PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Voľby 2012
 2. Nástup na materskú dovolenku - firma v konkurze
 3. Nezdaniteľná časť za odpracovaných 8 mesiacov
 4. Kontrola zamestnanca počas PN
 5. Nedodanie potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti
 6. Doklady pri skončení PP
 7. Daňové priznanie alebo RZD
 8. Dodatok k prac. zmluve
 9. Decembrová mzda vyplatená vo fobruári
 10. 2 pracovne pomery a OČR
 11. študent nad 26 rokov
 12. danove priznanie
 13. z coho vyplaca firmu odstupne? zo socialneho fondu alebo ako ine mzdy?
 14. premenovanie s.r.o. - text dodatku k pracovnej zmluve
 15. porušenie prac. disciplíny
 16. Volba zamestnaneckej rady
 17. Exekúcia
 18. mesačný prehlad o zrazených preddavkoch
 19. štúdium MBA - konateľ a zdanenie
 20. Oznamovanie zahranicnej sluzobnej cesty socialnej poistovni
 21. Doba opatrovania rodinného príslušníka - do započítanej praxe
 22. RZZP 2011
 23. Prihlásenie dohodárov + GRIDKARTA
 24. MRP a žiadosť o RZD
 25. ročné zúčtovanie dane 2011 - zamestnanecká prémia
 26. Výpočet mzdy - príspevok z UPSVAR §50a
 27. nové prehľady od 1.1.2012
 28. Nepravidelný príjem
 29. platba mincami
 30. PN vs. výpovedná lehota
 31. Povinná identifikácia platieb od 1. marca 2012 do Sociálnej poisťovne
 32. Materská dovolenka
 33. Dobrovoľne poistená osoba. Prosím o radu.
 34. zakladny plat
 35. Ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne
 36. vysluhovy dochodok
 37. Platnosť výpovede
 38. odvody do SP - elektronicky
 39. Nárok na dovolenku u nového zamestnanca
 40. Kedy moze ist muz vojak z povolania na matersku?
 41. Poradie zrážok-viac exekúcií-PROSÍM O POMOC
 42. Skončenie DDS
 43. Naroky zamestnanca s minimalnou mzdou.
 44. RRZP 2011 a SZČO
 45. Zamestnanecká prémia - nárok
 46. Čistá mzda - výpočet exekúcie vo vzťahu k daňovému bonusu
 47. čiastočne invalidný dôchodca...
 48. Postih za prekročenie rýchlosti zamestnávateľom
 49. Tehotenstvo a zmluva na dobu určitú
 50. podporna doba
 51. Organizačné zmeny
 52. RZD - vlastný príjem manželky
 53. Pracovný čas
 54. Daňový bonus
 55. Odvody do SP po 1.1.2011
 56. vypocet naroku dovolenky
 57. Výpoveď zo strany zamestnanca podaná v deň začatia jeho práceneschopnosti
 58. Ukončenie PP dohodou po skončení RD
 59. SZCO - vymeriavaci zakad
 60. minulorocne gastrolistky
 61. Ukončenie poberania podpory v nezamestnanosti ako daľej
 62. Musím podať ročný výkaz preddavkov na účely ročného zúčtovania?
 63. Zrušenie pracovnej zmluvy
 64. Koniec rodicovskej dovolenky a vypoved zo strany zamestnanca
 65. Nárok na stravný lístok
 66. Mam narok na prispevok?
 67. Mam narok na prispevok?
 68. Mzdy
 69. Nástup do práce a poberanie rodicovskeho prispevku
 70. Vyslanie zamestnancov do zahranicia
 71. ročné zúčtovanie a doklady
 72. export údajov z POHODY
 73. Dobrovoľné positenie v nezamestnanosti a daňové priznanie
 74. KONTROLA
 75. Dátum odovzdania prehľadu 1/2012?
 76. Max.základ zo zisku
 77. Mesačný prehľad a nulový príjem
 78. Výška mzdy pre VŠ a nárok na dovolenku
 79. Zamestnanecká prémia
 80. Nevycerpanie dovolenky z dovodu dlhodobej PN a prenos do r.2012
 81. zamestnanecká prémia a práca v zahraničí
 82. Ukončenie PP dohodou a PN
 83. Dohoda alebo brigáda počas materskej dovolenky
 84. Zmena software a ročný výkaz na DU
 85. ročné zúčtovanie dane a platenie dobrovoľného nemocenského poistenia
 86. stravné lístky/cestovné náhrady
 87. krátenie dodatkovej dovolenky
 88. mesačný prehlad o zrazených preddavkoch
 89. Dohoda o pracovnej činnosti - druh práce
 90. znema zdrav.poisťovne kto a kde to ohlasuje pri nezamestnaných ?
