PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Môžem počas školy pracovať na HPP?
 2. Sťažený výkon práce a mzdové zvýhodnenie
 3. Zmena miesta výkonu prace - otazky : nahrada cestovného, vypovedna lehota, odstupne
 4. odpracovanie dávky v hmotnej nudzi
 5. Ake odvody platit?
 6. Sú zamestnanci, ktorí môžu len nahliadnuť do Informačných systémov braní ako "Príjemcovia"?
 7. Zamestnankyňa bola prijatá na zastupovanie rodičovskej dovolenky, po jej skončení jej bola predĺžená prac. zmluva na dobu určitú o jeden rok. Môžem jej opätovne predĺžiť zmluvu ešte na jeden rok?
 8. Zmena pracovnej zmeny - vynimka
 9. Moze mi zamestnavatel zrusit uz schvalenu dovolenku vo vypovednej lehote?
 10. Zánik dobrovoľného poistenia od 1.1.2014
 11. Ochrana osobných údajov - externý účtovník
 12. Vypoved pri dohode o pracovnej cinnosti
 13. Predĺženie výpovedne doby zo strany zamestnávateľa.
 14. prihlásenie dohodára
 15. 6 prednostných exekúcii a 1 neprednostná
 16. Podpora+čiastočný invalidný dôchodok+práca na dohodu?
 17. Potrebuje každý informačný systém právny základ - z pohľadu ochrany osobných údajov?
 18. Dohoda o vykonaní práce
 19. Prenájom rekreačného zariadenia pre zamestnancov a sociálny fond
 20. Oprava mzdy-študent na DoBPŠ
 21. Pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú a predĺženie
 22. opravné mesačné výkazy do Soc. a Zdrav. poisťovne a prehľad na Dú
 23. Vykonávanie práce na pracovisku na ktoré mám zakázany vstup.
 24. Kamerový systém na pracovisku a pred vstupom do areálu - oznámenie alebo evidencia?
 25. Výpoveď z dôvodu zrušenia zamestnávateľa a zamestnanec na PN
 26. Z čoho sa vypočítava príspevok v nezamestnanosti po RD?
 27. Nevyplatena mzda
 28. Je evidovaný nezamestnaný povinný sa ísť osobne odhlásiť z dôchodkového poistenia ak má na 4 dni Dohodu ?
 29. Matka a koniec vyplacania podpory a co dalej?
 30. Ubytovna pre zeny v Košiciach
 31. RO pri zmene zamestnavatela
 32. Preplácanie sviatkov
 33. Je mozne dostat PN od neurologa po rocnej PN u psychiatra bez zmeny naroku na nemocenske?
 34. majitel firmy zamestnancom neplati mzdy co mame robit?
 35. Aké náhrady za pracovný úraz?
 36. Kontrola z UDZS
 37. Môže riaditeľka školy platiť mzdu učiteľovi, ak ten nemá podpísanú pracovnú zmluvu?
 38. Ako mám postupovať ak zamestnávatel odmieta akceptovať že som tehotná?
 39. kde môžem nájsť e-formlár ELDP na vyplnenie?
 40. Chybne vypocitana mzda
 41. našej zamesnankyni budeme vyplácať odchodné, je nutné aby k tomu napísala nejakú žiadosť? ak áno môže mi niekto poslať vzor?
 42. Co pre mna znamena vyradenie z evidencie UPSVaR-u pri prekroceni povoleneho limitu mzdy?
 43. výška platu a počet odrobených dní
 44. Vypoved podla §63 ods. 2 pis. b. a narok na odstupne
 45. Cena zo súťaže vyhlásenej zamestnávateľom
 46. Návrat do práce z rodičovskej dovolenky.
 47. Ako spravne nahlasit do SP - zamestnankyna nema narok na materske
 48. Čo s existujúcimi dohodami na dobu neurčitú?
 49. Odchodné u zamestnanca, ktorého sme prijali už ako poberateľa predčasného starobného dôchodku
 50. ak zamestnávateľ neodvádza za mňa do SP, dostanem nemocenské dávky v prípade PN?
 51. Paragraf
 52. Musim dokladovat prijem z volieb na UPSVaR?
 53. Pri výpovedi podľa § 63 ods. 1 má zamestnanec nárok na výpovednú dobu a aj odstupné?
 54. Aká mzda prináleží zamestnancovi?
 55. Môže mi zamestnávateľ preplatiť ročnú dovolenku aj keď som u neho nepracovala celý rok ?
 56. Vrátia študentovi pracujúcemu na skrátený úväzok dane?
 57. Kárne a výpoveď zo strany zamestnanca
 58. nevyčerpaná dovolenka nad základnú výmeru
 59. externý študent a dohoda o brigádnickej práci studenta
 60. preplatenie dovolenky z dôvodu okamžitého skončenia PP
 61. vratenie dani pre dohodara
 62. dohoda
 63. Ukoncenie PP na dobu urcitu aj pri zmene pozicie?
 64. Celoročná NZČD pri vyplatení jednorazovej odmeny.
 65. dohoda - zmena od 1.7.2014
 66. Musí zamestnávateľ zaplatiť brigádnikovi hodiny, ktoré odpracoval ako zaučenie?
 67. Ake povinnosti mam, ak sa z kolegu - zamestnanca stava subezne aj konatel?
 68. dohoda nepravidelný príjem
 69. Daňový bonus a ID
 70. Počet návštev lekára počas roka
 71. ako zadávať kalendárne dni vylúčených dôb?
