PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Akú dohodu uzatvoriť s pracovníkom?
 2. Ročné zúčtovanie dane rok 2017
 3. Fond pracovného času
 4. Zuctovana mzda v 2017, prijem po 31.01.2018
 5. Ako mám prihlásiť bývalú zamestnankyňu do SP a ZP ak vyplácam doplatok mzdy po skončení pracovného pomeru
 6. výpočet MD pri reťazových pôrodoch.
 7. Môžu zamestnanci zaradení do 3. kategórie rizikových prác pracovať v 12 hodinových pracovných smenách?
 8. Prílohy k DP typ A - pri uplatnení NČZD na manželku
 9. odhlásenie zam-ca zo SP
 10. Hmotná zodpovednosť
 11. dôchodca, odvody
 12. Zaradenie a dovolenka trénera na škole
 13. Nárok na dovolenku pri opätovne uzatvorenom pracovnom pomere
 14. Počet zamestnancov v ročných pracovných jednotkách - ako vypočítať
 15. Oznámenie - zdravotna poistovna - poistenec s trvalým pobytom mimo SR
 16. V mesačnom výkaze zdravotného poistenia uvádzam zamestnanca s nulovým príjmom dlhodobo PN?
 17. už vám funguje socpoist?
 18. Aký stupeň náročnosti práce má Pracovný asistent ?
 19. Koľko dní dovolenky počas viacerých MD a RD?
 20. Výpovedná doba - dohoda o pracovnej činnosti
 21. splnomocnenie na podpisovanie mesačných výkazov do SP
 22. DDS - ak má zamestnanec viac zmlúv
 23. Mzdy za november, december, vystavené v januári
 24. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane ....
 25. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 26. Stravné lístky- rôzne doplatky u zamestnancov
 27. Ukončenie PP a zdravotné problémy
 28. predlžovanie pracovnej zmluvy
 29. Ročné zúčtovanie dane - NČZD na manželku
 30. Prihlásenie do SP (socpoist.sk)
 31. Smrť zamestnanca a odchodné
 32. Dohoda po pracovnej zmluve na dobu urcitu
 33. Pracovná zmluva - pomocný pracovník na stavbe budov
 34. Odcestovanie počas PN.
 35. externé štúdium a DB
 36. Nástup na MD a prechod na RD
 37. Môže zamestnávateľ zmeniť výsledky zamestnaneckej súťaže?
 38. Základná mzda v programe Pohoda
 39. Ako v programe Pohoda urobiť filter zamestnancov, ktorým bola urobená mzda?
 40. Deň skončenia PP - §68 okamžité skončenie
 41. Z čoho mi bude vyplácaná nemocenská dávka
 42. Nová dovolenka 2018 - zamestnávateľ môže nariadiť?
 43. daňový bonus z dohody?
