PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako má postupovať zamestnávateľ pri PN-ke dohodára o PČ.
 2. Ako zmením heslo v mzdách od MRP?
 3. Zamestnávanie cudzincov
 4. Príplatku sobota a nedeľa
 5. Brigáda v 15
 6. Sobota-pracovný deň príplatok
 7. Ako interpretovať odsek v zmluve na vydaj knihy?
 8. Príplatky od 1.5.2018
 9. Pracovný čas-práca nadčas
 10. Má nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 11. Odvody invalidného dôchodcu v TPP od 15.4., ako postupovať?
 12. Dohodár_cestovné náhrady
 13. Stravné lístky - dorovnanie do 3,60
 14. Doplatenie mzdy zamestnancovi
 15. Môžem zvoliť rôzny spôsob výpočtu nočného príplatku platného od 1.5. pri rôznych pozíciách?
 16. Dovolenka a narok na stravny listok
 17. danovy bonus a II.stupen
 18. Výkon v neaktívnej pohotovosti.
 19. Príplatok za sobotu po novom
 20. Vyplácanie stravného
 21. Náležitosti PZ
 22. Nárok otca na materské
 23. Výpočet dovolenky za dobu na MD + RD, pomoc s výpočtom.
 24. Zvyšovanie kvalifikácie
 25. DoBPŠ_hodiny
 26. Pn po skončení prac.pomeru
 27. Vyžiadanie potvrdenia od starobného dôchodcu a študenta
 28. Praca a odvody v dvoch statoch EU . UK a Slovensko.
 29. Rôzny výplatný termín
 30. vstupné prehliadky u lekára
 31. Uchádzač o zamestnanie a dohoda
 32. Nariadenie prace nadcas
 33. Nárok na mzdové zvýhodnenie na nočnej zmenu v nedeľu od 22.00 hod
 34. čistý príjem
 35. Čo robiť po ukončení PP dohodou počas maródky?
