PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Skúška OOU
 2. nárok na dovolenku
 3. RZD za 2013 a nárok na doplatenie daň. bonusu
 4. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 5. Mám ísť na podporu či na maródku?
 6. Dobrovolne nezamestnana v anglicku a pri prichode na slovensko platim doplatok za zdravotne poistenie?
 7. Pracovna zmluva a dvojzmenna prevadzka
 8. zamestnanecká prémia
 9. Rušia dovolenku zamestnanca osobitné prekážky v práci zo strany zamestnanca, konkretne účasť na pohrebe rodiča?
 10. Materská dovolenka
 11. Nástup do pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky vo vzťahu k sociálnej poisťovni
 12. Ochrana osobných údajov - IS evidencia uchádzačov o zamestnanie
 13. Termíny odborných prehliadok a skúšok osvetľovacích telies
 14. Neprevzatie oznámenia o skončení PP - § 72 ZP
 15. Odvody pri zamestnaní na polovičný pracovný uväzok
 16. da sa samostatne platit iba poistenie v nezamestnanosti? ak ano, kolko a ako dlho?
 17. odvody z odstupného
 18. príležitostný príjem a DP
 19. Zodpovedná osoba
 20. Mám povinnosť platiť odvody do SP a ZP pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí rodiča do dedičského konania?
 21. Ako zmeniť registračný list zamestnávateľa e podateľňu?
 22. Prepustenie zo zamestnania vo veku 60 rokov
 23. Mám podať daňové priznanie v tomto prípade?
 24. Nemecká vyplatná páska
 25. SP urobila zmenu
 26. Nevyplatená mzda a prehľad
 27. Mam narok na danovy bonus?
 28. Odmena zamestnancovi vo forme stravných lístkov
 29. osobná asistencia zamestnanej osobe so ZTP a 70 % zdr. postihnutím.
 30. Zmena z kalendárneho na hospodársky rok !
 31. exekučné zrážky
 32. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 33. Včera som dostala od zamestnanca toto potvrdenie: "Potvrdenie o výplate úrokových výnosov a nominálnej hodnoty z dlhopisov" vo výške 375 €.
 34. Ročný výkaz o plnení zamestnávania občanov ZŤP a čiastočná zákazka chránenej dielni
 35. Mam otazku v súvislosti s nepostihnutelnou sumou na vyživovane osoby
 36. 24 hodinová prevádzka a príplatok za sviatky cez víkend
 37. Zmena org. štruktúry a mzdového poriadku
 38. Výpovedná doba pri dobe určitej
 39. uplatnenie nezdaniteľnej časti na mnaželku
 40. výpočet dovolenkového priemeru
 41. Musím podať DP za rok 2013 ak som bola PN, nezamestnaná a poberám príspevok na opatrovanie?
 42. chcel by som vedieť čo potrebujem ak som skončil školu a chcem sa zaevidovať na úrad práce?
 43. Zaevidovanie ženy na rodičovskom príspevku na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 44. dohoda o pracovnej činnosti
 45. Neplatene volno a cerpanie dovolenky pred nastupom na matersku dovolenku
 46. DP typ A - douplatnenie DB
 47. Ako je to na úrade práce - s dokladovaním?
 48. O 3 mes. mi končí rodičovská dov. Keby som teraz podnikala pod DIČOM /sprostredkovanie poistiek/ a do tých 3 mes. zruším DIČ / nedarí sa mi/, bude mi patriť podpora a z čoho sa vyráta?
 49. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň zo ZČ
 50. Môžem zamestnancom dať obdržané stravné lístky?
 51. Účtovanie platby kartou
 52. Udať na zápočtovom liste zrážky?
 53. Opodstatnena okamzita vypoved zo strany zamestnanca pred ukoncenim pracovneho pomeru na dobu urcitu
 54. účtovanie odvodov
 55. Nárok na NČZD na manželku - výpočet za 2013
 56. Môže živnostník do výdavkov započítať preddavky na ZP za obdobie keď bol dobrovoľne nezamestnaný?
 57. Po rodičovskej dov. mám nárok na podporu ? Mala som min. mzdu, ked si dám prideliť DIČ /sprostredkovanie poistenia/ stratím nárok na podporu?
 58. Mám odrobených v tomto mesiaci 64 hodín AČ. Môžem tento mesiac s AČ skončiť a začať zase druhý mesiac?
 59. Predlzena rodicovska dovolenka
 60. Bude mi patriť popdpora v nezamestnanosti, ak budem mať pridelené DIČ?
 61. nárok na daňový bonus
 62. prosím Vás poradíte mi?ake odvody plati starobný dôchodca a je zamestaný na dohodu o vykonaní práce?
