúčtovanie dane
 13. vypocet pnky
 14. VZ pre výpočet PN - na žiadosť SP
 15. Dôchodca a dva príjmy
 16. Denný vymeriavací základ a neplatené voľno
 17. Práca na dohodu popri ÚP alebo odísť z ÚP?
 18. Nárok na voľno v deň zápisu dieťaťa do ZŠ
 19. Nezdaniteľná časť na manželku - práca na živnosť
 20. Dovolenka a dočasne skrátený pracovný úväzok
 21. Odpočítateľná položka na manželku
 22. nezdanitelna cast na manzelku 2014
 23. Daňový bonus
 24. Sirotský dôchodok a ukončenie štúdia na VŠ
 25. Príplatok za prácu v ionizujúcom prostredí (elektráreň Bohunice)
 26. Urad prace - cestovanie pocas evidencie
 27. Preplatenie dovolenky z r 2013 u učiteľov
 28. preplatok nevyčerpanej dovolenky
 29. daň z nepeňažnej výhry
 30. RZD a prijem z Partners Group
 31. Zamestnanecká prémia-predtým dlhodobo nezamestnaný-oslobodené odvody
 32. Denný vymeriavací základ
 33. SZČO v roku 2014 pracovala v Nemecku 265 dní, diety?
 34. Ako postupovať pri písaní magisterskej práce, ktorá sa týka starostlivosti o zamestnancov a ich vplyvu na výkonnosť organizácií v podmienkach SR.
 35. fond pracovného času počas pn
 36. Nový zákon o odvodoch pri min.mzzde
 37. Ako nazvať sprostredkovateľa poistenia v "zmluve o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovatelom" a ako zmluvu naformulovat?
 38. Lekarske vysetrenia pri nastupe do zamestnania - povinne?
 39. Problém s mesačným výkazom ZP
 40. koľko % odvodov sa platí z dohody o brigádnickej práci študenta?
 41. Mzda
 42. Príspevok na dopravu do práce
 43. Zamestnanecká prémia
 44. Môže nútiť zamestnávateľ zamestnanca podať výpoveď?
 45. Musí byť v pracovnej zmluve pri odmeňovaní v minimálnej mzde stupeň náročnosti 1 uvedená mzda 2,184 €/hod alebo môže byť aj 2,18 €/hod?
 46. a ma narok zamestnanec na zamestnanecku premiu?
 47. Aké % budem platiť do Zdravotnej, ak som SZČO i zamestnanec?
 48. Zamestnanec mi oznamil, ze je SZCO, co teraz s odvodmi?
 49. mzdové zaradenie vo verejnej správe
 50. priepustka
 51. Budem dostavat davky pocas PN v nezamestnanosti?
 52. vysporiadanie preplatku z rzd
 53. Aký typ pracovnej zmluvy vystaviť
 54. Olymp - je mozne hromadne generovat dodatky?
 55. Dotácia na chránenú dieľňu a odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
 56. Dohoda a hlasenie sa an urade prace
 57. evidencia dodatkov k prac. zmluve - platových dekrétov
 58. dohoda o pracovnej činnosti a nulové hodnoty do SP
 59. Zrážky zo mzdy
 60. Ochrana osobných údajov - registrácia a oznámenie IS?
 61. ELDP-správnosť vyplnenia
 62. zabudnuté vreckové v roku
 63. nczd
 64. Odmietnutie evidencie na ÚPSVaR a zápočtový list
 65. Zúčtovanie zostatku soc.fondu v jedn.účt., keď už nemám zamestnancov
 66. nahlásenie na ÚP?
 67. Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch - VŠZP
 68. Neplatne skončený pracovný pomer a odvody
 69. odoslanie dávky VŠZP pomocou grid karty
 70. Ak mám dohodu o rozviazaný pracovného pomeru skončenú ku dňu 6. 2 a na druhé zamestnanie nastupujem len v pondelok, čo mi hrozí zo strany sociálnej, a zdravotnej poisťovni???