 36. Diéty
 37. Môžem navýšiť príplatky za víkend?
 38. sobota, nedela aký je výpočet
 39. Môžem ísť opäť na ocr
 40. otazka ohladom mzdy
 41. Príplatky - soboty, nedele , nočné
 42. Neuhradene SF
 43. mrp a príplatky za sobotu a nedelu
 44. Pracovná zmluva -pracovný čas
 45. Podanie daňového priznania bez potvrdenia o príjme
 46. GDPR - rodné číslo v pracovnej zmluve a email/telefón zamestnanca
 47. Dlhodobá pn - výpoveď počas pn - dôchodok?
 48. Zástupca zamestnávateľa nás núti podať hromadnú výpoved z dôvodu nevyplatenia mzdy.
 49. Na koľko dní študijného voľna má zamestnanec nárok?
 50. GDPR pre malé podniky
 51. Kontrola zo SP a predkladanie vyrocnych sprav - rozdelenie ziskov ano ci nie?
 52. Neaktívna pohotovosť v sobotu a vo sviatok
 53. Uvádzať do potrvrdenie o príjme pre UpsVAR aj ČM z RZ?
 54. Vodič nákladného vozidla - úkolová mzda
 55. Praca na dohodu od podania ziadosti o predcasny dochodok a dorucenia/platnosi PD
 56. Sociálny pedagóg v zariadení sociálnych služieb a jeho platové zaradenie.
 57. Príplatky od 1.5.2018 v praxi.
 58. Na koľko dní dovolenky má nárok žena, ktorá ide na materskú dovolenku?
 59. Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi počas PN
 60. Exekucia pre mesto
 61. Priemerný hodinový zárobok
 62. Pracovná neschopnosť a neodovzdaný doklad o PN
 63. nárok na dovolenku
 64. Mail, kde sa žiada súhlas s ďalším zasielaním.
 65. Aké sú dôsledky skráteného úväzku na výšku dôchodku?
 66. Preplatenie zostatku dovolenky počas materskej
 67. Pracovný fond
 68. Preplácanie sviatkov
 69. zástupy počas PN
 70. Ochrana osobných údajov
 71. Ako správne odhlásiť dohodára, ak sme odstúpili od dohody?
 72. Doručenie vypovede
 73. GDPR- cena bezpečnostného projektu
 74. Daňový bonus-vydatá študentka
 75. Súhlas so spracovaním OÚ zamestnanca
 76. pomerná časť dovolenky
 77. kontrola zamestnanca počas PN povereným zamestnancom zamestnávatela
 78. Pn po ukončení PP a jej prerušenie a následne pokračovanie
 79. Dôchodkové odvody do sociálnej poistovne a 2.piliera pre zamestnanca počas PN
 80. GDPR - ochrana údajov odberateľa
 81. Ukončenie pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke
 82. Skončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 83. vypocet podpory
 84. Príplatky od 1.5.18 - nepretržitá prevádzka
 85. Neplatené voľno 3,5 hodiny z 8 pracovných hodín_odhlásiť zo SP a ZP?
 86. Exekúcie zamestnanca
 87. Kto môže zastupovať odborného zástupcu v lekárni počas materskej dovolenky?
 88. Od akého dátumu platí povinnosť zamestnávateľa prispievať do 3 piliera zamestnancom na rizikovom pracovisku?
 89. fond pracovného času
 90. EXEKÚCIE postup ako splácať
 91. Ako odoslať Prehľad zo závislej činnosti a Hlásenie po smrti SZČO?
 92. Ochrana osobných údajov
 93. Môže sudca (po skončení právneho vzťahu) poberať dávku v nezamestnanosti?
 94. Môže zamestnanec pracovať len na nočnej zmene, ak áno, aké dlhé obdobie?
 95. PP na dobu určitu
 96. Poberanie dávky materské a PP
 97. Zamestnávanie občana z Maďarska
 98. Žiaci na praxi a stravné
 99. Priplatok za nocnu pracu cez vikend
 100. mam suhlasit s dodatkom?
 101. RD a krátenie dovolenky
 102. Re: Ukoncenie PP a zvysna dovolenka
 103. exekučné zrážky u dohodára
 104. Čo sa nezapočítava do fondu pracovného času?
 105. Zvýšenie stravného
 106. Ako uhrádzať mzdu zamestnankyne z dôvodu prekázky na strane zamestnávateľa?
 107. Ukoncenie PP a zvysna dovolenka
 108. zmena štatutára - nahlásenie
 109. Nárok na diéty počas choroby.
 110. 13. a 14. plat
 111. vstupná lekárska prehliadka
 112. Nepreplatená dovolenka a nárok na dovolenku 2018
 113. Nárok dovolenky pred materskou
 114. pn a zamestnavatel
 115. Je možné aby sa občan prihlásil eletronicky do sociálnej poisťovne?
 116. prevzatie výplatnej pásky
 117. nahratie dovolenkového priemeru
 118. Stravné lístky po dlhodobej PN
 119. Kedy vzniká verejné zdravotné poistenie?
 120. Nárok na PN
 121. Je správne poskytovanie stravného lístka v prípade odpracovania 1/2 dňa, teda 4 hod?
 122. výpoveď zo zdravotných dôvodov a odstupné
 123. Ako napadnut nezvysenie mzdy na minimalnu ustanovenu zakonom?
 124. Oznámenie o zrušení konkurzu - postup pre zamestnávateľa
 125. Neplatená PN a zdravotné odvody
 126. Aké mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancovi, ktorý nastupuje v sobotu o 18.00 do práce a končí v nedeľu o 6.00 ?
