1. Ako urobiť import CVS pracovníkov zo sociálnej poisťovne do oberonu ? (0 replies)
 2. Zmena zamestnávateľa počas RD (1 replies)
 3. ako vypočítať čistú hodinovú mzdu (3 replies)
 4. Zmluva o dielo so študentom (9 replies)
 5. zamestnanec nahlasil,že má druhý pilier DDS (1 replies)
 6. Olymp demo verzia (3 replies)
 7. aké potvrdenie pri výplate odchodného? (2 replies)
 8. Rizikové tehotenstvo (1 replies)
 9. úraz vyznačeny na potvrdení o PN (4 replies)
 10. Absencia - evidencia (1 replies)
 11. výpoveď alebo ukončenie PP dohodou (23 replies)
 12. práca na polovičný uväzok (8 replies)
 13. Doprovod k lekarovi (8 replies)
 14. Ukončenie v skúšobnej dobe počas ocr (4 replies)
 15. Nočný vrátnik a platené voľno (3 replies)
 16. preplatenie dovolenky (552/2003 Z.z.) (15 replies)
 17. Odchodné + preplatenie dovolenky (2 replies)
 18. A1 - Určenie uplatniteľnej legislatívy (1 replies)
 19. Odchod do dôchodku (4 replies)
 20. Zabudnuté preplatenie dovolenky (0 replies)
 21. pristup do SP (2 replies)
 22. Ukončenie zamestnanca (6 replies)
 23. Dovolenka pocas MD (15 replies)
 24. stravné lístky (1 replies)
 25. Priemer na dovolenku. (7 replies)
 26. Treba vystaviť zamestnancovi ELDP k žiadosti o starobný dôchodok? (2 replies)
 27. Plat zdravotnej sestry u súkromného lekára (4 replies)
 28. karanténa po návrate z cudziny - kto ju platí, akú má formu? (7 replies)
 29. Neopravnene vydane stravne listky a zrazka zo mzdy (2 replies)
 30. Dokedy je platna DoBPS (3 replies)
 31. Danovy bonus - ukoncene Bc studium, pokracovanie na inej skole (1 replies)
 32. Výpovedná doba a nemoc (5 replies)
 33. Nárok na dovolenku za kalendárny rok alebo za odpracované dni (1 replies)
 34. Kedy mi môže dať zamestnávateľ výpoveď keď mám zmluvu na dobu neurčitú? (2 replies)
 35. práca vo sviatok (5 replies)
 36. 80% náhrady mzdy alebo 100% náhrady (4 replies)
 37. opätovne dohodnutý PP sa týka len doby určitej? (1 replies)
 38. DP FO živnostník a nárok na daňový bonus (6 replies)
 39. Starobný dôchodca pracujúci na dohodu o prac.činnosti a odvody (1 replies)
 40. Dohodár o prac.činnosti končí dohodu a následne uzatvorí ďalšiu dohodu. Treba odhlásiť zo ZP a následne prihllásiť? (1 replies)
 41. DoVP-zápočet rokov pre určenie platového stupňa (1 replies)
 42. Nárok na tehotenské a materské (5 replies)
 43. predcasny starobny dochodok (11 replies)
 44. PP uzatvorený na dobu určitú (8 replies)
 45. Predĺženie pracovnej zmluvy na dobu určitú (3 replies)
 46. Invalidný dôchodca (1 replies)
 47. Mám nárok na Pandemicky rodičovský ak som OA?? (0 replies)
 48. Školenie BOZP (2 replies)
 49. Účtovanie odmien zo zisku zamestnancom (1 replies)
 50. Zmluva o dielo so zamestnancom (8 replies)
 51. Dohoda o vykonaní práce - dodatok (4 replies)
 52. Dane a odvody z výhier zo zahraničia? (1 replies)
 53. dohoda o skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (11 replies)
 54. Na kolko dni dovolenky mam narok? (3 replies)
 55. Kráti sa dovolenka z dôvodu, že zamestnanec bol na prekážkach v práci z dôvodu obmedzenia prevádzky - opatrenia covid ? (1 replies)
 56. Dohodar a prestavka (17 replies)
 57. nárok na dovolenku a otec na materskej (2 replies)
 58. kurzarbeit u nás (1 replies)
 59. Nový zamestnávateľ počas RD (9 replies)
 60. Dovolenka zamestnanca (2 replies)
 61. Cestovné náhrady - preddavok (3 replies)
 62. z akého obdobia a ako sa vyráta priemerný mesačný zárobok (5 replies)
 63. spoločník, zároveň štatutár - dohoda a garančné poistenie (2 replies)
 64. zamestnanec bol na očkovaní a doniesol potvrdenie o očkovaní nie orazenú priepstku (3 replies)
 65. Doplatok do minimálnej mzdy (4 replies)
 66. Výpočet odstupného (2 replies)
 67. Otec na MD a matka? (14 replies)
 68. skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (4 replies)
 69. odmena likvidátora (0 replies)
 70. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke a riadna dovolenka (1 replies)
 71. PP na dobu určitú (3 replies)
 72. Uplatnenie danoveho bonusu na dieta ak som szco a zamestnanec (4 replies)
 73. ELDP - star. dôchodok (2 replies)
 74. aký je fond prac. doby na 5/2021 u dohodára na DOPČ? (5 replies)
 75. Ako uviesť do ročného hlásenia vyplatenie daňového bonusu z ročného zúčtovania? (4 replies)
 76. Služobná cesta a pracovný čas (8 replies)
 77. Ako vypočítať pravdepodobný priemer pre nadcasové príplatky (9 replies)
 78. Odpracované hodiny vypočítané na minúty? (5 replies)
 79. Odklad exekúcie (1 replies)