 63. Nastup do prace po 52 tyzdn. PN.
 64. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO
 65. RZD za rok 2013 a dohoda
 66. Mám 25 rokov, som evidovaný na ÚP a žiadam o Dávku v hmotnej núdzi. Žijem v domácnosti s rodičmi. Musím v žiadosti vyplniť ich údaje v kolónke Ostatní členovia domácnosti?
 67. Kedy môžem ísť na dopočet dôchodku? Tento rok, alebo až na budúci?
 68. Okamžitá výpoveď - nepravdivý dôvod porušenia prac. disciplíny
 69. Sociálny fond
 70. Zamestnanie invalidného dôchodcu a potrebné tlačivá
 71. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN a náhrada za stratu na dôchodku
 72. Nezdaniteľná časť na manžela na PN-ke
 73. ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
 74. Zaslanie DP EZ-ou
 75. dávky v nezamestnanosti
 76. Príjem počas evidencie na ÚP
 77. Okamžité skončenie pracovného pomeru a PN
 78. výpočet mzdy , príspevok 5O a - r. 2O14
 79. skončenie DoPČ a potvrdenie o zdan. príjmoch
 80. Tlaciva- potvrdenie o zaplateni dane a vyhlasenie o 2%
 81. Ukončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 82. Z ktorého platu sa mi bude vypočítavať materská?
 83. Je pravda , ze pri 2-zmennej prevadzke s pracovnou dobou 7,75 hod. sa nevztahuje pocet pracovnych dni, ale aj sviatky sa pocitaju ako dni ktore treba odpracovat nad ramec?
 84. Potvrdenie o nasteve lekara
 85. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou pocas RD a vypocet davky v nezamestnanosti
 86. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za 12/2013
 87. Prehlad za rok 2014
 88. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 89. PNka počas výpovednej doby
 90. Výpoveď podľa par. 63 a PN počas výpovednej doby
 91. Som pracujúca dôchodkyňa. Dôchodok nepoberám. Zamestnávateľ ma núti ísť na dôchodok. Môžem dostať výpoveď?
 92. Nezdaniteľná časť ZD 2013 na manžela (čiastočný invalid, nezamestnaný, dohodár)
 93. Môže zamestnávateľ, svojím zamestnancom posielať výplatnú pásku mailom?
 94. som povinná nosiť každý rok zamestnávateľovi rozhodnutie o invalidnom dôchodku a o jeho zvýšení?
 95. Koľko dní nároku na dovolenku je pri skrátenom úväzku na 4 hodiny, keď pracovný pomer v tomto roku trval do 20.3.2014?
 96. Môžeme prepustiť tehotnú pracovníčku?
 97. Narok na davku v nezamestnanosti
 98. označenie konateľa SP
 99. Zápočet odpracovaných rokov
 100. Vie mi niekto poradiť, či k DP FO môže byť ako doklad príjmu z Čiech použitý mzdový list za rok 2013? Výplatné pásky nemám.
 101. Mzdový softwer
 102. Darčekové poukážky nie zo sociálneho fondu
 103. Uvádza sa zaplatené dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti SZČO na r. 14 daňového priznania B?
 104. Zamestnať sa alebo dobrovolné odvody na lepšiu matersku?
 105. je zamestnávateľ povinný vedieť o čiastočnom invalidnom dôchodku a o jeho čiastke?
 106. Ukoncenie pracovneho pomeru po RD
 107. zamestnanecka premia
 108. Dostanem niake peniaze pri vypovedi pocas skusobnej doby na pn
 109. može star. dochodca požiadať o vratenie dane cez RZD, alebo musí žiadať cez DP ak jeho ročný dôchodok je menší ako 3735,94Eur?; Jeho zdan. príjmy z sú 2994,1 Eur
 110. aké odvody sa platia z odstupného
 111. nezdaniteľna časť základu dane na manželku
 112. PN pri skončení PP
 113. konci mi pracovny pomer a ja som na pnke mam ju ukoncit ?
