PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odvody SP pri pracovnej zmluve na skrátený pracovný čas
 2. Sociálny fond a bývalý zamestnanec.
 3. Nezamestnaná a materská 2012?
 4. Ukoncenie cinnosti o.z. a odstupne zamestnancov
 5. Krátenie dovolenky rok 2011
 6. Čo po skončení dohody
 7. DNP
 8. SZČO, PN a výpočet odvodov pre nasledujúci rok
 9. konateľ + spoločník a materská/rodičovská dovolenka
 10. Ako je to s ukončením pracovného pomeru a práceneschopnosťou?
 11. Odmena zamestnancovi pri životnom jubileu 50. a 60. rokov
 12. szčo a pnka
 13. Vyplatenie daňového bonusu 1x ročne
 14. Rodičovský príspevok + dohoda, alebo skrátený pracovný pomer
 15. Dohodári-odvody na dôchod. poistenie a ZP
 16. Dobrovoľné nemocenské postenie od 1.1.2012
 17. Potvrdenie o príjme
 18. IP Prešov
 19. Rozviazanie prac. pomeru po novele Zakonnika prace-SURNE
 20. daňový bonus
 21. Zrušenie výpovede zo zamestnania
 22. Nočná práca vo sviatok
 23. MRP mzdy pre DVP
 24. Zákonník práce 2011 paragraf 138
 25. Materska 2012
 26. smernica o zastupovani
 27. písomna výpoveď z nájmu bytu
 28. Pracujúci dôchodca a PN
 29. vyhlasenie
 30. dochodca
 31. Ako ďalej
 32. odhlásenie zamestnávateľa z DÚ
 33. Odvody do ZP pre Szčo v roku 2004
 34. Kedy končí pracovný pomer zamestnankyne na rodičovskej dovolenke
 35. Odvody z pohľadu sprostredkovateľov poistenia + SZČO + pozastavenie živnosti 2011
 36. 3tudent VŠ - dohoda o brig. práci študenta a RZZP
 37. absencia a aký VZ
 38. PN a rodičovská dovolenka
 39. preventívne prehliadky - dane a odvody
 40. Spravne konanie
 41. Kratší pracovný čas a fond
 42. PN viac ako rok
 43. priepustka sprevádzanie
 44. Budem mať nárok na matersku? Zanikne mi DNP v r.2012?
 45. Dohodar a zrazka dane
 46. zamestnávateľ nechce vyplatiť odstupné
 47. Nové vymeriavacie základy pre odvod SP
 48. Najvyššia materská - r. 2012
 49. Postup pri PN
 50. Celomesačná PN, vyplatená ročná odmena - aké odvody do SP, ZP?
 51. Stravné lístky - nárok
 52. Rodičovský, Dohoda a Nezdaniteľné minimum u manžela
 53. skončenie RD a nárok na riadnu dovolenku
 54. návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke ale nemám kam
 55. Pn-ka a materská v roku 2012
 56. pohoda zaúčtovanie miezd
 57. urad prac, mandantna zmluva
 58. Ktorá obdobie sa zarátava do 270 dní DNP?
 59. Nepretržitá prevádzka - príplatky vo sviatok
 60. Maximálny vymeriavací základ pre déčasnú pracovnú neschopnosť
 61. Som na rodičovskej dovolenke a chcem sa zamestnat v novej práci, čo s dovolenkou?
 62. nezamestnaný a práca na dohodu
 63. Nemocensky dobrovoľne poistená osoba od 01.01.2012.
 64. Dobrovolné nemocenské poisteni je zrušené
 65. nepreterzita prevadzka
 66. Ukončenie rodič. dovolenky
 67. Praca na dohodu/nezamestnany/zdravotne poistenie
 68. Nevyplnenie ELDP do 3 dní od ukončenia pracovného pomeru
 69. Nevyplatenie odstupneho
 70. Zdravotné poistenie v ČR
 71. Príspevok na stravné lístky zo sociálného fundu
 72. evidenčný list dôchodkového poistenia
 73. Nezvestný zápočet
 74. spatne materske 2010
 75. výsluhový dôchodca
 76. ako sa ráta materská dovolenka
 77. Akú dohodu pri opakujúcej sa činnosti?
 78. čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 79. Výkaz na vykonanie RZZP za rok 2011 pre zamestnávateľov
 80. Roky do dôchodku
 81. príjmací pohovor
 82. asistent učiteľa
 83. Čo s dovolenkou z r. 2010?