 127. očr so synovcom
 128. Ako uviesť v mzdách - okrem absencie ak zamestnanec nebol v práci?
 129. Môžem dať do pracovnej zmluvy klauzulu, že zamestnanec musí pracovať vo firme minimálne 2 roky?
 130. Príplatok za zmennosť v základnej škole
 131. výživné a zamestnávateľ
 132. TPP hodinová mzda
 133. nastup do prace
 134. Tlačivo PD A1 pred vyslaním zamestnanca za prácou do zahraničia
 135. Príplatok za prácu cez víkend a sviatky
 136. "nulová" výplatná páska dohodár
 137. Ako mám vypočítať exekúciu na výživné, keď mi zamestnanec priniesol doklad o tom, že platí ešte výživné na ďalšie dve deti .
 138. Opakovaná pn-ka
 139. Odstupné po skončení PN a odvody do sociálnej poisťovne
 140. Mám nárok na doplatenie Invalidného dôchodku 3 roky spatne, ked som si doplatil dobu poistenia ?
 141. Preplatenie hodín odpracovaných počas sviatku
 142. Exekúcia na výživné a platba výživného na ďalšie dve deti
 143. Zmluva so zamestnaneckým dôverníkom - vzor
 144. výpočet nároku mzdy pri skrátenom pracovnom úväzku
 145. zrážky z odmeny dohodára - potvrdenie
 146. Je nárok na odstupné z viacerých PP?
 147. Lehota uloženia životopisov ...
 148. živnostník dôchodca a pracovná zmluva
 149. Dovolenka po MD/ RD
 150. Preplatenie dovolenky po dlhodobej PN pri skončení pracovného pomeru
 151. keď chcem platiť študentovi, musím ho niekam prihlásiť /SC, ZP/
 152. Finančný postih zamestnanca v zmluve
 153. Krátenie dovolenky z dôvodu PN
 154. mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, resp. nedeľu pri čerpaní náhradného voľna
