PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Fond pracovneho casu v Nemecku
 2. VS student, 2 rozdielne dohody - podpisat cestne vyhlasenie §227? u ktoreho?
 3. Platia odvody do SP a ZP aj ciastoní invalidní dôchodcovia?
 4. odísť do dochodku 08/2013 alebo 12/2013?
 5. Nočný príplatok aj počas nadčasu?
 6. Moze dohodar o pracovnej cinnosti odrobit menej hodin?
 7. Môže ma zamestnávateľ nepustiť na skúšku?
 8. Absencia v nepretržitej prevádzke
 9. Dokladovanie rozhodnutia o starobnom dôchodku - existuje odvolávka v zákone???
 10. Pracovný úraz - povinnosti voči zdravotnej poisťovni?
 11. zrážka zo mzdy
 12. Dovolenka
 13. dôchodca s dohodou a PN
 14. Vedlajsi pracovany pomer
 15. nárok na prestávku na obed
 16. mam narok na davky ked dam vypoved
 17. Ako vyplniť žiadosť o ošetrovné
 18. Mam narok na dovolenku pocas MD a RD
 19. Možno odpočítať vyplatenú zamestnaneckú prémiu z vlatných prostriedkov zametnávateľa dva mesiace po sebe?
 20. nastup po rd
 21. Ak má SZČO príjem 1 mil eur a aj základ dane cca, platím maximálne 1302,79 mesačne do SP?
 22. Doba určitá-školstvo
 23. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná poisťovňa
 24. Zápočtový list dohodárovi
 25. registrácia osobného certifikátu na stránke všzp
 26. Robota v IT prerusene studium?
 27. Praca v Nemecku na Tpp
 28. 12 hodinova jednosmenna prevádzka
 29. Účtovníčka s 1.stupňom vysokej školy
 30. Nástup do zamestnania po ďalšej rodičovskej dovolenke
 31. daňový bónus u vysokoškoláka
 32. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite
 33. zamestnanie zahraničného dôchocu
 34. Skončenie pracovného pomeru
 35. Odstupné zo zdravotných dôvodov
 36. DOPP, invalidný dôchodca a prihlášky do poisťovní ?!
 37. Študent dosiahol 18 rokov v mesiaci, keď mu skončila zmluva. Ako ďalej?
 38. oblečenie pre dohodárov
 39. Práca v Rakúsku a PN
 40. Ako postupovať s dohodou v zahraničí pre nezamestnaných ?
 41. Smernica pre vysokozdvižný vozík
 42. Tehotná zamestnankyňa odmietla preradenie ako ďalej?
 43. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 44. Odchodné výsluhovému dôchodcovi
 45. Danový bonus a slobodná študentka na rodičovskom príspevku
 46. Nárok na dovolenku
 47. Zabezpečenie dopravy z firemného dňa
 48. Čerpanie dovolenky pri ukončeni prac. pomeru po skonceni RD.
 49. Povinnosť používať ochranný pracovný odev a pomôcky a ich zoznam - ako to zverejniť?
 50. DoBPŠ - externý študent
 51. čerpanie soc. fondu
 52. BUAK.at - súrne
 53. Predlžovanie pracovného pomeru
 54. Preprava nákladným autom - ako to vyriešiť.
 55. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 56. Práca na dohodu počas RD
 57. Potrebujem školenie pre oprávnenú osobu a "certifikát" zo školenia?
 58. Sprevádzanie inej osoby na ošetrenie
 59. Započítanie praxe zamestnancovi
 60. prihlasovanie dohôd do ZP po 01.01.2013
 61. Dobrovoľne nezamestnaný
 62. Takže tú skúšku pred úradom musí absolvovať každý, kto spracováva osobné údaje?
 63. Doba určitá a opätovne uzatvorený PP
 64. doprovod
 65. PN a začiatok PP
 66. DoBPŠ
 67. ústna dohoda
 68. Môže byť v prac. zmluve alebo v dohode uvedená veta: pracovný čas rozvrhnutý podľa potrieb zamestnávateľa?bez udania konkrétneho počtu hodín?
 69. Má niekto nový formulár evidencie IS -ochrana osobných údajov?
 70. SZČO a nahrada mzdy
 71. Skrátený pracovný týždeň pri odpracovaní 40h
 72. Kedy sa robi vyplata pre dohodu o vykonani prace nepravidelny prijem az po ukonceni dohody?
 73. Vyber
 74. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle.
 75. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle.
 76. Dohoda o vykonaní práce
 77. Ako vypočítam nárok na dovolenku čerpanú hneď po skončení MD?
 78. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 79. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 80. Zrážka zo mzdy a nepostihnuteľné minimum
 81. podpora v nezamestnanosti po navrate zo zahranicia
 82. Sviatok, dovolenka, ukončenie PP
 83. Prosím skontrolovať výšku exekúčnej zrážky
 84. mám nárok na zaplatenie nadčasov?
 85. Nevyplatená mzda, okamžitá výpoveď podaná zamestnancom
 86. živnosť a MD
 87. Zákonník práce § 141 odsek 2 písm. c): pracovne volno pri sprevadzani
 88. DoVP a DoPČ - sviatok a príplatky za sviatok
 89. Odhlásenie sa z ÚP na jeden deň
 90. Opravný výkaz
 91. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 92. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 93. Oplatí sa robiť na dohodu počas evidencie na UPSVAR alebo mimo a platiť odvody?
 94. Preplatok na RZD za firmu a následné podávanie prehľadu o zrazených preddavkoch na daň.
 95. Nahrada nakladov spojenych s prehlbovanim kvalifikacie v pripade vypovede z dovodu porusenia prac.discipliny
 96. zaradenie do 12. platovej triedy
 97. ako nezvýšiť daň z príjmu ?
 98. výpočet minimálneho mzdového nároku
 99. Ako postupovať pri OČR ak som živnostníčka a zároveň zamestnaná na dohodu
 100. Zápočtový list - odpracované roky
 101. Prekročenie príjmu na úrade práce
 102. živnosť a TPP
 103. co ak nesuhlasim s dohodou,je mi nanutena,lebo mam narok na § 63?cize zdavotne dovody,mam aj lekarske posudky
 104. Absolvent vysokej školy a prac. zmluva
 105. DoVP - nárok na stravný lístok a dovolenku
 106. Je možné si privyrobiť na dohodu popri rodičovskej dovolenke a nepokaziť si pri tom ďalšiu materskú, alebo dôchodok?
 107. Invalidný dôchodca, opatrovanie ZŤP a živnosť
 108. Odvody do ZP
 109. Som tehotná a v skúšobnej dobe. Pre MD potrebujem 270dní, zatiaľ však mám len 180dní poist.
 110. DDP-ukoncenie zmluvy
 111. Dali sme zamestnancovi v skúšobnej dobe výpoveď a on sa dal na PN. Kedy ho mozem odhlasit zo SP a ZP?
 112. Ukončenie zmluvy DDS 3.pilier
 113. Zdravotná starostlivosť v súkromnom centre do nákladov?
 114. Náhrada mzdy z neplatne skončeného pracovného pomeru
 115. má nárok na podporu v nezamestnanosti konateľ, ktorý nemá žiadnu mzdu ani plat za výkon funkcie ?
 116. mzda
 117. Sociálna poisťovňa a PN
 118. Ako vypočítam čistý ročný príjem SZČO?
 119. Výpočet mzdy predavačky vo večierke
 120. výpočet mzdy
 121. nevycerpana dovolenka po RD
 122. Re: stravne listky
 123. Spravne pocitam narok na D po MD a RD?
 124. Odvody do zdravotnej poisťovne pre zamestnanca pracujúceho na skrátený pracovný úväzok a s príjmom nižším ako minimálna mzda
 125. Brigáda v zahraničí- platenie odvodov
 126. výpoved a nárok na podporu
 127. Musi si vycerpat celu staru dovolenku po navrate z rodicovskej dovolenky?
 128. odstupné pracujucemu dochodcovi??
