PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zmluva o výkone funkcie riaditeľa - daňové a odvodové povinnosti.
 2. Predčasný starobný dôchodca, HPP,nezdaniteľná čiastka pri RZ 2012
 3. Mam narok na davku v hmotnej nudzi?
 4. Nedoplatok z RZZP za r. 2011
 5. prihláška študenta s výnimkou
 6. Mamička na rodičovskej dovolenke na dohodu - zdravotna poisťovňa
 7. Výpovedná doba
 8. Ročné zúčtovanie dane zo ZČ
 9. Čerpanie rodičovskej dovolenky a výpoveď u pôvodného zamestnávateľa
 10. Narok na nemocenske u dohodara
 11. Príspevok na dopravu alebo zabezpečenie dopravy zamestnávateľom.
 12. odchodne po 1.1.2013
 13. Odvody pre výsluhového dôchodcu
 14. sprostredkovateľská zmluva so zamestnancom
 15. Doplatok daňového bonusu pri RZD
 16. Pracovný úraz - vyplácanie náhrady mzdy v sume priemerného zárobku
 17. Daňový bonus
 18. Daňové priznanie a príspevok od ÚPSVaR
 19. nesprávne potvrdenie na účely dávky v nezamestnanosti
 20. Rozdiel vo mzde na 6 hodín a na 8 hodín
 21. Súrne pomoc! Odobrali mi aktivačný príspevok + otázka o PN
 22. DoBPŠ s DôchP s nulovým mesačným príjmom pod akým kódom sa zahlasuje na RLFO do SP?
 23. Registrácia zamestnávateľa externou firmou
 24. Platenie odvodov počas PN
 25. Celozávodná dovolenka a ošetrenie u lekára
 26. Aký je čistý plat z brutto 750 € ?
 27. Príjmy počas materskej nemusia ohroziť poberanie tejto dávky - zo stránky Sociálnej poisťovne
 28. Dohodar a rocne zuctovanie dane za rok 2012
 29. Zauzlený výpočet materskej...
 30. Pravdepodobný denný VZ pri náhrade príjmu
 31. Daňové nedoplatky
 32. dovolenka
 33. štátny zamestnanec - odstupné, vzdelávanie
 34. Popri štúdiu dve zamestnania na dohody?
 35. voľno a postihnuté dieťa
 36. Registrácia dohodára
 37. Do akej platovej triedy patrim?
 38. náhrada škody od zamestnanca
 39. náhrada škody od zamestnanca
 40. Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov
 41. Zmluva o dielo s fyzickou osobou, platba dane, platba odvodov
 42. maximálny invalidný
 43. Žiadosť o dôchodok
 44. Ako označiť dohodára (vo výkaze) ktorý má nepravidelný príjem?
 45. ZŤP na dohodu o PČ
 46. nulová mzda dohode
 47. mzdy v zahraničí
 48. nadčas - max. počet hodín
 49. Denná forma štúdia kombinovanou metódou
 50. Pomaturitné štúdium, 21 rokov
 51. materské a DNP
 52. dovolenka verzus paragraf
 53. zmluva o dobrovolnickej cinnosti
 54. Reťazenie dohôd na vykonávanie pracovnej činnosti
 55. E101 pre SZČO
 56. skrátený pracovný úväzok/ 30hod. týždenne
 57. Ukončenie RD a nenastúpenie do práce ...
 58. odstupne a vypovedna doba
 59. Praca pre jednoosobovu sro na živnosť a prac pomer
 60. Predčaný dôchodca a NĆ
 61. hlásenie
 62. hlásenie o vyuctovani miezd
 63. nezdaniteľné minimum a starobný dôchodok?
 64. NEmocenské dávky a RZD 2012
 65. OČR 2013
 66. Používanie vozidla konateľom na súkromné účely - platby do SP
 67. Zam. prémia a PN
 68. DP dôchodcu za rok 2012
 69. Odvody do ZP - študent denného štúdia VŠ + SZČO + práca na dohodu
 70. ktoré sú kontrolné mechanizmy finančnej kontroly?????
 71. Zrazkova dan - povinnosti zamestnavatela voci DU (a inde?)
 72. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta - odvody
 73. Prehľad o mesac. predd.
 74. nárok na podporu
 75. Mám v daňovom priznaní FO za r.2012 uviesť aj príjem za obdobie,za ktoré mi bývalý zamestnávateľ mzdu doteraz nevyplatil? Nemá to byť úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov? Ďakujem za odpoveď.