 114. Oprava 3 roky späť - čerpanie rodičovskej dovolenky miesto neplateného voľna
 115. Nahlásenie zodpovednej osoby Úradu - výpis z registra trestov
 116. Platí zákaz výpovede počas PN aj u dohodára?
 117. príjem zo zahraničia
 118. Ako zvýšiť príjem na účet 472?
 119. Daňový bonus
 120. Rodicovska dovolenka a odchod zamestnavatela do rakuska
 121. DP typu A
 122. Môžem marodovať na Slovensku keď mám prechodný pobyt v ČR?
 123. Oprava mzdy z dôvodu doručenia rozhodnutia zo SP (starobný dôchodok) PROGRAM MRP
 124. daňové priznanie typu A
 125. Ráta sa dohoda o prac. činnosti do odpracovaných rokov? Uvádzajú sa tieto dni v zápočtovom liste?
 126. Nárok na dovolenku - zamestnankyňa nebude mať nárok na materské
 127. kody krajin
 128. Nevyplatenie náhrady mzdy za PN
 129. Práca na dhohodu sa započítava do odpracovaných rokov?
 130. Oprava odvodov /výkazov/ pri spatne priznanom ID z hľadiska zdravotného poistenie, sociálneho poistenia aj dane z príjmov
 131. OCR a dvaja zamestnavatelia
 132. zamestnanecka premia
 133. Odchod do predčasného starobného dôchodku
 134. Vyplatenie PN
 135. zmluva so studentom na sezonnu brigadu.
 136. Čo sa chápe pod termínom lekársky posudok ?
 137. Nárok na lekára
 138. Vyplatenie PN
 139. Pozemkové spoločenstvo a odmeny
 140. Aký dátum uviesť na potvrdenie k vyhláseniu, keď za február, kedy som robila RZD vyšiel celkový preplatok za firmu vyšší, ako daňová povinnosť za 2/2014, takže sa neodvádzajú žiadne dane.
 141. Ako mi vypocitali vysku materskej?
 142. Poslali Vám už ročný výkaz produkčných odvetví, mne ho ešte nechce sa mi volať.Takže neviem.
 143. Výpovedná doba pri neodpracovanom 1 roku
 144. pracovné miesto učiteľa v základnej škole
 145. Odvody samoplatiteľa do ZP - daňový výdavok?
 146. Pracujúci dôchodkyňa a DP FO A
 147. Vytlačenie DP FO 2013 cez program KROS
 148. potvrdenie o preddavkoch na dan-problemy s byvalym zamestnavatelom
 149. SZČO - invalid, môže si v plnej výške uplatniť NČZD?
 150. Dovolenka po MD / RD
 151. Ako vyplniť dodatočné DP? - daň bonus za 2012
 152. môžem zamestnať predčasného dôchodcu na dohodu o vykonaní práce?
 153. Nove vyhlasenie na uplat. NČ
 154. Nezdaniteľná čiastka
 155. dovolenka počas výpovednej lehoty
 156. vysporiadanie straty
 157. konateľ + invalidný dôchodca
 158. Kedy musi zamestnavatel odovzdat vyplatnu pasku ?
 159. Toto isté platí aj vtedy ak v roku 2014 vyplácame dividendy za rok 2012 ?
 160. Odklad DP do 30.6. a odvody do SP
 161. Zamestnanecká prémia a počet odpracovaných mesiacov?
 162. Zrušená pracovná pozícia po návrate z materskej
 163. Zamestnankyňa na rodičovskom
 164. Vyplatene podiely na zisku za rok 2013 v roku 2014.
 165. vypisujete male a velké skladvé karty ručne?
 166. Koľko dní dovolenky si možem vybrať ja kedy chcem a koľko mi može prikazať zamestnávateľ?
 167. odpočitateľná položka k dani z príjmu za rok 2013
 168. Dovolenka pred MD?
 169. Príspevok z UPSVAR
 170. Budem dostavat nemocenske pocas nezamestnanosti.?
 171. Vlani som pol roka bola nezamestnaná a druhý pol roka som robila v Rakúsku. Ako sa vypočíta daň, ak som zarábala v zahraničí??
 172. Polovičný uväzok - vyhody/nevyhody pre zamestnanca
 173. Chcela by som vedieť, či zamestnanec je povinný sa stravovať v zamestnaní,ked nechce a nepožaduje inu náhradu za stravu
 174. Danove vyrovnanie 2013
 175. Dve zamestnania naraz, môže sa to?
 176. invalid a RZD
 177. RZD a nezd. cast na manzelku
 178. RZD
 179. DoPČ nepravidelný príjem
 180. rodičovský príspevok
 181. invalid
 182. prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
 183. Má zamestnávateľ právo vyžiadať si prístupové heslo do firemného e-mailu zamestnaca?
 184. Zdravim vas,chcem sa spytat kolko mi moze stiahnut exekutor zo mzdy z neprednostnej pohladavky alebo teda presnejsie mam cistu mzdu 450 eur kolko mi musi ostat po stiahnuti?
