PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Student a duplicitne podpisane cestne vyhlasenie
 2. Aký nárok na dovolenku vzniká zamestnancovi ak nenastúpi k 1. dňu v mesiaci?
 3. Môžem dohodárom poskytnúť stravný lístok v roku 2014?
 4. Nárok na dovolenku pri RD
 5. Pracovná zmluva, platnosť
 6. Kreditové príplatky a príplatok za triednictvo
 7. Riadime sa zákonom 552 a 553/2003?
 8. Minimálna mzda na dohodu
 9. Koľko € stojí SZČO registrácia ako zamestnávateľ?
 10. Začínajúci pedagóg a triedny učiteľ
 11. Nárok na daňový bonus - otec-matka?
 12. Krúžková činnosť na Základnej škole
 13. výpočet náhrady za dovolenku po PN
 14. Dávka v nezamestnanosti
 15. Celodenné vyšetrenie - nemoc, alebo OČR
 16. Ukončenie pracovného pomeru a nevyčerpaná dovolenka
 17. priznať tehotenstvo alebo nie?
 18. som tehotná a mám zmluvu na dobu určitú do októbra, môžu ma prepustiť?
 19. Kratší pracovný čas a prestávky v práci
 20. Mozem dostat vypoved zo strany zamestnavatela bez odstupneho?
 21. Mám nárok na aktivačný príspevok?
 22. Sťahovanie za prácou - príspevok z úradu práce
 23. Máte niekto skúsenosti so zamestnávaním občana ČR?
 24. dovolenka alebo neplatené voľno?
 25. Ukončenie pracovného pomeru po RD, podpora v nezamestnanosti
 26. Je potrebné pri telepráci, kde zamestnanci pracujú s vlastnými pracovnými pomôckami aj školenie BOZP?
 27. ukončenie PP počas zastupovania MD
 28. Môže vyratávať zamestnávateľ priemerku na dovolenku a paragraf iba zo základu mzdy nie teda aj z osobného ohodnotenia , ktoré tvorí ca 10% mzdy?
 29. Bonus na dieťa
 30. Finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie
 31. uznanie kreditov za kvalifikačné a rigorózne vzdelanie?
 32. Ako riesiť so Sociálnou poisťovňou absenciu pri dohode o pracovnej činnosti ?
 33. Doklady pri úmrtí zamestnanca
 34. Dodatočné daňové priznanie - dôchodca
 35. DoPČ a mladistvý zamestnanec
 36. Skrateny uvazok a min.mzda
 37. Precerpana dovolenka - absencia?
 38. ako sa dá uzatvoriť pracovný pomer v prípade pracovníka v školskej jedálni ? počas prázdnin pomocná sila nepracuje ???
 39. invalidny dochodca v statnej sluzbe
 40. Je možné uviesť v potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti adresu v zahraničí - EÚ?
 41. Dohoda alebo pracovný pomer?
 42. Príjmy a výdaje Sociálnej poisťovne.
 43. zamestnávateľ nechce uhradiť mzdu
 44. Je jednoduchsie, po navrate zo zahranica sa zamestnat aspon napr. na 1 mesiac doma na SK a poziadat o podporu na SK?
 45. Invalidný dôchodca sa stal poberateľom starobného dôchodku - aké odvody
 46. priemerny zarobok
 47. Invalidný dôchodca s poklesom o viac ako 70%
 48. Invalidný dôchodok priznaný spätne, ukončenie PP, nárok na dovolenku, ........
 49. DVZ úrazové poistenie
 50. Preplatenie dovolenky pri skončení PP počas RD - treba prihlásiť do ZP?
 51. Môžem poslať zamestnancovi upozorňujúci list aj vtedy, keď porušil našu ÚSTNU dohodu a ohrozil tým chod prevádzky?
 52. Práca u polície?
 53. Komu mam dat PN listok ked som ukoncila PP?
 54. Rátajú sa aj víkendy a sviatky do minimálneho počtu dní nemocenského poistenia u nového zamestnávatela pri nástupe na materskú?
 55. Poldňová absencia v práci
 56. Koľko krát si môže uplatniť daňovú úľavu.
 57. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky - ako odvody sa platia do SP?
 58. Ukoncenie pracovneho pomeru zo zdravotnych dovodov,odchodne,odstupne
 59. Čerpanie dovolenky zamestnanca na dotáciu do 29 rokov
 60. odvody do ZP-starobný dôchodca
 61. Príjem dôchodcu na základe zmluvy o dielo.
 62. Dovolenka počas materskej dovolenky
 63. postup výpočtu odstupného a odchodného
 64. Chýbajúce 2 dni medzi pracovnými zmluvami
 65. Je nárok na príplatok za sviatok /29.8.2014/, keď bol zamestnanec celý mesiac august na SC v Bruseli?
 66. Chceme dať výpoveď dohodárovi na PČ uzatvorenej po 1.7.2014, ako postupovať?
 67. Mám prac.zmluvu na dobu neurčitú, na 8 hod denne. Dohodou o zmene -dodatkom bola zmenená doba na dobu určitú do 28.2.2015 a prac.úväzpk znížený. Je platný takýto dodatok pracovnej zmluvy?