 72. 6 hod. uväzok ,minimálna mzda,odvod ZP
 73. Výpomoc synovca, ako najjednoduchšie a legálne?
 74. Dohodár a zdravotné poistenie
 75. Musím ostávať v práci dlhšie ked mám stravné - diety?
 76. Patrí mi súbeh odchodného a odstupného - ide o rozdiel až 3-mesačnej priemernej mzdy?!
 77. Nová pracovná zmluva
 78. Práca na TPP a popri aj na dohodu
 79. Poistné na SP a ZP do Českej republiky
 80. pomerná časť dovolenky
 81. Odhlásenie zamestnanca na uradoch pri ukončení Dohody o prac.činnosti
 82. Exit interview
 83. Dohodár s pravideľným príjmom a neprítomnosť v práci (absencia)
 84. Študent - nepravdivé následky čestného vyhlásenia na uplatnenie práva podľa § 227a v Sociálnej poisťovni
 85. Príspevok na zamestnanca do 29 rokov
 86. vypocet PN
 87. Robím osobného asistenta, ako môžem mať iný príjem okrem toho?
 88. Nárok na dovolenku pri MD a RD.
 89. Nárok na dovolenku po dvoch MD/RD
 90. Nárok na dovolenku pri nástupe do práce po RD
 91. výpočet hrubej mzdy
 92. Ako vypočítam dovolenkový priemer?
 93. Aké potvrdenia potrebuje zamestnávateľ, ak bude zamestnávať študenta na dohodu o brigádnickej práci študenta?
 94. Nepriama novela zakonnika prace od 1.7.2014 a dohodari
 95. Ako mám postupovat pri nevyplateni mzdy od zamestnavatela, ak som zamestanana na dohodu o vykonani prace?
 96. Čo je výhodnejšie, podať si o predčasný dôchodok alebo ísť na úrad práce?
 97. Potrebovala by som poradit ohladom zamestnania osoby evidovanej na urade prace.
 98. porusil som zakon?
 99. Odvolanie zástupcu riaditeľa školy
 100. Dohoda o vykonaní práce a dohoda o brigádnickej práci študentov súčasne?
 101. Zaučenie nového zamestnanca
 102. podpora v nezamestnanosti počas poberania rodičovského príspevku
 103. ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú a súčasné pokračovanie živnosti
 104. Odchodné a odstupné pracujúcemu star. dôchodcovi
 105. Exekučná zrážka
 106. Doprava do zamestnania
 107. dobrovoľná prax
 108. Aký vysoký príjem môžem mať na dohodu počas rodičovskej dovolenky?
 109. chybna uzavierka
 110. Môžem mať dve dohody o vykonaní práce u rôznych zamestnávateľov súčasne?
 111. Śtudent ukončil 10.6.14 II..stupeň VŠ. Kedy mám s ním ukončiť dohodu o brigádnickej práci študenta?
 112. spravne konanie zamestnavatela ?
 113. Zamestnanec, ktorý robí vo firme prvý mesiac nemá nárok na náhradu mzdy (za sviatok, alebo pn) ?
 114. Pracovná zmluva
 115. Zivnost vs RD vs PP
 116. Vysoká škola a daňový bonus
 117. Vyplnenie tlaciva - Potvrdenie zamestnavatela na ucely naroku na davku garancneho poistenia
 118. DnPO od 1.7.2014 a PN-ka
 119. Pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas MD/RD
 120. Preplácanie nadčasov nad 150 hodín a dohoda.
 121. preplatenie lekárskej prehliadky
 122. Pracovná zmluva na dobu určitú
 123. Ak dám výpoveď dohodou, aké je moje odstupné a čo zosávajúca dovolenka? Ak dám výpoveď - výpoveďou, aké je moje odstupné a čo dovolenka?
 124. sluzobne cesty
 125. Môže učiteľ strednej školy podpísať hmotnú zodpovednosť za počítačovú učebňu, ak sa v nej učí za jeden deň niekoľko desiatok žiakov a tiež sa tam vystrieda niekoľko učiteľov?