 91. náhrada mzdy počas pn
 92. Zmluva s vlastníkmi PS o poskytnutí služieb.
 93. Zamestnanie pracovníka evidovaného na UP
 94. Ročné zúčtovanie
 95. práca na dohodu a odvody
 96. Mám nárok v dávku v nezamestnanosti???
 97. Cudzinec na dohodu
 98. predcasny starobny dochodca a nezdanitelna ciastka
 99. Daňové priznanie - A - mladistvý zamestnanec
 100. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 cez MRP
 101. nedoplatok VšZP
 102. Zápočtový list a PN
 103. ročné zúčtovanie pri dlhodobej PN
 104. Ročné zúčtovanie dane-invalidný dôchodca
 105. výpočet PN
 106. zrušenie prac pomeru v súšobnej dobe ešte dnes
 107. Odvody
 108. Vyplatenie náhrady počas PN
 109. účtovné podklady
 110. Ročné zúčtovanie ZP - aké doklady a termín?
 111. Nezdanitelna cast zakladu dane - spaniel
 112. formulár E 115
 113. Chcem dať výpoveď a čerpať dovolenku, ovplyvní to aj dovolenku v ďalšej práci?
 114. OČR počas RD
 115. výkaz preddavkov ZP rok 2011
 116. Za čerpanie 1 dňa dovolenky mi zamestnávateľ stiahne 1,5 dňa z celkovej dovolenky !!!
 117. Zamestnanie dôchodcu na 3 hodiny mesačne?!?
 118. Odvod za nezamestnanie ZŤP
 119. mzdovy uctovnik porusuje mlcanlivost?
 120. Szčo vs. dobrovolný platca do soc. poistovne.
 121. Darovana sodexo poukazka zamestnancovi
 122. Odvody do ZP za dohodárov
 123. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 124. Odpočítateľná položka
 125. súbežný pracovný pomer a PN
 126. čiastočný invalidný dôchodok
 127. Diety
 128. Začínajúci pedagogický zamestnanec v materskej škole
 129. Výkaz preddavkov - ročný
 130. priplatky
 131. odvody pri 60% mzde
 132. zamestnanecká prémia za rok 2011
 133. Skončenie pracovného pomeru po skúšobnej doby
 134. Náhrada príjmu pri dočasnej PN.
 135. Skončenie pracovného pomeru uplynutím výpovednej doby
 136. kalendár podnikateľa
 137. Musím robiť mesačné prehľady?
 138. vyplnenie nového tlačiva Prehľadu za 01/2012
 139. ako dlho platí sociálna poisťovňa PN-ku?
 140. Dohoda o ukončení PP a zostatok dovolenky
 141. Odpočítateľná položka na dohodu pre plne invalidného dôchodcu.
 142. Ukončenie štúdia
 143. Zníženie NČZD na daňovníka
 144. Darovanie krvi
 145. Dôchodca a RZD
 146. Praca v administrative
 147. Nárok na nezdaniteľnú čiastku
 148. Upozornenie na porušenie prac discipliny
 149. Súbeh PN a dohody
 150. Odvody, dane a príspevok z UP
 151. Plynutie mesačnej výpovedej doby- pokračovanie PN
 152. RZ ZP za rok 2011
 153. Rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
 154. Hladame novy dochadzkovy system
 155. Spätné zvýšenie mzdy
 156. nepodpísaná výpoveď
 157. Nárok na dovolenku po materskej a rodičovskej
 158. výpočet dovolenky
 159. mzdy na konci úč.obdobia
 160. Zamestnanec z Madarska
 161. výpoveď v skúšobnej dobe počas PN
 162. Ochranná doba a okamžité skončenie prac.pomeru
 163. Dohoda o pracovnej činnosti - potvrdenie o príjme
 164. práca v zahraničí prostredníctvom sprostredkovateľskej agentúry
 165. Aký účtovnícky softér?
 166. podpora v nezamestnanosti
 167. dovolenka
 168. Dotácia z ÚPSVARU na vytvorenie pracovného miesta
 169. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2011
 170. Materská dovolenka
 171. Ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne
 172. MD a dovolenka+pnka
 173. povinne socialne poistená SZČO, je možné aj dobrovolne sa pripoistiť?