 68. Štátnozamestnanecký pomer
 69. Prečerpaná dovolenka
 70. Narok na dovolenku za MD
 71. skončenie pracovného pomeru
 72. videl už niekto pracovnú zmluvu , v ktorej je dohodnutá hodinová sadzba eur v čistom? a vie niekto poradit, ako k tomu urobit mzdu?
 73. Zamestnávateľ mi odmieta preplatiť zdravotnú prehliadku
 74. Mám povinnosť prihlásiť sa na Úrade práce alebo alebo upovedomiť zdravotnú poisťovňu, keď som 3. septembra ukončila rodičovskú dovolenku a pracovnú zmluvu uzatváram od 10. septembra?
 75. nedoplatok na ročnom zúčtovaní preddavkov na daň a výpoveď zamestnancovi
 76. Dohoda
 77. Dovolenka odborných zamestnancov
 78. Týždeň aktualít na Mzdy.TV
 79. Môžem zaslať mzdu a odvody skor ako je výplatný termín?
 80. Starobný dôchodca a práca na dohodu
 81. odvody SZČO dôchodca riadny-ZP,SP
 82. Máte niekto skúsenosti s typom zamestnania - pracovnou zmluvou zahrňujúcou prácu len cez sobotu a nedeľu po 12 hodín?
 83. Vypĺňať pri ukončení prac.pomeru zamestnancovi Evidenčný list dôch. zabezp. ak dôchodok už poberá?
 84. preplatená dovolenka počas RP
 85. uzatvorenie novej pracovnej zmluvy kvôli materskému
 86. Pracovno-právny vzťah predsedu družstva
 87. Výpoveď pre nadbytočnosť zamestnanca a nové pracovné zmluvy
 88. Gastrolistky na TPP
 89. Môže podpísať petíciu pre nezávislého kandidáta osoba, ktorá dovŕši vek 18 napr. 10. 10. 2014? Tzn, že v čase podpísania petície ešte nie je voličom, ale v čase volieb už bude.
 90. Hospodársky rok - rezerva na dovolenku
 91. Školský špeciálny pedagóg
 92. Má niekto skúsenosť s vybavovaním príspevku pre znevýhodneného zamestnanca ?
 93. Koľko dní dovolenky mám na tento rok, ked od októbra nastupujem na matersku dovolenku a pracujem na pracovnú zmluvu s dobou neurčitou?
 94. Platová trieda hlavnej kuchárky v školskej jedálni
 95. materska/rodicovska dovolenka
 96. Zrážky zo mzdy
 97. Práca na dohodu u dobrovoľne nezamestnaného.
 98. Aké sú nároky zamestnanca pri skončení pracovného pomeru dohodou na žiadosť zamestnanca?
 99. po skončeni materskej dovolenky,mam narok na podporu v nezamestnanosti
 100. Pracovný pomer na 20 hodín mesačne
 101. dohodar 350 hodin v roku
 102. Skončenie PP so zamestnankynou, ktorá po MD nekomunikuje.
 103. uprava pracovneho casu
 104. náhradné voľno
 105. nevýhody práce na dohodu?
 106. Je možne požiadať o odchodne do DOCHODKU od zamestnavatela aj neskor ako je 10 dni ?
 107. vypoveď.
 108. Nárok na čerpanie dovolenky po návrate z MD a RD do práce
 109. Dohoda o BPŠ a sociálna poisťovňa - pravidelný príjem
 110. zmena dĺžky pracovného času
 111. dohoda
 112. Dohoda nepravidelný príjem - odvody
 113. Kratenie dovolenky kvoli prerusenej PN a materskej dovolenky
 114. zaradenie do platovej triedy
 115. Iná zárobková činnosť policajta
 116. Pracovná zmluva pre študenta čo je povinný zamestnávateľ?
 117. Môže exekútor vziať 2/3 zo mzdy 230€ v čistom?
 118. Môžeme zamestnať potencionálneho zamestnanca?
 119. Skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné - po dlhodobej PN
 120. Predĺženie dohody - novela od 01.07.2014
 121. Môže dať zamestnávateľ pokutu pri výpovedi zo strany zamestnanca?
 122. Preplatenie dovolenky
 123. povinnosti voči SP a ZP pri PN a OČR
 124. Ako správne nadefinovať DDs v MRP?
 125. Zam-nec nie je poisteny v zdravotnej poistovni
 126. Poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a platenie poistenia v nezamestnanosti
 127. Má nárok na absolventský príspevok aj absolvent, ktorý ukončil VŠ roku 2014 denné štúdium avšak má už 26 rokov?
 128. Ako zamestnávať živnostníkov bez platenia vysokých pokút
 129. zaratanie ped. praxe z dohody?
