PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom na PN
 2. Akým priemerom vypočítam náhradu mzdy zamestnankyne, ktorá po 3 ročnej rodičovskej dovolenke, čerpá dovolenku ?
 3. Voľby do samosprávnych orgánov a náhrada mzdy pre člena volebnej komisie
 4. Hlavný kuchár v školskej jedálni tarifný plat
 5. Dohoda - pravidelný príjem - odmena 0
 6. využitie § na sprevádzanie rod.príslušníka
 7. Evidencia stravnych listkov
 8. Účtovanie preplatku z RZZP bez dokladu
 9. Výpoveď zamestnanca s kratšou ako zákonou dobou
 10. DVZ pri pracovnom úraze
 11. Nárok na dovolenku - výpočet
 12. Sociálna poisťovňa - predloženie dokladov kontroly - konkrétny výstup z olympu
 13. marodka nemecko
 14. Nárok na dávku v nezamestnanosti osoba starajúca sa o dieťa do 6rokov
 15. Chceme dat zamestnancom balicek vitaminov na podporu imunity. Ale nechceme im to zdanovat. Ake su moznosti?
 16. Datum platnosti pri zaradeni do vyššieho platoveho stupňa v školstve
 17. Odpracované dni_výplatná páska
 18. Platí dohodár odvody do ZP ak je vedený na úrade práce?
 19. Má zamestnávateľ povinnosť dávať druhú prestávku v práci?
 20. Nárok na dovolenku dlhodobá PN
 21. Má zamestnanec nárok na nemocenské dávky
 22. Môže zamestnanec využiť ZV - lekára aj keď má poobednú zmenu?
 23. nadčas v nepretržitej prevádzke
 24. Dovolenka pri nepravidelnej pracovnej dobe
 25. Okamžité skončenie PP.
 26. nárok na sprevádzanie člena domácnosti
 27. Pracovna doba a pracovna cesta
 28. Výpoveď daná zamestnávateľom a odstupné, ochranná lehota
 29. RZZP pri odklade DP za rok 2017
 30. 3/4 úväzok v nepretržitej prevádzke
 31. prihlasovanie do sociálky
 32. Cestovné náhrady počas víkendu
 33. Z akého obdobia sa mi bude počítať výška materskej?
 34. Môžeme opätovne prijať zamestnanca, ktorému bolo vyplatené odstupné z dôvodu dlhodobej pracovnej nespôsobilosti?
 35. Môže žena poberať daňový bonus na dvojročné dieťa, keď sa zamestnala, ale ešte stále poberá aj rodičovský príspevok?
 36. Absencie zamestnanca
 37. Nová nezdaniteľná časť ZD na zaplatenú úhradu v kúpeľoch - ako vydokladovať pri RZ?
 38. zdravotné poistenie zamestnanca - cudzinca
 39. Ked mame zabehnuty standard 2. predlzovania doby urcitej na dalsi 1 rok, mozem v pripade 1 cloveka spravit vynimku a predlzit mu 2.x zmluvu len na 4 mesiace?
