PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Skoncenie pracovného pomeru dohodou počas materskej a odstupné
 2. dovolenka po RD
 3. nepravidelný príjem
 4. nová definícia závislej činnosti
 5. Opätovný návrat na rodičovskú dovolenku
 6. Dlhodobá PN a priznanie invalidného dôchodku
 7. Ukončenie pracovného pomeru v dočasnej štátnej službe počas rizikového tehotenstva
 8. Môžem fungovať na zmluvu o dielo bez ŽL?
 9. Prežijú rok 2013?
 10. Seminár s Jozefom Mihálom - Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2012 a všetky leg. zmeny k 1.1.2013
 11. Odvody do sociálnej p., a daňový bonus za vyživovanú manželku
 12. Nadčasy v skušobnej dobe
 13. materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka
 14. Koľko rokov musí zamestnanec odpracovať aby mu vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti?
 15. Mzdové nároky pri kratšom pracovnom úväzku
 16. Dobrovoľne nezamestnaný - povinnosť odhlásiť sa?
 17. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 18. Podiel na zisku za rok 2012 a odovdy ZP
 19. Krátenie dovolenky - PN
 20. Štátna služba v noci - má zamestnanec nárok na príplatok 25%?
 21. Ukončenie pracovného pomeru a čerpanie dovolenky v poslednom mesiaci
 22. povinnosť vrátiť odstupné??
 23. navrat z RD - narok na dovolenku
 24. nárok na dovolenku od 1.12.2012
 25. Zrušenie pracovného miesta a neponúknutie inej práce
 26. Mzdový list po 1.1.2013
 27. dohodu o zvysenie kvalifikacie zdanit, ci nie?
 28. Zamestnanie v 2013, čo k tomu potrebujem a povinnosti, ktoré pri tom vznikajú.
 29. Dôchodok a odstupné
 30. Musí zamestnávateľ požadovať od nových zamestnancov výpis z registra trestov?
 31. SZČO na PN a ZP
 32. Preplatenie dovolenky počas rodičovskej dovolenky
 33. Náhrada mzdy vo výške 60 %
 34. Odstupné a preplatenie dovolenky počas poberania rodičovského príspevku
 35. ZMENA PRACOVNEJ DOBY
 36. Rozdiel v prémii a odmene zamestnanca - odvody a daň
 37. Daju sa vyplacat stravne listky spatne?
 38. Z ktorého príjmu sa vypočíta vymeriavací základ pre stanovenie výšky materského?
 39. PN - kontrola zo soc.poistovne
 40. evidenčný list
 41. DDS III.pilier a odvody
 42. ako obdarovat zamestnanca
 43. Vianočný večierok ako nepeňažný príjem zamestnanca
 44. Zahraničná služobná cesta a stravné lístky
 45. nadčasy po 1.1.2013
 46. Nárok na svoje pracovné miesto po dlhodobej PN
 47. Zamestnanie ZTP obcana
 48. Podľa vás mám nárok na materskú?
 49. Zamestnanci a zmena v zamestnávateľovi
 50. oprava mzdy
 51. Zaokruhlovanie v mzdach...
 52. živnosť a práca popri
 53. Pracovný pomer na dobu určitú po novom
 54. Dobrý deň...
 55. Zmena mena u dohodára - sobášom
 56. Dávka v nezamestnanosti, životné minimum
 57. Podpora vytvárania pracovných miest - vyska prispevku
 58. nemocenská dávka
 59. Odvody z honorárov za články do novín
 60. Skončenie PP aj SZČO a zdravotné poistné
 61. Odvody do zdravotnej poisťovne pri skrátenom úväzku
 62. Ako bude vyplatená maródka zamestnanca, ktorý je aj živnostník a neplatí si odvody?
 63. Preplatenie zostatku dovolenky počas PN a skončení PP
 64. Polovičný pracovný úväzok od januára 2013
 65. Dve dohody o pracovnej činnosti
 66. Union - ozaj mam nedoplatok?
 67. Zástupcovia zamestnancov
 68. Skončenie pracovného pomeru a odstupné
 69. Exekúcia - vyživovaná osoba
 70. zákaz výpovede ak sa osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 3 roky
 71. Dovolenka
 72. aké odvody platí dohodár, žiak SŠ, starší ako 18 r., s odmenou pod 66 €
 73. odvody pocas cerpania dovolenky
 74. Materska 2013 - max VMZ 3930 EUR od 1.1.2013
 75. odchod na materskú
 76. materská dovolenka
 77. Zodpovednosť za škodu pri práci
 78. Lekárska prehliadka v PZ.
 79. Lekárska prehliadka v PZ.
 80. ZAMESTNANCI NA úRADE PRACE
 81. Nedoplatok za rok 2013 socialke - SZCO
 82. posiela SP odvody do II.piliera v nespravnej vyske ?