 84. § 63 1b - nárok na odstupné
 85. Nárok na stravenky v prípade čerpania náhradného voľna za nadčasy
 86. Stravné počas dovolenky v mieste vyslania v zahraničí
 87. odvod preddavku
 88. Externý študent, vyradenie z evidencie ÚP a zdravotné poistenie
 89. narok na invalidny dochodok
 90. stravovanie zamestnancov
 91. Prosím o radu, som na dlhodobejšej PN vyplýva mi zo zákona nejaká povinnosť ?
 92. Dovolenka - pomerná časť a dovolenka za odpracované dni
 93. Krátenie vymeriavacích základov
 94. Hromadné prepúšťanie - ako sa mu vyhnúť
 95. Sociálna poisťovňa - vyrubenie penále
 96. dohoda a PN
 97. FO - SZČO a príjem /mzda, odmena/
 98. Výpoveď daná zamestnávateľom???
 99. práca mimo EU a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 100. nárok na materské
 101. Pocet dni na vykaz SP pre dohodara
 102. Dovolenka po rodičovskej dovolenke
 103. Skúšobná doba
 104. LDP
 105. Skúšobná doba podľa ZP
 106. Odmeňovanie pedagogických zamestnancov
 107. Skúšobná doba
 108. Kedy končí PP 1-mesačnou výpovednou dobou?
 109. Sprievodcovská činnosť - zamestnanec
 110. Praca na trvaly pracovny pomer plus dohoda
 111. ako ma postupovat cudzinec ktory chce zostat zit na SK
 112. výpočet odvodov....
 113. predlžená rodičovská dovolenka
 114. Práca v sobotu a nedelu
 115. Nárok na diéty
 116. Nový mesačný prehľad o dani (doteraz bol štvrťročný)
 117. Prémie po skončení HPP
 118. Koľko dní dovolenky môže určiť zamestnávateľ?
 119. Dávka v nezamestnanosti
 120. Odstupné za rok 2009 vyplatené v roku 2011
 121. odmeny zamestnancom obecných úradov
 122. odstupné + odchodné
 123. Preplatená dovolenka pri ukončení prac. pomeru
 124. dobrovolne poistena v SK,porod v UK-narok na materske na SK
 125. zaradenie špeciálneho pedagóga do PT
 126. plná invalidita a práca v rizikovom prostredí
 127. skúšobná doba, PN a rizikové tehotenstvo
 128. Výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
 129. Prihlásenie dohodára do Sociálnej poisťovne
 130. Výpovedná doba
 131. nárok na dovolenku
 132. predlžená rodičovská dovolenka a práca na dohodu...z roku 2011
 133. Študentka VŠ a prekročenie nezdaniteľného minima
 134. príkazná zmluva ako záv činnosť
 135. Zrušenie pracovnej pozície po oznámení tehotenstva zamestnávatelovi
 136. odvody pri PN pri súbehu zamestnie + živnosť
 137. Konateľ s.r.o a zároveň zamestnaný na HPP
 138. Rodičovská dovolenka a následne rizikové tehotenstvo
 139. vyplatenie odstupného
 140. vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane tlačivo na rok 2011
