PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dovolenka a skrátený úväzok
 2. Nástup na MD a práca pre toho istého zamestnávateľa
 3. Môže si manžel uplatniť v RZD nedzaniteľnú položku na manželku počas RD, keď ona si na seba uplatnila v RZD nezd. položku?
 4. odborná prax študenta
 5. ČZD pre výpočet odvodov do SP
 6. Materská vo výpovednej lehote?
 7. Má zmysel dobrovoľné dôchodkové poistenie kvôli rokom?
 8. Narok na dovolenku
 9. Nárok na dovolenku
 10. Povinnost zamestnavatela vratit dan pri likvidacii
 11. Patri mi danovy bonus aj za mesiace PN v roku 2017?
 12. Zrážky zo mzdy
 13. DP SZČO jeden mesiac príjem z ČR
 14. exekucne zrazky
 15. Kontrola RZD - nesprávna výška
 16. NČZD na manželku
 17. Snimka dna
 18. Nahradne volno za pracu cez vikend v zahranici
 19. Počet pracovných dní pri výpočte mesačnej mzdy
 20. Podpora v nezamestnanosti po skončení materskej dovolenky
 21. Je možné dostať počas RD odstupné?
 22. Stravné zamestnancov v JÚ
 23. Hruba mzda na zmluve, alebo hodinova mzda ?
 24. RZD + potvrdenie o príjme ČR
 25. Hlásenie ocr
 26. Otec na materskej a zároveň v práci
 27. Diety vodič MKD
 28. exekúcia
 29. Výška podpory v nezamestnanosti po reťazovej rodičovskej dovolenke
 30. Dokumentácia GDPR
 31. Za koľko mesiacov v ročnom zúčtovaní dane má zamestnankyňa nárok na daňový bonus?
 32. RZD - ktora suma je preplatok?
 33. Materská dovolenka
 34. NČZD na manželku - počíta sa do jej príjmu aj náhradné výživné?
 35. Mzdová agenda
 36. Náhrada za sviatok - krátky/ dlhý týždeň
 37. zamestnanie Rumuna v Rumunsku
 38. RZD_vysporiadanie
 39. a čo robíte s neprebratými výplatnými páskami?
 40. vypoved v dobe neurcitej aky dovod musia mat
 41. Vyplnenie ELDP pri absenciách
 42. Dlhodobá PN po 52. týždni
 43. RZD_NČZD na manželku a počet mesiacov
 44. Delimitácia jedného zamestnanca bez zlúčenia firiem
 45. Opravy odvodov poistného a preddavkov pri schválení starobného dôchodku
 46. Moze u zamestnavatela na jednom stredisku pracovat viac zamestnancov s roznym zmenovym kalendarom?
 47. nezdaniteľná časť základu dane
 48. Potvrdenie o zaplatení dane a RZD
 49. Záloha obnova mzdy a personalistika MRP
 50. nedoplatok 5 centov v RZD a potvrdenie na poukazanie 2% dane.
 51. Obsah osobného spisu zamestnanca
 52. NČZD - DDS
 53. Z akeho rozhodujuceho obdobia sa mi bude pocitat vyska materskej dovolenky?
 54. Mám nárok požiadať DU o preplatok dane z odstupného aj keď mi nebolo vyplatené v celej výške?
 55. Ako nastavím v programe Pohoda rôzne druhy odmien?
 56. Práca na dohodu
 57. Potvrdenie o zaplatení dane
 58. môže starosta poberať odmenu za výkon funkcie ako člen výboru urbárov
 59. K DP potrebujem doložiť doklad od DDS?
 60. NČZD na manželku
 61. DP - príjem len na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 62. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov
 63. Rozdelenie zrážky zo mzdy pri vyplatení odstupného.
 64. Výplatná páska a viac odpracovaných dní
 65. mám narok na stravný lístok pri náhradnom volne?
 66. Dohoda neplnoleteho a narok na stravne listky
 67. Skončenie PP dohodou
 68. DP FO typ B - dôchodca - živnostník
 69. zamestnany zivnostnik
 70. Môžem podpísať predĺženie zmluvy k 30.08., ked som na MD?
 71. Nedoručenie PN zamestnávateľovi
 72. MRP a zamestnanec celý mesiac PN,
 73. Zamestnankaňa nie je prihlásená v ZP ako poistenec
 74. Dohoda o pracovnej činnosti
 75. Výška príplatkov vzhľadom k ust.týžd.prac času
 76. Zmena pracovnej zmluvy
 77. co ak zamestavatel neplatil cely rok dan za zamestanca ?
