PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Neplatnost skoncenia prac. pomeru v skusobnej dobe.
 2. Fixná mzda a dovolenka
 3. Výplata doplnkového dôchodkovéhho sporenia
 4. Môžem ukončiť PN v tehotenstve a žiadať o náhradnú prácu?
 5. mzda na iný účet
 6. SVB, ako zamestnávateľ platí v takom prípade do rezervného a garančného fondu a úrazové poistenie? Zamestnanec z DoPČ zaplatí iba preddavky na daň?
 7. Aj ja by som sa chcela spýtať ako je to v JU s dotáciou §54 v rámci projektu XXI
 8. kam zaradiť do mzdového listu zamestnanca vrátené odvody SP a ZP
 9. Dohoda o pracovnej činnosti a výpočet PN
 10. Práca na smeny.
 11. Výpoveď brigádnika
 12. Výpoveď brigádnika
 13. úhrada nákladov za kurz - pravidelný výcvik vodičov
 14. Odvody za českého občana z dohody
 15. Pokracovanie podpory v nezamestnanosti po RD?
 16. Splatnosť poistného na sociálne poistenie pri dohode o vykonaní práce ?
 17. Ako dat vypoved zamestnancovi pracujucemu vo firme 16 rokov ?
 18. Ak zamestnance nastúpi napr.1,4. a čerpá dovolenku v máji aj júni bude priemer stále rovnaký t.j.pravdepodobný?
 19. Zakon 553
 20. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako?
 21. Mám nárok na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku?
 22. Ukončenie pracovného pomeru a tehotenstvo
 23. Naturálna mzda
 24. Pomoc pri výpočte dovolenky po RD.
 25. Stravne pre zahranicne sluzobne cesty
 26. Stravne pre zahranicne pracovne cesty
 27. ELDP a štatutár
 28. Príkazná zmluva
 29. Neodvedené poistné a sankcie
 30. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako?
 31. Skúšobná doba a tehotenstvo
 32. Odpoveď na odvolanie
 33. 730 dní - nárok na dávku v nezamestnanosti ?
 34. Na koľko dní dovolenky mám nárok po 2 mat.dovolenkách , keď zamestnávateľ už nemá pre mňa prácu a dohodou končím prac.pomer?
 35. DoBP študentov - ukončená stredná, pokračuje na VŠ
 36. trvaly pracovny pomer a sro
 37. Nevyčerpaná dovolenka pred materskou v prípade pp na dobu určitú
 38. odstupne a vypoveď dohodou po RD
 39. zamestnávateľ valorizoval mzdy ale moju nie
 40. 2 mesačná alebo trojmesačná výpovedná lehota
 41. odstupné?
 42. Skončenie PP - zaslanie poštou
 43. Skoncenie PP okamzitou vypovedou
 44. Přečerpaná dovolenka
 45. Zmenovost a cerpanie dovolenky
 46. Koniec PP pocas neospravedlnenej absencii zam-ca
 47. Nezamestnaná po rodičovskej dovolenke
 48. Dcera ukoncila maturitou studium na strednej skole, ale neprijali ju na vysoku skolu. Chcem sa opytat kde vsade sa ma prihlasit. dakujem
 49. Zmena zamestnania
 50. Mám nárok na dovolenku po skončený dvoch po sebe idúcich materských?
 51. Konflikt záujmov?
 52. Výpočet hrubej mzdy v exceli.
 53. preradenie na inú pozíciu a mzda
 54. Plynie mi vypovedna doba pri podani ziadosti o ukoncenie PP dohodou?
 55. Pracovný čas.
 56. dochádzka pri nepravidelnom príjme
 57. Výpoveď v skúšobnej dobe - zamestnanec je PN počas skúšobnej doby.
 58. predlžená neplatená rodičovká dovolenka a dohoda
 59. Postihnuteľná časť výkonom rozhodnutia (exekúciou)
 60. Môžem dať výpoveď z dohody o vykonaní práce uzavretej do 31.12.2013 aj skôr s vypovednou dobou 30 dní ?
 61. Môžem dať výpoveď zamestnankyni počas jej materskej dovolenky?
 62. Zmeny od 1.7.2013
 63. Dohodár z Poľska
 64. Kam zaradiť v programe 13.plat?
 65. Ako sa vypočíta výška PN-ky a materskej ak mám nové zamestnanie?
 66. mozem dat vypoved bez udania dovodu?
