PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Otec na materskej - ELDP
 2. Starobný dôchodca a príjem z TPP
 3. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka.
 4. zrážka zo mzdy za neodpracované hodiny
 5. Môžem ukončiť prac pomer okamžite, ak odišla na MD v 7/2015 a odvtedy nekomunikuje.
 6. Zrusenie dohody o vykonani prace
 7. prednostná exekúcia
 8. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky?
 9. Exekučný príkaz - dvaja povinní
 10. Komu odniest potvrdenie na penazite davky za PN?
 11. Prepočet dovolenky
 12. materske po odstupnom
 13. Ako sa ochrániť ak zamestnávateľ potrebuje aby som pracovala na dohodu popri MD ?
 14. Ukončenie štúdia a uplatnený daňový bonus
 15. odmena za prácu vo sviatok a v nedeľu u šoféra autobusu
 16. Musí byť pri zmene agentúry dočasného pridelenia ale u toho istého užívateľského zamestnávateľa v novej zmluve dohodnutá skúšobná doba?
 17. Vie mi niekto poslať vzor tlačiva potvrdenie o zamestnaní v r.2003 ?
 18. 2 tyzdne po sebe nocna zmena
 19. Zmena pracovného úväzku
 20. podpora v nezamestnanosti
 21. pracovna zmluva pravoplatnosť
 22. Deň voľna pri pracovnom jubileu
 23. Stará dovolenka z roku 2017 a jej preplatenie
 24. dovolenka po navrate z rodicovskej dovolenky
 25. Rizikové pracovisko-príplatok pre szčo?
 26. Pracovná zmluva so slovenským zamestnávateľom s výkonom práce v Nemecku:
 27. Stravne v praci
 28. Je praca vo sviatok nadcasom?
 29. Zaradenie ped. zamestnanca
 30. Nový pracovník odpracoval 1 deň
 31. Dovolenka
 32. ukončenie pp a pn
 33. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého?
 34. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa
 35. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody
 36. Zdravotné poistenie v ČR
 37. Matersky prispevok poberany otcom dietata
 38. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ
 39. Konateľka a materské
 40. Ako ukončiť PN?
 41. nepretržitá prevádzka a časový fond
 42. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň?
 43. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK
 44. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu.
 45. Vyplacanie nemocenskeho
 46. Materská z dvoch HPP.
 47. Vyplacanie PN po skonceni MD
 48. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti?
 49. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe?
 50. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší?
 51. absencia a následná PN
 52. Rozhodné obdobie pre výmer PN
 53. Ako krátim dovolenku pri PN?
 54. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu
 55. Novy zamestnanec a GDPR
 56. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018?
 57. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ?
 58. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady
 59. Je výpočet nároku na dovolenku správny?
 60. "Prechod" podnikania z FO na PO
 61. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP
 62. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti
 63. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti?
 64. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce?
 65. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov
 66. Je výpočet dovolenky správny?
 67. Výpoveď dohodou počas PN
 68. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP
 69. práca v štátny sviatok
 70. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií.
 71. RZZP zamestnanca a dividendy
 72. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 73. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa
 74. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru?
 75. Priemer na dovolenku
 76. Zmena ID na starobný a odvody
 77. nárok na dovolenku
 78. Vyhlásenie_NČZD
 79. Vykonanie inventarizácie
 80. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera
 81. Denny vymeriavaci základ pri PN
 82. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie
 83. Zvýšenie mzdy a prepočet
 84. Invalidný dôchodca a ZŤP
 85. Podpora v nezamestnanosti
 86. materské
 87. OČR
 88. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke?
 89. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke
 90. nevyplatenie odmeny štatutárom
 91. sociálny fond
 92. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat
 93. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 94. volno kvoli elektrike - preplatenie
 95. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 96. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora
 97. nárok na nemocenské
 98. Ukončenie PP a RD
 99. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP
 100. Garančné poistenie
 101. Otec na materskej a dieta v skolke
 102. NČZD
 103. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved
 104. pozastavená živnosť a pracovná zmluva
 105. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK
 106. Zlé meno na registračnom liste
 107. Práca cez sviatok - náhradné voľno
 108. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem
 109. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 110. Cas medzi skoncenim PP a nastupom na MD -ako mám postupovať?
