PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ako vypočítať nadčasy počas mesiaca s plateným sviatkom
 2. Exekúcia na výživné obdobie 1989-2006
 3. Ročné zúčtovanie ZP
 4. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ???
 5. krátenie dovolenky počas pn
 6. nárok na materskú
 7. Pravdepodobný zárobok
 8. Neprevzatie písomnosti zamestnancom
 9. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje
 10. Koniec doby urcitej a PN
 11. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež
 12. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 13. príplatok za nočnú prácu
 14. Poskytnutie gastrolistkov
 15. práca cez sviatok počas pracovného týždňa a náhradné voľno, resp. nadčas
 16. oznámenie zamestnavateľa do zdravotnej poisťovne
 17. odvody do zdravotnej poisťovne
 18. Nárok na preplatenie dovolenky
 19. Dôchodca DoPČ a od 1.8.2018 úľava
 20. Výpovedná doba
 21. Pravdepodobný vymeriavací základ
 22. Výpoveď zamestnanca
 23. dovolenky pri zmene pracovného kalendára
 24. kontrola miezd a zmluv
 25. Plynie 15 dňová lehota pre zamestnávateľa aj v sobotu nedeľu keď mám pracovný čas nepretržite?
 26. Evidenčný stav zamestnancov
 27. Oznamovanie ZP čerpanie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku
 28. Dohoda popri materskej
 29. Ukončenie brigádnickej práce študenta
 30. Zníženie základu dane na daňovníka
 31. Absolventská prax - tlačivo (evidencia dochádzky)
 32. TPP a skrátený úvazok u toho istého zamestnanca
 33. Nadčasy u znovuprijatého zamestnanca
 34. Preverenie oprávnenosti PN
 35. RZZP výpočet
 36. vzor dohody o mzde
 37. brigada cez PJ servis
 38. Otec na materskej a práca na dohodu.
 39. Stravné a zrážka zamestnancom MRP systém
 40. Zrušenie prihlasenia v sociálnej poisťovni
 41. Stravné lístky
 42. Kolko rokov mam archivovat dovolenkove listky, priepustky?
 43. Dohoda o vykonaní práce - zápočet?
 44. Pridelené sl.vozidlo aj na súkr.účely
 45. Výkaz PaP od 7/2018
 46. denný vymeriavací základ
 47. dohoda o zrážkach za stravné lístky
 48. čo so zamestnancom po skončení podporného obdobia?
 49. Výška odstupného
 50. Oznámenie sociálnej poisťovni o uplatnení si odvodovej výnimky starobného dôchodcu
 51. Výnimka dôchodku dohoda do 200 eur
 52. Platene voľno
 53. Otec na materskej dovolenke.
 54. pracovný pomer podľa potreby, hodinová mzda
 55. DoBPŠ_hodinová mzda
 56. Aký typ zmluvy?
 57. Inzerát
 58. Zamestnanci v SR z EÚ - jazyková bariéra
 59. je v poriadku takato dohoda o skonceni pracovneho vztahu?
 60. Dohoda, potvrdenie o exekucii
 61. Garančný fond a konateľ
 62. Ako postupovať ked dieta zmaturuje?
 63. Zmenou sídla spoločnosti sa zmení aj pobočka sociálnej poisťovne? A túto zmenu stačí oznámiť len registračným listom zamestnávateľa?
 64. ako správne určiť poradie exekúcie
 65. Výplatná páska v angličtine
 66. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 67. ako postupovať keď som zadala študenta na soc. poisťovni pod kódom 9, ale mal byť pod kódom 7?
 68. vypoved zo strany zamestnavatela
 69. ELDP a príjem po skončení pracovného pomeru
 70. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 71. dohoda o vykonaní práce
 72. Invalidný dôchodca – by sa chcel zamestnať
 73. Ako vypočítam odchodné - hod. mzda - 40 hod. úväzok ?
 74. Hodinová mzda SZČO
 75. Ukončenie poberania materského_odvody
 76. Práca v sobotu_náhradné voľno
 77. Ako správne vypísať odsek4. na Potvrdení o dočasnej PN
 78. prerušenie PP a sociálna poistovna
 79. dohoda o vykonaní práce-pravidelný/nepravidelný
 80. Pracovná doba od 5.50 a príplatok
 81. Dohoda o pracovnej činnosti a náhrada mzdy za návštevu u lekára
 82. účet zamestnanca
 83. Krátenie dodatkovej dovolenky
 84. Dohoda a odvody?
 85. 13-ty,14-ty plat, odmeny,odstupné
 86. Mladistvý - ukončenie povinnej školskej dochádzky
 87. Výpoveď z Dohody o pracovnej činnosti - odhláška
 88. Musí zamestnávateľ držať pracovnú pozíciu aj počas neplatenej PN?
 89. Skončenie pracovného pomeru
 90. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, v noci - je v 3. stupni náročnosti - príplatok % z 1. alebo 3. stupňa?
