PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. marodka nemecko
 2. Nárok na dávku v nezamestnanosti osoba starajúca sa o dieťa do 6rokov
 3. Chceme dat zamestnancom balicek vitaminov na podporu imunity. Ale nechceme im to zdanovat. Ake su moznosti?
 4. Datum platnosti pri zaradeni do vyššieho platoveho stupňa v školstve
 5. Odpracované dni_výplatná páska
 6. Platí dohodár odvody do ZP ak je vedený na úrade práce?
 7. Má zamestnávateľ povinnosť dávať druhú prestávku v práci?
 8. Nárok na dovolenku dlhodobá PN
 9. Má zamestnanec nárok na nemocenské dávky
 10. Môže zamestnanec využiť ZV - lekára aj keď má poobednú zmenu?
 11. nadčas v nepretržitej prevádzke
 12. Dovolenka pri nepravidelnej pracovnej dobe
 13. Okamžité skončenie PP.
 14. nárok na sprevádzanie člena domácnosti
 15. Pracovna doba a pracovna cesta
 16. Výpoveď daná zamestnávateľom a odstupné, ochranná lehota
 17. RZZP pri odklade DP za rok 2017
 18. 3/4 úväzok v nepretržitej prevádzke
 19. prihlasovanie do sociálky
 20. Cestovné náhrady počas víkendu
 21. Z akého obdobia sa mi bude počítať výška materskej?
 22. Môžeme opätovne prijať zamestnanca, ktorému bolo vyplatené odstupné z dôvodu dlhodobej pracovnej nespôsobilosti?
 23. Môže žena poberať daňový bonus na dvojročné dieťa, keď sa zamestnala, ale ešte stále poberá aj rodičovský príspevok?
 24. Absencie zamestnanca
 25. Nová nezdaniteľná časť ZD na zaplatenú úhradu v kúpeľoch - ako vydokladovať pri RZ?
 26. zdravotné poistenie zamestnanca - cudzinca
 27. Ked mame zabehnuty standard 2. predlzovania doby urcitej na dalsi 1 rok, mozem v pripade 1 cloveka spravit vynimku a predlzit mu 2.x zmluvu len na 4 mesiace?
