PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Výplatný termín pri skončení prac. pomeru.
 2. pohreb - narok na volno?
 3. Ako sa prepláca dovolenka u učiteľa s riadnym úväzkom rozložených do 4 dní- piaty si čerpá dovolenku
 4. Víno v darčekovej taške ako nepeňažný príjem
 5. krátenie dovolenky pri zmene pracovného času
 6. Čo potrebujem k tomu aby som mohla začať vyplácať daňový bonus?
 7. Školenie zamestnanca
 8. výkaz SP a nepravidelný príjem
 9. Podpora v nezamestnanosti
 10. Pracovný pomer - doba určitá
 11. dovolenka pri pracovnom čase kratšom ako 20 hodín týždenne
 12. Štátnozamestnanecký pomer a iná práca
 13. Môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na určitú časť roka?
 14. Materská
 15. Odchodné a priemerný hodinový zárobok
 16. Dochádzka
 17. Sviatok a praca
 18. Dve exekúcie - poukazovanie prostriedkov
 19. Interna smernicu ohladom skolenia zamestnancov?
 20. Materska dovolenka-narok
 21. Potrebné vzdelanie ekonómky
 22. Ako má byť zaplatená práca vo sviatok ak zamestnanec nemal pracovať a pracoval ?
 23. Práca vo sviatok
 24. mzda 31.10. a 1.11.
 25. Preplatenie dovolenky
 26. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v deň nástupu na PN?
 27. 4 hodiny odpracovanie sučasne so začiatkom PNky
 28. Odchodné
 29. Zmeny v daňovom vyhlásení
 30. Je možné poskytnúť nepeňažné plnenie zo SF pre zamestnankyňu na MD?
 31. Považuje sa práca vo sviatok za prácu nadčas ?
 32. Daňové vyhlásenie
 33. Exekúcia a RZZP
 34. Potvrdenie pre dohodára
 35. Aký má byť predpokladaný vymeriavací základ na OČR pre úkolovú pracovníčku po rodičovskej dovolenke?
 36. Rozviazanie pracovného pomeru
 37. Opakované predĺženie dohody
 38. Dane v nemecku
 39. Nezdaniteľná časť ZD rezidenta pracujúceho v zahraničí
 40. Príspevok na rekreáciu - zamestnávateľ majiteľ hotela
 41. nárok na dávku v nezamestnanosti po ukončení RD
 42. Pracovný asistent pre konateľa - ZŤP
 43. Výpočet materskej
 44. Práca vo sviatok, príplatky a náhradné voľno
 45. Zamestnanec s VŠ vzdelaním - povinnosť zaradiť do vyššej platovej triedy?
 46. Výplata ročnej odmeny predsedovi SVB vs. SP
 47. invalidný čiastočný dôchodok v Čechách a nástup na starobný dôchodok na Slovensku - zruší sa?
 48. nástup na predčasný dôchodok
 49. čerpanie dovolenky
 50. PN v ochr.lehote a začiatok živnosti
 51. Výpočet pedagogickej praxe
 52. pokladna elkom prestala komunikovat s pc
 53. Ako mám postupovať pri zmluve na dobu určitú, ak som odpracoval o deň navyše?
 54. Ukončenie dohody_doklady
 55. zvýšenie mzdy v strede mesiaca?