 83. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2013
 84. Rozna vyska materskej?
 85. Študent živnostník/konateľ s.r.o. bez odmeny a odvody do ZP
 86. Vypocet odstupneho
 87. Absolventská prax a dovolenka?!
 88. Použil som vlast.voz. na služ.cestu bez nároku na náhradu PHM a hrozí mi za to postih
 89. Ako sa odovolať voči rozhudnutiu Soc.poisťovne???
 90. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a následné nariadenie čerpania dovolenky
 91. DOVP- smrť zamestnanca
 92. Zákonník práce a pragraf 95
 93. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 94. Zamestnanec odmieta prevziať stravné lístky!!!!!
 95. výška odvodov z odmeny
 96. Rok 2013 a VZ z nemocenského poistenia.
 97. výpočet dovolenky po skončení rodičovskej dovolenky
 98. Neplatené voľno na dobu neurčitú
 99. odvody do SP za rok 2010
 100. Seminár k aktuálnym zmenám v odvodoch s Jozefom Mihálom
 101. vypoved zo zdravotnych dovodov
 102. Odvody z dohody od 1.1.2013
 103. Dohody mimo pracovného pomeru od 1.1.2013
 104. ELDP - kal. dní vylučiteľných dôb
 105. Odvody z prémií vyplácaných zo zisku za r.2011
 106. cestovne nahrady a soc.+zdrav.poistenie
 107. Ukončenie SZČO a nástup do štátnej správy
 108. DoVP a opatrovanie
 109. Ukoncenie PP s dovodu rusenia prevadzky. Su body vo vypovedi spravne?
 110. Kto za mňa platí odvody do zdravotnej poisťovne?
 111. Exekučné zrážky- doloženie dokladov
 112. Čerpanie dovolenky po rodičovskej.
 113. povinnoť podania daňového priznania r. 2012, mamina pracujúca na dohodu, mimo TPP?
 114. Vypoved zamestnancovi po udeleni absencie
 115. povinnosti pri ukončení zdrav,poistenia
 116. Novela Zákonníka práce č. 361/2012 účinná od 1.1.2013
 117. Vrátenie poistného pri spatnom priznani starobneho dochodku
 118. príspevok zo soc. fondu na vitamínové preparáty
 119. ochranja lehota po vypovedi cez agenturu
 120. Jedná sa o opätovne uzatvorený PP alebo nie?
 121. Vypocet OCR
 122. výpočet dovolenky po návrate z rodičovskej
 123. Opäť skúšobná doba ale PP dohodnutý na dobu neurčitú
 124. Výpočet nároku na D - reťazenie MD, RD
 125. Rozhodujúce obdobie
 126. Trvalý pracovný pomer plus doha o vykonaní práce od 1.1.2013
 127. Odvolanie na Ministerstvo financií
 128. sirotsky dochodok/TPP/externe studium na SS
 129. Pracovný poriadok
 130. materska - vymeriavaci zaklad
 131. Podpis novej pracovnej zmluvy počas materskej dovolenky
 132. brigádnici od agentúry v r. 2013
 133. koeficient minimálnej mzdy
 134. Priepustka k lekárovi - uznanie času
 135. Práca na DOVP u zamestnávateľa u ktorého som v pracovnom pomere
 136. Ukončenie rodičovskej dovolenky a návrat na RD
 137. Študent VŠ a Autorská zmluva
 138. Pracovný pomer od 01.01.2013
 139. Potvrdenie zo súdu
 140. PN po ukončení DNP
 141. Ukončenie dohody o vykonaní práce
 142. !!! URGENTNÉ - krádež - môžem okamžite ukončiť PP !!!
 143. odstupne a exekucny
 144. Ekonomky pomoc - Chránena dielňa
 145. Stravné lístky
 146. § 83 Zákonníka práce
 147. Zaradenie do plat.triedy
 148. Neoficiálna mzda
 149. pracovný pomer počas dlhodobej PN
 150. Nevpustenie na pracovisko zamestnavatelom.
 151. Hrubý zárobok - nárok na starobný dôchodok
 152. pri neplatnosti okamžitej výpovede je potrebné ju späť vziať písomne ?