 40. Nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 41. Škoda spôsobená zamestnancom zamestnávateľovi
 42. Pracovný úväzok 24 hodín týždenne
 43. Výplatná páska poštou
 44. Mzdový systém
 45. Správne vyplnenie ELDZ
 46. Kratši pracovný čas a nadčas?
 47. zaradenie tajomníčky v škole
 48. Memorandum o úprave platových pomerov
 49. Výmenný listok obvodný lekár
 50. PP na dobu určitú
 51. Keď nieje pre zamestnanca robota, môže ostať doma?
 52. Vyslaný zamestnanec
 53. Vyslaný zamestnanec_Mzda
 54. Ukončenie TPP-PN-preplatenie dovolenky
 55. zaokrúhľovanie funkčného platu
 56. Dohodár evidovaný na ÚPSVaR
 57. Kedy sa mám zaevidovať na úrad práce keď som ešte na PN,ale 30.9. mi končí zmluva na dobu určitú?
 58. Materská, nevyčerpaná dovolenka, odstupné
 59. Vydatá dcéra a daňový bonus
 60. Dohodári a príplatok za prácu v sobotu
 61. Možem akceptovať na vyplatenie daňového bonusu stredoškoláka Potvrdenie zo školy na účely prídavku na dieťa?
 62. Rodinné prídavky
 63. Mzda za prácu vo sviatok ?
 64. Nárok na dovolenku za obdobie čerpania MD
 65. materská dovolenka a nárok na dovolenku
 66. Započítaná prax
 67. osetrenie lekara a kratenie
 68. špeciálna pedagogika
 69. Ako funguje nárok na doprovod rodinného príslušníka - 10 dní?
 70. dátum účinnosti dodatku prac. zmluvy
 71. Onkopacient a invalidný dôchodok
 72. Sme dvojzmenná prevádzka?
 73. Výplatná páska - účtovanie
 74. Priemerný mesačný zárobok
 75. PREKAŽKA V PRACI - pohreb manželky
 76. Minimalna mzda pri pohyblivej zlozke
 77. Nevycerpana dovolenka z minuleho roka - kratenie dovolenky
 78. dohodár cestovné
 79. Platené voľno_pohreb otca
 80. daňový bonus za 9/2018
 81. Pravdepodobný mesačný vymeriavací základ.
 82. Nadčasy - neplatené
 83. ist na ID alebo urad
 84. RZ zdravotná
 85. Pracovná cesta počas MD
 86. výstupná lekárska prehliadka
 87. EXEKÚCIA - Dobre rozumiem, podľa vloženej prílohy, že zamestnancovi treba zraziť celú výplatu ?
 88. invalidny dôchodok nad 70% a uplatnovanie nczd mesacne?
 89. dva pracovné pomery a PN
 90. sedenie na pracovisku
 91. dohody dôchodcov a výnimky
 92. Exekúcia
 93. Zdokladovanie zmeny rodinného stavu po svadbe
 94. Dodatok k pracovnej zmluve
 95. Pracovný fond
 96. Nepretržity odpočinok
 97. Bude stačiť takto vymedziť skutok na okamžité skončenie PP pre reťazovú absenciu?
 98. dostal som vypoved
 99. Vznik dovolenky počas MD
 100. Osobitná stupnica platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme od 1.1.2018
 101. Mám správny postup pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom?
 102. Nárok na stravné lístky
 103. starobny dôchodca a odv.ulava
 104. Môžem byť na očr ked pracujem a poberam rodicovsky prispevok?
 105. ako zadať v olympe ak jeden den odpracuje zamestnanec viac a druhy den menej
 106. Nárok na dovolenku - výpočet
 107. vyslanie zamestnanca
 108. dohoda o vyslaní zamestnanca
 109. Danova exekucia
 110. Nepretržitý denný odpočinok
 111. Doručenie PN zamestnávateľovi
 112. Nástup cudzinca do zamestnania
 113. cestovné
 114. Práca počas rodičovskej dovolenky
 115. Nárok na dovolenku
 116. Nariadenie o nahlasovaní čerpania dovolenky
 117. Náhradná pracovná zmluva a jej dodatok
 118. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca
 119. dovolenka pri pp na dobu určitú
 120. Náhradné voľno za nadčas
 121. Zaradenie do platovej triedy
 122. Preplatok odvodov pri starobnom dôchodku
 123. "Služba za službu" medzi FO a PO - ide o zamestnanie?
 124. živnosť v rakúsku a prac. pomer na slovensku
 125. Pracovná zmluva - podmienka zamestnávateľa
 126. Opustenie pracoviska pocas prestavky
 127. PN + Rodičovský
 128. Výška odstupného po 35 rokov práce - § 63. ost.1, písm. b)
 129. Doručenie Výpovede podľa § 63, odst. 1, písm. b)
 130. Dva priplatky za nedelu?
 131. Kolko spatne mozem ziadat o opravu vo vyplatnej paske
 132. Nevyplatene odchodne
 133. Čo všetko je potrebné pri výpovedi z nadbytočnosti ?
 134. Otec na materskej - ELDP
 135. Starobný dôchodca a príjem z TPP
 136. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka.
 137. zrážka zo mzdy za neodpracované hodiny
 138. Môžem ukončiť prac pomer okamžite, ak odišla na MD v 7/2015 a odvtedy nekomunikuje.
 139. Zrusenie dohody o vykonani prace
 140. prednostná exekúcia
 141. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky?