 174. Podnikanie v strate a NČZD
 175. Príplatok za zmennosť
 176. Ukončenie PP a nástup na predlženú RD
 177. Práceneschopnosť - celý rok.
 178. Trieda pedagogického zamestnanca.
 179. Prerušenie štúdia na SŠ a daňový bonus
 180. odvody ztp do spc.poist
 181. Omega - zlozky mzdy Z10
 182. dovolenka
 183. Nariadená práca nadčas
 184. prepadnutá dovolenka
 185. Prihláška
 186. Zamestnanec zamestnaný na hlavný pracovný pomer a na dohodu
 187. dovolenka po rodičovskej
 188. Z čoho sa mi vypočíta materská dovolenka?
 189. Daň z príjmu zo závislej činnosti
 190. vypočítanie odvodov a mzdy
 191. zníženie mzdy
 192. Daňový bonus a rodičovská dovolenka
 193. mam narok na prispevok na starostlivost o dieta popri praci na dohodu?
 194. znizenie mzdy a socialna poistovna
 195. spolocnici v sro - cerpanie pozicky namiesto mzdy (zjednodusene)
 196. Minimálna mzda
 197. Dľžka dovolenky.
 198. koniec pracovneho pomeru a materska dovolenka
 199. Ako a z coho sa mi pocita materská?
 200. PN počas výpovednej doby
 201. Nadčas a THP
 202. Zamestnanie dôchodcu na predčasnom dôchodku
 203. nárok na platový postup
 204. Manžel zamestnaný v ČR - rodičovský príspevok z ČR?
 205. PN a nemocenské poistenie
 206. výpoved a čo dalej
 207. mzda zamestnanca - zlodeja
 208. OČR alebo PN?
 209. Nastavenie miezd a odvodov v roku 2012 v Money S3
 210. Výpočet dovolenkové priemeru
 211. Výpoveď zo strany zamestnávateľa.
 212. Nárok na dovolenku, počas materskej a rodičovskej dovolenky
 213. Oprava nesprávne vypočítaného preddavku na daň zo ZČ zamestnanca
 214. Povolenie alebo potrvrdenie
 215. navrat do parce po materskej - na to iste miesto?
 216. výpočet hrubej mzdy dohodara z čistej mzdy
 217. DNP - odpočítanie zo základu dane
 218. dohoda + odstupné
 219. kredity, 1. atestacia
 220. prenájom auta - príjem manželky
 221. ukončenie PP počas MD
 222. Dávka v nezamestnanosti po práci na dobu určitú
 223. rozpustenie rezervy - nevyčerpaná dovolenka
 224. príspevky na zamestnanca
 225. cestovná náhrada
 226. Odkedy platiť odvody do soc. poisťovne 2012-SZČO
 227. odpočitateľná položka 2012
 228. vypocet vymeriavaceho zakladu - ukoncenie MD a vypoved - prosim poradte....
 229. Žiadosť o kreditový príplatok, ako postupovať?
 230. Odpočitateľná položka na manžela - plného invalida u SZČO
 231. dovolenka - hodiny
 232. odvody do ZP
 233. Zmeny v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.1.2012.
 234. Ako zamestnat lodnikov na SR?
 235. Poistenec šátu (matka na rodičovskej) a popri tom práca na dohodu
 236. Prečerpaná dovolenka
 237. Hrube porusenie pracovnej discipliny
 238. Materska - DNP a ukonceny PP
 239. odvody
 240. Dobrovoľné nemocenské poistenie po 1.2.2012
 241. základná mzda
 242. Dochodca a RZD 2012
 243. Dávky štátnej sociálnej podpory platné od 01. 01. 2012
 244. Zrusenie dopravy do prace
 245. Nezdaniteľná časť ZD - zamestnávateľ neuplatnil
 246. Odhlasenie z UPSVaR
 247. dohoda o brigádnickej práci študenta
 248. Dohoda o brigadnickej praci studenta - spor hruba/cista mzda
 249. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca
 250. Ročné zúčtovanie dane a žena na rodičovskej dovolenke