PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Návrat do práce po RD - zmena pracovnej pozície.
 2. som na rodičovskej dovolenke 3.10 mi končí chcem dať výpoveď dohodou ako mám postupovať ? patrí mi odstupné ?
 3. práca vo sviatok - mesačná mzda
 4. Po skončení pracovného pomeru,
 5. Odvody pre invalida (zivnostnika)
 6. Má z-nec nárok na príplatok?
 7. Nárok po okamžitom skončenom PP.
 8. Ako sa počítajú odpracované hodiny?
 9. Návrat do zamestania po rodičovskej dovolenke
 10. Invalidný dôchodca a výška odvodov?
 11. Ako doriesit v mzdovej uctarni neplatne rozviazanie prac. pomeru, kde sud urcil vyplatenie nahrady mzdy ?
 12. Ako sa počítajú zrážky pri konkurze FO?
 13. Keď je invalid. dôchodok vyšší ako starobný...
 14. Ako dosiahnuť maximálnu podporu po materskej?
 15. Výplatný lístok - dohoda o pracovnej činnosti - nepravidelný príjem
 16. Mám nárok na materský príspevok?
 17. Ako ratat nadcas ?
 18. Archivácia
 19. Omylom uplatnená nezdaniteľná časť na daňovníka 07/2013 starobný dôchodca
 20. Ako postupovať v prípade ak si zamestnávateľ nesplnil prihlasovaciu povinnosť?
 21. Porušenie pracovnej zmluvy ?
 22. Neplatené voľno a odmeny
 23. zamestnavanie pracovníčky,ktorá je v pracovnom pomere v čechách
 24. Neplatené voľno
 25. Odmietnutie preventívnej lekárskej prehliadky
 26. evidencia dochodkoveho poistenia
 27. prevod obchodného podielu a daňové priznanie
 28. Existuje možnosť prednostne vyplatiť výplaty pred exekúciami?
 29. Ukončenie štúdia aa Daňový bonus
 30. čerpanie dovolenky po skončení RD a podpora v nezamestnanosti
 31. mesačná mzda a výpočet dovolenky
 32. Oprávnená osoba
 33. Mám nárok na dovolenku po skončení RD?
 34. preradenie a vypoved
 35. Absencia a potom Pn
 36. výpoveď po skončení PN a dávka v nezamestnanosti
 37. Nízke príjmy z §8 a povinnosť podať DP
 38. Muze mi byvaly zamestnavatel dat uhradu skody?
 39. Prosím vás, ešte platí, že PN zo súčasného zamestnania sa počíta až po 90 dní poistenia?
 40. Keď ma vyradia z úradu prace, pretoze zarabam nad 143 eur, musim si platit potom sama do zdravotnej poistovni ?
 41. Aký mám nárok na dovolenku pri prechode z celého na čiastočný úväzok?
 42. Výpoveď daná zamestnávateľom z organizačných dôvodov
 43. Odhlásenie dohodára zo sociálnej poisťovne
 44. Ako ukončiť dohodu o vykonaní práce?
 45. odstupné
 46. kedy vyplatiť odchodné?
