PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. štátny zamestnanec a práca v OVB
 2. Zamesnanec a ČID
 3. rodičovská dovolenka a nástup na MD
 4. Odvody
 5. Fond pracovnej doby v nepretržitej prevádzke
 6. mzda cudzinca
 7. Daňový bonus
 8. umowa zlecenia - dohoda o VP?
 9. Prednostná exekúcia
 10. Vyplatené odstupné z garančného fondu
 11. Osoba ŤZP, odvody a nahlásenie zmeny do ZP
 12. zvýšenie min.mzdy a dodatok
 13. vlastný príjem manželky
 14. danovy bonus a vratenie dane
 15. Dávka v nezamestnanosti a prechod na rodičovský príspevok
 16. odpočinok medzi zmenami
 17. podiel na zisku zamestnancom
 18. Výpočet zrážky zo mzdy pre 2012
 19. Pôžička zo sociálneho fondu
 20. vypoved zamestnanca počas pn
 21. vypoved zamestnanca počas pn
 22. Stravné lístky - obmedzenie použitia
 23. RZD po skončení pracovného pomeru
 24. Stravné lístky za plnú cenu
 25. Predčasný starobný dôchodok
 26. Kúpeľná liečba zamestnaného invalidného dôchodcu.
 27. Vypocet PN - vymeriavaceho zakladu pri dvoch zamestnavateloch
 28. Výplata na inom účte
 29. Ročné zučtovanie 2011 a dobrovoľné nemoc. poistenie
 30. nezdanitelna cast zakladu dane na manzelku
 31. Práca u exekútora - administratíva
 32. Dohoda o pracovnej činnosti - odvody, daň a iné náležitosti
 33. Presné určenie odmeny v dohode o vykonaní práce
 34. Pracovný pomer u nás aj v Nemecku
 35. Patrí zamestnancovi dovolenka pri skončení Pracovného pomeru dohodou
 36. výpočet rezervy na nevyčerpanú dovoleku
 37. Prispevky z UP a zamestnanecka premia-nie je narok
 38. Časť odchodného vyplatená po ukončení PP-odvody, daň, nepravidelný príjem?
 39. pracovná zmluva na dobu určitú
 40. Daňový bonus, rozvod a exekúcia na výživné
 41. Tlačivo _ Potvrdenie o príjmoch FO zo závisl.činnosti...
 42. aký narok je pri narodení dietata
 43. Dodatok k pracovnej zmluve - pri zvýšení mzdy
 44. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas
 45. NČZD a rozdielny trvalý pobyt manželov.
 46. Povinnosť podať daňové priznanie FO
 47. Štátne sociálne dávky.
 48. Rodičovský príspevok a PNka
 49. Nárok na podporu v nezamestnanost
 50. Ukončenie prac. pomeru
 51. rocne zuct. za rok 2011 a §50i UPSVaR
 52. zamest. premia za rok 2011
 53. dohodari a danove priznanie za rok 2011
 54. Vysielanie na pracovnú cestu
 55. Danove priznanie za rok 2011
 56. Spolupráca SZČO a rodinného príslušníka
 57. Cestovný príkaz ?
 58. Občan SR pracujúci na HPP pre spoločnosť z ČR
 59. aké potvrdenie
 60. Dodatocne danove priznanie 2009 a odvody
 61. cerpanie SF
 62. vypoved - paragrafy - ake?
 63. štvrťročný prehľad
 64. odhlásenie zamestnanca z Dôvery - elektronicky
 65. Ročné zúčtovanie dane 2011
 66. Zdravotný pracovník zaradenie
 67. PN u SZČO
 68. zmena úväzku a dovolenka
 69. OČR na dieťa
 70. papier na peniaze - soc.poist.
 71. Práca nadčas
 72. Potvrdenie o príjme - RZD
 73. odchodné
 74. ovplyvni vysku materskeho PN pocas materskej?
 75. Príplatok uvádzajúceho ped. zamestnanca
 76. Stanovenie hodnoty pôžitku zamestnanca
 77. Príspevok na stravovanie
 78. Interná smernica pre personalistiku a mzdy
 79. Nárok na pn z DNP aj po 01.02.2012 - pokiaľ trvá pn
 80. Maximálna mzda pri dohode o vykonaní práce
 81. Výpočet materskej
 82. dobrovoľné nemocenské poistenie
 83. zlý VS pri platbe DÚ
 84. materská - správny úsudok??