 130. Oplatí sa platiť dobrovoľné sociálne poistenie?
 131. Môžu mať "nepustiť" z práce?
 132. Vypocet mzdy v skolstve
 133. Odvody žiadateľa o azyl
 134. Konatelia a aká zmluva???
 135. Priemerna mzda vychovavatelky v SKD
 136. Rodičovská dovolenka a zamestnanie
 137. DoPČ - 10 hod. týždenne, je aj iné obmedzenie ako pri DoVP - max 350 hod.ročne ?
 138. Predčasne skončená materská dovolenka a nástup do práce
 139. Musím odpracovať štátny sviatok?
 140. nedostala som vypoved po materskej dovolenke
 141. Zamestnavatel mi dal vypoved s odovodnenim zrusenie pracovneho miesta, aku pracu mi moze dat pocas vypovednej lehoty?
 142. Mám nárok na podporu po materskej-rodičovskej dovolenke?
 143. MK soft mzdy
 144. kolko dní dovolenky mozno uznat?
 145. Zatriedenie učiteľa, vysokoškol. pedagóga, ktorý bude učiť na ZŠ
 146. predaj auta zamestnancovi
 147. Rekondičný pobyt
 148. Odchodné a ELDP
 149. predčasný dôchodok
 150. Ak na výkaze do SP je deň výplaty príjmov 31.8., ale zamestnávateľ uhradí mzdy 25.8 musí 25.8. uhradiť aj odvody do SP alebo stačí do 31.8.?
 151. Ako sa vypočíta dovolenkovy priemer ?
 152. nastup na matersku po PN a narok na rodicovsky prispevok
 153. Výpoveď, podpora v nezamestnanosti, predčasný dôchodok.
 154. po skončeni podpornej doby kto plati odvody do soc.a zdravotnej povinosti
 155. Má zamestnanec nárok na celodenné platené voľno pri ošetrení u zubára vzdialeného 140 km ?
 156. narok na invalidny dôchodok, posudkový lekár mi odmieta potvrdiť žiadosť, vraj som iba na 40 %
 157. odvody za zamestnanca v TPP na čiastočný uväzok.
 158. praca na dohodu - nevyjasnene otazky
 159. Dohoda o vykonaní práce
 160. Je možné dostať nejakú časť zvyšnej podpory v nezamestnanosti, keď som dostala len 2 mesiace. Potom nastupujem do novej práce. Niekedy to vraj bolo možné.
 161. Môžem čerpať dovolenku počas rodičovskej dovolenky?
 162. Pracovne vikendy-nadcasy
 163. Podpora v nezamestnanosti pre obcana EU
 164. eldp a zapoctovy list
 165. musím vrátiť mzdu za prečerpanu dovolenku?
 166. Skončenie PP počas rodičovskej dovolenky
 167. Môžem ísť na dovolenku, alebo mi ju vyplatia?
 168. nastavenie bankoveho uctu zamestnanca -Olymp
 169. Dochadzkovy system na odtlacok prsta
 170. Zmluva o výkone konateľa
 171. Zahraničná cesta
 172. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 173. mzdy-dohoda inval.dôchodca
 174. Oznamenie o nastupe na matersku dovolenku otca.
 175. ukončenie pracovnej zmluvy na dobu určitú
 176. Zamestnanec dostáva minimálnu mzdu a má 2 nezaopatrené deti, môže sa mu zo mzdy zrážať aj exekučná zrážka? ak áno koľko?
 177. narok na dovolenku
 178. ked mi zvysili invalidny dochodok z 55 na 65%,zvysi sa mi aj suma ,ktoru budem terz poberat?
 179. Nárok na dôchodok
 180. výpočet dovolenky
 181. Ukoncenie PN - chybajuci doklad o ukonceni
 182. Nárok na dovolenku
 183. Ako sa urci rozhodujuce obdobie na vypocet DVZ na urcenie nahrady mzdy za PN?
 184. Vyplatenie odmeny po skončení pracovného pomeru
 185. Mzda pri praci na dohodu - rozdiel medzi mzdou v hrubom a v cistom
 186. praca pre O2 predaj vo firmach
 187. Dohody o VP
 188. Prechod prav a povinnosti
 189. Rušenie prevádzky a výpovede zamestnancom
 190. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 191. podpora nezamestnanosti
 192. Ku ktoremu dnu ma vyradi z evidencie UP ak sa nedostavim?
 193. DOPČ pravidelný príjem od 11.6.14 denne 2 hod. okrem víkendov, vo výkaze preddavkov za 6/14 som dala 14 dní, nemá to byť 20 dní?