 76. Ročné zúčtovanie dane a PN
 77. Zamestnanie cudzieho štátneho príslušníka na dohodu
 78. Nový zamestnaec a PN
 79. Evidovaný nezamestaný dohoda na 4 dni pravidelný/nepravidelný príjem??
 80. Pracovný pomer a materská
 81. doplatok do mminimalnej mzdy
 82. Uplatnenie ZNČ u dôchodcu
 83. Dohoda o pracovnej činnosti a evidencia na UP
 84. Praca nadcas nariadena na sobotu ako den prac.pokoja
 85. Radsej by som bola za odstupne ako za vypovednu dobu
 86. Ročné zúčtovanie dane 2012
 87. Pracujúci invalidný dôchodca a zrážky zo mzdy
 88. materská a neprerušená práca
 89. Odvody - SZCO + zamestnanec
 90. Zrazene a odvedene preddavky na dan z min. mzdy?
 91. Poliak na dohodu
 92. skončenie 52 - týždňovej podpornej doby
 93. Príjem starobného dôchodcu
 94. Dohoda a urad prace
 95. Dohodár po novom na PN ?
 96. Podmienky pre vypovedi pre neuspokojive plnenie pracovnych uloh
 97. Daňový bonus za rok 2012 a dohoda
 98. Zdravotná poisťovňa-oznámenie podielu zo zisku
 99. Zdravotná poisťovňa
 100. Ročné zúčtovanie
 101. predlzenie zmluvy
 102. Ako napíšem "ϋ" v OLYMPE
 103. uhrada odstupneho zamestnancovi az po vykonani danoveho priznania a vratke
 104. Ročné zúčtovanie dane za rok 2012
 105. Dávka v nezamestnanosti 2013
 106. Predkladate potvrdenia na ucely uplatnenia naroku na nemocensku davku?
 107. Dodatok na dobu neurcitu podmieneny vykonom prace nadcas
 108. Zmluva o dielo
 109. Hmotná zodpovednosť
 110. mam si spravit sam danove priznanie?
 111. skúšobná doba a dovolenka
 112. Príspevok na zamestnanie mladých do 29 rokov
 113. Danove priznanie pocas rodicovskej
 114. ako vypocitam mzdu dohodara, ked ma dohodnutu mesacnu mzdu a odrobil len 4 dni?
 115. Ako vyplatit prispevok na podporu udržania v zamestnani zamestnancov podla §50a zákona c.5/2004 v mzde?
 116. Daňové priznanie, prijem zo zamestnania a z prenajmu
 117. Mozem odist zo zamestnania skor ako mi uplynie vypovedna doba bez sankcii
 118. odvody studenta
 119. Súhlas zamestnanca
 120. Potvrdenie o príjme - dlhodobá PN
 121. Dohodár - prihlásenie do zdravotnej poistovne
 122. skončenie PP v skúšobnej dobe
 123. Ročné zúčtovanie dane a materská dovolenka
 124. Dobrovolný prispevok II. pilier
 125. zamestnaný konateľ a výkon mimo zamestnania
 126. Vypoved v PP na dobu urcitu
 127. bonusovy system
 128. Syn má epilepsiu. Potrebujem riešiť situáciu!
 129. hlasenie o vyuctovani miezd za rok 2012
 130. Financovanie CVČ z podielových daní
 131. Rodičovský príspevok a príjem na dohodu
 132. dotácie z úradu
 133. daňový úrad tlačivo - osobitná daň
 134. Pracujúca starobná dôchodkyňa, dôchodok 259.30 -(celý pracovný úväzok) hrubá mzda 312,-má dostať výplatu 228,- alebo 261,60 alebo inú sumu?
 135. Zdravotné odvody z príjmu z FVE
 136. Skrátenie úväzku po materskej a zostatková dovolenka
 137. Daňový bonus
 138. Dohodár a ošetrovné
 139. Minimálna mzda - zamestnanec odmietol podpísať zvýšenie
 140. nezdaniteľná časť mzdy a dohoda o vykonaní práce 2012
 141. Mozu mi dat vypoved ked neprijmem znisenie platu ,pracujem 5,5 roka vof firme a na co mam narok ak mi daju vypoved,,?
 142. Fond pracovného času
 143. Vymeriavací základ zamestnávateľa
 144. DRAK "Odpovede do 24 hodín".
 145. Nezamestnaný na úrade práce už nemôžu pracovať na dohodu od 1. mája?
 146. Daňové priznanie
 147. Nevyplatene peniaze z Akademie vzdelavania
 148. starobný dôchodok a renta
 149. Praca v Ceskej republike
 150. Dohoda o vykonaní práce.
 151. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 152. Zneužívanie pracovníkov na úrade práce na Vazovovej ulici
 153. Nárok na preplatenie cestovného
 154. Odchodné
 155. dohodár-cudzinec a odvody do zdravotnej poisťovne
 156. Potrebujem poradiť - aké sú vymeriavacie základy pre odvod poistného do SP pre zamestnávateľa, ak jeho zamestnanec mal v 1/2013 príjem, ktorý presiahol maximálny VZ a zároveň ako štatutár(nepravidelný