 85. Pomoc k DNP surne!!!
 86. nárok na nemocenské dávky
 87. okamzite skoncenie pp
 88. Co uviest pri hranici 3 nasobok zivotneho minimac za rok 2011?
 89. Zmena pracovnej zmluvy na kratši pracovný čas -dohoda o zmene vzor
 90. vypoved formou dohody podla paragrafu 60
 91. Absencia zamestnanca
 92. Práca na dohodu súčasne s evidenciou na úrade práce
 93. Daňový bonus
 94. dobrovolné poistenie
 95. Pracovná doba (upravený krátky-dlhý týždeň)
 96. ZTP a pracovna doba
 97. Ochranná doba
 98. predčasný starobný dôchodca
 99. odvody do zdravotnej
 100. pn a nárok na dovolenku
 101. Priepustky_nárok
 102. pracovna zmluva - dodatok - doba neurcita limitovana?
 103. Koniec Materskej dovolenky
 104. Akceptujete staré tlačiva k RZD?
 105. Podiely na zisku - za r. 2011
 106. materská
 107. cestovné náhrady
 108. cestovné náhrady a výpoveď
 109. Ukočenie pracovného pomeru a nariadená dovolenka.
 110. PROFESIJNE POISTENIE
 111. Mesačný prehľad na daňový úrad
 112. Stravný lístok - nárok
 113. materská, rodičovské príspevky ... je možnosť nároku?
 114. poistné - invalidný dôchodca
 115. nahrada za DPN vo vyske 80 % - platenie poistneho?
 116. Rocne zuctovanie dane
 117. Zamestnanecka premia
 118. preddavková daň zo závislej činnosti
 119. Nevyčerpaná dovolenka z roku 2010
 120. zaradenie zamestnanca do platovej triedy vo verejnom záujme
 121. PN- počas, alebo po skušobnej doby
 122. Ročné zúčtovanie dane
 123. doba určitá nad 3 roky - neplatené voľno
 124. Zamestnanec va zahrničí
 125. Podpora v nezamestnanosti
 126. RZD 2011 riadok 18
 127. doplatok mzdy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 128. Dodatočné ročné zúčtovanie do zdravotnej poisťovne za rok 2007
 129. Dohodári
 130. ročné zúčtovanie dane pre bývalého zamestnanca
 131. dobrovoľné nemocenské poistenie
 132. DoBPŠ a PN
 133. Vymahanie zdravotnych odvodov za rok 2011 po 3 mesiacoch exekutorom???
 134. Aku budem mat matersku?
 135. Studium na VS-poberanie sirotskeho dochodku a praca na plny uvazok
 136. MATERSKÁ 2012 po RP
 137. Ako postupovať pri zmulve o brigáde?
 138. Pracovna zmluva prosim o radu
 139. Dividendy za rok 2011
 140. Kratenie dovolenky z dovodu PN
 141. Práca na dohodu a rodičovský príspevok
 142. Materská 2012 aj z DNP
 143. nezdaniteľná časť
 144. zmena vymeriavacieho základu z DNP
 145. Porušenie pracovnej disciplíny
 146. Daňový bonus
 147. co najvyssia podpora v nezamestnanosti po RD
 148. Do koľkých dní treba nahlásiť návštevu lekára ????
 149. Koľko dovolenky?
 150. Stravne listky a premie...PROSIM O RADU
 151. výška materskej z DNP
 152. Ročné zúčtovanie dane 2011 a životná poistka
 153. Aká je minim. hodinová mzda?
 154. SZČO a PN
 155. Koľko môže zarobiť dohodár, aby nebol vyradený z evidenice od 1.1.2012
 156. Bonus_ZŤP
 157. Nezdaniteľná čiastka za 2011 - od akej sumy je nula?
 158. Daňový bonus
 159. pracovná zmluva na dobu určitú
 160. Odpracovaná doba a odstupné
 161. Správne vypočítané odstupné ???
 162. PZ SR a platove triedy
 163. nemocenske poistenie dobrvolne po novom....
 164. TPP v Rakusku, VPP na slovensku
 165. Ako správne vyplniť ELDP?
 166. Pomoc pri vyplnení potvrdenia o príjmoch FO
 167. Ake odvody platim z odstupneho ktore mi je vyplatene pocas rodicovskej dovolenky.
 168. Ako zamestnat na pol roka?
 169. študent - podnikateľ a odvody
 170. preradenie zamestnanca
 171. dobrovolne poistenie
 172. rocne zuctovanie ZP, rocne zuctovnanie preddavkov na dan, danove priznanie???
