PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zmena miesta výkonu práce
 2. Vrátenie stravných lístkov zamestnávateľovi?
 3. Neplatná výpoveď a nový pracovný pomer
 4. ako získať materskú ak som neplatiteľ
 5. nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky
 6. Dohoda o vykonaní práce
 7. Zapoctovy list
 8. súbežné TPP
 9. Exekúcie
 10. Vyplacanie diet pri docasnom prideleny do zahranicia
 11. II. piliér a nové zamestnanie
 12. Zrážky zo mzdy
 13. 13. plat
 14. nárok na nemocenskú dávku
 15. Odvody do soc. poistovne - zivnostnik
 16. nezdaniteľná čiastka
 17. Okamzite skoncenie PP pocas trvania PN
 18. Rozdiely
 19. PN na začiatku TPP
 20. vzor o ukončenie dohody
 21. Maximalizacia materskej
 22. dohody o vykonani prace
 23. Dohoda o rozviazaní PP zo strany zamestnanca a odstupné
 24. pracovvný pomer na kratsí uvazok 20 hod týždenne
 25. Odmena likvidátora - odvody a daň
 26. oprava chyby - minimálna mzda
 27. Mzda na dohodu o vykonaní práce
 28. zrazene vyssie exekucne zrazky
 29. Nástup do práce po rodičovkej dovolenke
 30. Daňový bonus a rozvedená matka na invalidnom dôchodku
 31. nárok na dovolenku
 32. rodičovský príspevok a dohoda o PČ
 33. prehlad o zrazených preddavkoch
 34. skončená škola a brigáda
 35. DoVP alebo DoBPŠ
 36. Subezne pracovne pomery, suhlas zamestnavatela
 37. Daň z výhry vs. minimálna mzda
 38. Pracovná zmluva na zastupovanie MD a RD
 39. Súhlas s poskytnutím os. údajov
 40. Exekúcia z dohody o pracovnej činnosti
 41. SZČO a zmeny v odvodoch
 42. DoVP a vyhlásenie na zdanenie príjmov...
 43. Štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch na daň
 44. Vypocet odvodov a cistej mzdy
 45. rozdíl mezi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovní činnosti
 46. narodenie dieťaťa v zahraničí
 47. cudzinec a odvody
 48. Premlcana pohladavka VsZP a divne praktiky
 49. Nevyplatená mzda- falšovanie podpisov
 50. Zapoctovy list s klamlivymi udajmi
 51. Podpora v nezamestnanosti
 52. Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 53. Dohoda o vykonani prace-zdravotné poistenie
 54. rodičovská dovolenka, PN, materská dovolenka
 55. vyska pn v ceskej republike..
 56. Koniec dohody
 57. Mzdova agenda
 58. Dvaja zamestnavatelia
 59. Odhlasenie zamastnanca zo socialnej poistovne
 60. Pracovný pomer a dohoda v jednej spoločnosti
 61. OČR , ošetr. a doprovod počas dovolenky
 62. Zdravotná poisťovňa - premlčaná doba ?
 63. Učtovanie miezd
 64. súhlas zamestnanca
 65. prac. zmluva na dobu určitu
 66. nástup do zaměstnání bez zápočtového listu?
 67. Skončenie PP počas RD
 68. Dohoda o vykonaní práce
 69. Nadčas informátorov
 70. Preplácanie nadčasov informátorom
 71. Mozem robit vo vlastnej s.r.o. zadarmo?
 72. Sociálny fond-prepl.dovolenka, živ.jubileum MRP
 73. Výpočet dovolenky
 74. evidencia na urade prace a zmluva o dielo
 75. evidencia na urade prace a zmluva o dielo
 76. evidencia na urade prace a zmluva o dielo
 77. zápočet odpracovaných rokov
 78. DBPŠ maximálny príjem
 79. Daňový bonus od 1.7.2010
 80. odvody konateľa s.r.o.
