PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ako sa počíta dovolenkové?
 2. SPOLOČNÍK-ZAMESTNANEC-SZČO-je to jedna osoba
 3. Stravné
 4. ukončenie PP - smrť ZC
 5. Vrátenie nezákonne preplatenej dovolenky
 6. Úrad práce a prednáška.
 7. dohodar a vratenie dane z prijmov
 8. Oznamovacie povinnosti firmy a SZČO
 9. pridelenie kreditov
 10. vypoved doba urcita
 11. DDS v olympe
 12. štátny zamestnanec a práca v OVB
 13. Zamesnanec a ČID
 14. rodičovská dovolenka a nástup na MD
 15. Odvody
 16. Fond pracovnej doby v nepretržitej prevádzke
 17. mzda cudzinca
 18. Daňový bonus
 19. umowa zlecenia - dohoda o VP?
 20. Prednostná exekúcia
 21. Vyplatené odstupné z garančného fondu
 22. Osoba ŤZP, odvody a nahlásenie zmeny do ZP
 23. zvýšenie min.mzdy a dodatok
 24. vlastný príjem manželky
 25. danovy bonus a vratenie dane
 26. Dávka v nezamestnanosti a prechod na rodičovský príspevok
 27. odpočinok medzi zmenami
 28. podiel na zisku zamestnancom
 29. Výpočet zrážky zo mzdy pre 2012
 30. Pôžička zo sociálneho fondu
 31. vypoved zamestnanca počas pn
 32. vypoved zamestnanca počas pn
 33. Stravné lístky - obmedzenie použitia
 34. RZD po skončení pracovného pomeru
 35. Stravné lístky za plnú cenu
 36. Predčasný starobný dôchodok
 37. Kúpeľná liečba zamestnaného invalidného dôchodcu.
 38. Vypocet PN - vymeriavaceho zakladu pri dvoch zamestnavateloch
 39. Výplata na inom účte
 40. Ročné zučtovanie 2011 a dobrovoľné nemoc. poistenie
 41. nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 42. Práca u exekútora - administratíva
 43. Dohoda o pracovnej činnosti - odvody, daň a iné náležitosti
 44. Presné určenie odmeny v dohode o vykonaní práce
 45. Pracovný pomer u nás aj v Nemecku
 46. Patrí zamestnancovi dovolenka pri skončení Pracovného pomeru dohodou
 47. výpočet rezervy na nevyčerpanú dovoleku
 48. Prispevky z UP a zamestnanecka premia-nie je narok
 49. Časť odchodného vyplatená po ukončení PP-odvody, daň, nepravidelný príjem?
 50. pracovná zmluva na dobu určitú
 51. Daňový bonus, rozvod a exekúcia na výživné
 52. Tlačivo _ Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl.činnosti...
 53. aký narok je pri narodení dietata
 54. Dodatok k pracovnej zmluve - pri zvýšení mzdy
 55. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas
 56. NČZD a rozdielny trvalý pobyt manželov.
 57. Povinnosť podať daňové priznanie FO
 58. Štátne sociálne dávky.
 59. Rodičovský príspevok a PNka
 60. Nárok na podporu v nezamestnanost
 61. Ukončenie prac. pomeru
 62. rocne zuct. za rok 2011 a §50i UPSVaR
 63. zamest. premia za rok 2011
 64. dohodari a danove priznanie za rok 2011
 65. Vysielanie na pracovnú cestu
 66. Danove priznanie za rok 2011
 67. Spolupráca SZČO a rodinného príslušníka
 68. Cestovný príkaz ?
 69. Občan SR pracujúci na HPP pre spoločnosť z ČR
 70. aké potvrdenie
 71. Dodatocne danove priznanie 2009 a odvody
 72. cerpanie SF
 73. vypoved - paragrafy - ake?
 74. štvrťročný prehľad
 75. odhlásenie zamestnanca z Dôvery - elektronicky
 76. Ročné zúčtovanie dane 2011
 77. Zdravotný pracovník zaradenie
 78. PN u SZČO
 79. zmena úväzku a dovolenka
 80. OČR na dieťa
 81. papier na peniaze - soc.poist.
 82. Práca nadčas
 83. Potvrdenie o príjme - RZD
 84. odchodné
 85. ovplyvni vysku materskeho PN pocas materskej?