 44. Môže si zamestnanec uplatniť NĆ na manželku?
 45. Dovolenkový nárok pri výpovedi
 46. Daň zo mzdy - kontrola
 47. Môžem uplatniť v DP typ A celý ročný nárok na daňový bonus?
 48. Započítanie odbornej praxe bývalej SZČO
 49. Pracujúci otec na materskej
 50. nezd.časť na manželku - kolko mesiacov
 51. Ukončenie pracovného pomeru pre nadbytočnosť. (dohoda alebo výpoveď!
 52. Doklady k RZD.
 53. danovy bonus a polovicny uvazok
 54. Vrátenie provízie
 55. Dokedy je nárok na DB študenta, ktorý končí VŠ?
 56. Otec poberajúci materskú a PP
 57. prekážka na strane zamestnávateľa
 58. nepretržitá prevádzka - rozvrh
 59. Študentka pracujúca na polovičný pracovný úväzok
 60. Môže byť v ten istý deň začiatok otca na materskej a aj uzatvorenie novej zmluvy na inú pozíciu?
 61. Výpočet materskej - druhé dieťa
 62. Má nárok na bonus v mesiaci, aj keď bola študentkou len prvého?
 63. Môžem mať dva pracovné pomery s 8 hodinovým pracovným časom?
 64. Potvrdenie o príjme za rok 2017
 65. program MRP a ročné zúčtovanie dane
 66. dovolenka narok
 67. Vysvetlenie pojmov ZP - § 121 Mzda za prácu nadčas
 68. Správnosť vyplnenia prehľadu
 69. Môžem byť registrovaná na úrade práce ak poberám ID?
 70. Evidencia na UP medzi RD a dalsou MD?
 71. Otec na materskej a PP
 72. Mam narok na odstupne?
 73. Banicky dochodok
 74. Nárok na stravný listok?
 75. nerozdeleny zisk lesná spoločnosť s práv.subjektivitou
 76. dan z dividendy Pioneer investments
 77. Odmeňovanie kuriča za prácu v sobotu a v nedeľu.
 78. Z akeho obdobia za mi bude pocitat PN, ak od 1.1. pracujem v novej firme
 79. kontrola priepustiek
 80. Výpočet dovolenky pri pn
 81. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
 82. Ak je zamestnankyna na materskej, je potrebne za nu posielat nejake vykazy na financnu spravu?
 83. Dobrovoľne nezamestnaná manželka - NČZD
 84. NČZD na manželku
 85. NČZD na manželku
 86. OČR zamestnanca
 87. V tlačive žiadosť o RZD v časti daňový bonus sa zadávajú mesiace neuplatnené počas roka alebo nárokovateľné?
 88. Narok na dovolenku.
 89. PN po skonceni materskej
 90. Predlžuje sa výplata davky v nezamestnanosti o dobu práceneschopnosti?
 91. Postup zamestnávateľa pri poskytovaní pracovného voľna zamestnancovi na výkon verejnej funkcie
 92. Ak má zamestnanec pracovnú zmluvu na dobu určitú a všetci sme na to zabudli a kolega robí ďalej, zmenila sa mu automaticky na dobu neurčitú?
 93. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas- chápem správne?
 94. Ziadny narok na dovolenku?
 95. Odstupné po rodičovskej dovolenke
 96. Považujú sa za vyživované osoby aj deti, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti?
 97. Zástupca vlastníkov bytov, zmluva
 98. Odpočítateľna položku ZP - hlasenie ZP?
 99. ročné zúčtovanie dane 2017
 100. lesné spoločenstvo s prav. subjektivitou odvody z podielov zo zisku
 101. od kolko Eur sa platia zdravotne odvody zamestnavatel zamestnanec..?
 102. Paragraf
 103. § 62 - Výpovedná doba
 104. RZD - vystúpený zametnanec - list DÚ
 105. rozhodné obdobie pri PN
 106. Potvrdenie o odoslaní výplatných pásiek emailom
 107. Žiadost o ukončenie PP s dohodou zo strany zamestnanca a zaroven PN
 108. Ročné zúčtovanie BÝVALÉMU zamestnancovi - vyplatenie preplatku
 109. Čerpanie dovolenky
 110. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v prípade dôchodcu od 09/2017
 111. RZpreddavkov na dan z príjmo FO 2017 a konatel firmy
 112. Hromadna vypoved
 113. môže ísť konateľ s.r.o. na PN?
 114. Ročné zúčtovanie dane - splnomocnenec
 115. Aké potvrdenie vydať matke dieťaťa po rozvode, ak si daňový bonus bude uplatňovať otec?
 116. Ročné zúčtovanie dane
 117. Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky DDS III. pilier
 118. Zamestnanie na Dohodu
 119. Práca vo sviatok
 120. 2 pracovné pomery na Pracovnú zmluvu
 121. mam narok na dovolenku aj za skusobnu dobu ?
 122. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 123. Stravné lístky pre dohodára - jeho nepeňažný príjem?