 81. Služobná cesta počas PN
 82. Pracovný čas a hygiena
 83. Zamestnanec + invalidný dôchodca viac ako 70 %
 84. dobrovoľné poistenie do SP
 85. plat po ukonceni rodicovskej dovolenky s PP na dobu neurcitu
 86. Vyplata mzdy v hotovosti
 87. Nadčasové hodiny informátorov
 88. uctovanie odvodov
 89. odvody do SP a ZP, dohoda o pracovnej činnosti
 90. Zahraničná pracovná cesta - 12 hodin letu t.j. 4 hodiny nadcasu?
 91. Exekucia - vypocet urgent !
 92. Výkazy do SP a ZP
 93. invalidny dochodca-odvody
 94. Doba určitá a výpovedná doba
 95. Hodinový priemer na dovolenku
 96. dôchodkový vek a ukončenie PP
 97. štatistické vykazovanie
 98. Stravná poukážka a nadčas
 99. viac prednostných exekúcií
 100. viac prednostných exekúcií
 101. Skončenie PP počas RD
 102. Rod.Dov -> Dobr. Nemocenske Poist -> Materska 2010
 103. dovolenka učiteľov
 104. výplata
 105. Výpočet mzdy pre ZŤP zamestnanca
 106. PN pri SZČO a DPNO
 107. pravdepodobný zárobok
 108. Rozdelenie smeny dvojhodinovou prestavkou ?
 109. Rozdelenie smeny dvojhodinovou prestavkou ?
 110. Mzdy proluc
 111. Dohoda o zvýšení kvalifikácie
 112. DoBPŠ
 113. Vymáhanie "pohľadávok" vs. nadčasové hodiny
 114. Vyska odstupneho pri vypovedi zo strany zam. (zdrav. dovody)
 115. Zmena majitela firmy a nevyplatena mzda
 116. predmet živnosti pri redaktorskej práci
 117. Úsek ochrany utajovaných skutočností
 118. český pracovník DPČ na Slovensku
 119. Zamestnanec a s.r.o. + odvody, dane
 120. Podpora v nezamestnanosti
 121. Potvrdenie miesta výkonu zamestnania
 122. Vyplatenie faktúr firmou v konkurze
 123. Pracovné voľno
 124. materská dovolenka
 125. Prac.pomer na dobu určitú - vedúca ŠJ.
 126. Žiadosť o priznanie dôchodku - chýbajúce doklady z roku 1991 a 1992
 127. Co moze a nemoze nariadit zamestnavatel?
 128. Rodinný príslušník a pracovný pomer
 129. nárok na daňový bonus
 130. Nárok na dovolenku
 131. zamestnec PN
 132. Výpoveď zo strany zamestnca
 133. Zmena trvalého pobytu zamestnanca
 134. PN nad 10 dni
 135. Študent-dohoda o brigádnickej práci študenta
 136. cestovné náhrady
 137. nedoplatok na odvodoch za rok 1995!!??
 138. Daňový bonus - štátna skúška 12/2010
 139. Nárok na stravný lístok
 140. odstupné ak bola PN 8 mesiacov
 141. ročné zúčtovanie dane 09
 142. Reťazová materská - nárok na rodičovský príspevok?
 143. Ukončenie pracovného pomeru počas PN a nevyplatená dovolenka
 144. preplatok v ZP a odvod
 145. dovolenka pri zmene zmluvy
 146. Právo+Sociológia ?
 147. EXEKUCNE ZRAZKY ZO MZDY VIAC PRIJMOV
 148. 2 pracovné pomery a el. výkaz do SP
 149. Preplatenie dovolenky
 150. Dohoda o vykonaní práce-predľženie
 151. SZČO - pozastavená živ. + soc. poistenie
 152. odovzdanie PN
 153. Ide prispevok z UPSVAR do prijmu na odvody soc.poist?
 154. Výpoveď počas PN
 155. Prekážka v práci pri tehotenstve
 156. daň z príjmu zo závisl.činnosti
 157. Životné minimum od 1.7.2010
 158. zamestnanec PN a odovdy
 159. študent a živnosť
 160. Dohoda o brig.práci študentov a zodpovednosť za vedenie účtovníctva
 161. Zamestnanec -pracovný úraz, prerušenie PN
 162. dohoda o vykonaní práce
 163. registračný list FO
 164. Povodne-ospravedlnenie v práci zamestnanec
 165. ako po rodicovskej dovolenke?