 28. Nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 29. Škoda spôsobená zamestnancom zamestnávateľovi
 30. Pracovný úväzok 24 hodín týždenne
 31. Výplatná páska poštou
 32. Mzdový systém
 33. Správne vyplnenie ELDZ
 34. Kratši pracovný čas a nadčas?
 35. zaradenie tajomníčky v škole
 36. Memorandum o úprave platových pomerov
 37. Výmenný listok obvodný lekár
 38. PP na dobu určitú
 39. Keď nieje pre zamestnanca robota, môže ostať doma?
 40. Vyslaný zamestnanec
 41. Vyslaný zamestnanec_Mzda
 42. Ukončenie TPP-PN-preplatenie dovolenky
 43. zaokrúhľovanie funkčného platu
 44. Dohodár evidovaný na ÚPSVaR
 45. Kedy sa mám zaevidovať na úrad práce keď som ešte na PN,ale 30.9. mi končí zmluva na dobu určitú?
 46. Materská, nevyčerpaná dovolenka, odstupné
 47. Vydatá dcéra a daňový bonus
 48. Dohodári a príplatok za prácu v sobotu
 49. Možem akceptovať na vyplatenie daňového bonusu stredoškoláka Potvrdenie zo školy na účely prídavku na dieťa?
 50. Rodinné prídavky
 51. Mzda za prácu vo sviatok ?
 52. Nárok na dovolenku za obdobie čerpania MD
 53. materská dovolenka a nárok na dovolenku
 54. Započítaná prax
 55. osetrenie lekara a kratenie
 56. špeciálna pedagogika
 57. Ako funguje nárok na doprovod rodinného príslušníka - 10 dní?
 58. dátum účinnosti dodatku prac. zmluvy
 59. Onkopacient a invalidný dôchodok
 60. Sme dvojzmenná prevádzka?
 61. Výplatná páska - účtovanie
 62. Priemerný mesačný zárobok
 63. PREKAŽKA V PRACI - pohreb manželky
 64. Minimalna mzda pri pohyblivej zlozke
 65. Nevycerpana dovolenka z minuleho roka - kratenie dovolenky
 66. dohodár cestovné
 67. Platené voľno_pohreb otca
 68. daňový bonus za 9/2018
 69. Pravdepodobný mesačný vymeriavací základ.
 70. Nadčasy - neplatené
 71. ist na ID alebo urad
 72. RZ zdravotná
 73. Pracovná cesta počas MD
 74. výstupná lekárska prehliadka
 75. EXEKÚCIA - Dobre rozumiem, podľa vloženej prílohy, že zamestnancovi treba zraziť celú výplatu ?
 76. invalidny dôchodok nad 70% a uplatnovanie nczd mesacne?
 77. dva pracovné pomery a PN
 78. sedenie na pracovisku
 79. dohody dôchodcov a výnimky
 80. Exekúcia
 81. Zdokladovanie zmeny rodinného stavu po svadbe
 82. Dodatok k pracovnej zmluve
 83. Pracovný fond
 84. Nepretržity odpočinok
 85. Bude stačiť takto vymedziť skutok na okamžité skončenie PP pre reťazovú absenciu?
 86. dostal som vypoved
 87. Vznik dovolenky počas MD
 88. Osobitná stupnica platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme od 1.1.2018
 89. Mám správny postup pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom?
 90. Nárok na stravné lístky
 91. starobny dôchodca a odv.ulava
 92. Môžem byť na očr ked pracujem a poberam rodicovsky prispevok?
 93. ako zadať v olympe ak jeden den odpracuje zamestnanec viac a druhy den menej
 94. Nárok na dovolenku - výpočet
 95. vyslanie zamestnanca
 96. dohoda o vyslaní zamestnanca
 97. Danova exekucia
 98. Nepretržitý denný odpočinok
 99. Doručenie PN zamestnávateľovi
 100. Nástup cudzinca do zamestnania
 101. cestovné
 102. Práca počas rodičovskej dovolenky
 103. Nárok na dovolenku
 104. Nariadenie o nahlasovaní čerpania dovolenky
 105. Náhradná pracovná zmluva a jej dodatok
 106. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca
 107. dovolenka pri pp na dobu určitú
 108. Náhradné voľno za nadčas
 109. Zaradenie do platovej triedy
 110. Preplatok odvodov pri starobnom dôchodku
 111. "Služba za službu" medzi FO a PO - ide o zamestnanie?
 112. živnosť v rakúsku a prac. pomer na slovensku
 113. Pracovná zmluva - podmienka zamestnávateľa
 114. Opustenie pracoviska pocas prestavky
 115. PN + Rodičovský
 116. Výška odstupného po 35 rokov práce - § 63. ost.1, písm. b)
 117. Doručenie Výpovede podľa § 63, odst. 1, písm. b)
 118. Dva priplatky za nedelu?
 119. Kolko spatne mozem ziadat o opravu vo vyplatnej paske
 120. Nevyplatene odchodne
 121. Čo všetko je potrebné pri výpovedi z nadbytočnosti ?
 122. Otec na materskej - ELDP
 123. Starobný dôchodca a príjem z TPP
 124. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka.
 125. zrážka zo mzdy za neodpracované hodiny
 126. Môžem ukončiť prac pomer okamžite, ak odišla na MD v 7/2015 a odvtedy nekomunikuje.
 127. Zrusenie dohody o vykonani prace
 128. prednostná exekúcia
 129. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky?
 130. Exekučný príkaz - dvaja povinní
 131. Komu odniest potvrdenie na penazite davky za PN?
 132. Prepočet dovolenky
 133. materske po odstupnom
 134. Ako sa ochrániť ak zamestnávateľ potrebuje aby som pracovala na dohodu popri MD ?
 135. Ukončenie štúdia a uplatnený daňový bonus
 136. odmena za prácu vo sviatok a v nedeľu u šoféra autobusu
 137. Musí byť pri zmene agentúry dočasného pridelenia ale u toho istého užívateľského zamestnávateľa v novej zmluve dohodnutá skúšobná doba?