 78. Ktoré publikácie o mzdách a personalistike odporúčate?
 79. Pracovná cesta - zástup
 80. Môže učiteľ pracovať počas materskej dovolenky u toho istého zamestnávateľa?
 81. Služobná cesta
 82. pracovná zmluva
 83. Rodičovská dovolenka v MRP a mesačný výkaz do ZP
 84. Priepustka - doprovod starého otca
 85. Príspevky na DDS - ako zistím či môžem ponížiť základ dane?
 86. Daňový bonus na 4 deti - jeden otec, rôzne matky...
 87. daňové priznanie
 88. Koľko trvá výpovedná lehota?
 89. Otec na materskej dovolenke - kedy podat ziadost?
 90. Praca na dohodu a nočný príplatok
 91. RZD za rok 2017
 92. Príplatok za prácu v noci - služobná cesta
 93. Započítanie praxe SZČO - jazykový lektor
 94. NČZD na manželku
 95. Maximálny ročný pracovný fond
 96. Nočná práca vs. ÚPS
 97. Ako si vypočítať PN pri viacerých zamestnávateľov
 98. dohoda o pracovnej cinnosti a premie?
 99. Nesprávne prihlásenie zamestnanca do SP
 100. Nárok na daňový bonus
 101. Pracovná zmluva na dobu určitú - zástup počas MD/RD
 102. Má konateľ nárok na dovolenku?
 103. Zima v praci
 104. Vypocet materskej dovolenky po rodicovskej dovolenke
 105. Dve DoBPŠ v jednom mesiaci.
 106. Rodný list ako povinná súčasť DP typ A
 107. RZD + poberateľ starobného dôchodku v priebehu roka
 108. Zamestnanec na PN bez nemocenského poistenia
 109. Nárok na finančné dávky popri materskej dovolenke
 110. ročné zdravotné zúčtovanie a rzd
 111. Sviatky v programe Pohoda
 112. Aka ma byt moja mzda po novom?
 113. Mzdy v programe Pohoda
 114. ide vám stranka SP e služby
 115. Žiadosť o invalidný dôchodok
 116. Pracovna zmluva na dobu urcitu
 117. výpočet zápočtový list
 118. Čo s rozdielom v odvedených odvodoch?
 119. Ako je to s prácou na dohodu?
 120. služobné auto len na služobné účely
 121. výpočet čistej mzdy pre exekúciu
 122. Ročné uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní
 123. Vysporiadanie mzdy - záporný vymeriavací základ
 124. Aký je správny príplatok za prácu v noci
 125. praceneschopnost a pracovny fond
 126. Môžem mať v jedom roku súbežne dve dohody o pracovnej činnosti?
 127. Je nejaka moznost aby som dostala materske?
 128. RZD starobneho dochodcu
 129. Môžem zamestnať študenta strednej školy na TPP
 130. Akú dohodu uzatvoriť s pracovníkom?
 131. Ročné zúčtovanie dane rok 2017
 132. Fond pracovného času
 133. Zuctovana mzda v 2017, prijem po 31.01.2018
 134. Ako mám prihlásiť bývalú zamestnankyňu do SP a ZP ak vyplácam doplatok mzdy po skončení pracovného pomeru
 135. výpočet MD pri reťazových pôrodoch.
 136. Môžu zamestnanci zaradení do 3. kategórie rizikových prác pracovať v 12 hodinových pracovných smenách?
 137. Prílohy k DP typ A - pri uplatnení NČZD na manželku
 138. odhlásenie zam-ca zo SP
 139. Hmotná zodpovednosť
 140. dôchodca, odvody
 141. Zaradenie a dovolenka trénera na škole
 142. Nárok na dovolenku pri opätovne uzatvorenom pracovnom pomere
 143. Počet zamestnancov v ročných pracovných jednotkách - ako vypočítať
 144. Oznámenie - zdravotna poistovna - poistenec s trvalým pobytom mimo SR
 145. V mesačnom výkaze zdravotného poistenia uvádzam zamestnanca s nulovým príjmom dlhodobo PN?
 146. už vám funguje socpoist?
 147. Aký stupeň náročnosti práce má Pracovný asistent ?
 148. Koľko dní dovolenky počas viacerých MD a RD?
 149. Výpovedná doba - dohoda o pracovnej činnosti
 150. splnomocnenie na podpisovanie mesačných výkazov do SP
 151. DDS - ak má zamestnanec viac zmlúv
 152. Mzdy za november, december, vystavené v januári
 153. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane ....
 154. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 155. Stravné lístky- rôzne doplatky u zamestnancov
 156. Ukončenie PP a zdravotné problémy
 157. predlžovanie pracovnej zmluvy
 158. Ročné zúčtovanie dane - NČZD na manželku
 159. Prihlásenie do SP (socpoist.sk)
 160. Smrť zamestnanca a odchodné
 161. Dohoda po pracovnej zmluve na dobu urcitu
 162. Pracovná zmluva - pomocný pracovník na stavbe budov
 163. Odcestovanie počas PN.
 164. externé štúdium a DB
 165. Nástup na MD a prechod na RD
 166. Môže zamestnávateľ zmeniť výsledky zamestnaneckej súťaže?
 167. Základná mzda v programe Pohoda
 168. Ako v programe Pohoda urobiť filter zamestnancov, ktorým bola urobená mzda?
 169. Deň skončenia PP - §68 okamžité skončenie
 170. Z čoho mi bude vyplácaná nemocenská dávka
 171. Nová dovolenka 2018 - zamestnávateľ môže nariadiť?
 172. daňový bonus z dohody?