 67. odpoč.položka
 68. Kto platí za mňa nemocenské poistenie, a budem mať nárok na matersku?
 69. Potvrdenie od rodica
 70. Vyplatený SF a neodvedené odvody z neho
 71. výpoveď zo strany zamestnávateľa pre uplynutím doby určitej
 72. Môžem odhlásiť z - nca zo SP až nasledujúci deň po skončení PP ?
 73. Mam narok na odstupne?
 74. Stravné lísky vyplatené naviac zamestnancom
 75. Je skusobna doba povinna zo zakona?
 76. ukoncenie zmluvy na dobu urcitu a tehotenstvo
 77. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti po dvoch rodičovských?
 78. plat-zdravotnicky laborant
 79. Môže mi zamestnávateľ zakázať čerpanie dovolenky počas výpovednej doby?
 80. zastupovanie počas MD
 81. Priemer dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky
 82. Nárok na odstupné pri okamžitom skončení PP zo zdravotných dôvodov
 83. Ako si vylepšiť materskú?
 84. Ako postupovat, aby sa mi uznali odpracovane roky ako odborne.
 85. Oprava prihlášky do soc. poisťovne
 86. V akej lehote musím oznámiť SP prechod práv a povinností?
 87. Dlhodoá PN a príspevok zo sociálneho fondu
 88. Ako prihlásiť zamestnancov v novovzniknutej spoločnosti pozadu bez pokuty.
 89. Neplatené voľno a odvody?
 90. Žiak základnej školy - Dohoda o brig.práci študenta
 91. Z coho sa mi bude ratat materske? Spadam do doby 270 dni ?
 92. Dala som vypoved a zostala som tehotna , je moja vypoved platna?
 93. Odkupenie SL, alebo ich odpis?
 94. čerpanie dovolenky pred MD
 95. neplatené voľno a odvody
 96. Má konateľ, ktorý je aj zamestnancom nárok na materskú dovolenku?
 97. Odchod na materskú alebo ukončenie pracovného pomeru
 98. Rodicovska dovolenka,praca na dohodu a odvody
 99. výsluhový dochodca a práca na dohodu
 100. može byť napisana takto ziadost o brigadu studenta?
 101. zamestanec a súčasne SZČO a PN
 102. Aký bude nárok na dovolenku?
 103. evidencia na ÚPSVaR po ukončení 1. stupňa na VŠ, ak ešte nemám rozhodnutie o prijatí na 2. stupeň?
 104. Koniec rodičovského príspevku - návrat do zamestnania.
 105. Po ukončení TPP a následne evidencie UP ako mi vznikne nárok na materskú
 106. Co ma caka v praci po rodicovskej dovolenke?
 107. Môžem sa isť zaevidovať na urad práce ak mám platnú dohodu o pracovnej činnosti?
 108. výpoveď z dôvodu nadbytočnosti
 109. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodou nadbytočnosti
 110. Student externej formy - zdravotnej odvody
 111. Narok na odstupne.
 112. Pracovna obuv
 113. E 101 /A1/ Praca v zahranici - Nemecko a sviatky
 114. Vyhlasenie o zdaneni prijmov, DVP
 115. aky mam narok na dovolenku
 116. Dohoda o PČ -ukončenie
 117. Predĺženie pracovného pomeru
 118. Dokedy môžem byť na PN?
 119. Odpočítateľná položka
 120. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 121. SZČO a materská dovolenka
 122. zamestnankyňa a materská dovolenka
 123. Aký je rozdiel medzi výberom a výberovým konaním?
 124. Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z.