 138. Vie mi niekto poslať vzor tlačiva potvrdenie o zamestnaní v r.2003 ?
 139. 2 tyzdne po sebe nocna zmena
 140. Zmena pracovného úväzku
 141. podpora v nezamestnanosti
 142. pracovna zmluva pravoplatnosť
 143. Deň voľna pri pracovnom jubileu
 144. Stará dovolenka z roku 2017 a jej preplatenie
 145. dovolenka po navrate z rodicovskej dovolenky
 146. Rizikové pracovisko-príplatok pre szčo?
 147. Pracovná zmluva so slovenským zamestnávateľom s výkonom práce v Nemecku:
 148. Stravne v praci
 149. Je praca vo sviatok nadcasom?
 150. Zaradenie ped. zamestnanca
 151. Nový pracovník odpracoval 1 deň
 152. Dovolenka
 153. ukončenie pp a pn
 154. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého?
 155. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa
 156. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody
 157. Zdravotné poistenie v ČR
 158. Matersky prispevok poberany otcom dietata
 159. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ
 160. Konateľka a materské
 161. Ako ukončiť PN?
 162. nepretržitá prevádzka a časový fond
 163. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň?
 164. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK
 165. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu.
 166. Vyplacanie nemocenskeho
 167. Materská z dvoch HPP.
 168. Vyplacanie PN po skonceni MD
 169. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti?
 170. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe?
 171. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší?
 172. absencia a následná PN
 173. Rozhodné obdobie pre výmer PN
 174. Ako krátim dovolenku pri PN?
 175. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu
 176. Novy zamestnanec a GDPR
 177. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018?
 178. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ?
 179. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady
 180. Je výpočet nároku na dovolenku správny?
 181. "Prechod" podnikania z FO na PO
 182. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP
 183. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti
 184. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti?
 185. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce?
 186. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov
 187. Je výpočet dovolenky správny?
 188. Výpoveď dohodou počas PN
 189. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP
 190. práca v štátny sviatok
 191. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií.
 192. RZZP zamestnanca a dividendy
 193. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 194. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa
 195. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru?
 196. Priemer na dovolenku
 197. Zmena ID na starobný a odvody
 198. nárok na dovolenku
 199. Vyhlásenie_NČZD
 200. Vykonanie inventarizácie
 201. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera
 202. Denny vymeriavaci základ pri PN
 203. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie
 204. Zvýšenie mzdy a prepočet
 205. Invalidný dôchodca a ZŤP
 206. Podpora v nezamestnanosti
 207. materské
 208. OČR
 209. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke?
 210. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke
 211. nevyplatenie odmeny štatutárom
 212. sociálny fond
 213. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat
 214. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 215. volno kvoli elektrike - preplatenie
 216. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 217. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora
 218. nárok na nemocenské
 219. Ukončenie PP a RD
 220. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP
 221. Garančné poistenie
 222. Otec na materskej a dieta v skolke
 223. NČZD
 224. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved
 225. pozastavená živnosť a pracovná zmluva
 226. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK
 227. Zlé meno na registračnom liste
 228. Práca cez sviatok - náhradné voľno
 229. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem
 230. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 231. Cas medzi skoncenim PP a nastupom na MD -ako mám postupovať?
 232. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 233. Nezrovnalosť vo vyplatnej paske
 234. Daňový bonus - zamestnané dieťa
 235. materská : zotrvať v zamestnaní aj napriek viac ako 50% zníženiu mzdy?
 236. preplatenie nevycerpanej dovolenky a dovolenkovy listok
 237. skrátený pracovný pomer
 238. Zamestnanie poliakov je často lacnejšie ako vyslanie nášho slovenského zamestnanca?
 239. ako vypočítať nadčasy počas mesiaca s plateným sviatkom
 240. Exekúcia na výživné obdobie 1989-2006
 241. Ročné zúčtovanie ZP
 242. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ???
 243. krátenie dovolenky počas pn
 244. nárok na materskú
 245. Pravdepodobný zárobok
 246. Neprevzatie písomnosti zamestnancom
 247. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje
 248. Koniec doby urcitej a PN
 249. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež
 250. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka