PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Skončenie PP v skúšobnej dobe a zaradenie na UPSVaR, aký je postup?
 2. Hlasenie za rok 2012 a zamestnanecká prémia
 3. Zdravotné dôvody
 4. Formulár PD A1
 5. Výpoveď od zamestnávateľa po skončení RD
 6. Skončenie pracovného pomeru zamestnancovi (zastupuje počas MD a RD)
 7. Používa tu niekto program WinPAM od Sunsoft?
 8. Nepretržitá prevádzka platí na všetkých zamestnancov firmy?
 9. Ako správne určiť pracovný čas v nepretržitej prevádzke a ako to je s dovolenkou?
 10. exekučné zrážky
 11. Výpoveď § 63 ods 1 písm b - musí tam byt spomenute vyplatenie nevycerpanej dovolenky ?
 12. materská dovolenka
 13. Dohodári a ELDP
 14. Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 15. Môže zamestnávateľ dopredu preplácať dovolenku k mesačnej mzde?
 16. Daň z príjmu pri dohode o pracovnej činnosti
 17. Môže mať študent dohodu DoBPŠ u viacerých zamestnávateľov?
 18. Môžem opätovne predĺžiť zmluvu na dobu určitú na jeden rok?
 19. Kto mi môže dať na jeden deň celodennú vychádzku na PN?
 20. koľko mi zostane po zdanení a odvodoch
 21. Dohodar-SP
 22. Správnosť mzdy vzhľadom na minimálnu mzdu
 23. Som na RD a znovu tehotná
 24. Skončenie PP pri odchode do dôchodku
 25. Konateľ starobný dôchodca
 26. Môžem si vylepšiť materskú alebo kolko mi vychádza?
 27. Mám nárok na doplatok pri PN,keď som živiteľka rodiny?
 28. Ročný výkaz do zdravotných poisťovní sa neposiela ani za tých zamestnancov čo majú okrem pracovného pomeru aj príjem zo živnosti?Ďakujem
 29. Výpoveď a odstupné
 30. Má zamestnanec nárok na dovolenku v dočasnej štátnej službe po odpracovaní 15 dní.
 31. Vyúčtovanie miezd
 32. Pracovná zmluva mi končí počas práceneschopnosti (doba určitá)
 33. WINPAM
 34. Ziadost o dovolenku mimo terminu celozavodnej dovolenky
 35. Ráta sa odchodné do do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie?
 36. pracovný pomer a dohoda súčasne
 37. dovolenkový priemer po RD
 38. Dohoda o vykonaní práce - odvody
 39. Mám nárok na mzdu počas pracovnej cesty uskutočnenej cez víken alebo sviatok?
 40. Ako sa započítava prax zamestnancovi?
 41. Stravovanie zamestnancov s častou zmenou pracoviska
 42. Prispevok na kompenzaciu ZTP
 43. Zrážky zo mzdy exekútorom
 44. VZ do sociálnej poisťovne
 45. Odstúpenie zamestnanca od pracovnej zmluvy
 46. DoVP - Nepravidelný príjem - nulový
 47. okamžité zrušenie firmy a ukončenie pracovného pomeru
 48. Ako postupovat, ked zamestnanec nastupil na PN?
 49. Dohoda o VP na RD - ako so sociálkou
 50. Čo mám robiť po roku PN ??
 51. kedy mám nárok na zmluvu na dobu neurčitú
 52. Praca na dohodu
 53. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 54. nemocenské
 55. stravovanie - konto pracovneho casu
 56. Nepravidelny prijem DoVP-platenie odvodov
 57. Stravné -Kosovo
 58. Rozviazanie prac.pomeru dohodou a odstupné
 59. DPN dohodára a zároveň invalidného dôchodcu
 60. Ochranná lehota a oznámenie tehotenstva
 61. Odvod do zdravotnej
 62. Podpora v nezamestnanosti po PN
 63. Výpoveď pracovnej zmluvy z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 64. skrátený pracovný čas - dovolenka a stravné lístky
 65. pracovný pomer
 66. Práca na dohodu
 67. Ročné zúčtovanie dane cudzincov
 68. Odvody po ukončení PN
 69. príspevok podľa §50a
 70. Hlásenie za rok 2012
 71. Nárok na podporu ?
 72. miesto výkonu práce
 73. nárok na pn
 74. Znovuzačatie podnikania a odovody
 75. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 76. Hlasenie 202
 77. nevyplatená mzda asi
 78. ceska agentura
 79. Prispevok na zamestnanca
 80. Dohodár a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 81. Predlžnie PP na dobu určitú po novom od 01.01.2013
 82. Odstupné
 83. dan z predaja bytu
 84. kupna zmluva LV časť C
 85. Nárok na dovolenku pri nástupe-pomože mi nejaký/á personalista/tka?
 86. zaokrúhľovanie a skrátený úväzok
 87. sprevádzanie rodinného príslušníka pre strazenie deti
 88. Prenájom zamestnancov
 89. Pracovný pomer na dobu určitú a živnosť
 90. Odhlasenie samoplatitela pri dohode?
 91. Ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnovatela
 92. Ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnovatela
 93. Dcéra sa vydáva a ako je to s prídavkami a daň. bonusom
 94. Odstupne pri ukonceni prac.pomeru dohodou
 95. Živnosť v Rakúsku, dohoda v SR a odvody
 96. Tlacivo feedback od zodpovedneho, veduceho zam-ca ku skoleniu po urcitej dobe
 97. dotácia z UPSVaR a lehota
 98. Ukoncenie RD a po mesiaci nastup na MD - vyska materskeho
 99. Dokedy ma clovek statut studenta?
 100. Formulár E 101 ( PD A1)
 101. Ktorý úrad kontaktovať?
 102. praca pre Cesku firmu
 103. Zaplatená Dovolenka a nesúhlas vedúceho
 104. Nárok na PN
 105. Výpoveď Dohodou a Odstupné
 106. Návrh na skončenie PP - bez odpovede
 107. Čo možem robiť, keď zamestnávatel nepredložil načas SP preukaz o trvaní PN?
 108. Dohodár so ZEPom
 109. Závislá činnosť + dohoda alebo živnosť?
 110. Aka platova trieda mi patri?
 111. Návrat do práce krátko po pôrode
 112. predcasny starobny dochodok? - otazocka
 113. Starobny dochodca-DoVP-absencia
 114. po akom čase je možné priznanie dávky v nezamestnanosti?
 115. platenie poistneho statom - komu?
 116. Dva pracovné pomery - odchodné
 117. tehotna zamestnankyna a vypoved v skúšobnej dobe
 118. pozastavená živnosť - ako ďalej pozastaviť?
 119. Absencia zamestnanca
 120. Príjem inalidného dôchodcu pracujúceho na dohodu
 121. Prihlaška do SP a kontrola z inšpektoratu prace
 122. kedy ukončiť rodičovskú
 123. Náhrada príjmu pri PN
 124. závislá práca? stavbyvedúci živnostník
 125. Preplatok dane
 126. pracovníčka, ktorá pracuje na TPP má nárok na zamestnaneckú prémiu ale v čase od 25.9. - 29.11.2012 bola PN má nárok na ZP na celých 12 mes. alebo len 11 mesiacov ďakujem
 127. Subeh : SZCO + HPP vypocet odvodov
 128. Subeh : SZCO + HPP
 129. Nárok na podporu
 130. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského
 131. Materská dovolenka z rodičáku :)
 132. Otec na RD a matka na MD, je to možné?
 133. Starobna dôchodkyňa,pracujem na príkaznú zmluvu,služby pre galériu ako kurátorka,ako platiť odvody - ďakujem.
 134. Výpočet priemerného zárobku z minimálnej mzdy
 135. životopis
 136. Poskytovanie informácii pre Cetelem
 137. Skrateny kratky a dlhy tyzden
 138. Materska a preplatok dovolenky
 139. Prehlasenie RP na manzela a podpora v nezamestnanosti po RD
 140. výpočet mzdy
 141. Dodatočná zmena skúšobnej doby
 142. Manžel na OČR a žena na podpore
 143. ročné zúčtovanie ZP
 144. Variabilná zložka mzdy a výpoveď
 145. Ochranná lehota zamestnanca
 146. Pracovná náplň riaditeľa ZŠ
 147. Sociálny fond - školenie
 148. Výpočet dovolenky-skrátená prac.doba
 149. Dovolenka vs. PN
 150. Mesačný výkaz ZP v Money S3
 151. Hodnotenie vedúceho podriadeným? resp. podvojné hodnotenie (ako?)
 152. Exekúčna zrážka a príspevok z UPSVaR
 153. Preplatok dane a doplatok DB po ročnom zúčtovaní - firma v konkurze
 154. Dohoda o vykonaní práce - výpočet mzdy na jeden deň pre dohodára
 155. Odstupne vs. odmena
 156. Vysluhovy dochodca a dohoda
 157. maximálny vek dieťaťa na danový bonus
 158. aký je fond pracovného času u čašníkov, ak pracujú pondelok-nedeľa, pracovná zmena 7.00-17.30,11.30-22.00
 159. ukončenie PPV
 160. ukončenie PPV
 161. Posledna otazka k hlaseniu
 162. zápočet rokov na nárok na dôchodok
 163. nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky
 164. zmena pracovnej zmluvy
 165. § 72 ZP Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 166. Výpovedná doba
 167. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 168. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 169. Daňové a odvodové tipy II. (2013) - Seminár KASKÁDY 27.-28.5.2013
 170. Preddavky na poistné 2011 mala som platiť alebo nie? študent+SZČO
 171. Nárok na dávky v nezamestnanosti z ČR a práca na dohodu
 172. Je možné vykonať zápočet praxe dodatočne?
 173. Dobrovolne platenie nemocenskeho pred porodom
 174. zmluva na dobu určitú na kratku dobu
 175. Mzda starostu od 1.1. do následného prerokovania zastupiteľstvom
 176. Ako dorucit doporuceny list,ak nebyvam na adrese trv.pobytu?
 177. hodnota bezpečnostnej previerky
 178. praca nadcas
 179. ošetrovanie člena rodiny a rodičovská dovolenka
 180. Daňový bonus a stredná škola v Maďarsku
 181. Narok na minimalne materske ak nezamestnana
 182. zdrav. stav zamestnanca
 183. Povinnosti ZĽ ak zamestnankyna prechadza z MD na RD
 184. zamestnanec aj SZCO - odovdy do ZP
 185. Odmietnutie sluzobnej cesty do Juznej Korei.
 186. Vedenie štatistík dopravnej nehodovosti PZ SR
 187. Platenie manka po rozviazaní pracovného pomeru dohodou.
 188. Nepravidelný príjem dohodára a výkaz poistného a príspevkov
 189. Odmena vs. odstupne
 190. Odmena vs. odstupne
 191. Ročné zúčtovanie
 192. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 193. nastup po ukonceni rodicovskej dovolenky
 194. Ročné zúčtovanie a venovanie 2%
 195. Môže lekár odmietnuť potvrdiť priepustku?
 196. Stravné lístky
 197. 2 x po sebe dočasná služobná zmluva spolu s 3 mesačnou skúšobnou dobou v štátnej správe
 198. Preplácanie ÚPSVR odvodov zamestnávateľovi za zamestnanca - ukončenie prac. pomeru
 199. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2012
 200. rozviazanie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky!
 201. podávanie nulového prehľadu
 202. Podmienky pracovnej zmluvy
 203. preplatky z ročného zúčt. dane
 204. ako si doplnit 270 dni pre socialku
 205. Opravné daňové priznanie
 206. Prepočet mzdy
 207. Nadčasový príplatok a príplatok za prácu v sobotu
 208. opätovný odchod na materskú
 209. Cestovanie v ramci sluzobnej cesty sa nepovazuje za vykon prace
 210. Detektor lži a jeho využitie v pracovnom živote
 211. priemerna hodinova mzda
 212. 13 ty plat vyplateny pocas materskej + prispevok zo SF
 213. zamestnanec v s.r.o.
 214. nevycerpana dovolenka pri skoncenom pracovnom pomere
 215. Zodpovednosť za škodu
 216. Rozvrhnutie pracovného času
 217. nárok na dovolenku
 218. zasa archivácia
 219. Dohoda v prac. činnosti a nezdaniteľná časť 2013
 220. ELDP
 221. mzda za nadčas
 222. PP na dobu určitú_tehotenstvo_
 223. Cestovné náhrady a súkromne predĺžený pobyt na pracovnej ceste
 224. Prosím o radu .... Zamestnanec podal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy do 15 po termíne
 225. Zrazka podla par. 131 ods. 3 z cestovnych a stravnych nahrad
 226. Práva a povinnosti vo výpovednej dobe
 227. Pouzite socialneho fondu a jeho zdanenie
 228. Mzdárka - plat
 229. Dovolenka - vek 33 rokov
 230. minimálny mzdový nárok??
 231. Výsluhový dôchodca a dávka v nezamestnanosti
 232. Odchodné ?
 233. Preddavkova dan
 234. Oprava mzdy z predchádzajúceho roku
 235. Odvody
 236. SZCO-chcel by som zamestnať manželku bez mzdy.
 237. odmena a odvody do SP
 238. kontrola rzzp - subeh zamestnanec, szco + ine prijmy
 239. PN v ochr.lehote + DNP
 240. Dohodar- nepravidelny prijem
 241. OČR
 242. rizikové prostredie
 243. SURNE - okamzita vypoved pre bezprostredne ohrozenie zdravia
 244. Odvod do zdravotnej poisťovne
 245. Výpoveď zamestancovi-čiastočnému invalidovi.
 246. Odchádzam do Prahy a som evidovaná na UPSVaR!!!
 247. Cestovné náhrady - pomôcky
 248. podpora v nezamestnanosti po RD
 249. Dohodar do 31.12.2012 s dodatocnym narokom na odmenu - odvody?
 250. Náhrada príjmu a nemocenské - dohodár