 47. Ako prebieha kontrola zo SP?
 48. Zamestnanecká prémia - podmienka 6 kalendárnych mesiacov
 49. zrážky zo mzdy exekúciou
 50. Výpočet dovolenkového priemeru
 51. Výpočet materskej vzhľadom na dĺžku a typ trvania pracovných zmlúv a práca popri materskej
 52. Odoslané na rokovanie Národnej rady SR dňa 15 08 2013
 53. Starostlivost o dieta a praca na dohodu
 54. Ako uctovať obedy?
 55. Vrátenie odvodov
 56. Okamžité skončenie pracovného pomeru - porušenie pracovnej disciplíny
 57. viac dohôd
 58. Praca na dohodu pocas RD a odchod na druhu MD
 59. ako rozvrhnuť pracovnú dobu
 60. Koľko odpracovaných dní?
 61. Sociálny fond a nadčasy
 62. Samoplatca a RZ ZP za rok 2012
 63. Dovolenka pri výpovedi
 64. prevod obchodného podielu a daňové priznanie
 65. Moze chciet zamestnavatel aby som pracovala o 15 minut dlhsie?
 66. Kedy vystavit a odovzdat zam-covi Potvrdenie o prijmoch zo ZČ?
 67. Pravdepodobný zárobok po dlhodobej PN
 68. Minimalna mzda u zdravotne postihnuteho
 69. Dovolenkový priemer
 70. pocet hodin pre dohodarov
 71. poskytnutie osobných údajov 3 strane
 72. čiastočný pracovný pomer vzor zmluvy kde nájdem
 73. Predčasný dôchodok.
 74. Prestávka na obed počas nadčasu
 75. Skončenie PP -uznaný invalidný dôchodok
 76. Nárok na materskú
 77. Dohoda o birgádnickej práci študenta - rozsah 350 hodín
 78. viac smenna prevadzka
 79. ZAMESTNANEC odmietol nastúpiť do práce
 80. vyplnenie registračneho listu FO
 81. Celkové náklady pri zamestnaní brigádnika
 82. Môže mi moja manželka sem tam vypomôcť keď je na materskej ja som živnostník.?Ďakujem za odpoveď
 83. Hrozí výpoveď z nadbytočnosti počas tehotenstva?
 84. Môže zamestnávateľ dať výpoveď zamestnankyni, ktorá síce pracuje, ale poberá rodičovskú dovolenku?
 85. Predsa len k úplnému jasnu potrebujem ešte odpovede.
 86. Pravdepodobny dovolenkovy priemer
 87. Potvrdenie o prijme
 88. vikendy na sluzobnej ceste
 89. Mam si hladat prve novu pracu az potom dat vypoved alebo naopak?
 90. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 91. RZZP 2012
 92. Mozem dostat vypoved pocas PN?
 93. mzda brigadnika
 94. Stravne a dohodari
 95. Dohoda o pracovnej činnosti a úrad práce?
 96. Zamestnanec a materská?
 97. Vypocet dovolenkoveho priemeru pri zamestnancoch s mesacnou mzdou so sviatkami platenymi ako nahrada zaplatena priemernou mzdou.
 98. DNP a materská?
 99. Na splnenie podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa započítava v posledných troch rokoch okrem iného aj rodičovský príspevok do tých 730 dní? Ď.
 100. Kladenka vs. Potvrdenie o dočasnej PN
 101. Môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie nahradného voľna smenovému zamestnancovi, s prevodom 0 hod. ?
 102. evidenčný list dôchodkoveho poistenia
 103. Práca popri materskej a RD
 104. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 105. Výpovedná lehota
 106. Ako podať výpoveď aby zamestnanec dostal odstupné/odchodné
 107. Dohoda o vykonaní práce vs UPSVaR
 108. Výpočet náhrady príjmu
 109. prestavka na obed 2013
 110. Narok na soc. davky
 111. Dobrý deň, riešim takúto dilemu: Klient má spätne priznaný starobný doôchodok k 15.4.2011. Až terza mu to priznali.
 112. Ako ukoncit vypoved
 113. Vypoved zo zamestnania
 114. Ake su rizika pre zamestnanca, ktory pracuje pocas neplateneho volna v inej spolocnosti?
 115. Ako požiadať o prepočítanie dôchodku?
 116. Potvrdenie zamestnávateľa na dávku v nezamestnanosti
 117. Môže zamestnávateľ nevyplatiť odmeny a osobné ohodnotenie?
 118. vyplatenie cestovného príkazu cez účet
 119. okamžité skončenie pracovného pomeru pre nevyplatenie mzdy
 120. výpočet produktivity práce pre oddelenie, ktoré nič nevyrába a nemá tržby
 121. keď meníme zamestnávateľa kvôli predaju firmy, preberá nový zamestnávateľ na seba aj povinnosti voči zamestnancom?
