PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohodár z MR - odvody v roku 2013
 2. Neplatena rodicovska dovolenka a dohoda o pracovnej cinnosti
 3. Zmeny od 01.01.2013
 4. PN a ochranná doba,áno alebo nie?
 5. SZČO - dohoda, odvody SP, akú zmluvu
 6. OČR a tehotná manželka na MD
 7. Vzdanie sa odstupneho
 8. finančný výpomoc zamestnancovi
 9. Stupen náročnosti práce
 10. pracovná zmluva a živnostník zároveň ?
 11. Čo treba po vstupe do 2 piliera doručiť zanestnávateľovi
 12. Materská dovolenka a súvislý prechod na dovolenku rodičovskú plus nový job
 13. Výpoveď daná zamestnancovi z dôvodu zadržania vodičáku
 14. Minimálna mzda dohodárov ?
 15. odhlásenie dohodárov - na nových tlacivách?
 16. Chcel by som vediet.-defiinovanie prednostnych a ostatnatnych pohladavok
 17. chcem sa spytať prečo my strhavaju exekucie ako prednostne a nie neprednostne
 18. Mesačná miera fluktuácia
 19. Študent denného štúdia a trvalý pracovný pomer
 20. Info pre mamičky a iných poistencov štátu
 21. DNP a evidencia na UP
 22. Príkazná zmluva 2012
 23. Zdravotny odvod pri predaji budovy nadobudnutej v roku 2007
 24. Dobrovoľné nemocenské poistenie a materská
 25. Výpoveď z práce v skúšobnej dobe - riešenie PN, musím mať odpracovaných 90 dní?
 26. Dlžník/nedlžník
 27. dohoda a minimálna mzda.
 28. zmena prac.zmluvy na dobu určitú
 29. DOVP
 30. Preplácanie dovolenky
 31. Čerpám dovolenku, zamestnávateľ mi chce dať výpoveď, kedy ju podpísať a aké odstupné dostanem?
 32. Vema- chyba pri výpočte
 33. môžem zaplatiť odvody v jednom mesiaci 2x?
 34. Je mozne upravit v pracovnej zmluve, ze sa zamestnanec vzdava naroku na priplatok za nadcas, sviatok, vikend a pod?
 35. Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne
 36. Výpoveď zo zamestnania - Paragraf 62 ods. 8 Zákonníka práce - PN
 37. Platba odvodov - meno, alebo rodné číslo?
 38. povinnsti zamestnávateľa pri PN
 39. skončenie PP v skúšobnej dobe
 40. maximalna doba trvania dohody o prac. činnosti na neurčitý čas
 41. vykon vo verejnom záujme a koniec PP
 42. ukončenie pracovného pomeru na rodičovskej dovolenke
 43. Cudzinec začínajúci s pracovným pomerom na SK
 44. odvody 2013
 45. Materská 2013
 46. Praca rodinneho prislusnika
 47. Odvody z prace na dohodu v evidencii Uradu prace
 48. Celozavodna dovolenka
 49. Dohody od 01.01.2013
 50. Dovolenka
 51. Dohodári v r.2013
 52. narok na dovolenku
 53. PN
 54. Krátenie dovolenky z dôvodu PN u zamestnanca pracujúceho na zmeny
 55. Netto hodinová sadzba v dohode o vykonaní práce?
 56. Čo musí obsahovať dohoda po novelizácii od 1.1.2013?
 57. Garančné poistenie - plnenie
 58. dĺžka materskej dovolenky
 59. Koľko kreditov odrátať po 2. atestácii
 60. exekúcia z dohody
 61. Aký § mám použiť?
 62. Nočná práca - od 5:45
 63. Dohoda o pracovnej činnosti
 64. nárok na diéty
 65. Zaokruhľovanie denného VZ - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 66. Dobrý deň ! chcem sa spýtať či mi bude platiť ochranna doba ked mi konči zmluva na dobu určitu 31.12.2012 možem sa dať vypísať do tých siedmich dní mám narok na PN??