 124. Prečo mi v programe Pohoda nepočíta prácu v noci
 125. fond pracovného času
 126. Ako vypočítať exekúciu?
 127. dovolenka na kratší úväzok
 128. Ročný daňový bonus v Programe Pohoda
 129. Je doplatok nizkej materskej z UPSVARu vlastným príjmom manželky pri výpočte RZD alebo nie?
 130. Rodičovská dovolenka podľa § 166, ods. 1 alebo ods. 2?
 131. Nižšia pracovná pozícia a zníženie mzdy
 132. Príplatok za sviatok
 133. ID zároveň SZČO od 1/2018 a preddavok na ZP
 134. Ako "najvýhodnejšie" ukončiť TPP muža na "materskej" dovolenke dohodou
 135. Som povinná oznámiť zamestnávateľovi, že poberám invalidný dôchodok?
 136. Telefonicka pohotovost
 137. Zvýšenie invalidného dôchodku
 138. Praca cez agenturu s evidenciou na urade prace
 139. Vznikne nárok na podporu?
 140. Práca na polovičný pracovný úväzok
 141. uznanie rokov praxe v školstve
 142. Minimálna hodinová mzda v stavebníctve
 143. Môže firma urobiť SD RZD?
 144. Miesto vykonu prace pre pracovnikov na stavbach
 145. RZD pre zamestnancov z Polska
 146. Daňové vyhlásenia :)
 147. Daňové priznanie FO typ A
 148. Zahraničný zamestnanec
 149. Vyska starobneho dochodku.
 150. Náhrada príjmu PN - hrubá mzda
 151. Starobný dôchodok
 152. ako si najlahsie vypocitat vysku dochodku?
 153. RZD_Materské
 154. Vlastný príjem manželky-potvrdenie zamestnávateľa.
 155. Preplatenie dovolenky pri PN
 156. Výpočet mzdy po materskej dovolenke?
 157. je vyplatna paska v poriadku
 158. nárok na dovolenku počas dočasnej pracovnej nechopnosti
 159. Daňový bonus nerezident
 160. Výška odstupného - dĺžka zamestnania vo výpovednej lehote
 161. Konkurz - oddĺženie
 162. Na ktoré vyhlásenie podpísať prevzatie potvrdenia za 2017?
 163. Dovolenka
 164. Praca v sobotu
 165. vyplatenie daňového bonusu v rzd 2017
 166. sprevádzanie dieťaťa s mentálnou retardáciou
 167. Danové priznanie typu A - už uplatnený danový bonus za celý rok - mám tieto deti uvádzať v danovom priznaní ?
 168. Môže zamestnávateľ zvysit pracovný fond?
 169. Nezdaniteľná časť pre rok 2018
 170. nevyčerpaná dovolenka
 171. RZD a dedenie
 172. Rezerva na nev. dovolenku 2017 za nových zamestnancov
 173. nepeňažný príjem zamestnanca za dopravu do zamestnania
 174. potrebujem vzor tlačiva na výzvu nástupu zamestnanca do zamestnania
 175. Plat účtovníčky v BA
 176. Rôzne hodnoty stravných lístkov
 177. Srb - zamestnanec na SK a PN
 178. práca na dohodu o vykonaní práce u svojho zamestnávateľa počas rodičovskej dovolenky a prihlásenie do ZP
 179. Odstupné pri zmene zamestnávateľa
 180. Materské a daňové vyhlásenie
 181. Minimálna mzda a dovolenka
 182. Krátenie dovolenky pri rodičovskej dovolenke
 183. Doručenie výpovede zamestnávateľovi?
 184. Musí riaditeľ ZŠ počas dlhodobej PN triednej učiteľky poveriť zastupovaním inú učiteľku?
 185. Prekážky v práci na strane zamestnanca
 186. Minimálna mzda
 187. PN v ochrannej lehote a evidencia na Úrade práce.
 188. Skoncenie dohody
 189. Pnka
 190. Po skonceni podpornej doby zamestnanca a trvani PN dlhsie, zamestnavatel spravne postupuje,ak odhlasuje zamestnanca? Nestaci len prehlasit pod iny kod?