 122. Poberateľ výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom po dovŕšení dôchodkového veku platí aké druhy odvodov ?
 123. Dohodar - nepravidelny prijem
 124. Vrátenie odstupného
 125. zrážka zo mzdy výživné
 126. Má zamestnanec nárok na príplatok za prácu v sobotu ak mal aktívnu pohotovosť?
 127. ako sa rátajú hodiny nadčasu?
 128. Je možné dať zmluvu na dobu určitú na dobu 5 rokov? ako to upravuje zákon? v septembri 2011 zamestnávateľ so mnou uzatvoril zmluvu do roku 2015.
 129. Náhrada stravného pri zahraničnej pracovnej ceste
 130. Výkonnostná odmena
 131. Dovolenka a pracovný úraz
 132. Ako je to prosím so stavnými lístkami pre zamestnancov v chránenej dielni?
 133. Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012
 134. Stravné lístky po rozviazaní PP
 135. Pravidelný vs. nepravidelný príjem - registrácia
 136. Rusenie prevadzky a odstupne?
 137. Koľko zarobí dohodár cez agentúry?
 138. Mám nárok na odstupné?
 139. Pracovny pomer na dobu urcitu 3x.
 140. oznámenie o práce nadčas
 141. Výplata odchodného
 142. mzda pre občana SR, ktorý pracuje na SK pre českú firmu na TPP....
 143. Vzor odvolania - vyradenie z evidencie uradu prace
 144. Práca vo sviatok v týždni
 145. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti ak mám zároveň živnosť (ale pozastavenú) ???
 146. Prehľad o zrazených preddavkoch
 147. RZZP
 148. exekučné zrážky zo mzdy
 149. Problém s výkazy od zamestnávateľa na davku v nezamestnanosti.?
 150. student a 2 dohody
 151. zápočtový list
 152. z rodicovskeho na matersku-podnik v konkurze
 153. Reštrukturalizácia a nevyplatené mzdy zamestnancov
 154. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2012
 155. refakturácia miezd medzi materskou a dcerskou spoločnosťou
 156. Ošetrenie u lekára a výplata
 157. Zle zaúčtovaná mzda pre študentskú dohodu?
 158. Opakovane uzavretá pracovná zmluva - prihláška a odhláška do SP a ZP
 159. PN a výpoveď
 160. Mesačná vs. hodinová mzda
 161. budúci študent a SZČO
 162. Môže poslanec obecného zastupiteľstva pracovať v obci na dohodu pri voľbach.
 163. Poliaci vinou diery v zákone vyžierajú sk zdravotný systém
 164. Výpočet dovolenky pri skončení pracovného pomeru.
 165. Ktorý zákon odkazuje na kontrétne doklady potrebné na zmenu údajov u zamestnávateľa?
 166. Odmena konateľa
 167. Zvýšenie materskej v r. 2013
 168. Z čoho sa mi bude vypočítavať materská dávka?
 169. DoBPŠ - platba do SP
 170. Vymeriavací základ pre PN
 171. minimálny mzdový nárok pri podpore zamestnávania z úradu práce
 172. krátenie dovolenky absencia
 173. Práca vo výškach
 174. Preradenie na inú pozíciu
 175. Pracovný úraz - rozsah zodpovednosti za škodu
 176. Odvod od ZP poistenie v zahranici
 177. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 178. Vykazovanie trasy súkromných jázd na služ. aute
 179. Kratší pracovný týždeň
 180. Zoznam na úrade práce
 181. Poraďte prosím dobrú publikáciu Personalistika a mzdy
 182. môže organizácia vypísať konkurz ak som dostal výpoveď §63,odst1,písmb z org zmien