 173. Môže si zamestnanec uplatniť NĆ na manželku?
 174. Dovolenkový nárok pri výpovedi
 175. Daň zo mzdy - kontrola
 176. Môžem uplatniť v DP typ A celý ročný nárok na daňový bonus?
 177. Započítanie odbornej praxe bývalej SZČO
 178. Pracujúci otec na materskej
 179. nezd.časť na manželku - kolko mesiacov
 180. Ukončenie pracovného pomeru pre nadbytočnosť. (dohoda alebo výpoveď!
 181. Doklady k RZD.
 182. danovy bonus a polovicny uvazok
 183. Vrátenie provízie
 184. Dokedy je nárok na DB študenta, ktorý končí VŠ?
 185. Otec poberajúci materskú a PP
 186. prekážka na strane zamestnávateľa
 187. nepretržitá prevádzka - rozvrh
 188. Študentka pracujúca na polovičný pracovný úväzok
 189. Môže byť v ten istý deň začiatok otca na materskej a aj uzatvorenie novej zmluvy na inú pozíciu?
 190. Výpočet materskej - druhé dieťa
 191. Má nárok na bonus v mesiaci, aj keď bola študentkou len prvého?
 192. Môžem mať dva pracovné pomery s 8 hodinovým pracovným časom?
 193. Potvrdenie o príjme za rok 2017
 194. program MRP a ročné zúčtovanie dane
 195. dovolenka narok
 196. Vysvetlenie pojmov ZP - § 121 Mzda za prácu nadčas
 197. Správnosť vyplnenia prehľadu
 198. Môžem byť registrovaná na úrade práce ak poberám ID?
 199. Evidencia na UP medzi RD a dalsou MD?
 200. Otec na materskej a PP
 201. Mam narok na odstupne?
 202. Banicky dochodok
 203. Nárok na stravný listok?
 204. nerozdeleny zisk lesná spoločnosť s práv.subjektivitou
 205. dan z dividendy Pioneer investments
 206. Odmeňovanie kuriča za prácu v sobotu a v nedeľu.
 207. Z akeho obdobia za mi bude pocitat PN, ak od 1.1. pracujem v novej firme
 208. kontrola priepustiek
 209. Výpočet dovolenky pri pn
 210. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
 211. Ak je zamestnankyna na materskej, je potrebne za nu posielat nejake vykazy na financnu spravu?
 212. Dobrovoľne nezamestnaná manželka - NČZD
 213. NČZD na manželku
 214. NČZD na manželku
 215. OČR zamestnanca
 216. V tlačive žiadosť o RZD v časti daňový bonus sa zadávajú mesiace neuplatnené počas roka alebo nárokovateľné?
 217. Narok na dovolenku.
 218. PN po skonceni materskej
 219. Predlžuje sa výplata davky v nezamestnanosti o dobu práceneschopnosti?
 220. Postup zamestnávateľa pri poskytovaní pracovného voľna zamestnancovi na výkon verejnej funkcie
 221. Ak má zamestnanec pracovnú zmluvu na dobu určitú a všetci sme na to zabudli a kolega robí ďalej, zmenila sa mu automaticky na dobu neurčitú?
 222. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas- chápem správne?
 223. Ziadny narok na dovolenku?
 224. Odstupné po rodičovskej dovolenke
 225. Považujú sa za vyživované osoby aj deti, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti?
 226. Zástupca vlastníkov bytov, zmluva
 227. Odpočítateľna položku ZP - hlasenie ZP?
 228. ročné zúčtovanie dane 2017
 229. lesné spoločenstvo s prav. subjektivitou odvody z podielov zo zisku
 230. od kolko Eur sa platia zdravotne odvody zamestnavatel zamestnanec..?
 231. Paragraf
 232. § 62 - Výpovedná doba
 233. RZD - vystúpený zametnanec - list DÚ
 234. rozhodné obdobie pri PN
 235. Potvrdenie o odoslaní výplatných pásiek emailom
 236. Žiadost o ukončenie PP s dohodou zo strany zamestnanca a zaroven PN
 237. Ročné zúčtovanie BÝVALÉMU zamestnancovi - vyplatenie preplatku
 238. Čerpanie dovolenky
 239. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v prípade dôchodcu od 09/2017
 240. RZpreddavkov na dan z príjmo FO 2017 a konatel firmy
 241. Hromadna vypoved
 242. môže ísť konateľ s.r.o. na PN?
 243. Ročné zúčtovanie dane - splnomocnenec
 244. Aké potvrdenie vydať matke dieťaťa po rozvode, ak si daňový bonus bude uplatňovať otec?
 245. Ročné zúčtovanie dane
 246. Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky DDS III. pilier
 247. Zamestnanie na Dohodu
 248. Práca vo sviatok
 249. 2 pracovné pomery na Pracovnú zmluvu
 250. mam narok na dovolenku aj za skusobnu dobu ?