 56. kontrola výpočtu mzdy
 57. Zamestnanci - úmrtie szčo 30.09.18 - pokračovateľom syn ?
 58. Registrácia ZČ na DÚ
 59. Softip-tvorba fomularov
 60. vypoved dana zamestnavatelom
 61. Dohoda o brigadnickej praci studentov a denne studium v zahranici
 62. Tlačivo od zamestnávateľa
 63. vypoved dana zamestnavatelom
 64. Exekučná zrážka
 65. Co mi vyplyva z dohody?
 66. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce
 67. Vyplatenie odmeny po ukončení prac. pomeru
 68. Inšpektorát práce nepomohol, čo ďalej?
 69. Odchodné a priemerná mzda
 70. Dohodári a potvrdenie
 71. vyplnenie osobneho dotaznika
 72. Čerpanie dovolenky
 73. Dve služobné autá na súkromné účely v mesiaci - zdanenie
 74. Domácka práca (§52 zákonník práce) evidencia pracovného času - áno/nie
 75. platová trieda pre technika počítačovej siete vo verejnej službe
 76. Odvodová úľava dôchodca - prihlásenie do SP
 77. Priznaný ID - pokles o 45 % a odvody
 78. Výpoveď resp. skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa
 79. Ako prihlásiť študenta, ktorý ma podpísané čestné vyhlásenie?
 80. Som inval.dochodca a pracujem na dohodu. ked pojdem na PN-ku , v akej vyske bude denna vyska PN-ky?
 81. Ekonómka školy-zaradenie do platovej triedy
 82. POMB posledný rok - započítavanie do dôchodku
 83. Pracovný pomer dôchodcu a dohoda oslobodená od dôchodkového poistenia (200,- eur)
 84. Sviatok v pracovný deň
 85. pedagogický dozor v zahraničí
 86. Dovolenka 2 tyzdne nepretrzite
 87. mám napísať výpoveď ako zamestnanec t.č. na PN a spätne mám priznaný st.dôchodok /od 11.2017/ ?
 88. nárok na dovolenku pri nepretržitej prevádzke
 89. narok na matersku otec szco
 90. dvojzmenná prevádzka?
 91. Oznamenie skoncenia PP v SD zamestnancovi
 92. zamestnaný + szčo - odvody do zdravotnej
 93. Ak pripadá sviatok na nedeľu mám platený sviatok aj nedeľu
 94. PN po 52 týždni
 95. zapoctový list pri trvani pracovného pomeru
 96. nahlásenie zamestnanca
 97. Archivovanie - potvrdenie o zdanit.príjmoch
 98. Vyplatenie odstupného
 99. Zamestnanci zamestnaní na 20 hod MESAČNE
 100. zamestnanec s A1 ukončenie PP a odvody v Holandsku?
 101. Príplatok za prácu v sobotu cez sviatok
 102. ako dlho sa môže čerpať neplatné voľno?
 103. prehliadka
 104. Platenie sviatkov priemerom pri mesačnej mzde
 105. Moze zamestnanec ktory 2,5 roka zastupoval RD, ktora este neskoncila, ale presuva sa na ineho zamestnnaca, dostat dobu urcitu?? A ak ano do kedy??
 106. Predčasný penzista - zamestaný na dohodu o vykonaní práce
 107. Materská - dva pracovné pomery
 108. Nárok na daňový bonus pri prerušení štúdia VŠ
 109. Aký čas by ste preferovali ako stály čas? Letný čas alebo zimný čas?
 110. Pn popri materskej
 111. Príplatky za služobnú cestu v sobotu a v nedeľu ( odmeňovanie podľa 553 / 2003 Verejný záujem. ) .
 112. Prestávky v práci
 113. Zaradenie nepedagogických zamestnancov do platových tried a platových stupňov od 1.1.2019
 114. Skúšobná doba
 115. nemocenska-zamestnanec s odvodovou ulavou
 116. Práca bez pracovnej zmluvy
 117. Je dohodár s pravidelným prijmom poistený na ZP a SP po celý mesiac?
 118. Výpočet výšky materskej pri druhom dieťati a polovičnom úväzku
 119. Zamestnanec poberá sirotský dôchodok
 120. ZP u dohodára
 121. Cestovné náhrady
 122. Dochádzka zamestnanca - vodič nákladného auta
 123. Mám nárok na daňový bonus na dieťa ak som bola na dlhšej PN?
 124. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 125. Invalidny dochodok a lekarska prehliadka...