 86. Príplatok uvádzajúceho ped. zamestnanca
 87. Stanovenie hodnoty pôžitku zamestnanca
 88. Príspevok na stravovanie
 89. Interná smernica pre personalistiku a mzdy
 90. Nárok na pn z DNP aj po 01.02.2012 - pokiaľ trvá pn
 91. Maximálna mzda pri dohode o vykonaní práce
 92. Výpočet materskej
 93. dobrovoľné nemocenské poistenie
 94. zlý VS pri platbe DÚ
 95. materská - správny úsudok??
 96. Pomoc k DNP surne!!!
 97. nárok na nemocenské dávky
 98. okamzite skoncenie pp
 99. Co uviest pri hranici 3 nasobok zivotneho minimac za rok 2011?
 100. Zmena pracovnej zmluvy na kratši pracovný čas -dohoda o zmene vzor
 101. vypoved formou dohody podla paragrafu 60
 102. Absencia zamestnanca
 103. Práca na dohodu súčasne s evidenciou na úrade práce
 104. Daňový bonus
 105. dobrovolné poistenie
 106. Pracovná doba (upravený krátky-dlhý týždeň)
 107. ZTP a pracovna doba
 108. Ochranná doba
 109. predčasný starobný dôchodca
 110. odvody do zdravotnej
 111. pn a nárok na dovolenku
 112. Priepustky_nárok
 113. pracovna zmluva - dodatok - doba neurcita limitovana?
 114. Koniec Materskej dovolenky
 115. Akceptujete staré tlačiva k RZD?
 116. Podiely na zisku - za r. 2011
 117. materská
 118. cestovné náhrady
 119. cestovné náhrady a výpoveď
 120. Ukočenie pracovného pomeru a nariadená dovolenka.
 121. PROFESIJNE POISTENIE
 122. Mesačný prehľad na daňový úrad
 123. Stravný lístok - nárok
 124. materská, rodičovské príspevky ... je možnosť nároku?
 125. poistné - invalidný dôchodca
 126. nahrada za DPN vo vyske 80 % - platenie poistneho?
 127. Rocne zuctovanie dane
 128. Zamestnanecka premia
 129. preddavková daň zo závislej činnosti
 130. Nevyčerpaná dovolenka z roku 2010
 131. zaradenie zamestnanca do platovej triedy vo verejnom záujme
 132. PN- počas, alebo po skušobnej doby
 133. Ročné zúčtovanie dane
 134. doba určitá nad 3 roky - neplatené voľno
 135. Zamestnanec va zahrničí
 136. Podpora v nezamestnanosti
 137. RZD 2011 riadok 18
 138. doplatok mzdy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 139. Dodatočné ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne za rok 2007
 140. Dohodári
 141. ročné zúčtovanie dane pre bývalého zamestnanca
 142. dobrovoľné nemocenské poistenie
 143. DoBPŠ a PN
 144. Vymahanie zdravotnych odvodov za rok 2011 po 3 mesiacoch exekutorom???
 145. Aku budem mat matersku?
 146. Studium na VS-poberanie sirotskeho dochodku a praca na plny uvazok
 147. MATERSKÁ 2012 po RP
 148. Ako postupovať pri zmulve o brigáde?
 149. Pracovna zmluva prosim o radu
 150. Dividendy za rok 2011
 151. Kratenie dovolenky z dovodu PN
 152. Práca na dohodu a rodičovský príspevok
 153. Materská 2012 aj z DNP
 154. nezdaniteľná časť
 155. zmena vymeriavacieho základu z DNP
 156. Porušenie pracovnej disciplíny
 157. Daňový bonus
 158. co najvyssia podpora v nezamestnanosti po RD
 159. Do koľkých dní treba nahlásiť návštevu lekára ????
 160. Koľko dovolenky?
 161. Stravne listky a premie...PROSIM O RADU
 162. výška materskej z DNP
 163. Ročné zúčtovanie dane 2011 a životná poistka
 164. Aká je minim. hodinová mzda?
 165. SZČO a PN
 166. Koľko môže zarobiť dohodár, aby nebol vyradený z evidenice od 1.1.2012
 167. Bonus_ZŤP
 168. Nezdaniteľná čiastka za 2011 - od akej sumy je nula?
 169. Daňový bonus
 170. pracovná zmluva na dobu určitú
 171. Odpracovaná doba a odstupné
 172. Správne vypočítané odstupné ???
 173. PZ SR a platove triedy
 174. nemocenske poistenie dobrvolne po novom....