 91. DoBPŠ_mladistvý
 92. Konateľ a priplatky
 93. Zníženie pracovného úväzku - možnosti.
 94. môžem kvalifikovane učiť matematiku?
 95. Do 15 dni musia preradit na lahsiu pracu?
 96. Dôchodca dohodár - uplatnenie výnimky - prihláška SP
 97. Predčasný dôchodca pracujúci na DVP a zdravotné poistenie
 98. Môže sa počas RD pracovať na dohodu?
 99. 13. plat - odvodová úľava
 100. Čiastočný invalidný dôchodca, zamestnanec 1/2 úväzok, odvody daň
 101. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 102. Dohoda o prac.činnosti.
 103. Živnostnik a pracovna zmluva.
 104. Môžem pracovať ako brigádnik počas interného doktorandského štúdia?
 105. dohoda o pracovnej činnosti - oznámenie do zdravotnej poisťovne
 106. Prišlo Vám už RZ ZP?
 107. Ako zdanit prispevok zo SF na wellness pobyt zamestnancom pri pracovnom vyroci?
 108. Prechodny a trvaly pobyt zamestnanca
 109. Pracovné voľno platené pri vybavovaní pohrebu strýka
 110. aditívny mesačný výkaz
 111. Nárok na odstupné ak na pracovnú pozìciu prispieval UPSVaR ?
 112. Odmena pri PN
 113. Dovolenka
 114. Zamestnávanie študentov
 115. ID miera poklesu schopnosti vykonávať prac.činnosť
 116. Nárok na dovolenku
 117. Ako napísať žiadosť po vykonaní atestácie na preradenie do vyššej platovej triedy
 118. Sociálny fond v MRP
 119. adaptačné vzdelanie
 120. Konateľ a diety.
 121. prihlásenie dôchodcu do zdravotnej poisťovne
 122. Zamestnávanie cudzincov a minimálna mzda
 123. čo všetko musí zabezpečiť zamestnávateľ pri zamestnancoch?
 124. Súbeh materskej dovolenky a nastup do nového pracovného pomeru
 125. Výpoved z nadbytočnosti
 126. Rozhodujúce obdobie pre materské
 127. Nástup do práce po odstránení prekážky zo strany zamestnávateľa
 128. Priznaný ID 80% aký VZ SP v nezamestnanosti keď je PN v mesiaci?
 129. Otec poberajúci dávku materské_krátenie dovolenky
 130. platové zaradenie
 131. Stravné lístky
 132. Slovenský zamestnávateľ chce uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s občanom ČR, ktorý je tam sociálne aj zdravotne poistený.
 133. Koľko krát je možné uzatvoriť po sebe dohody o pracovnej činnosti ?
 134. Výnimka z platenie dôchod. poistenia prac. dôchodcov
 135. stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 136. Nárok na podporu po RD
 137. starobný dôchodca a pracovná zmluva
 138. Dohody a lekárske prehliadky
 139. Výpoveď po skončení RD
 140. Dobrovoľné nemocenské poistenie a tehotenstvo.
 141. pravidelný alebo nepravidelný príjem
 142. Výpoveď daná zamestnancom a PN
 143. nepravidelný príjem ZP
 144. Ak maródi 8 mesiacov, potom bude dva mesiace v práci a znovu pôjde na PN tak na 8 mesiacov, bude dostávať nemocenské?
 145. Paragraf pocas dovolenky
 146. Môžem sa opätovne prihlásiť do evidencieUP?
 147. príplatok za soboty a nedele
 148. Ukončenie predĺženia pracovného pomeru?
 149. Dohoda - pravidelný, alebo nepravidelný príjem
 150. Môžu mi stravné lístky prepadnúť z dôvodu ich nevyzdvihnutia do konca mesiaca?
 151. podpisovanie dovolenkoveho listka
 152. Pracovná zmluva na dobu určitú - pedagogický zamestnanec
 153. dohodár - denný študent VŚ, ktorý v júni ukončí Bc. štúdium
 154. Platí za mňa UPSVaR nemocenské poistenie ?
 155. DOBPŠ-príjem 100€ - prihlasujem študenta do SP?
 156. Pracovný pomer na dobu určitú
 157. Musím pri výpovedi dohodara urobiť ELDP?
 158. GDPR - ubytovacie zariadenie
 159. Žiadosť o úver a dlhodobá PN-ka.
 160. Pracovná doba
 161. Brigadnici a potvrdenie o zrazkach
 162. zmena platu pedagogického zamestnanca
 163. úmrtie zamestnanca
 164. Výpočet dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutom pracovnom čase a skrátenom úväzku
 165. Čo sa počíta z odrobených rokov do tabuľkových platov ?
 166. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri úmrtí zamestnanca
 167. Odmeňovanie zamestnancov
 168. Dva pracovné pomery
 169. má nárok na odstupné?