 194. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodu likvidácie firmy, povinnosti a odstupné
 195. Zamestnanie zamestnanca na dotáciu do 29 rokov
 196. Chcel by som sa opýtať na zdaňovanie študentov v TPP.
 197. Vyhlásenie
 198. Dobrovolne poistenie pocas prerusenia poistenia v PP
 199. Ako mám vyplatiť stravné zamestnancovi keď bol 7 hodín v Čechách a ďalej 5 hodín robil rozvoz na Slovensku. Dík. Jana
 200. čo všetko treba vytlačiť?
 201. PN deň pred výpoveďou či nie?
 202. Je možné dohodnúť v pracovnej zmluve ukončenie PP výpoveďou bez plynutia výpovednej lehoty?
 203. Ako postupovať pri úmrtí zamestnanca?
 204. Vyrátanie materskej dovolenky po rodičovskej dovolenke
 205. PN preplacane zamestnavatelom - jedna sa o kalendarne alebo pracovne dni?
 206. Príkaz na začatie exekúcie
 207. Náhrada príjmu
 208. ak exekútor sťahuje z dôchodku a sa zamestnám koľko môže stiahnuť z druhého platu som inv.dôch.vie niekto.
 209. Skončenie dohody o brigádnickej práci študenta
 210. príspevky pre invalidného dôchodcu...
 211. Mam byt zaradena ako zacinajuci ci samostatny ucitel?
 212. Výsluhový dôchodca a dohoda o pracovnej činnosti
 213. nástup na PN počas výpovednej lehoty
 214. Môžem pri dohode o pracovnej činnosti zarábať každý mesiac inú sumu?
 215. Interna smernica o obliekani THP pracovnikov
 216. Vyplatna paska
 217. kratkodobe nariadenie dovolenky zamestnavatelom‏
 218. hlavný prac.pomer a dve dohody o vykonaní práce s pravidl.príjmom
 219. Dobrý deň pracujem na polovičný úväzok a momentálne mam ponuku na další polovičný uväzok môžem prijať aj tuto ponuku ? Ako to je potom s odvodmi ?
 220. Zmluva na dobu neurčitú na zastupovanie počas MD/RD?
 221. Vznika narok na danovy bonus pri ukonceni studia na VS?
 222. Dovolenka
 223. Ustanovený pracovný čas_DoBPŠ
 224. Do kolkych dni po skonceni dohody treba poslat ELDP za dohodara, ktory pracoval na dohodu o vykonani prace ?
 225. Prevádzka v inom meste a povinnosti voči SP a ZP
 226. Exekučné zrážky zo mzdy
 227. 1.Kratenie RD pri pracovnom uraze 2.Zapoctovy list
 228. Nepravidelne rozvrhnutý prac. čas - nárok na dovolenku
 229. Zaradenie učiteľky v MŠ
 230. Minimálna hodnota stravných lístkov v roku 2014
 231. Uver z banky rozdeleny na hypotekarny uver a splatkovy uver
 232. Treti pilier DSS a odchod natrvalo do zahranicia
 233. Výpovedná doba
 234. zamestnanec na DPN
 235. Priplatok za nadcas
 236. štátny zamestnanec a iná zárobková činnosť
 237. Doba určitá a tehotenstvo
 238. Ako vyriešiť nesprávne uznanú dĺžku pedagogickej praxe?
 239. Dobry den, existuje od 1.7.2014 subeh dobrovolneho poistenia vo vsetkych druhoch poistenia a dohody o vykonani prace s nepravidelnym prijmom, kto plati ake odvody?
 240. Pracujem na polovičný úväzok, podľa § 103 ZP na koľko dní dovolenky mám nárok
 241. Skončenie rodičovskej dovolenky
 242. prihlasovanie dohôd o brigádnickej práci študentov do sociálnej poisťovne, keď si študent uplatňuje výnimku z platenie odvodov
 243. účasť na obecnom zastupiteľstve
 244. Nárok na dovolenku
 245. Co robit ked uhrady miezd presli, a 1 dohodara mame v SP zadaneho ako nepravidelneho a pritom v nasom internom systeme sme ho omylom zadali ako dohodara s pravidelnym prijmom?
 246. Aktivačná činnosť + dohoda o vykonaní práce
 247. Odpustenie pokuty-Sociálna poisťovňa
 248. Náhrada za školenie
 249. Moze zamestnanec pracovat na dva HPP
 250. Môžem ohlásiť úradu práce vycestovanie do cudziny aj telefonicky?