 153. vypoved naj.zmluvy z dovodu
 154. termín, lehota, doba
 155. Pracovné zmluvy, dohody
 156. živnostník - výslohový dôchodca
 157. dodatky k pracovnej zmluve
 158. zmluva o dielo a odvody
 159. PZ - hodinová mzda bez určenia počtu hodín!!!
 160. Nový zákonník práce od 01.01.2013 jedná sa o ukončenie HPP z organizačných dôvodov
 161. SZČO a závislá činnosť zároveň
 162. Minimálna mzda pri prac. čase 25 h. / týždeň
 163. zdr.odvody z vyplateneho podielu na zisku
 164. priemerný mesačný príjem
 165. Sociálne poistenie a študenti od 01. 01. 2013
 166. doplatenie mzdy
 167. Materské z ochrannej lehoty
 168. Dobrovoľné nemocenské poistenie 2012, ochranná lehota, podpora v nezamestnanosti
 169. Výpovedná lehota v dobe určitej.
 170. Odvody - pracujem a mám aj živnosť
 171. vypoved najomnej zmluvy
 172. Brutalne odvody do socialnej poistovni po preruseni zivnosti, po jeden a pol roku.
 173. Kompetencie ministrstiev
 174. Daňový bonus na dieťa - administratíva
 175. SZčO namiesto povinných platil dobrovolne
 176. prípravné atestačné vzdelávanie
 177. AKo skončiť pracovný pomer
 178. evidencia dochádzky počas SC
 179. Dochodca a dohoda o vykonani prace
 180. Konatel odvody po novom
 181. Dohodári od 01.01.2013
 182. Dohod o vykonani prace + dodatky na ukoly
 183. Výpoveď pre porušenie prac. disc. - odstupné, výpovedná doba
 184. Poukazy z príspevku zo sociálneho fondu
 185. Podpora vytvárania pracovných miest
 186. Nerozdelený zisk v a.s.
 187. Dohoda o zrážkach zo mzdy pri DPČ
 188. Platový postup - I.atestácia
 189. Priznaný rodičovský príspevok po 3 roku veku dieťaťa
 190. Neplatene volno - odvody zo strany zamestnaca ?
 191. Nepovinne kreované oragny obce
 192. Autorska zmluva - kto co preco zaco naco
 193. maximálna výška príjmu pre neplatenie sociálnych odvodov
 194. Opätovné predĺženie PP po 01. 01. 2013
 195. Odstúpenie zamestnanca od pracovnej zmluvy
 196. Výpočet dovolenky
 197. Skrátenie prac. úväzku
 198. Vypoved zo strany zamestnavatela-ako na to podla zakona
 199. cestovne naklady SZCO
 200. ako riešiť problém krivého obvinenia zo strany nadriadeného
 201. Socialne odvody SZCO - student
 202. Môže vyčíslenie odpisov znížiť motivačnú zložku mzdy?
 203. reťazové pôrody a určenie dovolenky
 204. Odtupné a odvody
 205. príspevok na zamestnávanie občanov do 29 rokov
 206. OČR
 207. Odvody do ZP z vyplatených úrokov z pôžičky
 208. Dobrý deň...
 209. Skúšobná doba
 210. navrat na MD
 211. prepočítanie úväzku
 212. práca na živnosť v roku 2013
 213. PN Začínajúceho živnostníka
 214. Podpora v nezamestnanosti a dohoda o vykonaní práce
 215. PN a odpracovaný 1.deň
 216. Dohoda o pracovnej činnosti a odmena
 217. dobrovolne_pripoistenie_dochodku
 218. podpora zamestnavania mladych
 219. nadčasy
 220. Odchod do dochodku
 221. dávka v nezamestnanosti
 222. práca na dohodu
 223. Prerušenie živnosti a platenie ZP
 224. Zdravotne odvody student - SZCO
 225. Lehota na vydanie zápočtového listu
 226. platenie odvodov ZP počas DNP živnostníka
 227. Dohodár vs. zamestnanec vs. živnostník
 228. Dobrovoľné priplácanie som v 8 mesačnej lehote mám nárok na vyššiu marodku a meterskú
 229. Práca v zahraničí
 230. Zivnost pozastavena 12/2008 a obnovenie v 1/2013 - odvody do SP
 231. Tvorba RF
 232. MD a nástup do pracovného pomeru
 233. Nárok na RP po nástupe do zamestnania po MD ?
 234. zamestnanie v zahraničí
 235. Odstupné od 1.1.2013
 236. Výpočet predpokladaného príjmu na materskú / firma v konkurze
 237. odstupné a odchodné
 238. podpora v nezamestnosti...kolko?
 239. začínajúca pamistka v základnej škole
 240. zníženie platu
 241. Mám nárok na dovolenku po skončení RD?
 242. OČR, manželka na "materskej" a ZC
 243. mzda v pracovnej zmluve
 244. Prepočet dovolenky...
 245. PN versus vypoved - potrebujem poradit
 246. Započítavajú sa hodiny strávené na školení do fondu pracovného času
 247. Úprava (skrátenie) pracovného času (§ 164) počas tehotenstva
 248. Zdravotne poistenie platene v SR aj v Rakusku?
 249. Nárok na alikvotnú časť dovolenky
 250. vyucovanie hodin nepretrzitej prevadzky