 126. Ktorá z riešení je správne platit všetky odvody z odstupného alebo len urazové?
 127. Dohoda o používaní automobilu na služobné účely
 128. Ako vypočítam zostatok dovolenky
 129. Je zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke(RD), ktorá nastúpila do zamestnania v 11 týždni RD v ochrannej dobe?
 130. dohoda a odmeňovanie
 131. podpísana dovolenka a následne PN , ktoré platí?
 132. Použitie sociálne fondu na odchodné
 133. Doplatok odchodného a náhrady za dovolenku predčasnému dôchodcovi
 134. dohoda a odmeňovanie
 135. práca na dohodu a ÚP
 136. Robím v škole 30 rokov mám 60 rokov, mám nárok na odmenu jubilantom?
 137. nezakonna vypoved
 138. oznamovanie dočasnej PN
 139. Postupuje SP správne ak nevypláca nemocenské zamestnancovi?
 140. možu mi da vypoved počas Pn-ky?
 141. Dobrovoľné poistenie - je to pravda? Dobre chápem?
 142. Cestovné náhrady -plavecký výcvik
 143. Ošetrovné aj pri pobyte v nemocnici?
 144. RZD a preplatok
 145. Výpočet mzdy zamestnanca
 146. Ustna dohoda o vykonani prace nadcas
 147. 29.6.mi končí rodič.dov., 30.06.bude ukončenie prac. pomeru.Bude podpora vyššia ak si dám preplatiť dovolenku /5-10dní/?Pred materskou som mala min.mzdu
 148. zamestnavatel ma neodhlasil zo zdravotnej poistovni
 149. Co pre mna znamena prekrocenie limitu odmeny za pracu stanovenej UPSVaR-om?
 150. Vyplnenie tlačiva pohladavky.
 151. zamestnavatel mi nedáva stravne listky
 152. Zatajenie zdravotného stavu zamestnanca
 153. Prihlásenie dohodára do SP elektronicky
 154. mam odpracovane 2roky a 3mesiace,nasledovala materska dovolenka 5rokov-po ukonceni materskejdostanem hned vypoved-mam narok na odstupne?za kolko mesacov?
 155. Platnosť ukončenia PP.
 156. Stravné lístky zamestnanec-konateľ
 157. Daňový bonus po skončení strednej školy
 158. evidenčný list dôchodkoveho poistenia a neplatene voľno
 159. Mení sa platová trieda ak MOV vyštudoval II. stupeň VŠ, no nie v jeho odbore?
 160. Zastupovanie za materskú dovolenku a tá čo zastupuje odchádza na materskú, ako riešiť?
 161. kontrola zamestnavatelom pocas PN
 162. dátum - termín uzavretia dodatku k Dohode
 163. Platová trieda a stupeň učiteľa so špeciálnou pedagogokou a atestáciami v bežnej triede.
 164. Keď mám nepretržitú prevádzku a pripadne zamestnancovi smena na sobotu, nedeľu alebo sviatok, má mať aj príplatok za tieto dni? keď iné dni v týždni mal voľno? díky
 165. Môže byť HPP na dlhšie ako dva roky?
 166. Môžem si priplatit odvody do soc. poisťovne?
 167. Existuje práca na dohodu s firmou mimo SR ale v EU?
 168. Aké tlačivo treba vyplniť na pohľadávku zamestnanca za nevyplatené mzdy u firmy ktorá je v konkurze? a ešte mzdy, ktoré boli nevyplatené po vyhlásení konkurzu je tiež potrebné uplatniť ,
 169. nárok na stravné lístky
 170. Aktivačný príspevok
 171. Platobný výmer
 172. Môžem počas roka pracovať na dohodu viac krat, môžem odpracovať na každú dohodu 350 hodín.
 173. zdravotne tazko postihnuty zamestnanec
 174. Ako napisat ziadost na sud pre neplatnu vypoved.
 175. Materská dovolenka a doba určitá
 176. Keď SZCO pracuje aj na dohodu kto platí odvody?
 177. Zmena pracovnej pozície po RD
 178. Dohoda o vykonaní práce/pracovnej činnosti
 179. môže exekútor odo mňa (mzdár) vyžadovať započítanie invalidného dôchodku do mzdy pre výpočet exekúcie?
