PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Materska - rozna vyska mzdy
 2. Vypoved po rodicovskej dovolenke pre zmenu majitela
 3. exekučné zrážky zo soc.poisťovne počas PN
 4. Evidovana na Úrade, práca na dohodu a PN
 5. Dohoda o vykonaní práce a platenie odvodov od 2013
 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRIHLÁSENIE
 7. PN a exekúcia
 8. Aka bude vyska materskej dovolenky
 9. je tlacivo k ziadosti o davku v nezamestnanosti dobre vyplnene zamestnavatelom?
 10. Robotníci justície
 11. Povinnosť vyplatiť ODSTUPNÉ
 12. Max. vymeriavaci zaklad
 13. 0ČR
 14. Pracovná zmluva - Dodatok
 15. Konateľ ako zamestnanec
 16. nevyplatena mzda
 17. Odmietnutie prevzatia Upozorňujúceho listu za nekvalitu
 18. Absencia a platenie odvodov
 19. MD a cerpanie dovolenky
 20. skusobna doba a dohoda o vykonaní prace - potvrdenia
 21. okanžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca- ako ju napísať?
 22. Presun dovolenky k novemu zamestnavatelovi
 23. Súbeh roboty a výsl.dôchodok
 24. Dokladovanie príspevku na dochádzku bločkami o tankovaní
 25. Aké odvody treba platiť ako som externý študent do 26 rokov?
 26. Oznámenie PN zamestnávateľovi
 27. Priemerný zárobok menší ako minimálna mzda
 28. PN nad 52 týždňov a zdravotné poistenie-zamestnávateľ
 29. Podpora v nezamestnanosti po RD
 30. Ako zrusit/vypovedat dohodu o VP, ked mam v zmluve vypovednu lehotu 3 mesiace?
 31. Daňový bonus
 32. materská
 33. Ročné zúčtovanie zdrav. poistenia - študent dohodár
 34. Nárok na dovolenku po MD/RD a krátenie dovolenky
 35. Zrušenie mesačnej uzávierky v OLYMP
 36. Zahraničná služobná cesta - prepocet vydavkov na EUR
 37. Tehotenstvo, PN, doba určitá
 38. Preradenie zamestnanca do vyššieho platového stupňa
 39. "Zvláštna" výpoveď
 40. Vyska pravdepodobneho vymeriavacieho zakladu pre vypocet materskej
 41. ZŤP + inval.dôchodok a odvody
 42. PN a nahlasenie do Soc. poistovne
 43. Nárok na diety?
 44. Odvody pri s.r.o. 2012
 45. Preplatenie dovolenky
 46. Nevyčerpaná dovolenka z r. 2011
 47. Vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti v následujúcom prípade?
 48. dohodár bol PN a mal príjem
 49. Nepeňažný príjem
 50. Výpoveď daná zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP a nástup zamestnanca na PN
 51. Stravné lístky a ich fakturácia
 52. zrazenie vyčerpanej dovolenky
 53. Výpoveď
 54. Odvody do SP od 1.7.2012 áno či nie?
 55. PN a nový zamestnanec
 56. Nárok na dovolenku.
 57. Výplatná páska
 58. Prekročenie počtu paragrafov
 59. nedoplatok RZZP prijmy zo zavislej cinnosti+prijmy z kap.majetku
 60. stravne listky vzdanie sa naroku
 61. Dávka v nezamestnanosti
 62. dohoda o brigádnickej práci študenta a stredoškolská prax
 63. hlavny pp + zmluva o dielo
 64. Ukončenie pracovnej zmluvy na dobu určitú v tehotenstve
 65. NČZD - prerušenie uplatňovania
 66. vrátenie dane
 67. Ročné zúčtovanie poistného.
 68. Čo s prečerpanou dovolenkou ktorá vznikla chybou mzdárky pri výpočte dovolenky?
 69. Koľko môže zarobiť starobný dôchodca jednorazovo
 70. Vrátenie dane
 71. rozviazanie pracovbého pomeru v skúšobnej dobe
 72. Pracovna neschopnost
 73. RZZP za rok 2011 a koeficent na upravu vymeriavajúce základu
 74. DoBPS - zahranicny student
 75. Nastup do prace cez RD
 76. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 77. Cestovné náhrady
 78. vysluhovy dochodca
 79. Zamestnanec s nízkou mzdou a jeho zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 80. Sviatok
 81. Kompetencie obecného zastupiteľstva
 82. Moze si exekutor robit co chce ???
 83. odstupne a exekucia
 84. odstupné a exekucia
 85. Musím mať Stavebné povolenie k mobilnému domčeku na kolesách??
 86. Mzda v pracovnej zmluve
 87. Agentúra doč. zamestnávania - výplata mzdy
 88. Započítateľná prax
 89. Nevyčerpaná dovolenka versus absencia
 90. Výpočet nadčasov.
 91. ako previesť zmenu v prihláške RL
 92. VYŽIVOVANÁ OSOBA áno/nie?
 93. Kontrola liecebneho rezimu
 94. Vzdanie sa nároku na stravné
 95. Odstúpenie od pracovnej zmluvy
 96. Máme zamestnancov na 4 zmennú prevádzku pracujúcich na 11,5 hod
 97. dohoda o pracovnej činnosti
 98. podanie trestného oznámenia na neprispôsobivého nájomníka.