 111. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 112. Nezrovnalosť vo vyplatnej paske
 113. Daňový bonus - zamestnané dieťa
 114. materská : zotrvať v zamestnaní aj napriek viac ako 50% zníženiu mzdy?
 115. preplatenie nevycerpanej dovolenky a dovolenkovy listok
 116. skrátený pracovný pomer
 117. Zamestnanie poliakov je často lacnejšie ako vyslanie nášho slovenského zamestnanca?
 118. ako vypočítať nadčasy počas mesiaca s plateným sviatkom
 119. Exekúcia na výživné obdobie 1989-2006
 120. Ročné zúčtovanie ZP
 121. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ???
 122. krátenie dovolenky počas pn
 123. nárok na materskú
 124. Pravdepodobný zárobok
 125. Neprevzatie písomnosti zamestnancom
 126. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje
 127. Koniec doby urcitej a PN
 128. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež
 129. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 130. príplatok za nočnú prácu
 131. Poskytnutie gastrolistkov
 132. práca cez sviatok počas pracovného týždňa a náhradné voľno, resp. nadčas
 133. oznámenie zamestnavateľa do zdravotnej poisťovne
 134. odvody do zdravotnej poisťovne
 135. Nárok na preplatenie dovolenky
 136. Dôchodca DoPČ a od 1.8.2018 úľava
 137. Výpovedná doba
 138. Pravdepodobný vymeriavací základ
 139. Výpoveď zamestnanca
 140. dovolenky pri zmene pracovného kalendára
 141. kontrola miezd a zmluv
 142. Plynie 15 dňová lehota pre zamestnávateľa aj v sobotu nedeľu keď mám pracovný čas nepretržite?
 143. Evidenčný stav zamestnancov
 144. Oznamovanie ZP čerpanie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku
 145. Dohoda popri materskej
 146. Ukončenie brigádnickej práce študenta
 147. Zníženie základu dane na daňovníka
 148. Absolventská prax - tlačivo (evidencia dochádzky)
 149. TPP a skrátený úvazok u toho istého zamestnanca
 150. Nadčasy u znovuprijatého zamestnanca
 151. Preverenie oprávnenosti PN
 152. RZZP výpočet
 153. vzor dohody o mzde
 154. brigada cez PJ servis
 155. Otec na materskej a práca na dohodu.
 156. Stravné a zrážka zamestnancom MRP systém
 157. Zrušenie prihlasenia v sociálnej poisťovni
 158. Stravné lístky
 159. Kolko rokov mam archivovat dovolenkove listky, priepustky?
 160. Dohoda o vykonaní práce - zápočet?
 161. Pridelené sl.vozidlo aj na súkr.účely
 162. Výkaz PaP od 7/2018
 163. denný vymeriavací základ
 164. dohoda o zrážkach za stravné lístky
 165. čo so zamestnancom po skončení podporného obdobia?
 166. Výška odstupného
 167. Oznámenie sociálnej poisťovni o uplatnení si odvodovej výnimky starobného dôchodcu
 168. Výnimka dôchodku dohoda do 200 eur
 169. Platene voľno
 170. Otec na materskej dovolenke.
 171. pracovný pomer podľa potreby, hodinová mzda
 172. DoBPŠ_hodinová mzda
 173. Aký typ zmluvy?
 174. Inzerát
 175. Zamestnanci v SR z EÚ - jazyková bariéra
 176. je v poriadku takato dohoda o skonceni pracovneho vztahu?
 177. Dohoda, potvrdenie o exekucii
 178. Garančný fond a konateľ
 179. Ako postupovať ked dieta zmaturuje?
 180. Zmenou sídla spoločnosti sa zmení aj pobočka sociálnej poisťovne? A túto zmenu stačí oznámiť len registračným listom zamestnávateľa?