 180. Dostala som neplatnu vypoved.
 181. ZP a prihlasovanie dohodárov
 182. PP na dobu určitú-výpoveď
 183. Nárok na odstupné
 184. ČID a ID
 185. Príplatok za prácu v nedeľu
 186. Dohodár na PN
 187. Môže študent VŠ- neuspešná štátna skúška robiť na DoBPš až do vykonania opravnej skúšky?
 188. Daňový bonus vyplatený jednorázovo pri ročnom zúčtovaní dane?
 189. Skončenie pracovnej zmluvy počas RD
 190. Ako sa preplácajú nadčasy nad 150hodín pri zmene zmluvy?
 191. SZČO na rodičovskej dovolenke a dôchodkové poistenie
 192. Dohoda - nepravidelný príjem - invalidný dôchodca + 2 otázky
 193. Odvodová úľava-výška príjmu pri neodpracovaní celého mesiaca
 194. Stratená pracovná zmluva na strane zamestnávateľa.
 195. Môžem uznať za mesiac 35h ošetrenia u lekára?nie je to tak,že iba 2x paragraf (čiže 16h) za jeden mesiac?
 196. Pracovná zmluva a odmena podľa skutočne odpracovaných hodín
 197. Odstupné po skončení PN
 198. Môže ma zamestnávateľ prinútiť odpracovať 6-tu nočnú?
 199. Musí študent zrušiť zdravotne poistenie na Slovensku pre 3-mesacnu pracu v zahranici?
 200. Ahojte, som v 3t tehotenstva a som dlhe roky zamestnana v statnej sprave, kde mam hruby prijem cca 530€ a nie som DNP. Mam moznost si nejako zvysit v tejto situacii matersku?
 201. Dohoda o vykonaní práce - odvody
 202. Som sprostredkovateľ alebo nie ?
 203. Plat riaditeľa školy
 204. Príjem po skončení pracovného pomeru s občanom EÚ
 205. Výpočet dovolenky po RD u nového zamestnávateľa
 206. Som na PN a dnes som dostala vypoved (doba urcita) mozem sa odvolat na Zakonik prace članok 8?
 207. Mám dobre vypočítaný nárok na dovolenku?
 208. dohoda o vykonani prace
 209. Vymeriavaci základ pre SP
 210. Evidencia na UP a vyska mzdy
 211. Vyplatenie sumy po ukončenom súdnom spore
 212. Firemne potvrdenie o navsteve lekara
 213. Vysvetlenie personalneho rozkazu
 214. personalny rozkaz - čo to znamená?
 215. z coho sa mi vyrata starobny dochodok ked poberam ciastocny inv.dochodok,oplati sa mi zamestnat za min mzdu
 216. Potvrdenie z pohotovosti.
 217. Mám nárok na mzdu ked som bola zamestnaná na dohodu?
 218. ID - pokles schopnosti znížený zo 71% na 70% - OLYMP
 219. Odstupné po dlhodobej PN
 220. uzatvorenie pracovnej zmluvy
 221. Výpočet odvodov a zrazenie preddavku na daň pri ukončenom súdnom spore?
 222. Oprava výkazov sociálna poisťovňa.
 223. Ukončenie PP v personálnej agentúre.
 224. Aký typ poistenia FO zadať ?
 225. Skončenie dohody a začiatok pracovnej zmluvy
 226. mylná platba
 227. evidovanie na up
 228. začiatok prac.cesty do zahraničia a meškanie spoja
 229. Čo robí pomocník v kuchyni?
 230. odchodné
 231. Do akej platovej triedy zaradiť učiteľky materskej školy?
 232. Chýbajúce mzdové listy pre dohodárov bez mzdy (z roku 2012)
 233. nadcasy, pracovny fond, sviatky
 234. Dohoda o vykonani prace ako jediny prijem
 235. Ako mi bude vypocitany starobny dochodok ked od roku 1977 2004som pracovala 04-do 05PN,od 05 do 010 plny inv.doch,od 2010do 014 čiastocny odcho do SD rok 2019,2 roky praca za min mzdu pri poberani
 236. Musí zamestnanec,ktory robi v chran dielni nadpracovat dni ktore bol PN,aby zamesnavatel dostal prispevok z UP /zmluva na dobu urcituú
 237. chcela by som poradiť ako je to s priepustkami , môže ísť zamestnankyňa napríklad k zubárovi, alebo gynekológovi ako doprovod keď nemá deti
 238. urcenie datumu na odstupenie s funkcie riaditelky zakll. skoly
 239. Dobrý deň, chcela by som vás poprosiť o radu ohľadne odpracovaných dní na nárok na dávku v nezamestnanosti.
 240. práca po materskej. a nezamestnanecký príspevok.
 241. 8 hodinový pracovný čas
 242. Dlh v ZP
 243. Dovolenka po skonceni materskej dovolenky
 244. ako je to mam zmluvu na dobu urcitu od 2.1.2013 do 31.12.2014.am narok na podporu v nezamestnanosti,v roku 2012 som bola na urade prace poberala som podporu a taktiez som bola PN.
 245. Zamestnávateľ odmietol moju žiadosť o nástup do zamestnania po RD
 246. Trvalý pracovný pomer počas RD
 247. Je mozne vramci PN ist do liecebnych kupelov s astmou?
 248. Vypoved pocas PN v zamestnani (v skusobnej dobe)
 249. Je mozne vramci PN ist do liecebnych kupelov s astmou?
 250. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy z dôvodu zvýšenia min.mzdy