 129. dobrý deň, mám otázku ohľadom dohôd a odvodov.
 130. Vypocet naroku na dovolenku pri MD, RD
 131. Materská dovolenka a nárok na dovolenku
 132. Odstupné pri pracovnej zmluve na dobu urcitu a neskor neurcitu
 133. Nárok na dovolenku-doba určitá
 134. termín mzdy pri dohode
 135. odvody SZČO vs. zamestnanec na TPP
 136. vypocet cistej mzdy.
 137. cestak
 138. Zdravotné poistenie z dividend.
 139. dovolenka počas MD
 140. narok na podporu v nezamestnanosti
 141. Odvody pri neplatenom voľne
 142. Škoda spôsobená zamestnancom - výška "spoluúčasti"
 143. Exekučná zrážka
 144. Chybný zápočtový list
 145. Majú zahraniční dohodári povinnosť preukázať sa formulárom PD A1 aj v prípade, keď DoVP trvá len 2 dni?
 146. dohoda o pracovnej činnosti na jeden deň v mesiaci
 147. Alikvotný VZ pre SP - dohodár
 148. Nárok na dovolenku pred odchodom do dôchodku?
 149. Nárok na dovolenku?
 150. Odvody zamestnávateľa za dohodára
 151. Ochranné pomôcky pri práci
 152. Ako máte v kolektívnej zmluve ošetrený nárok na deň voľna pri darovaní krvi?
 153. ukončenie VŠ 1.stupňa ukončené štátnicou a pokračovanie štúdia na Vš 2.stupňa od septembra. ako je to s daňovým bonusom
 154. Poldenná dovolenka a obed
 155. mozu mi branit v zamestnani cerpat ostatu dovolenku pred ukoncenim prac.pomeru<
 156. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 157. prihlásenie dochodcu-dohodara do ZP
 158. Neoprávnené poberanie mzdy
 159. Mohol SZČO presunúť zamestnancov na iného SZČO bez ich vedomia?
 160. Musí zamestnávateľ vrátiť zamestnancovi pri ukončení PP všetky papiere?
 161. odvody počas nezamestnanosti
 162. Živnosť v AT plus práca na dohodu v SR
 163. Dedicske konanie - pracovne volno s nahradou mzdy
 164. Dovolenka 0,5 dňa
 165. Krátenie dovolenky pri PN.
 166. nedodanie výplatnej pásky a potvrdenia o preddavku na naň.
 167. Program OLYMP
 168. pn dohodára
 169. Môže maturant počas prádnin podpísať vyhlasenie podľa par. 227 ods. 1 Zákonníka práce ?
 170. odmietnutie zvýšenia platu
 171. preplacanie vydavkov na energie...
 172. DoBP študenta -odmena
 173. platba do ZP po skončení PP.
 174. kópia uradných dokumentov
 175. Odstupné
 176. skončenie štúdia a daňový bonus
 177. Neprevzatie výpovede počas rodičovskej dovolenky
 178. ELDP dohodár
 179. sro konci vypoved na cierno odstupne vypoved zamestnanec
 180. ukoncenie pracovneho pomeru po RD
 181. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní dohodára ?
 182. Napomenutie zamestnavatelom + tehotenstvo
 183. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 184. prac pomer na urcito