 191. Pracovný pomer na dobu určitú
 192. Môže mi zamestnávateľ krátiť dovolenku?
 193. Od roku 2018 časť diet sa počíta do dôchodku,?
 194. poprosím o vypočítanie zápočtových rokov a dní od 01.04.2012 do 31.01.2018
 195. Odvody do ZP a SP
 196. prosím o radu: Aký mám dať dátum vzniku právneho vzťahu na novej prihláške do SP, keď predlžujem dohodu nepravidelný príjem na pravidelný?
 197. príplatok za víkend
 198. Strata na zárobku počas PN
 199. platené voľno na pohreb
 200. Mám nárok na platené voľno orazené oddelením a nie lekárom?
 201. Dávka v nezamestnanosti v Španielsku
 202. Načo má nárok zamestnanec vo výpovednej lehote?
 203. Minimálna mzda_dodatok k prac. zmluve...
 204. potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
 205. Ako prihlásiť? Pravidelný alebo nepravidelný príjem?
 206. Oprava výkazov v SP, ZP, DU
 207. Fond pracovného času úradník verzus nepretržitá prevádzka
 208. Nárok na dovolenku
 209. Je možný súbeh PN a Rodičovský príspevok?
 210. Ročné zúčtovanie dane z príjmov - pri dohode o pracovnej činnosti - študenta
 211. Je preplatok z RZZP vlastným príjmom manželky
 212. Dve potvrdenia o príjme
 213. Ako vypocitam vysku materskej ked som od zaciatku tehotenstva na pn?
 214. Nezdanitelna ciastka na danovnika
 215. Ročné zúčtovanie dane pri vyplatení odchodného ?
 216. Ide o nový pracovný pomer alebo pokračovanie pôvodného pracovného pomeru?
 217. Dohoda o vykonaní práce a stupne náročnosti práce
 218. Praca po vzniku naroku na dochodok
 219. Neskorý nástup po rodičovskej dovolenke do zamestnania
 220. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku
 221. Daňový bonus uplatňovali obaja rodičia
 222. Diety pri zamestnanosti na SK ale miesto prace CR
 223. RZD študent
 224. Zmluva o spolupráci
 225. Odvody z odchodného po ukončení PN a súčasne PP
 226. Zaplateny nedoplatok ZP v roku 2017 v DP
 227. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času ...čo je vhodnejšie ?
 228. RZD ak bol u predcha.zamestnavatela PN, potom nastupil k nam do PP
 229. Výpovedná doba
 230. Vrátenie danoveho preplatku
 231. Flexi konto
 232. Výpočet dovolenky pri dhodobej PN
 233. Ukončenie PN a opätovne začatie novej PN
 234. Subeh zamestnania v zahranici (HPP v CZ a dohoda o pracovnej cinnosti na Slovensku)
 235. PN a narok na podporu
 236. Ročné zúčtovanie dane a nedoplatok
 237. Je možnosť žiadať zdravotnú poisťovňu o RZP a vrátenie preplatku, resp. OP dodatočne?
 238. Oznamovacia povinnosť - Mesačné a ročné uplatnenie odpočítateľnej položky (OP) na zdravotné poistenie
 239. Dôchodca a RZD
 240. § 125 Mzda pri výkone inej práce
 241. Opravnenia upratovačky v školstve
 242. Dovolenkový priemer
 243. Máme zamestnankyňu na rodičovskej dovolenke.
 244. Pravdepodobný priemer
 245. Možnosť výnimky v zaradení do platovej triedy pre zamestnanca vo verejnej správe bez VŠ
 246. nárok na materské?
 247. daňové priznanie z príjmov fyz. osoby 2017
 248. Daňový bonus
 249. Danove priznanie pocas materskej a rodicovskej
 250. Narok na dovolenku