 126. Materska davka pre otca
 127. Občasné zastupovanie v lekárni - aký pracovný pomer vybrať?
 128. Stravovacia karta UP slovensko
 129. podpora pri výpovedi zo strany zamestnanca
 130. neaktívna pracovná pohotovosť na pracovisku a odmeňovanie
 131. Obedy pre zamestnancov
 132. Stravný lístok za 4 hod práce...
 133. Môže byť otec na materskej dovolenke súčasne na OČR , alebo PN keď pracuje u iného zamestnávateľa na skrátený pracovný úväzok
 134. Koeficient minimálnej mzdy v pracovnej zmluve
 135. Dovolenka počas vianočných sviatkov.
 136. Dovolenkový priemer_stupne náročnosti
 137. Gastrolistky u zivnostnika
 138. Zákonník práce §69 ods. 3
 139. Zaškolil by ma niekto na mzdový program VEMA ?
 140. dochádzková tabuľka excel
 141. sviatok/fond pracovného času. Počíta sa sviatok do pracovného fondu pri vo firmách s nepretržitou prevádzkou?
 142. Kráti sa otcovi na materskej dovolenka?
 143. Vyzná sa niekto v tejto výplatnej páske??
 144. Môže mi zamestnávateľ odrátať odvody zo mzdy?
 145. Minimalna mzda pre 2. stupen narocnosti prace od 1.1.2019
 146. Nahrada mzdy na prac. ceste -statny sviatok
 147. Práca bez odmeny
 148. Skúšobná doba a tehotenstvo
 149. Doplatok do min. mzdy
 150. Oprava mzdy_RZ,inv.dôchodok
 151. Skončenie pracovného pomeru v strede mesiaca
 152. Ako si vypočítať mzdu?
 153. odmena dohodára
 154. Zamestnávateľ neprepláca prácu nadčas
 155. Odpracovaný sviatok v sobotu
 156. dohoda o vyslaní a GDPR
 157. Mzdový systém: Olymp alebo Human?
 158. Služobná cesta a odpracovaný čas
 159. Zmena pracovneho kalendara 1 zamestnancovi zo skupiny
 160. Výsluhový dôchodca a dohoda o VP - doklady
 161. Ráta sa pn do nemocenského poistenia
 162. Môže zamestnávateľ zobrať dovolenky?
 163. Tehotna zamestnankyna, navsteva u gynekologa a nahrada mzdy?
 164. rzzp - čo ak poistovna nevykona zuctovanie
 165. Do kedy trva materske dovolenka OTCA, ked zacina 1.11.2018?
 166. Odpracované hodiny
 167. invalidný dôchodca v prac.pomere bol celý mesiac PN
 168. rzzp
 169. exekučná zrážka
 170. DoPč z roku 1996
 171. Nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy - úmrtie manželkinho prarodiča
 172. Priem. zárobok na výpočet mzdy
 173. Opatrovatelsky prispevok na matku + zamestnanie - exekucia?
 174. Nárok na daňový bonus pri nadstavbovom štúdiu
 175. Materská - kedy nahlásiť zmenu do SP a ZP?
 176. Nahradne volno za odpracovanu nedelu
 177. Chcem zamestnať na dohodu pracovníčku na nezamestnaneckej podpore, aké zákony musím dodržať.
 178. Ako dostať maximalnu materskú
 179. Vyúčtovanie služobnej cesty a stravného
 180. Zúčtovanie RZZP so mzdami zamestnancov
 181. Trovy exekúcie
 182. Rozdielny nočný príplatok dohodárovi a zamestnancovi na HPP
 183. Novela zákona 578/2004
 184. ukončenie absencie
 185. RZZP ovplyvní výšku dane zo ZČ?
 186. Preplatok RZZP zamestnancovi so skoncenym PP
 187. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN a nástup do inv.dôchodku...
 188. musí DOBPŠ mladistvému podpísať aj zákonný zástupca?