 67. Výpoveď daná zamestnávateľom §63 ods. 1 a) ALEBO b)
 68. Zamestnanie občana ČR na Slovensku, ktorý je poberateľom starobného dôchodku.
 69. výpoveď zo zdravotných dôvodov
 70. nová pracovná zmluva - nesúhlas - vyhrážanie
 71. limit príjmu pre výpočet odvodov pri dohodách od 1.1.2013
 72. Výpočet materskej SZČO + HPP
 73. Praca na dohodu - vyradenie z evidencie na UP
 74. PN pri úraze /autonehoda/
 75. aké tlačivo o príjme pri očr
 76. Dohoda a samoplatca
 77. doba určitá
 78. Je potrebné platiť odvody z príkaznej zmluvy?
 79. nadčas
 80. potrebujem poradiť
 81. Zrusenie zivnosti
 82. Ako sa vyhnúť odvodom počas prevádzkovania živnosti - dá sa to?
 83. davka v nezamestnanoti v konkurze (malom)
 84. Nárok na dávku v nezamestnanosti po roku dobrovoľnej nezamestnanosti
 85. Vrátenie už zdaneného príspevku zo SF v plnej výške
 86. Dohoda o pracovnej cinnosti
 87. Zdravotny odvod z dividend -oneskorene.
 88. "Upratanie " starej dovolenky
 89. ziadost o preradenie na inu pracu
 90. Hmotná zodpovednosť
 91. neplatenie odvodov do sociálne poisťovne
 92. Súbeh prekážok v práci na strane zamestnávateľa a zamestnanca ???
 93. Pracovná zmluva u evidovaného na úrade práce.
 94. POD VIANOČNÝ STROMČEK by ma na PORADE potešilo - každý pridajte svoje návrhy :))
 95. práca nadčas
 96. Adaptačný program
 97. DOVOLENKA pri kratšom prac. úväzku
 98. výpoveď ako pokračovať s odhásením zo Zp a Soc. p
 99. Dodatok k dodatku k pracovnej zmluve
 100. II. pillier
 101. Práca na polovičný úväzok - odvody
 102. Musi zamestnanec podpisat vyhlasenie o uplatneni nezdanitelnej casti?
 103. Kedy preplatiť nevyčerpanú dovolenku z 2011: vo výplate za 12/2012 alebo 01/2013? Čo to upravuje?
 104. Dohodár od 01.01.2013
 105. Koniec PP dohodou počas čerpania rodičovskej dov. - SP, ZP, DÚ
 106. Zmena pracovnej zmluvy
 107. Okamzite skoncenie PP zo strany zamestnanca a absencia
 108. Stravné lístky vz. obedy v jednej organizácií
 109. Registracia nového DIČ na eDane
 110. vypoved a odstupne
 111. preplatenie dovolenky z roku 2011 pri skonceni prac. pomeru
 112. Dovolenka
 113. zápočet akoby od NIKOHO
 114. Cena za uctovanie mzdy na 1 osobu/mesiac. TPP a dohodar
 115. Mesačné prehľady od 1.1.2013
 116. Vzory odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (2012)
 117. odstupné - PZ na dobu určitú
 118. dividendy 2013
 119. predlzenie PP - zastupovanie pocas MD, RD
 120. Registrácia ka dani z príjmu
 121. Nástup na MD po PN....
 122. nárok na dovolenku - MD a PN
 123. Co robit po okamzitom skonceni pracovneho pomeru
 124. Ukoncenie Pn ky
 125. Zdravotná poisťovňa ide po dôchodcoch
 126. Ukoncenie pracovneho pomeru v r. 2013
 127. Nezamestnaný
 128. dohody
 129. Vyplatenie štvrťročnej a ročnej odmeny zamestnankyni počas MD a sociálna poisťovňa.
 130. Skoncenie pracovného pomeru dohodou počas materskej a odstupné
 131. dovolenka po RD
 132. nepravidelný príjem
 133. nová definícia závislej činnosti
 134. Opätovný návrat na rodičovskú dovolenku
 135. Dlhodobá PN a priznanie invalidného dôchodku
 136. Ukončenie pracovného pomeru v dočasnej štátnej službe počas rizikového tehotenstva
 137. Môžem fungovať na zmluvu o dielo bez ŽL?
 138. Prežijú rok 2013?
 139. Seminár s Jozefom Mihálom - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2012 a všetky leg. zmeny k 1.1.2013
 140. Odvody do sociálnej p., a daňový bonus za vyživovanú manželku
 141. Nadčasy v skušobnej dobe
 142. materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka
 143. Koľko rokov musí zamestnanec odpracovať aby mu vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti?
 144. Mzdové nároky pri kratšom pracovnom úväzku
 145. Dobrovoľne nezamestnaný - povinnosť odhlásiť sa?
 146. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 147. Podiel na zisku za rok 2012 a odovdy ZP
 148. Krátenie dovolenky - PN
 149. Štátna služba v noci - má zamestnanec nárok na príplatok 25%?
 150. Ukončenie pracovného pomeru a čerpanie dovolenky v poslednom mesiaci
 151. povinnosť vrátiť odstupné??
 152. navrat z RD - narok na dovolenku
 153. nárok na dovolenku od 1.12.2012
 154. Zrušenie pracovného miesta a neponúknutie inej práce
 155. Mzdový list po 1.1.2013
 156. dohodu o zvysenie kvalifikacie zdanit, ci nie?