 185. Dohoda o skončení PP alebo dohody
 186. Ako je to s prácou v kaviarni na Veľkonočnú nedeľu?
 187. Poberanie daňového bonusu na študenta pracujúceho na TPP
 188. Vplyv neplateného voľna na dávky zo Sociálnej poisťovne
 189. DoBP študenta /opakovane dávam otázku keďže som ju zle zaradila/
 190. vyplácanie dividend
 191. Ukoncenie pracovneho pomeru z dovodu nadbytocnosti a nasledne prijatie dalsieho zamestnanca
 192. Zrážka zo mzdy
 193. Odstupné
 194. Splatnosť poistného
 195. Je prípustný veľký rozdiel v platoch medzi zamestnencami na jednom oddelení s rovnakým vzdelaním?
 196. výpočet mzdy po skončení pracovného pomeru dohoda o urovnaní
 197. Dohoda o PČ - pravidelný príjem a PN
 198. zaokrúhlenie skráteného úväzku
 199. Tehotenstvo a doba urcita + maximalna materska
 200. Absolvent strednej školy, zamestnanie a nárok na prídavky na deti a daňový bonus.
 201. dohodári a minimálna mzda
 202. Ako ospravedlnit zamestnanca v praci, ked bol na posudkovej komisii?
 203. dohoda o zmene pracovných podmienok
 204. WINPAM pomooc
 205. Náhrada príjmu počas PN - DPČ - zároveň evidovaný nezamestnaný
 206. Účtovanie odmeny konateľa
 207. odvody z dohody
 208. Povinnosti brigadnika evidovaneho na UP
 209. tpp a konateľ vo vlastnej s.r.o.
 210. Nedostatok práce a nariadené voľno v piatky zamestnávateľom.
 211. Robíte všetky interné smernice aj pri 2 zamestnancoch?
 212. Ukončenie VŠ a práca na dohodu o vykonaní práce
 213. PN alebo invalidný dôchodok?
 214. Ukončenie PP počas trvania PN
 215. Musí byť každý rok nová smernica o odmeňovaní?
 216. EXEKUCIA???
 217. Ako správne zaokrúhliť daň z príjmu, keď vychádza 9,196 €?
 218. Exekúcia
 219. Pracovná cesta a nároky z nej
 220. Skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné
 221. Odhláška zo SP keď PP končí a MD pokračuje
 222. výpoveď vo verejnej správe s odstupným
 223. Smenosť
 224. Odstupné
 225. Dobrý deň v jednej firme som pracovala od 1.10.2010 do 30.11.2011, v druhej som pracovala od 1.6.2012 do 31.5.2013, vzniká mi nárok na podporu v nezamestnanosti?
 226. Gastrolístky
 227. Je nárok na odchodné u dôchodcu, ktorý ukončil riadny PP, prešiel na dohodu, a teraz pri ukončení práce na dohodu chce požiadať o vyplatenie odchodného.??
 228. študent a práca
 229. má nárok na materské
 230. Výpoveď pre nadbytočnosť.
 231. Kam po RD - PN, OČR alebo nastup do roboty?
 232. Skúšobná doba predĺžená o čas PN-ky
 233. Predĺženie skúšobnej doby ak bol zamestnanec PN.
 234. Ako sa do dôchodku započítava čiastočný úväzok a ako rodičovská dovolenka?
 235. Danovy bonus za rok 2012
 236. Výpoveď dohodou, dĺžka pracovného pomeru a nárok na odstupné
 237. zmena zamestnavatela a ukoncenie PP dohodou
 238. VýpoveĎ v skušobnej dobe a PN
 239. Nárok na dovolenku
 240. zmena zamestnavatela,neplatene volno a vplyv na matersku
 241. Stravné lístky - konateľ preto odmieta kupovať stravné lístky sám sebe a jeho manželke
 242. čo robiť na PN po 52 týždňoch?
 243. Ak odpracujem cely maj a zamestnavatel mi da povedzme 8 juna okamžitu vypoved pre hrube porušenie pracovnej discipliny patri mi mzda za maj???? dakujem za poradenie
 244. Starobný dôchodok - odchodné
 245. praca dohodou 3 dni v tyždni popri predlženom rodičovskom príspevku?
 246. Odvody - DoBČ študent
 247. problem so zapojemin externej pamate Synology DS-101j
 248. Podpora v nezamestnanosti
 249. Robim nieco zle?
 250. Brigada v zahranici pocas cerpania neplateneho volna