 166. predčasný dôchodok
 167. nový zamestnanec kam sa nahlasuje
 168. nevyčerpaná dovolenka...
 169. Ake informacie je povinny poskytnut zamestnavatel o socialnom fonde?
 170. neodvedene (dobrovolne) poistne za 7 rokov!
 171. skončenie prac. pomeru vs. skušobná doba
 172. Vodiči kamiónov - dochádzka
 173. Mesačný výkaz práce a školenie
 174. Výpoveď zo strany zamestnanca počas PN
 175. Vypocet pomernej hrubej mzdy - kratsi pracovny uvazok + nastup v polke mesiaca.
 176. výpis a odvody do SP od 1.7.2010
 177. Nárok na dovolenku cez materskú dovolenku
 178. ZP a PN-ka szčo
 179. Zapáchajúci manažér
 180. Preddavky na zdravotne poistenie
 181. Dohoda o vyk.práce a následne pracovný pomer
 182. Predlžovanie prac.zmluvy od 1.3.2010
 183. Poistenec štátu a dohoda
 184. oznámenie Du o ukončení zamestávania zamestnancov
 185. Vyplatenie dovolenky pri nástupe na invalidný dôchodok?
 186. Pracujúca študentka
 187. zmena prac.pozície
 188. Výpoveď a odstupné
 189. Platnosť pracovnej zmluvy
 190. platova trieda
 191. ročné zdravotné zúčtovanie
 192. dovolenka
 193. Nárok na cestovné náhrady - opodstatneny?
 194. Právna stránka práce v ČR
 195. DPN a ZP-OZNAMOVACIA POVINNOSť
 196. kontrola na obecný úrad
 197. Nedodanie PN od zamestnanca
 198. preddavková daň vs. daňový bonus
 199. Ďalšia rodičovská dovolenka
 200. Ukončenie absolvenstkej praxe pri prijati na VS
 201. Prispevok zamestnavatela na cestovne
 202. OČR - OZNAMOVACIA POVINNOSť
 203. Rodičovský dohoda a inšpektorát práce
 204. priznanie doby materskej dovolenky
 205. Zrušenie minimálnej mzdy
 206. Odvody do SP /szco + autor/
 207. Krátenie dovolenky
 208. Čistý mesačný príjem
 209. Hromadné prepúšťanie § 73
 210. Daňový bonus na dieťa
 211. Smenovka
 212. Ako dalej s DNP pri rodicovskej a dalsom tehotenstve
 213. študentka
 214. neplatné skončenie pracovného pomeru - krátenie dovolenky
 215. spoločník s.r.o. ako nezamestnaný
 216. Ako ukončiť PP?
 217. vypoved počas RD
 218. vypoved počas RD
 219. 2 ponuky
 220. Pomerná časť dovolenky pri PN a skončení pracovného pomeru
 221. Skončenie prac. pomeru - pre nadbytočnosť
 222. Pracovný úraz bez dokladov ?
 223. Potvrdenie zamestnávateľa - žiadosť o úver
 224. výpoveď počas RD
 225. odovdy...
 226. Pracovná zmluva a dohoda o pr. činnosti
 227. PN
 228. chyba vo vyplatnej paske
 229. Zamestnanec a OČR
 230. Dodatok k PZ a evid.list dôch.poist.
 231. Dohoda o dobrovoľníckej činnosti
 232. Skončenie pracovného pomeru dohodou a PN
 233. Slovenský zamestnávateľ v ČR
 234. Druhy pilier
 235. Odvod do soc.poisť.
 236. Hmozná zodpovednosť pri zmene mista pôsobnosti
 237. nárok na starobný dôchodok
 238. Časové obmedzenie dovolenky zamestnávateľom
 239. Nárok na dovolenku počas MD
 240. Ako získať zápočtový list po niekoľkých rokoch?
 241. úrad práce - OČR? PN?
 242. nemocenská - súrne
 243. skusobna doba vs. PN
 244. Počet poslancov v slovenskom parlamente
 245. hmotna zodpovednost
 246. okamzita vypoved zo strany zamestnanca
 247. MD
 248. Materská dovolenka 5mesiacov po rodičovskej dovolenke
 249. zákonné zdravotné poistenie
 250. provízie