 125. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 126. Tehotenstvo a nárok ísť k lekárovi
 127. Vyska odvodov - DVP pocas MD s pravidelnym prijmom
 128. Môžem ísť na dovolenku pri mori počas PN?
 129. Inspekcia - zamestnanie na cierno?
 130. Koľko platených dní podľa ZP má organizátor pohrebu pre uja, ktorý žil sám a aké potvdenie treba predližiť zamestnávateľovi?
 131. Dohoda o vykonaní práce
 132. Uznanie kvalifikácie
 133. nárok na materské
 134. Mám nárok na odstupné ked sa firma sťahuje do iného mesta?
 135. Môžem si nevyčerpanú dovolenku vyčerpať aj v prípade predĺženia pp na dobu určitú ?
 136. zamestnanec, ktorého po 12 mesačnej PN uznali za inv. 90%
 137. výpočet dovolenky
 138. DOBPŠ a ukončenie VŠ-2.stupen, evidovaný na UP
 139. DOBPŠ
 140. odstupenie od dohody o vykonani prace
 141. v roku 2013 má nárok na dovolenku
 142. Prerušené štúdium a práca
 143. Nárok na dovolenku
 144. mesačný prehľad na daňový úrad
 145. Výpočet priemerného zárobku pre účely odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky
 146. Mesačný prehľad na DU - riadky 07 a 08
 147. Fond pracovneho casu v Nemecku
 148. VS student, 2 rozdielne dohody - podpisat cestne vyhlasenie §227? u ktoreho?
 149. Platia odvody do SP a ZP aj ciastoní invalidní dôchodcovia?
 150. odísť do dochodku 08/2013 alebo 12/2013?
 151. Nočný príplatok aj počas nadčasu?
 152. Moze dohodar o pracovnej cinnosti odrobit menej hodin?
 153. Môže ma zamestnávateľ nepustiť na skúšku?
 154. Absencia v nepretržitej prevádzke
 155. Dokladovanie rozhodnutia o starobnom dôchodku - existuje odvolávka v zákone???
 156. Pracovný úraz - povinnosti voči zdravotnej poisťovni?
 157. zrážka zo mzdy
 158. Dovolenka
 159. dôchodca s dohodou a PN
 160. Vedlajsi pracovany pomer
 161. nárok na prestávku na obed
 162. mam narok na davky ked dam vypoved
 163. Ako vyplniť žiadosť o ošetrovné
 164. Mam narok na dovolenku pocas MD a RD
 165. Možno odpočítať vyplatenú zamestnaneckú prémiu z vlatných prostriedkov zametnávateľa dva mesiace po sebe?
 166. nastup po rd
 167. Ak má SZČO príjem 1 mil eur a aj základ dane cca, platím maximálne 1302,79 mesačne do SP?
 168. Doba určitá-školstvo
 169. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná poisťovňa
 170. Zápočtový list dohodárovi
 171. registrácia osobného certifikátu na stránke všzp
 172. Robota v IT prerusene studium?
 173. Praca v Nemecku na Tpp
 174. 12 hodinova jednosmenna prevádzka
 175. Účtovníčka s 1.stupňom vysokej školy
 176. Nástup do zamestnania po ďalšej rodičovskej dovolenke
 177. daňový bónus u vysokoškoláka
 178. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite
 179. zamestnanie zahraničného dôchocu
 180. Skončenie pracovného pomeru
 181. Odstupné zo zdravotných dôvodov
 182. DOPP, invalidný dôchodca a prihlášky do poisťovní ?!
 183. Študent dosiahol 18 rokov v mesiaci, keď mu skončila zmluva. Ako ďalej?