 157. Zamestnanie v 2013, čo k tomu potrebujem a povinnosti, ktoré pri tom vznikajú.
 158. Dôchodok a odstupné
 159. Musí zamestnávateľ požadovať od nových zamestnancov výpis z registra trestov?
 160. SZČO na PN a ZP
 161. Preplatenie dovolenky počas rodičovskej dovolenky
 162. Náhrada mzdy vo výške 60 %
 163. Odstupné a preplatenie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku
 164. ZMENA PRACOVNEJ DOBY
 165. Rozdiel v prémii a odmene zamestnanca - odvody a daň
 166. Daju sa vyplacat stravne listky spatne?
 167. Z ktorého príjmu sa vypočíta vymeriavací základ pre stanovenie výšky materského?
 168. PN - kontrola zo soc.poistovne
 169. evidenčný list
 170. DDS III.pilier a odvody
 171. ako obdarovat zamestnanca
 172. Vianočný večierok ako nepeňažný príjem zamestnanca
 173. Zahraničná služobná cesta a stravné lístky
 174. nadčasy po 1.1.2013
 175. Nárok na svoje pracovné miesto po dlhodobej PN
 176. Zamestnanie ZTP obcana
 177. Podľa vás mám nárok na materskú?
 178. Zamestnanci a zmena v zamestnávateľovi
 179. oprava mzdy
 180. Zaokruhlovanie v mzdach...
 181. živnosť a práca popri
 182. Pracovný pomer na dobu určitú po novom
 183. Dobrý deň...
 184. Zmena mena u dohodára - sobášom
 185. Dávka v nezamestnanosti, životné minimum
 186. Podpora vytvárania pracovných miest - vyska prispevku
 187. nemocenská dávka
 188. Odvody z honorárov za články do novín
 189. Skončenie PP aj SZČO a zdravotné poistné
 190. Odvody do zdravotnej poisťovne pri skrátenom úväzku
 191. Ako bude vyplatená maródka zamestnanca, ktorý je aj živnostník a neplatí si odvody?
 192. Preplatenie zostatku dovolenky počas PN a skončení PP
 193. Polovičný pracovný úväzok od januára 2013
 194. Dve dohody o pracovnej činnosti
 195. Union - ozaj mam nedoplatok?
 196. Zástupcovia zamestnancov
 197. Skončenie pracovného pomeru a odstupné
 198. Exekúcia - vyživovaná osoba
 199. zákaz výpovede ak sa osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 3 roky
 200. Dovolenka
 201. aké odvody platí dohodár, žiak SŠ, starší ako 18 r., s odmenou pod 66 €
 202. odvody pocas cerpania dovolenky
 203. Materska 2013 - max VMZ 3930 EUR od 1.1.2013
 204. odchod na materskú
 205. materská dovolenka
 206. Zodpovednosť za škodu pri práci
 207. Lekárska prehliadka v PZ.
 208. Lekárska prehliadka v PZ.
 209. ZAMESTNANCI NA úRADE PRACE
 210. Nedoplatok za rok 2013 socialke - SZCO
 211. posiela SP odvody do II.piliera v nespravnej vyske ?
 212. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2013
 213. Rozna vyska materskej?
 214. Študent živnostník/konateľ s.r.o. bez odmeny a odvody do ZP
 215. Vypocet odstupneho
 216. Absolventská prax a dovolenka?!
 217. Použil som vlast.voz. na služ.cestu bez nároku na náhradu PHM a hrozí mi za to postih
 218. Ako sa odovolať voči rozhudnutiu Soc.poisťovne???
 219. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a následné nariadenie čerpania dovolenky
 220. DOVP- smrť zamestnanca
 221. Zákonník práce a pragraf 95
 222. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 223. Zamestnanec odmieta prevziať stravné lístky!!!!!
 224. výška odvodov z odmeny
 225. Rok 2013 a VZ z nemocenského poistenia.
 226. výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 227. Neplatené voľno na dobu neurčitú
 228. odvody do SP za rok 2010
 229. Seminár k aktuálnym zmenám v odvodoch s Jozefom Mihálom
 230. vypoved zo zdravotnych dovodov
 231. Odvody z dohody od 1.1.2013
 232. Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013
 233. ELDP - kal. dní vylučiteľných dôb
 234. Odvody z prémií vyplácaných zo zisku za r.2011
 235. cestovne nahrady a soc.+zdrav.poistenie
 236. Ukončenie SZČO a nástup do štátnej správy
 237. DoVP a opatrovanie
 238. Ukoncenie PP s dovodu rusenia prevadzky. Su body vo vypovedi spravne?
 239. Kto za mňa platí odvody do zdravotnej poisťovne?
 240. Exekučné zrážky- doloženie dokladov
 241. Čerpanie dovolenky po rodičovskej.
 242. povinnoť podania daňového priznania r. 2012, mamina pracujúca na dohodu, mimo TPP?
 243. Vypoved zamestnancovi po udeleni absencie
 244. povinnosti pri ukončení zdrav,poistenia
 245. Novela Zákonníka práce č. 361/2012 účinná od 1.1.2013
 246. Vrátenie poistného pri spatnom priznani starobneho dochodku
 247. príspevok zo soc. fondu na vitamínové preparáty
 248. ochranja lehota po vypovedi cez agenturu
 249. Jedná sa o opätovne uzatvorený PP alebo nie?
 250. Vypocet OCR