 181. ako správne určiť poradie exekúcie
 182. Výplatná páska v angličtine
 183. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 184. ako postupovať keď som zadala študenta na soc. poisťovni pod kódom 9, ale mal byť pod kódom 7?
 185. vypoved zo strany zamestnavatela
 186. ELDP a príjem po skončení pracovného pomeru
 187. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 188. dohoda o vykonaní práce
 189. Invalidný dôchodca – by sa chcel zamestnať
 190. Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ?
 191. Hodinová mzda SZČO
 192. Ukončenie poberania materského_odvody
 193. Práca v sobotu_náhradné voľno
 194. Ako správne vypísať odsek4. na Potvrdení o dočasnej PN
 195. prerušenie PP a sociálna poistovna
 196. dohoda o vykonaní práce-pravidelný/nepravidelný
 197. Pracovná doba od 5.50 a príplatok
 198. Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára
 199. účet zamestnanca
 200. Krátenie dodatkovej dovolenky
 201. Dohoda a odvody?
 202. 13-ty,14-ty plat, odmeny,odstupné
 203. Mladistvý - ukončenie povinnej školskej dochádzky
 204. Výpoveď z Dohody o pracovnej činnosti - odhláška
 205. Musí zamestnávateľ držať pracovnú pozíciu aj počas neplatenej PN?
 206. Skončenie pracovného pomeru
 207. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci - je v 3. stupni náročnosti - príplatok % z 1. alebo 3. stupňa?
 208. DoBPŠ_mladistvý
 209. Konateľ a priplatky
 210. Zníženie pracovného úväzku - možnosti.
 211. môžem kvalifikovane učiť matematiku?
 212. Do 15 dni musia preradit na lahsiu pracu?
 213. Dôchodca dohodár - uplatnenie výnimky - prihláška SP
 214. Predčasný dôchodca pracujúci na DVP a zdravotné poistenie
 215. Môže sa počas RD pracovať na dohodu?
 216. 13. plat - odvodová úľava
 217. Čiastočný invalidný dôchodca, zamestnanec 1/2 úväzok, odvody daň
 218. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 219. Dohoda o prac.činnosti.
 220. Živnostnik a pracovna zmluva.
 221. Môžem pracovať ako brigádnik počas interného doktorandského štúdia?
 222. dohoda o pracovnej činnosti - oznámenie do zdravotnej poisťovne
 223. Prišlo Vám už RZ ZP?
 224. Ako zdanit prispevok zo SF na wellness pobyt zamestnancom pri pracovnom vyroci?
 225. Prechodny a trvaly pobyt zamestnanca
 226. Pracovné voľno platené pri vybavovaní pohrebu strýka
 227. aditívny mesačný výkaz
 228. Nárok na odstupné ak na pracovnú pozìciu prispieval UPSVaR ?
 229. Odmena pri PN
 230. Dovolenka
 231. Zamestnávanie študentov
 232. ID miera poklesu schopnosti vykonávať prac.činnosť
 233. Nárok na dovolenku
 234. Ako napísať žiadosť po vykonaní atestácie na preradenie do vyššej platovej triedy
 235. Sociálny fond v MRP
 236. adaptačné vzdelanie
 237. Konateľ a diety.
 238. prihlásenie dôchodcu do zdravotnej poisťovne
 239. Zamestnávanie cudzincov a minimálna mzda
 240. čo všetko musí zabezpečiť zamestnávateľ pri zamestnancoch?
 241. Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru
 242. Výpoved z nadbytočnosti
 243. Rozhodujúce obdobie pre materské
 244. Nástup do práce po odstránení prekážky zo strany zamestnávateľa
 245. Priznaný ID 80% aký VZ SP v nezamestnanosti keď je PN v mesiaci?
 246. Otec poberajúci dávku materské_krátenie dovolenky
 247. platové zaradenie
 248. Stravné lístky
 249. Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s občanom ČR, ktorý je tam sociálne aj zdravotne poistený.
 250. Koľko krát je možné uzatvoriť po sebe dohody o pracovnej činnosti ?