 173. Odmena konatel ...
 174. Ako si uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku?
 175. Vypocet vymeriavacieho zakladu ak zamestnanec pracoval len par dni
 176. Držiteľ preukazu ZTP
 177. DVOJICKY - neplatené voľno
 178. Aká je minimálna hodnota stravného lístka?
 179. Je výhodné lístky kupovať na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka?
 180. Čo keď podnikateľ spätne kúpi stravné lístky za uplynulé časové obdobie?
 181. Aké chyby pri uplatňovaní výdavkov na stravné robí najčastejšie podnikateľ?
 182. Môže si živnostník/SZČO dať do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu? Ako preukáže p
 183. Ako sa preukazujú výdavky na stravovanie u živnostníkov?
 184. Aká je lehota vrátenia stravovacích poukážok zo starého roka?
 185. Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok pre zamestnávateľa?
 186. Môže si stravné lístky alebo stravovaciu kartu kupovať aj živnostník?
 187. Podiely na zisku za rok 2010
 188. Úprava priemerného zárobku zamestnanca
 189. Vyplnenie žiadosti
 190. Vyplnenie žiadosti
 191. Alkohol na pracovisku
 192. Priplatky za pracu v sobotu nedelu a vo sviatok
 193. Mzda a exekúcia
 194. Upozornenie na menej závažné porušenie prac discipliny
 195. dovolenka z roku 2010 a aktuálny rok 2012
 196. skončenie pracovného pomeru bez výpovednej lehoty
 197. navrat z rodicovskej trochu inak
 198. Vyplatené dividendy za rok 2010
 199. práva zamestnanca
 200. zdravotné poistenie
 201. Paušálna náhrada na pohonné hmoty - zdanenie
 202. Ročné zúčtovanie dane z príjmov za 2011 - termíny, veličiny
 203. Chyba ci nie? Ak mam pausalnu mzdu?
 204. ukoncenie pracovného vzťahu v skúšobnej dobe
 205. Zlúčenie dvoch oddelení vo verejnej správe
 206. Predčasný dôchodok
 207. Hurbé porušenie pracovnej disciplíny
 208. Ročné zúčtovanie dane
 209. výpoveď daná zamestnávateľom po nástupe z materskej dovolenky
 210. Určenie platu pre učitela s kratším pracovným úväzkom zaokrúhľovanie.
 211. Doba určitá pri zastupovaní počas MD a RD dlhšia ako 3 roky
 212. Ako vypočítam dan zo mzdy pre zamestnancov
 213. Ukončenie pracovné pomeru dohodou a následne PN
 214. výpočet PN zo starého na nový rok
 215. Môžem pracovať a súčasne poberať rodičovský príspevok?
 216. Zdanenie oopp
 217. ročné zúčtovanie alebo daňové priznaie
 218. Davka v nezamestnanosti - detaily
 219. uchádzač o zamestnanie a dodatočne vyplatená odmena
 220. Odvody spoločníka z podielu na zisku s.r.o. za rok 2003
 221. Priepustka vs dovolenka
 222. Szčo a výška materskej.
 223. koniec VŠ
 224. Smrť živnostníka a zamestnanci
 225. Mám nárok na nemocenskú?
 226. Výpočet nároku na dovolenku
 227. Nezamestnany a Dnpo
 228. odchodné a odvody
 229. Platenie do socialnej poistovne
 230. Preplatenie dovolenky
 231. Zamestnávateľ mi chce nariadiť dovolenku - môže?
 232. (Ne)Správne vypočítané odvody do Sociálnej Poistovne
 233. Krátenie dovolenky - dlhodobá pracovná neschopnosť
 234. PN a dlhodobo doborvolen nezamestnaný
 235. danovy bonus na dieta
 236. Zamestnávanie českého občana
 237. dohoda vs. študenti
 238. Vyučtovanie pre dohodárov
 239. konatel/spolocnik v jednej osobe a urad prace
 240. materská 2012
 241. Zápočtový list
 242. konci mi RD zamestnavatela nahanam 2 tyzdne
 243. Ako u vás prebieha podpisovanie Vyhlásení a preberanie podkladov k RZD?
 244. Tlačivo k 2% z dane
 245. Tehotná a pracovný čas
 246. Mám nárok na daňový bonus za rok 2011?
 247. Nárok na nezd. časť daňovníka
 248. Odvody do SP
 249. Zaškolený zamestnanec - problém s výpoveďou?
 250. Zamestnavatel vratil PN neakceptuje ju