 71. výpoveď zo strany zamestnávateľa dohodou §60
 72. Nulové potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 73. Dva pracovné pomery u dvoch rôznych zamestnávateľov
 74. registračný list zamestnávateľa
 75. Dôchodca a uplatnenie NČ na manželku
 76. Ako platí zdravotné poistenie človek nezamestnaný neevidovaný na UP a robí rôzne na dohodu asi 10-12 dní v mesiaci?
 77. nárok na podporu
 78. PN dlhšie ako 10 dní - povinnosti zamestnávateľa
 79. Vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti
 80. Ako ovplyvňujú príspevky do 3. piliera DDs RZD?
 81. výpovedná lehota
 82. Zamestnanec - štatutár s 50% účasti na majetku - sociálna poisťovňa
 83. Má nárok zamestnanec na zamestnaneckú prémiu ak mal príjem z urbáru ?
 84. Zamestnanecká prémia- spoločník
 85. Zamestnankyna je na RD a pobera rodicovsky prispevok. Poziadala o cerpanie riadnej dovolenky z roku 2014, je mozne toto cerpanie.
 86. nárok na dovolenku
 87. vyska buduceho starobneho dochodku u pracujuceho invalidneho dochodcu ˇ71%
 88. mzdy - komunikácia so sociálnou poistovnou
 89. Dobrý deň, v júni sme prepúšťali učiteľky a v septembri sme ich opäť prijali. Mám im dať opäť podpisovať vyhlásenie na zdanenie príjmov? Ďakujem za odpoveď
 90. neoprávnene vyplatený daňový bonus
 91. Daňový bonus a materská dovolenka
 92. Môže zamestnávateľ predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú skôr ako je v pôvodnej zmluve?
 93. Ste v súčasnosti nezamestnaný?
 94. Dá sa pokračovať v PN-ke ked som mal pracovny uraz a uz som nastupil do práce?
 95. Môže poberateľ plného invalidného dôchodku pracovať na plný, alebo čiastočný úväzok.
 96. nezdaniteľná časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň
 97. Dohoda popri zamestnaní
 98. Akú prac.zmluvu mám uzatvoriť so zamestnancom, ak nie je možné vytvoriť konto prac.času, keďže je potrebná kolektívna dohoda alebo súhlas zást.zamest. - čo u nás nie je možné, keď máme len 1 zamest.
 99. VšZP - prázdny chybový protokol 4.2.2015
 100. Zápočet materskej dovolenky -asistent učiteľa
 101. Môže si cudzinec uplatniť daňový bonus na dieťa?
 102. mzdy - začiatočník
 103. Mala som v školstve prihlásenú zástupkyňu na dohodu o pracovnej činnosti rok
 104. Odvodová úľava ZP
 105. Môžem prestúpiť z jedného zamestnania do druhého zo dňa na deň???
 106. Poradie zrážok pri exekúciách na jedného zamestnanca platí, že zrážam prvú prednostnú a ostatné čakajú?
 107. potvrdenie o príjme pre zamestnancov v svojej s.r.o.
 108. podklady k RZ?
 109. ABSENCIA
 110. čiastočný pracovný úväzok medzi rodičovským a novou materskou dovolenkou
 111. preplatok na ZP zamestnanca aj zamestnavatela - musi sa podat DDP PO?