 155. Spracovanie odmeny konateľa s.r.o.
 156. Prihlásenie zamestnanca - občana EU - do zdravotnej poisťovne
 157. Skrátenie úväzku na dva mesiace
 158. prechod z polovicneho invalidneho na starobny duchod
 159. Celodenné ošetrenie
 160. Ako je to s príplatkom na cestovanie
 161. nočné zmeny a príplatky za soboty a nedele
 162. Nedostatok práce - 60% mzda
 163. Nerovnomerny pracovny čas a priplatky od 1.5.2018
 164. invalidný dôchodok - prehodnotenie po 1.1.2018 nezapočítané obdobie za deti
 165. Zvýšenie cien stravného
 166. Kurič ako SZČO v škole.
 167. zaškolenie nového pracovníka
 168. Lekársky posudok
 169. Zamestnanie dôchodcu - doklady.
 170. Zamestnanie vrátnika-informátora
 171. Celodenna priepustka od lekara pri pružnom pracovnom čase
 172. Na aké príplatky má od 1.5.2018 nárok zamestnanec, ak pracuje v nedeľu, ktorá je zároveň sviatkom?
 173. Výpočet mzdy za dovolenku
 174. prestávka v práci počas nadčasu
 175. RZD 2017 - oprava (mala byť krátená NČ na manželku)
 176. Nepretržitý odpočinok v týždni - náhradné voľno
 177. Nárok na dovolenku
 178. Koľko môže zarobiť človek evidovaný na úrade práce?
 179. Mzdové zvýhodnenie za víkendy
 180. priplatok za nocnu pracu
 181. mám nad 50 rokov a od 1.5. budem nezamestnaná
 182. Mandátna zmluva medzi FO a PO
 183. PN počas zamestnania, nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti?
 184. Zmena pracovnej zmluvy
 185. Skoncenie dohody a pn
 186. Výkon funkcie starostu a práca učiteľky
 187. Do akej triedy zaradiť učiteľku materskej školy.
 188. Ako dorovnať nedoplatok z RZD pri podaní 2%?
 189. Zle krstné meno na dohode o skončení pp
 190. Materská dovolenka
 191. Je takéto skončenie pp platné?
 192. Je takáto výpoveď platná?
 193. Je takáto výpoveď platná?
 194. Okamžité skončenie pp a odstupné, je to v poriadku?
 195. Fond Pracovného času od 1.5.2018
 196. Davka v nezamestnanosti pocas rodicovskej dovolenky
 197. presun medzi pracoviskami
 198. Dovolenka a prestoje
 199. Kratší pracovný čas rizikového zamestnanca
 200. Musím zamestnancovi oznámiť, že mu idem vykonávať exekúciu zo mzdy?
 201. Pracovná zmluva na dobu určitú
 202. Povinne zverejnovanie mzdy v inzercii zamestnavatela u uz existujucej inzercie
 203. Dobra spolocnost na GDPR
 204. Ako mám riešiť 2zmennú prevádzku - časový fond, pri práci iba cez týždeň?
 205. Môže trvať DOBPŠ po ukončení strednej školy do 31.08.2018?
 206. Kolektívna zmluva a úprava stravovania §152 ods. 8 Zákonníka práce
 207. Mozem mat zaroven 2 pracovne pomery na TPP?
 208. doplnenie účtu na výplatu mzdy do prac.zmluvy
 209. vyžiadanie potvrdenia o exekúcii pri nástupe do zamestnania
 210. Ma spoločník za nasledovných podmienok nárok na cestovné náhrady?
 211. Výpočet dovolenky za rok 2017
 212. skončenie pracovného pomeru - odchodné
 213. Preplatenie dovolenky po ukončení pracovného pomeru mesiac pozadu
 214. Zmena vo vyhlásení
 215. SZČO a GDPR - kde sa registrovať a aké dokumenty potrebujem
 216. Prekážky v práci a nevyhnutne potrebný čas
 217. Náhrada príjmu - zamestnanec u jedného zamestnávateľa má aj HPP aj dohodu
 218. Predvolanie svedka_možnosti
 219. Ako rozpísať pracovný čas v dochádzke
 220. Ak pôjdem na PN v ochrannej dobe po ukončení PP dohodou ráta sa mi to do dôchodku?
 221. Ako vyplniť potvrdenie o zaplatení dane pri preplatku dane?
 222. Zamestnancovi končí dohoda o pracovnej činnosti.30. 4. 2018. Od 1.5.2018 ho chceme zamestnať na ďalší pracovný pomer.
 223. Materská a dohoda_vykazovanie kalend.dní v ZP
 224. Pracovný úväzok
 225. Mzdové podmienky v pracovnej zmluve a práca nadčas
 226. Doručovanie písomností
 227. Prehľad o zrazených preddavkoch vrátane RZD a daňového bonusu
 228. Termíny na podanie výkazov
 229. výpočet čistý príjem a čistá mzda
 230. Su diety cisty prijem?
 231. Zle uvedená suma
 232. Ako vypočítať dovolenku?
 233. hodinovu mzdu moze zamestnavatel zmenit na fixnu mesacnu mzdu?
 234. Odvod do SP pri invalidite nad 70%
 235. preplatenie nevyčerpanej dovolenky z roku 2016
 236. Je možné zamestnať na dohodu o vykonaní práce dohodárov na práce spadajúcich do 4. rizikovej skupiny?
 237. má nárok na nezd. časť na manželku za r. 2017 , ak je invalid 45% ?
 238. Pracovná pohotovosť od 1.5.2018
 239. Čo robiť po schválení čiastočného invalidného dôchodku?
 240. Zobrat si hypoteku a hned na to odist z prace
 241. vstupná prehliadka
 242. Nočný príplatok
 243. Vystavenie zápočtového listu
 244. Kontrola z Dôvery
 245. Vrátené poistné kvôli spätnému priznaniu dôchodku
 246. úloha na DOVP
 247. Zaplatenie poistenia cudzinca CR
 248. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a nárok na nemocenské
 249. Zamestnávanie neplnoletého cudzinca - španiel
 250. Može byť výmena na pracovisku ked zamestnanec nechce tu vymenu?