 170. Zvyšovanie platu a kolektívna zmluva
 171. Výška materskej po skonceni rodičovskej dovolenky?
 172. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a vyplatenie odstupneho
 173. Musím stihnúť urobiť úhradu za opravné výkazy do 15?
 174. Príplatok za prácu sobotu, nedeľu sa týka len zamestnancov, ktorí majú zmenu počas víkendu?
 175. Som konateľ v s.r.o., chcem sa zamestnať vo svojej s.r.o. ako zamestnanec
 176. Gastrolístky
 177. HPP + brigáda
 178. odvody SZCO invalidu 2004-2010
 179. Povinnosť doručiť rodný list?
 180. DB - ukončená stredná škola maturitou v 5/2018 a od 6/2018 živnosť
 181. Práca strážnika - vrátnika v nočných zmenách
 182. SZCO/PN a zmena v poistovni
 183. Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 184. Farby po záruke
 185. Dostanem podporu v nezamestnanosti keď mám inv. dôchodok?
 186. Ohodnotenie zamestnancov
 187. Výpočet denného VZ
 188. Práca nadčas cez víkend (v noci).
 189. MRP mzdy - dochadzka zamestnanca
 190. Materské bez nároku
 191. výpočet výšky odstupného
 192. Ako vypočítam priemerný zárobok dohodára?
 193. Výpoveď pre nadbytočnosť z dôvodu organizačných zmien po PN.
 194. Platenie štátnych sviatkov a príplatkov za Štátny sviatok
 195. Dohoda o prac. činnosti - prihlasujem občana do ZP aj SP?
 196. Nárok na Pn
 197. Vyhlásenie - NČZD
 198. Preplatenie dovolenky po materskej dovolenke
 199. Prechod z PN na materskú dovolenku
 200. Môže správca bytového domu žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov aj údaj POVOLANIE?
 201. pracovný pomer
 202. oprava neuplatnenia nezdanitelnej časti dane v predošlom mesiaci??
 203. Mám nárok na materskú dovolenku pri zmene zmluvy z TPP na dohodu ?
 204. Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi prestávku, ak bol v práci napr. 6 hodín a 10 minút (má 8 hodinový pracovný čas, ale v daný deň mal napr. lekára...)?
 205. Ako vyrátať tarifný plat?
 206. registračný list pri prechode z MD na RD
 207. Poistenie vo Švajčiarsku a zároveň aj na Slovensku
 208. Dohodar ako bagrista na DH112 - musi mat specialny kurz na kopac?
 209. Stravovanie zamestnancov
 210. Zamestnávanie zamestnanca na dohodu vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 211. Pracovná cesta
 212. Práca vo sviatok
 213. Príplatky za víkend
 214. maju zamestnanci narok na mzdove zvyhodnenie
 215. Príplatok za víkend od mája 2018
 216. Syn nezmaturoval,dokedy mám nárok na prídavky?
 217. Príplatok za prácu vo sviatok
 218. Nižšia suma mzdového zvýhodnenia
 219. dohoda - nepravidelný príjem vyplatený v mesiaci skončenia dohody
 220. prečerpaná dovolenka
 221. Aký počet hodín uviesť pri náhrade za PN-ku dohodárovi s pravidelným príjmom?
 222. Suhlas a oboznamenie zamestnancov so spracovanim os.udajov
 223. Čerpanie sociálneho fondu-príspevok na dopravu.
 224. Správne rátam náhradu mzdy za § zamestnanca?
 225. Preplatena dovolenka a odvody do soc.poisťovne
 226. NČZD - zrušenie
 227. Dedicske konanie
 228. Dochádzka zamestnanca
 229. Môže študent u jedného zamestnávateľa pracovať v rovnakom období na dohodu o brigádnickej práci študenta a aj na dohodu o vykonaní práce (rôzne pracovné úlohy)?
 230. Správne chápem rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady PN dohodára s pravidelným príjmom?
 231. Je v poriadku ak na jún dám zamestnancom krátený počet gastrolístkov, keď ich hodnota nie je rovnaká?
 232. Výpoved po materskej a zamestnanie zamestnankyne v novej firme
 233. Príspevok na bývanie pre zamestnanca
 234. Príplatky na nadčas u rizkových zamestnancov
 235. Mzda pri práci na turnusy
 236. rozhodujuce obdobie pre vypocet vysky materskej dovolenky
 237. navýšenie dní odchodu do dôchodku
 238. Mzda za sobotu
 239. Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov
 240. povinnosť zamestnávateľa vyplatiť poslednú mzdu po výpovedi
 241. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky od 1.5.2018
 242. nezdaniteľná časť
 243. materská a jej výpočet
 244. Potvrdenie o príjme_vyživované osoby
 245. Aký kurz použiť pri výpočte obstarávacej ceny vozidla, ktoré bolo obstarané v českých korunách?
 246. Kedy treba posielať do SP Evidenčný list dôchodkového poistenia?
 247. Kto doručí sociálnej poisťovni "pokračovanie PNky? Zamestnanec alebo zamestnávateľ?
 248. manazerska pozicia a nove priplatky
 249. Prekážka na strane zamestnávateľa, dochádzka na miesto výkonu práce - home office
 250. pružný pracovný čas ak nemám zamestnaneckú radu?