 112. Dohoda o vykonaní práce
 113. výkaz preddavkov na poistné
 114. TPP a dávka v hmotnej núdzi
 115. príjmy zahrnuté do potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 116. Nevyčerpaná dovolenka
 117. Zostatok dovolenky z r. 2013
 118. Odhlásenie zamestnávateľa DÚ
 119. Mzda
 120. Vrátenie dane z príjmu -preplatok
 121. Konto prac.casu u jedneho zamestnanca
 122. Prehľad o príjmoch a preddavkoch na daň - výplatný termín neurčený
 123. Pravdepodobný priemerný zárobok - na materskej dovolenke
 124. kolko hodin odpracovat na dohodu za mesiac a aky plat by mal byt
 125. Diéty pri pracovnej ceste
 126. Výpoveď §60 ods.2 a nástup na PN
 127. Príjem z dobrovoľníckej činnosti a RZD
 128. Nárok na materskú
 129. Daňové priznanie zamestnanec
 130. Dohoda o pracovnej činnosti so živnostníkom
 131. Akú dlhú mám výpovednú dobu -podla prac.zmluvy alebo kolektivnej zmluvy
 132. Priepustka k lekárovi
 133. MD a doba určitá
 134. može mi zamestnávatel zakázať další pracovný pomer?
 135. Zrážky zo mzdy
 136. sociálne a zdravotné - medzera 1 deň
 137. sociálne a zdravotné - záhraničný zamestnavatel
 138. nástup na matersku?
 139. ročné zúčtovanie dane 2014
 140. odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 141. Prijem z prenajmu a naklady na prevadzku bytu
 142. Aké daňové priznanie, ak bol SZČO do 30.9. a od 1.10. zamestnanec?
 143. Musím ÚP oznámiť predĺženie pracovného pomeru?
 144. Zapocitva sa do naroku na zamestnanecku premiu aj inv.dochodok?
 145. Aký dátum pri "poukázaní 2% dane" zamestnancom
 146. Poslanec obecného zastupiteľstva a predčasný dôchodca
 147. Kedy najskôr môže byť osoba uznaná za dočasne práceneschopnú po skončení podporného obdobia?
 148. Kontrola vypočít.priemeru na dovolenku
 149. nárok na dovolenku
 150. doba určitá
 151. Zamestnanecka premia r. 2014 - narok aj z dohod?
 152. nevycerpana dovolenka preplatenie
 153. Daňový bonus za rok 2014
 154. Odovzdavam Potvrdenie o zdanitelnej mzde tým ktori nas ziadaju o RZD?
 155. Iný nezdaňovaný príjem
 156. dôchodca a dohoda o pracovnej činnosti
 157. zmluva - domáca práca
 158. Preradenie na iné pracovisko
 159. Zamestnanecká prémia
 160. zamestnanec absenica a PN
 161. Príjem v ČR a SR 2014
 162. Ročné zúčtovanie
 163. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 164. neplatené voľno a preplatená dovolenka a chybný výkaz zo zdravotnej poisťovne
 165. Zrušenie pracovného miesta.
 166. neskore odhlasenie zo SP z dovodu neoznamenia ukoncenie studia zo strany zamestnanca
 167. Úrad práce
 168. Ako si vysvetľujete pojem "trvale sa starajúci" v kontexte Zákonníka práce - § 164 ods. 2?
 169. príspevok DDP od zamestnávateľa 3% z HM -priratáva sa do úhrnu vyplatených príjmov? ?
 170. náhrada atestácie
 171. zaradenie učiteľa do platovej triedy
 172. vypoved
 173. Na podporu udržania zamestnanca v zamestnaní nám bol poskytnutý príspevok má tento zamestnanec nárok na OOP.
 174. Pri prechode do zamestnania budem musiet platit zdravotné?
 175. Prepustenie tehotnej zeny v skusobnej dobe,..
 176. Ako nakresliť turnus pre výkon prevádzky 14 hodín denne?
 177. Musím podávať daňove priznanie aj ja aj manžel,ak ja som bola do apríla na RD?
 178. Povinnosti Zamestnavatela pri prechode z MD na RD?
 179. Osetrovne
 180. Nezdaniteľná časť základu dane mesačne
 181. Zrazky zo mzdy
 182. 5% zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov
 183. Pracovná zdravotná služba
 184. na koľko dní dovolenku má nárok zamestnanec ktorý nastúpil do práce 12.05.2014 a je na PN od 20.08.2014? mne vyšlo 21 je to správne?