 99. DIETY ZPC - kratenie alebo preplatenie raňajok
 100. Zmluvna viazanost zamestnanca voci zamestnavatelovi
 101. Cestovná náhrada a stravné
 102. zdravotny odvod z dividendy zo zahranicnej spolocnosti ?
 103. nárok na dovolenku po materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke ?
 104. Nedoplatok RZZP - nadobudnutie právoplatnosti
 105. Pracovné oblečenie pri dohode
 106. Celý mesiac PN
 107. Daňový bonus po dovŕšení 25. rokov
 108. paušálna náhrada
 109. nočná práca
 110. RZZP a ukončenie živnosti.
 111. RZ dorucene z Dovery
 112. Českí dohodári
 113. Výpočet materskej
 114. Interné smernice
 115. Dva pracovné pomery a maximálny VZ pre sociálne poistenie
 116. Dôvod na zmenu pracovnej pozície
 117. vypočítanie výšky invalidného odvodu
 118. druha platova trieda a mzda
 119. Dovolenka za odpracované dni
 120. Dohoda o vykonaní práce vs. evidovaný na úrade práce
 121. Skončenie PP po 52 týždňoch PN... aký výkaz do SP ?
 122. vyplatna páska - sviatky
 123. pokuta za neskore prihlasenie zamestnanca do soc.poistovne
 124. pn v ochrannej dobe
 125. PP na dobu určitú, PN a nástup na MD
 126. Zamestnanie na TPP, čerpanie rodičovskej dovolenky a skrátený úväzok u iného zamest.
 127. Akú zmluvu??
 128. Vdovský dôchodok
 129. Pracovná cesta v rámci jednej spoločnosti
 130. Firma s 1 zamestnankynou na rodicovskej dovolenke - ako podat mesacny prehlad?
 131. Málotriedka
 132. Má zamestnávateľ povinnosť oznámiť daňovému úradu zmenu priezviska zamestnanca?
 133. nárok na daňový bonus
 134. Je podpísaný výplatný lístok potvrdením o vyplatení mzdy
 135. Platenie odvodov pri 2 pracach
 136. Odmena býv.zamestnancovi teraz poistenému v zahraničí.
 137. Reťazový pôrod, návrat na MD zo zamestnania, výška materského/rodičovského príspevku.
 138. Odvody z odmien
 139. nevyčerpaná dovolenka a MD
 140. súbeh odstupného a výpovednej doby v štátnej službe
 141. Môže sa policajt účastniť protestov ?
 142. dohoda o pracovnej činnosti a materská dovolenka
 143. Výpočet materskej
 144. príjem na materskej dovolenke 2013
 145. samoživiteľka
 146. Výmera dovolenky pri skrátenom úväzku
 147. odvody konatela - 1/4 uvazok
 148. Vyplata mzdy do pokladne
 149. nárok na dôchodok - chýbajúce zápočtové listy.