 185. nevyčerpaná dovolenka
 186. Ukončenie pracovného pomeru dohodou
 187. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku
 188. nesprávne vykazované sociálne poistné a oprava spätne za rok 2013
 189. Nárok na dovolenku po návrate z RD
 190. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2013
 191. Práca hostesky na dohodu na jeden víkend
 192. garančné poistenie
 193. nikto mi nevie poradit?
 194. špeciálny pedagóg a prax
 195. rocne zuct. dane za r.2013
 196. Ak je preplatok na dani z prijmu za rok 2013 vysoky, musim ho zamestnancovi vyplatit v jednej (marcovej) mzde alebo ho mozem aj rozdelit do dalsich miezd?
 197. Prehľad zmien vo výške minimálnej mzdy
 198. Môže si uplatniť NČZD zamestnanec na manželku, ktorá opatruje chorého otca, ale jej bol odňatý príspevok za opatrovanie?
 199. NčZD ma manžela 2013
 200. Príspevok z UPSVaR č. XXI na zam. do 29 rokov
 201. Dávka z garančného poistenia a potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 202. Môže zamestnávateľ obmedzovať dobu lekára gravidita?
 203. daňový bonus
 204. Uplatnenie daňového bonusu
 205. Daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania dane
 206. Po vykonaní RZ za r.2013,ktoré bolo zohľadnené vo výplate za 02/2014,zamestnankyňa prišla nato,že si zabudla uplatniť NČZDM,ktorý je celý rok v evidencií na ÚP bez príjmu a čo teraz mám urobiť?
 207. zaradenie do platovej tarify v školstve
 208. Môžem dostat výpoved počas rodičovskej dovolenky?
 209. Zamestnanec ml vyplatený príjem na dohodu v ČR(300CZK), ktoré boli zdanené zrážkovou daňou. Môžem mu urobiť Ročné zúčtovanie dane alebo si musí podať sám DP?
 210. pracovná zmluva pre cudzinca.
 211. Pomenovanie základu mzdy pri dohode
 212. Dohodár nepravidelný príjem-odvody SP
 213. Koniec RD - zamestnavatel ma nemoze vziat spat do prace a dalsie tehotenstvo - čo robiť?
 214. Výpočet nároku na dovolenku po návrate z RD
 215. Darovanie 2% dane
 216. Príkazná zmluva
 217. NZČ na manželku - kontrola
 218. Má dôchodkyňa v trvalom prac. pomere nárok na nezdaniteľnú časť 316,94 eur zo mzdy? K začiatku roka 2014 nebola osobou na starobnom dôchodku (stala sa ňou až 10.1.2014).
 219. Pracovnik mimo pracoviska
 220. Je funkčné obdobie riaditeľa školy s výkonom na dobu určitú v poriadku?
 221. SZČO a pn
 222. daňový bonus
 223. Ročné zúčtovanie a následné daňové priznanie
 224. zamestnanecká prémia a nepravidelný príjem z DoVP
 225. Môže žena na rodičovskej dovolenke pracovať?
 226. Ročné zúčtovanie dane - daňový bonus
 227. Dobrý deň, aký je maximálny počet dohôd pri hlavnom pracovnom pomere podľa súčasnej legislatívy. Ďakujem.
 228. Musí podať daňové aj na Slovensku?
 229. zdravotne poistovne vs. suhrny vykaz 2013?
 230. Danovy bonus pri rocnom zuctovani
 231. Mozem robit RZD 2013 zamestnankyni, ktorá mala este aj príjem na príkaznu zmluvu?
 232. 2 exekúcie z 2 tretín
 233. Pracovná zmluva - masér
 234. Nárok na daňový bonus
 235. Poberanie podpory a dalsie tehotenstvo
 236. skrátený pracovný čas
 237. Nuznany paragraf
 238. Zamestnanecká prémia a nízky príjem
 239. ošetrenie člena rodiny
 240. Hľadá sa mzdárka.
 241. doplnkove doch.sporenie - NCZD???
 242. Ukončenie DDS
 243. NCZD na manzelku v roku 2013
 244. Nárok na daňový bonus
 245. Preplatenie dovolenky po MD a RD
 246. Zamestnanec + dohoda
 247. Odvody z dohody u poberateľa opatrovateľského príspevku
 248. NČZD na manžela - spravny vypocet ?
 249. Douplatnenie danoveho bonusu za obdobie kedy nebola zam-com firmy
 250. Narok na PN pri praci na dohodu s pravidelnym prijmom?