 183. SZČO a Dohoda o vykonaní práce
 184. nizsi uvazok po rodicovskej dovolenke
 185. Rozviazanie PP so zamestnancom, ktorý zastupuje iného z-nca počas PN
 186. ZAMESTNANEC odmietol nastúpiť do práce
 187. Závislá práca a živnostník
 188. Žiadosť o materské
 189. Poberanie materskej dovolenky a práca na dohodu na 4 hodiny
 190. dovolenka
 191. krátenie dovolenky pri PN 2012 až 2013
 192. Prosím vás, čo sa stane, ak do VšZP odovzdám výkazy v papierovej podobe?
 193. Nárok na okamžité skončenie pracovného pomeru.
 194. Preplatiť zdravotný preukaz?
 195. odvolanie z dovolenky
 196. platová tieda
 197. krátenie dovolenky
 198. DoBPŠ- sviatok
 199. Dohoda o vykonani práce
 200. Viete mi poradiť čo sa pýtajú na informatívnom pohovore?
 201. Doručenie
 202. Podvody a manko v pokladni a okamžité skončenie PP - pomôžte, prosím, súrne
 203. Zamestnávateľ FO zomrel, má nárok zamestanec na odstupné 4 priem. mesačné platy ak bol zamestnaný 15 rokov a pracovný pomer mu skončil v deň úmrtia zamestnávateľa?
 204. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 205. Premlčacia doba pri plate
 206. Rodičovská dovolenka
 207. Časové rámce pre nový zákon č.122/2013 Z.z. o osobných údajoch sú:
 208. skončenie prac.pomeru s tehotnou
 209. Môžem dostat výpoved počas rodičovskej dovolenky?
 210. Mozem dostat vypoved pocas rodicovskej dovolenky?
 211. Zamestnávateľ nenahlásil dohodu v zdravotnej poisťovni
 212. Úrad práce
 213. Refundácia dovolenky medzi zamestnávateľmi
 214. Môže sa ísť z vyššej pozície na nižšiu v školstve.
 215. Nástup do práce
 216. Registračný list FO elektronicky
 217. Refundácia nákladov za nevyčerpanú dovolenku
 218. Dohoda o pracovnej činnosti
 219. Ochrana osobnych udajov - zodpovedna osoba
 220. suhlas so spracovaním osobných udajov
 221. koniec živnosti a daňový bonus
 222. Ochranná lehota starobnej dôchodkyne
 223. Výpoveď zamestnanca a následné pokračovanie pracovného pomeru
 224. Môže byť PP s invalidným dôchodcom ukončený dohodou podľa par. 60 ZP ?
 225. Tehotna a skusobna doba.
 226. DoBPŠ - výnimka z dôch.poistenia, ELDP
 227. Ochrana osobných údajov - žiadosť o zamestnanie
 228. Výpoveď dohodou a časť výplaty"na ruku"
 229. Daňový úrad,soc.poisťovňa,zdravotná poisťovňa-dohoda s nepravidelným príjmom
 230. Zápočtový list
 231. kedy a kam za PN ak mam zmluvu
 232. Vypoved dana brigadnikom
 233. Prerušenie pracovného pomeru z dôvodu štúdia neplnoletého dieťaťa v zahraničí.
 234. Okamžité skončenie PP z dôvodu nevyplatenej mzdy
 235. Mám nárok na úrazovú rentu aj v dôchodku?
 236. Doplatiť si poistenie v nezamestnanosti?
 237. Mandátna zmluva
 238. Občan ČR pracujúci na dohodu v SR a poistné v ČR
 239. praca na dohodu a podpora v nezamestnanosti
 240. Pitny režim
 241. Dohoda o PČ-nepravid.príjem
 242. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 243. Odvody do SP a ZP z odstupného
 244. DBPŠ
 245. Daňový bonus
 246. Dohoda o vykonani prace sucastne so SPP resp TPP
 247. Ktore druhy zamestnania maju zo zakona vyplyvajucu povinnost od zamestnanca pozadovat vypis, alebo odpis z registra trestov?
 248. Nárok na daňový bonus
 249. Praca v zahranici
 250. Okamzite ukoncenie pracovneho pomeru - ziadna prac. zmluva / neplatenie mzdy nacas