 150. prdlženie platenia nemocenského z dôvodu neotehotnenia
 151. odvody do zdravotnej poisťovni z vyplateného zisku za rok 2001
 152. Starobný dôchodca, zamestnanie, exekúcie
 153. Študent-dohoda o pracovnej činnosti
 154. elektronické výplatné pásky a ich prevzatie
 155. dávky v nezamestnanosti
 156. predaj bytu a odvody do zdravotnej poistovne
 157. PN zápočtový list
 158. Výpočet nároku na dovolenku...
 159. 3/4 uvazok versus TPP
 160. trvanie pracovného pomeru po skončení zmluvy na dobu určitú
 161. Služobné auto vs. súkromné jazdy
 162. pracovná cesta zamestnanca
 163. Práca študenta VŠ študujúceho v zahraničí ČR na DoBPŠ
 164. Práca popri zamestnaní - účtovanie zo str. zam-ľa
 165. Zle odvedené poistné do SP nasledná oprava
 166. súbeh PP a predčasného dôchodku
 167. výpočet pracovnej cesty v zahraničí
 168. Tehotná a zamestnanie na TPP? - aké odvody?
 169. Pracovný pomer na dobu určitú
 170. Kontroly registračných listov socálnou poisťovňou NEPREHLIADNITE !
 171. Nahrada mzdy za dovolenku po MD a RD (vypoved)
 172. Nahrada mzdy za dovolenku po MD a RD (vypoved)
 173. štátny zamestnanec a mandátna zmluva
 174. dĺžka poistenia v nezamestnanosti
 175. Domácka práca
 176. Predvolanie ako svedok
 177. Výplata odmien.
 178. Zmenila sa definícia nezaopatreného dieťaťa?
 179. Úrad práce, výživné
 180. Vypoved zo zamestnania, narok na podporu v nezamestnanosti
 181. Potrebujem dohodára do zahraničia
 182. Nový prac. pomer počas rod. dovolenky u druhého nového zamestnávateľa
 183. výpoveď daná zamestnávateľom z dôvodu §63 ods. 1 písm. b)
 184. výpoveď zo strany zamestnávateľa pre zamestanca, ktorý je na PN
 185. tak načo je minimalna mzda ak neplati?
 186. Vrátený príspevok z DDS-3. pilier
 187. Skončenie pracovného pomeru podľa ZP §68 ods.1 pís. b)
 188. zivnostnicka na rizikovom tehotenstve
 189. Vypocet dovolenky - RD, 1/2 PP, plny PP, MD
 190. Vojaci a nezamestnanecke
 191. Zákon o zdravotnom poistení - nedoplatky vzniknuté z dôvodu novelizácie zákona
 192. Ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy
 193. Ako pokračovať s DNP?
 194. zrážky zo mzdy
 195. Vyplatenie odmeny pracovníkovi
 196. Daňový bonus
 197. mzda pri dvojsmenne prevádzke
 198. Dôchodca a zdravotná poisťovňa
 199. Ako vyuzit konciace DNP co najlepsie?
 200. dobrovolné nemocenské a nanovo prihlasenie
 201. poberanie materskej z rakúska pri zamestnaní jedného z manželov
 202. čerpanie dovolenky počas výletu zamestnancov
 203. Prepočet dovolenky...
 204. Odvody do Socialnej poistovne zo živnosti popri zamestnaní
 205. dohoda o vykonaní práce a NúP
 206. ako vypocitam DVZ z platu?
 207. koniec RD a výpoveď
 208. Umelecká činnosť znamená nutne vytvorenie DIČ???
 209. Prerušenie PN a začatie PN využitím platby DNP
 210. Semináre s Jozefom Mihálom k novému Zákonníku práce
 211. Prezentácia spoločnosti na ÚPSVaR
 212. prehľad vymeriavacich základov
 213. Funkčný plat začinajúceho pedag. zamestnanca
 214. Práca podľa autorského zákona popri zamestnaní - odvody a paušálne výdavky
 215. Ukončenie PP vo vypovednej dobe
 216. stará verzus nová FI
 217. Ukoncenie RD aj PP
 218. nárok na daňový bonus
 219. dohoda o vykonani prace
 220. Fond pracovnej doby
 221. skončenie VŠ a úrad práce
 222. Chyba v zaučtovaní - odvody
 223. 75% pracovný úväzok a prekážky v práci
 224. Nevyčerpaná dovolenka
 225. Dohodár dôchodca - ukoncenie dohody z disciplinarnych dovodov
 226. Potvrdenie o návšteve školy
 227. 8 hod. odstávka vody a nutnosť ísť do práce
 228. Nárok na materskú dovolenku po rodičovskej dovolenke
 229. Nepravidelný pracovný čas
 230. Soc.poisťovňa - hon na oneskorených platičov poistného?
 231. Odmena za funkciu riaditeľa
 232. Vymeriavaci zaklad vyssi ako strop? Vykaz nedoplatkov VSZP
 233. prac zmluva na dobu určitú
 234. PN-ka na 1 resp. 2 dni
 235. Prestavky v praci
 236. Priznanie starobného dôchodku
 237. Vplyv zmeny trvalého pobytu dieťaťa na prídavky poprípade daňový bonus
 238. práca po pri materkej 2012 ?
 239. Dobrovolne nemocenske poistenie studentky na MD znovu tehotna
 240. Predčasný starobný dôchodok a práca na dohodu/TPP
 241. Invalid a výpoveď
 242. študentské dohody a odvody, bonusy pre rodičov...
 243. Odvody allianz + trvale zamestnanie
 244. dokedy doručiť priepustku
 245. Mame narok na matersku a s coho sa bude vypočitávať?
 246. doplatok na invalidné
 247. Zamestnanci školy- odmeňovanie
 248. výpoveď a následne nová pracovná zmluva
 249. Ročné zúčtovanie ZZ - zamestnanec
 250. Dohoda