 141. Ukončenie PP a potrebne doklady
 142. Vyplatenie vyššej sumy zamestnancovi-oprava
 143. Tichý spoločník a sociálne / zdravotné poistenie
 144. Odvody: konatel a zaroven zamestnanec v inej spolocnosti
 145. neuhradene preddavky na zdravotne poistenie
 146. Prečerpaná dovolenka
 147. Rekapitulacia miezd
 148. Odhlásenie zo SP z dôvodu Absencie
 149. zrážky zo mzdy
 150. Dohoda o zmene pracovnej zmluve
 151. prečerpaná dovolenka a výkazy 2011
 152. pozastavenie živnosti a mzdy
 153. dovolenka a práceneschopnosť
 154. PN - denný vymeriavací základ
 155. Dohoda o brigádnickej praci študenta
 156. Poprosila by som mdzárky o radu
 157. Poslanec obecného zastupiteľstva
 158. Skončenie PP na dobu určitú a nový PP
 159. priznanie kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku
 160. stravné lístky
 161. podpora
 162. Vznik nároku na dávku v nezamestnanosti
 163. Rozdielny VZ
 164. Výpoveď .............................
 165. DNP a RD
 166. dohodár - prihlásenie do ZP
 167. Prispevok od upsvar a odvody do SP
 168. vzp
 169. sobota a sviatok
 170. Súbeh vyplácania PN a čiastočného invalidného dôchodku
 171. Trnavská univerzita právo
 172. Práca nadčas v sobotu
 173. Materská dovolenka, rodičovská dovolenka vs. Dohoda o vykonaní práce
 174. poistné
 175. Kurič v ZŠ - príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
 176. DDS príspevky a dane
 177. Ukoncenie DoVP
 178. Cestovné náhrady
 179. Strach zo sudu
 180. DoVP
 181. skoncenie prac. pomeru - nevyplatenie pohyblivej zlozky
 182. materske - nova legistlativa a rodičovsky prispevok
 183. finančná čiastka a pn pri neodpracovaní ani jedného dňa v mesiaci
 184. Subeh pracovnych pomerov uz jedneho zamestnavatela
 185. Preplatenie stravných lístkov pri skončení pracovného pomeru
 186. začiatok materskej 2011 a čo v roku 2012...?
 187. školenie počas PN
 188. Zníženie odvodov
 189. DNP platené z podnikateĺského účtu
 190. Mzdy v Money S3
 191. Materska 2012 - termin pôrodu jun/jul 2012 - z coho mi bude pocitana???
 192. zápočtový list a položka poberá dôchodok
 193. Študijné voľno popri zamestnaní v ZŠ
 194. Odvody z s.r.o
 195. dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom case
 196. materská
 197. Denný úrok z omeškania
 198. dochádzka invalidných dôchodcov
 199. Materska dovolenka alebo rodicovsky prispevok
 200. vyplatený zisk v s..ro. spoločníkom
 201. Chránená dielňa-s.r.o.
 202. premlcacia doba -socialna poistovna
 203. praca 17 novembra 2011
 204. pracovný pomer na dobu určitú
 205. Podporné obdobie
 206. ZŤP uznaný ÚP ale nie SP
 207. dohoda o zrušení pracovného pomeru
 208. Prispevok na dopravu do prace
 209. miesto mzdy odvody?
 210. Výpoveď počas PN
 211. zmluva o diele +absolvenstká prax
 212. dovolenka
 213. Odstupné a doba určitá
 214. zamestanec na rodicovskej dovolenke zaklada s.r.o.
 215. podpora
 216. Výpoveď z práce kvôli absencii
 217. Porusenie mzdoveho predpisu
 218. trvalá práca v noci
 219. krátenie dovolenky počas dlhodobej PN
 220. Prevedenie daňového bonusu
 221. Účtovanie dotácie z ÚPSVaR
 222. Ukončenie pr. pomeru
 223. Nárok na dovolenku pri 60% PP
 224. marodka u buduceho dochodcu
 225. Štátny zamestnanec na MD a práca popri MD
 226. Jednostranna vypoved zo strany zamestnanca
 227. odvody
 228. Odchodné
 229. Čerpanie dovolenky
 230. Ukončenie PP dohodou počas PN a vybavovanie admin. náležitostí so zamestnávateľom
 231. Nadčasy a OČR
 232. dvaja zamestnavatelia a nahrada prijmu pocas PN
 233. Vymeriavací základ
 234. Navrat do zamestnania po rodicovskej dovolenke viac ako 3 roky, prísp. na starosl.
 235. krátenie dovolenky
 236. Odstupné???
 237. Skončenie MD- Rod.dovolenky... a aj skončenie PP
 238. Príklad na výpočet priemerného zárobku
 239. Vratenie odvodov ZTP zamestnancovi- ako na to??
 240. Dohoda o pracovnej činnosti
 241. skončenie prac. pomeru z dôvodu zániku zamestnávateľa
 242. Nezamestnaný pracujúci na dohodu o VP
 243. žiadosť o ošetrované
 244. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 245. Vyhovuje nám mesačné podávanie Prehľadov?
 246. zrážka zo mzdy
 247. doba trvania dohody
 248. Daňový bonus
 249. Stravné lístky a 12 hodinový pracovný čas
 250. krátenie dovolenky počas PN