 175. TPP v Rakusku, VPP na slovensku
 176. Ako správne vyplniť ELDP?
 177. Pomoc pri vyplnení potvrdenia o príjmoch FO
 178. Ake odvody platim z odstupneho ktore mi je vyplatene pocas rodicovskej dovolenky.
 179. Ako zamestnat na pol roka?
 180. študent - podnikateľ a odvody
 181. preradenie zamestnanca
 182. dobrovolne poistenie
 183. rocne zuctovanie ZP, rocne zuctovnanie preddavkov na dan, danove priznanie???
 184. Odmena konatel ...
 185. Ako si uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku?
 186. Vypocet vymeriavacieho zakladu ak zamestnanec pracoval len par dni
 187. Držiteľ preukazu ZTP
 188. DVOJICKY - neplatené voľno
 189. Aká je minimálna hodnota stravného lístka?
 190. Je výhodné lístky kupovať na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka?
 191. Čo keď podnikateľ spätne kúpi stravné lístky za uplynulé časové obdobie?
 192. Aké chyby pri uplatňovaní výdavkov na stravné robí najčastejšie podnikateľ?
 193. Môže si živnostník/SZČO dať do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu? Ako preukáže p
 194. Ako sa preukazujú výdavky na stravovanie u živnostníkov?
 195. Aká je lehota vrátenia stravovacích poukážok zo starého roka?
 196. Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok pre zamestnávateľa?
 197. Môže si stravné lístky alebo stravovaciu kartu kupovať aj živnostník?
 198. Podiely na zisku za rok 2010
 199. Úprava priemerného zárobku zamestnanca
 200. Vyplnenie žiadosti
 201. Vyplnenie žiadosti
 202. Alkohol na pracovisku
 203. Priplatky za pracu v sobotu nedelu a vo sviatok
 204. Mzda a exekúcia
 205. Upozornenie na menej závažné porušenie prac discipliny
 206. dovolenka z roku 2010 a aktuálny rok 2012
 207. skončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty
 208. navrat z rodicovskej trochu inak
 209. Vyplatené dividendy za rok 2010
 210. práva zamestnanca
 211. zdravotné poistenie
 212. Paušálna náhrada na pohonné hmoty - zdanenie
 213. Ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2011 - termíny, veličiny
 214. Chyba ci nie? Ak mam pausalnu mzdu?
 215. ukoncenie pracovného vzťahu v skúšobnej dobe
 216. Zlúčenie dvoch oddelení vo verejnej správe
 217. Predčasný dôchodok
 218. Hurbé porušenie pracovnej disciplíny
 219. Ročné zúčtovanie dane
 220. výpoveď daná zamestnávateľom po nástupe z materskej dovolenky
 221. Určenie platu pre učitela s kratším pracovným úväzkom zaokrúhľovanie.
 222. Doba určitá pri zastupovaní počas MD a RD dlhšia ako 3 roky
 223. Ako vypočítam dan zo mzdy pre zamestnancov
 224. Ukončenie pracovné pomeru dohodou a následne PN
 225. výpočet PN zo starého na nový rok
 226. Môžem pracovať a súčasne poberať rodičovský príspevok?
 227. Zdanenie oopp
 228. ročné zúčtovanie alebo daňové priznaie
 229. Davka v nezamestnanosti - detaily
 230. uchádzač o zamestnanie a dodatočne vyplatená odmena
 231. Odvody spoločníka z podielu na zisku s.r.o. za rok 2003
 232. Priepustka vs dovolenka
 233. Szčo a výška materskej.
 234. koniec VŠ
 235. Smrť živnostníka a zamestnanci
 236. Mám nárok na nemocenskú?
 237. Výpočet nároku na dovolenku
 238. Nezamestnany a Dnpo
 239. odchodné a odvody
 240. Platenie do socialnej poistovne
 241. Preplatenie dovolenky
 242. Zamestnávateľ mi chce nariadiť dovolenku - môže?
 243. (Ne)Správne vypočítané odvody do Sociálnej Poistovne
 244. Krátenie dovolenky - dlhodobá pracovná neschopnosť
 245. PN a dlhodobo doborvolen nezamestnaný
 246. danovy bonus na dieta
 247. Zamestnávanie českého občana
 248. dohoda vs. študenti
 249. Vyučtovanie pre dohodárov
 250. konatel/spolocnik v jednej osobe a urad prace