 185. Ukončenie PN v piatok 30.01.2015
 186. Minimálna mzda - prepočet podľa týždenného pracovného času
 187. Vyplnenie tlačiva - Potvrdenie o zdanit. príjmoch fyz. osoby zo záv. činnosti
 188. predlzeny rodicovsky prispevok a opatrovanie ztp
 189. obvykla odmena za mesacne vyhotovenie vykazov k mzde a odvodom pri s.r.o.
 190. Poberanie davky v nezamestnanosti a kupele
 191. Ročné zúčtovanie - zamestnanec - konateľ
 192. mzdy
 193. Dovolenka po rodičovskej dovolenke
 194. Musí zamestnankyňa odísť na materskú dovolenku alebo môže pracovať až do pôrodu?
 195. Zníženie mzdy
 196. Mám nárok na 12. platovú triedu
 197. mam narok na dovolenku po m.d.
 198. Odstupne / vypovedna doba
 199. Výpočet mzdy pri ukončení RD a zároveň PP
 200. Dôchodca a RZD
 201. Zamestnanec Talian v Taliansku - spracovanie mzdy?
 202. Nárok na dávku v nezamestnanosti
 203. odmeňovanie - zástupca starostu
 204. Zamestnanec vo vyšetrovacej väzbe, výkon trestu
 205. Prepočet dovolenky po MD
 206. platenie zdravotneho poistenia
 207. zamestnanec vo vlastnej 1osobovej sro zároveň na MD toho času, mám tiež povinnosť PZS?
 208. Zmluva pre konateľa sro
 209. Moze byt štátny zamestnanec samostatne hospodariacim rolnikom?
 210. Koeficient pri výpočte platu starostu
 211. Mzdový dekrét
 212. Kedy plánovať odchod do dôchodku?
 213. Kontrola z ,,hygieny"
 214. PNka - ako dat vypoved
 215. Môže zamestnávateľ žiadať peňažnú náhradu?
 216. Preplatenie predminulorocnej dovolenky
 217. Prihlasovanie do ZP kódom "2P"
 218. čo má obsahovať potvrdenie pre súd
 219. Ako sa počíta materska pre rok 2015?
 220. Evidenčný list dôchodkového poistenia za rok 2014
 221. Asi môj zamestnávateľ nepostupuje podľa zákona?
 222. Konto pracovného času alebo flexikonto - čo je lepšie?
 223. exekúcia alebo zrážky zo mzdy?
 224. ulava na manzelku pri RZ?
 225. DP a prijmy z mentoringu
 226. Má niekto šablon na žiadanie o potvrdenie? /sociálna poistovna/
 227. Zamestnanecká prémia a príspevok §50
 228. Pracovná zdravotná služba jednoosobová s.r.očka
 229. odpočítateľná položka ZP pri 1/2 pracovnom úväzku
 230. Ročné zúčtovanie, nezdaniteľná časť na manželku podklady
 231. Súbeh práce a rodičovskej dovolenky
 232. Rodičovský príspevok a pracovný pomer
 233. OP dividendy
 234. Vychovávateľka ŠKD a úväzok...
 235. vypocet nezdanitelnej ciastky
 236. Daňový bonus v žiadosti o ročné zúčtovanie
 237. Mám nárok na dobu neurčitú?
 238. výpoveď
 239. poukážky poskytnuté zo soc.fondu musia sa zdaniť vo výplate
 240. ročné zútovanie zdravotného poistenia
 241. Opakovana evidencia na urade prace a davky
 242. Kratenie dovolenky po RD
 243. Hlasenie zmeny na zdravotnú alebo sociálnu poisťovňu
 244. dovolenka
 245. Na aký plat mám nárok po nástupe z RD. Verejná služba.
 246. Uzatvorenie pracovného pomeru ukončenie a následné predĺženie.
 247. Dobrovolne poistenie
 248. Nástup do páce po rod. dovolenke - dodatok k prac. zmluve
 249. Exekučná zrážka - VšZP
 250. kolko je vlastne minimálna mzda?