 142. Exekučný príkaz - dvaja povinní
 143. Komu odniest potvrdenie na penazite davky za PN?
 144. Prepočet dovolenky
 145. materske po odstupnom
 146. Ako sa ochrániť ak zamestnávateľ potrebuje aby som pracovala na dohodu popri MD ?
 147. Ukončenie štúdia a uplatnený daňový bonus
 148. odmena za prácu vo sviatok a v nedeľu u šoféra autobusu
 149. Musí byť pri zmene agentúry dočasného pridelenia ale u toho istého užívateľského zamestnávateľa v novej zmluve dohodnutá skúšobná doba?
 150. Vie mi niekto poslať vzor tlačiva potvrdenie o zamestnaní v r.2003 ?
 151. 2 tyzdne po sebe nocna zmena
 152. Zmena pracovného úväzku
 153. podpora v nezamestnanosti
 154. pracovna zmluva pravoplatnosť
 155. Deň voľna pri pracovnom jubileu
 156. Stará dovolenka z roku 2017 a jej preplatenie
 157. dovolenka po navrate z rodicovskej dovolenky
 158. Rizikové pracovisko-príplatok pre szčo?
 159. Pracovná zmluva so slovenským zamestnávateľom s výkonom práce v Nemecku:
 160. Stravne v praci
 161. Je praca vo sviatok nadcasom?
 162. Zaradenie ped. zamestnanca
 163. Nový pracovník odpracoval 1 deň
 164. Dovolenka
 165. ukončenie pp a pn
 166. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého?
 167. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa
 168. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody
 169. Zdravotné poistenie v ČR
 170. Matersky prispevok poberany otcom dietata
 171. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ
 172. Konateľka a materské
 173. Ako ukončiť PN?
 174. nepretržitá prevádzka a časový fond
 175. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň?
 176. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK
 177. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu.
 178. Vyplacanie nemocenskeho
 179. Materská z dvoch HPP.
 180. Vyplacanie PN po skonceni MD
 181. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti?
 182. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe?
 183. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší?
 184. absencia a následná PN
 185. Rozhodné obdobie pre výmer PN
 186. Ako krátim dovolenku pri PN?
 187. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu
 188. Novy zamestnanec a GDPR
 189. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018?
 190. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ?
 191. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady
 192. Je výpočet nároku na dovolenku správny?
 193. "Prechod" podnikania z FO na PO
 194. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP
 195. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti
 196. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti?
 197. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce?
 198. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov
 199. Je výpočet dovolenky správny?
 200. Výpoveď dohodou počas PN
 201. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP
 202. práca v štátny sviatok
 203. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií.
 204. RZZP zamestnanca a dividendy
 205. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 206. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa
 207. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru?
 208. Priemer na dovolenku
 209. Zmena ID na starobný a odvody
 210. nárok na dovolenku
 211. Vyhlásenie_NČZD
 212. Vykonanie inventarizácie
 213. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera
 214. Denny vymeriavaci základ pri PN
 215. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie
 216. Zvýšenie mzdy a prepočet
 217. Invalidný dôchodca a ZŤP
 218. Podpora v nezamestnanosti
 219. materské
 220. OČR
 221. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke?
 222. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke
 223. nevyplatenie odmeny štatutárom
 224. sociálny fond
 225. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat
 226. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 227. volno kvoli elektrike - preplatenie
 228. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 229. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora
 230. nárok na nemocenské
 231. Ukončenie PP a RD
 232. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP
 233. Garančné poistenie
 234. Otec na materskej a dieta v skolke
 235. NČZD
 236. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved
 237. pozastavená živnosť a pracovná zmluva
 238. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK
 239. Zlé meno na registračnom liste
 240. Práca cez sviatok - náhradné voľno
 241. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem
 242. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 243. Cas medzi skoncenim PP a nastupom na MD -ako mám postupovať?
 244. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 245. Nezrovnalosť vo vyplatnej paske
 246. Daňový bonus - zamestnané dieťa
 247. materská : zotrvať v zamestnaní aj napriek viac ako 50% zníženiu mzdy?
 248. preplatenie nevycerpanej dovolenky a dovolenkovy listok
 249. skrátený pracovný pomer
 250. Zamestnanie poliakov je často lacnejšie ako vyslanie nášho slovenského zamestnanca?