 189. Ako krátiť dovolenku?
 190. Exekučné zrážky z prednostnej aj neprednostnej exekúcie
 191. Ako je to s dovolenkou v nepretržitej prevádzke
 192. Má nárok na odstupné, ak má v zmluve uvedené PPV do doby trvania podmienok poskytovania opatrovateľskej služby?
 193. DVZ pri náhrade príjmu počas PN
 194. Aký pracovný pomer založiť pre odborného zástupcu, ktorého budem potrebovať možno 2x do roka?
 195. dohodar- odvody
 196. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a následná PN
 197. absencia zamestnanca - dalsie kroky
 198. Dávka v nezamestnanosti v prípade ak zamestnanec popri rodicovskej dovolenke pracuje
 199. Archivacia osobného spisu zamestnanca po úmrtí
 200. Priemerný hodinový zárobok_nadčas
 201. Priemer na náhradu pri práci v zahraničí.
 202. Skončenie pracovného pomeru a PN
 203. predčasný dôchodok
 204. Preplatok od exekútora
 205. Kedy je výhodnejšie ísť do starobného dôchodku?
 206. preplatok z RZZP za zamestnanca, ktorý medzičasom skončil pracovný pomer
 207. Zahraničná pracovná cesta a cestovný pas
 208. Nadčas u zamestnancov THP
 209. Budem mať nárok na dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky po reťazovom pôrode, v prípade podania výpovede?
 210. Musím robiť dodatok k PZ ak zamestnanec zastupuje iného počas D?
 211. PN, stará dovolenka
 212. SZČO,rodičovsky prispevok a pracovna zmluva
 213. Rozvedený rodič starajuci sa o skolopovinne dieťa
 214. Re-pas kurz. Online
 215. Akým spôsobom pocítate príspevok na dopravu zamestnancom?
 216. uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti po ukončení TPP
 217. odvody dohodára v evidencii UP
 218. Mám nárok na osobitný príspevok z Úradu práce?
 219. Vodič nákladného auta a cestový príkaz
 220. RLFO - uvedenie zlej adresy
 221. Mám prirátať doplatok do mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve?
 222. Mám nárok na náhradu mzdy za ošetrenie u lekára, keď pracujem na dohodu o vykonaní práce?
 223. Neplatené voľno, resp. dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca
 224. zahraničný zamestnávateľ
 225. kedze nikto neodpovedal, tak napisem moju skusenost - Otec na materskej a dieta v skolke
 226. Absencia a PN
 227. Zmenový zamestnanec a neopracované hodiny
 228. nezdaniteľná časť na daňovníka - invalidný dôchodok, dosiahnutý dôchodkový vek
 229. Ukončenie PP medzi materskou a rodičovskou dovolenkou - zamestnanec a konateľ v jednej osobe
 230. Práca na dva úväzky v škole
 231. Dohodár a poberateľ invalidného dôchodku
 232. Tehotenstvo, skúšobná doba a PN
 233. Ma inspektorat prace presny sadzobnik pokut?
 234. Ukončenie pracovného pomeru
 235. Dar zamestnancovi a zdanenie
 236. 1% z OC auta a celý mesiac PN - výpl.páska mínusová
 237. Omylom vyplatená vyššia mzda?
 238. Dohodár_prihlasovanie v ZP
 239. Stupne náročnosti
 240. Zamestnanec zamestnávateľa podľa par. 7 ods.2
 241. Skúšobná doba a tehotenstvo
 242. Výpočet materskej SZČO plus zamestnanie
 243. Ukončenie DoVP
 244. Krátenie dovolenky pri nerovnomernom prac.čase
 245. Nerovnaké vyplácanie rizikových príplatkov
 246. Viete mi poradiť ako ukončiť poverenie zodpovednej osoby?
 247. prihlasovanie zamestnancov
 248. Jednorazový štátny sviatok
 249. Mesacne prepocitavanie priemeru pre nahrady
 250. Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom na PN