 184. oblečenie pre dohodárov
 185. Práca v Rakúsku a PN
 186. Ako postupovať s dohodou v zahraničí pre nezamestnaných ?
 187. Smernica pre vysokozdvižný vozík
 188. Tehotná zamestnankyňa odmietla preradenie ako ďalej?
 189. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 190. Odchodné výsluhovému dôchodcovi
 191. Danový bonus a slobodná študentka na rodičovskom príspevku
 192. Nárok na dovolenku
 193. Zabezpečenie dopravy z firemného dňa
 194. Čerpanie dovolenky pri ukončeni prac. pomeru po skonceni RD.
 195. Povinnosť používať ochranný pracovný odev a pomôcky a ich zoznam - ako to zverejniť?
 196. DoBPŠ - externý študent
 197. čerpanie soc. fondu
 198. BUAK.at - súrne
 199. Predlžovanie pracovného pomeru
 200. Preprava nákladným autom - ako to vyriešiť.
 201. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 202. Práca na dohodu počas RD
 203. Potrebujem školenie pre oprávnenú osobu a "certifikát" zo školenia?
 204. Sprevádzanie inej osoby na ošetrenie
 205. Započítanie praxe zamestnancovi
 206. prihlasovanie dohôd do ZP po 01.01.2013
 207. Dobrovoľne nezamestnaný
 208. Takže tú skúšku pred úradom musí absolvovať každý, kto spracováva osobné údaje?
 209. Doba určitá a opätovne uzatvorený PP
 210. doprovod
 211. PN a začiatok PP
 212. DoBPŠ
 213. ústna dohoda
 214. Môže byť v prac. zmluve alebo v dohode uvedená veta: pracovný čas rozvrhnutý podľa potrieb zamestnávateľa?bez udania konkrétneho počtu hodín?
 215. Má niekto nový formulár evidencie IS -ochrana osobných údajov?
 216. SZČO a nahrada mzdy
 217. Skrátený pracovný týždeň pri odpracovaní 40h
 218. Kedy sa robi vyplata pre dohodu o vykonani prace nepravidelny prijem az po ukonceni dohody?
 219. Vyber
 220. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle.
 221. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle.
 222. Dohoda o vykonaní práce
 223. Ako vypočítam nárok na dovolenku čerpanú hneď po skončení MD?
 224. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 225. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 226. Zrážka zo mzdy a nepostihnuteľné minimum
 227. podpora v nezamestnanosti po navrate zo zahranicia
 228. Sviatok, dovolenka, ukončenie PP
 229. Prosím skontrolovať výšku exekúčnej zrážky
 230. mám nárok na zaplatenie nadčasov?
 231. Nevyplatená mzda, okamžitá výpoveď podaná zamestnancom
 232. živnosť a MD
 233. Zákonník práce § 141 odsek 2 písm. c): pracovne volno pri sprevadzani
 234. DoVP a DoPČ - sviatok a príplatky za sviatok
 235. Odhlásenie sa z ÚP na jeden deň
 236. Opravný výkaz
 237. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 238. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 239. Oplatí sa robiť na dohodu počas evidencie na UPSVAR alebo mimo a platiť odvody?
 240. Preplatok na RZD za firmu a následné podávanie prehľadu o zrazených preddavkoch na daň.
 241. Nahrada nakladov spojenych s prehlbovanim kvalifikacie v pripade vypovede z dovodu porusenia prac.discipliny
 242. zaradenie do 12. platovej triedy
 243. ako nezvýšiť daň z príjmu ?
 244. výpočet minimálneho mzdového nároku
 245. Ako postupovať pri OČR ak som živnostníčka a zároveň zamestnaná na dohodu
 246. Zápočtový list - odpracované roky
 247. Prekročenie príjmu na úrade práce
 248. živnosť a TPP
 249. co ak nesuhlasim s dohodou,je mi nanutena,lebo mam narok na § 63?cize zdavotne dovody,mam aj lekarske posudky
 250. Absolvent vysokej školy a prac. zmluva