 157. dohodári-min.hod.mzda-37,5 hod.týždeň
 158. Odvody z odstupného
 159. Osobní asistent vykon. osobnú asistenciu svojej mame
 160. Zamestnávateľ-zamestnanec
 161. invalidný dôchodok príjem zamestnanca
 162. Dohodár invalidný dôchodca 50% PN
 163. evidenčný list dôchodkového poistenia a absencia zamestnanca
 164. výmer dovolenky s nástupom od 2 januara 2013
 165. Nariadenie aj dohoda o výkone práce nadčas
 166. Dohoda a PN
 167. Som povinný nahlásiť novému zamestnávateľovi, že mi bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok?
 168. VYSLEDOK PODANIA DANOVEHO PRIZNANIA
 169. RZD - Rodičovská dov. a príjem z dohody u iného zam-teľa
 170. Vypomáhajúci člen domácnosti.
 171. Premlcacia doba splatnosti VSZP
 172. kredity za publikovanie
 173. Stravné a nadčas
 174. Invalidný dôchodca, má zmysel pracovať v SR?
 175. Minimálna mzda pri s krátenom pracovnom čase
 176. Nárok na dovolenku
 177. ročné zúčtovanie, áno, či nie?
 178. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - invalidný dôchodca a súhlas UPSVaR
 179. dohoda o pracovnej cinnosti a nocna praca
 180. žiadosť o RZ
 181. RZD a materska , rodicovska
 182. DNP a ročné zúčtovanie dane
 183. Nepreplatená nevyčerpaná dovolenka.
 184. ročné zúčtovanie dane a štrajk učiteľov
 185. Dohoda o pracovnej činnosti a PN
 186. Dohpda o vykonaní práce + aj zmluva =aké odvody?
 187. davky v materstve pre konatela-vlastníka
 188. starosta klame
 189. 60 % náhrada mzdy a odvody
 190. opravny mesacny prehlad
 191. DOBROVOLNE NEMOCENSKY POISTENÁ-PN-MATERSKÁ
 192. Koniec doby určitej - čo dalej?
 193. prechodný pobyt
 194. PN celý mesiac, skončenie PP a preplatená dovolenka a odvody
 195. DP typ B- ZČ+živnostník+rodič príspevok od manželky
 196. Nepravidelný príjem
 197. Som na predlženej rodič.dovolenke bez príspevku .Ak som si našla prácu na dohodu na 15hod. mesačne tak prídem o ne?
 198. Odmena z dohody o pracovnej činnosti
 199. Cestovné náhrady
 200. príspevok z úradu práce na podporu pri zamestnaní nezamestnaného
 201. živnostník alebo závislá činnosť
 202. živnostník alebo závislá činnosť
 203. VZ na PN po materskej
 204. Materská dovolenka
 205. dohody
 206. Ročné zúčtovanie dane
 207. Daňový bonus na dieťa
 208. Dovolenka z roku 2012 - dokedy vyčerpať
 209. PN, krach firmy, materský a rodičovský príspevok.....rok 2012
 210. Zamestnanecká prémia za rok 2012
 211. Vypocet materskej dovolenky - ukoncenie pracovnej zmluvy
 212. Dohoda a hmotná núdza
 213. Aka bude vypovedna doba?
 214. Nesprávne odvedený preddavok zo mzdy
 215. Nárok na nemocenské
 216. daňový bonus a náhradný maturitný termín
 217. starobny dôchodca a odvody
 218. Nezdaniteľná čiastka uplatnená mesačne?
 219. Vypocet materskej 2013
 220. Práca konatela spoločnosti
 221. jubileum zamestnanca
 222. splatnosť poistného SP
 223. Zamestnanecká prémia 2012
 224. OČR a zamestnávateľ ma volá do práce /termíny/, hrozí mi postih ak odmietnem?
 225. Dividendy
 226. Rodičovska dovolenka do 6-teho roku dieťata a szčo ?
 227. Rodičovska dovolenka do 6-teho roku dieťata a szčo ?
 228. Účtovanie kapitálových nákladov a odmena IT zamestnanca za vývoj aplikácie
 229. Preukázanie nároku na daňový bonus
 230. Dobrovoľne nezamestnaná osoba-samoplatca po navrate zo zahranicia.
 231. Dá se "brániť" výpovedi?
 232. OLYMP - zmena minimálnej mzdy
 233. Odvody z dohody o BPŠ
 234. Roky pre narok na dochodok?
 235. Rodičovská dovolenka vs. rodičovský príspevok
 236. Exekúcie a zápočet rokov
 237. VZ v ELDP po 1.1.2013
 238. Lahsia fyzicka praca podla osetrujuceho lekara ...
 239. Ročné zúčt.zdrav.poistenia za rok 2012
 240. Výpovedná lehota - vyplatenie
 241. Pravidelný a nepravidelný príjem
 242. odvody z DoBPŠ
 243. narok dovolenka
 244. Potvrdenie o prijme
 245. Ako má vyzerať ukončenie dohody o pracovnej činnosti
 246. RE: UP - RADA
 247. nárok na nemocenské počas podpory v nezamestnanosti
 248. MRP - DOS (vyhadzuje mi chybu) pri odoslaní výkazu SP
 249. Dohodári od 1.1.2013 - nočná práca a sviatok
 250. Mzdový list a sumy oslobodené od dane