 80. vypovedna lehota skončenie paragraf 67 (3 replies)
 81. Dochodca NČZD a odvody (21 replies)
 82. Prídavky na deti - povinnosti (2 replies)
 83. Nárok na dovolenku (5 replies)
 84. nárok na dovolenku pri ukonceni PP (3 replies)
 85. Priznanie invalidity, treba čakať na papiere? (2 replies)
 86. vyrovnanie FPČ a absencia (2 replies)
 87. Ráta sa výkonový príplatok do priemerného zárobku na výpočet odchodného? (1 replies)
 88. Absencia (2 replies)
 89. skončenie pracovného pomeru dohodou z návrhu zamestnanca z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti a odstupné- nárok? (3 replies)
 90. Predĺžená PN a invalidný dôchodok (10 replies)
 91. Ako vyrátame dôchodok pre konateľa s.r.o. s pravidelným príjmom (13 replies)
 92. Študijné voľno pedag.zamestnanca - má nárok? (1 replies)
 93. Fond pracovného času (3 replies)
 94. je preplatok z RZZP pre szčo zdaniteľný príjem? (1 replies)
 95. Skončenie PP s osamelou matkou v skusobnej dobe (11 replies)
 96. Starý evidenčný list dôchodkového poistenia do roku 2003 (3 replies)
 97. Konatel, obcan AT - ako s prihlaseniami do poistovni (5 replies)
 98. Poskytovanie stravného a zmena výšky stravného (3 replies)
 99. nárok na preplatenie dovolenky po MD,RD ,MD,RD pri skončení pp (14 replies)
 100. Nadčasy v poľnohospodárstve (2 replies)
 101. Je potrebné vypracovať dodatok k pracovnej zmluve keď si zmení zamestnanec trvalé bydlisko? (2 replies)
 102. Socialne poistenie v Cesku (1 replies)
 103. Evidencia dochádzky- PN- hodiny pri nerovnomernom pracovnom čase. (1 replies)
 104. nahlasovanie voľných prac.miest (1 replies)
 105. Posielam do Zdravotnej poisťovne nulové mesačné výkazy pri nepravidelným prijme? (4 replies)
 106. príspevok na stravu vyplatený spätne (1 replies)
 107. Upovedomenie o odklade exekúcie (4 replies)
 108. Materské - rozhodujúce obdobie pre výpočet MD (1 replies)
 109. Opatrenie počas núdzového stavu (0 replies)
 110. Priemerka na dovolenku z ktorého štvrťroka (2 replies)
 111. Plnenie zo sociálneho fondu - rekreácia zamestnancov + školenie (0 replies)
 112. vyhlásenie-NČZD (1 replies)
 113. študenti zo strednej školy na odbornej praxi (0 replies)
 114. III. pilier - zamestnávateľská zmluva (4 replies)
 115. Ukoncenie PP/UPSVAR a znovuzamestanie (3 replies)
 116. Materská - Nemocenské poistenie 240 dní (19 replies)
 117. Preplatenie nadčasových hodín (2 replies)
 118. Náhrada zo mzdy (1 replies)
 119. úrazový príplatok (1 replies)
 120. Postup pri skončenia RD - SP-ZP (0 replies)
 121. Doba určitá počas MD A RD (1 replies)
 122. Opatrenie 3B pom.++ delimitácia zamestnancov (2 replies)
 123. Dlhodoba PN a davka v nezamestnanosti (2 replies)
 124. Zmena zamestnávateľa u jedného zriaďovateľa (4 replies)
 125. Starobný dôchodok a odchodné (1 replies)
 126. Akceptácia vzdelania na Slovensku (1 replies)
 127. HR SAP opätovné zaradenie zamestnanca (0 replies)
 128. Pracovná pozícia - zrušenie (3 replies)
 129. Výplatná páska (1 replies)
 130. zmluva o poskytovaní služieb - čašník (1 replies)
 131. Dohoda o brigádnickej práci študenta. (1 replies)
 132. Oprava mesačného výkazu (8 replies)
 133. Prechod na 3 - zmennú prevádzku (1 replies)
 134. SOS dotácia a príjem z dohody (2 replies)
 135. škoda spôsobená zamestnancami (6 replies)
 136. Vyslanie zamestnanca na školenie počas trvania rodičovskej dovolenky - je to možné? (2 replies)
 137. Zmluva medzi SZČO a SZČO (2 replies)
 138. Kedy vzniká nárok na PN (2 replies)
 139. Dohoda - mladistvý (5 replies)
 140. účasť na svadbe syna (1 replies)
 141. Akým spôsobom ukončiť PP, ak zamestnankyňa oznámila, že nenastúpi z RD (4 replies)
 142. Trvalý pracovný pomer a živnosť (2 replies)
 143. Dovolenka v nepretržitej prevádzke cez sviatok (4 replies)
 144. okamžité skončenie PP a PN (5 replies)
 145. Náhrada prijmu 80% a zároveň OCR (12 replies)
 146. spätné priznanie starobného dôchodku (10 replies)
 147. odvody pocas pandemickej OCR (13 replies)
 148. Krátenie dovolenky (2 replies)
 149. Výpočet troch súbežných exekučných zrážok (1 replies)
 150. Výkaz 3B pom.plus 03/2020 prepustení zamestnanci (6 replies)
 151. znenie dodatku k PZ (5 replies)
 152. Predľženie rodičovskej dovolenky po troch rokoch - musí s ňou zamestnávateľ súhlasiť? (1 replies)
 153. Prispevok zamestnavatela na stravu (2 replies)
 154. Pracovný pomer student (3 replies)
 155. dohoda o brig.praci študenta ktorý končí strednú školu (1 replies)
 156. Počet všetkých zamestnancov - ZP (0 replies)
 157. Výpočet zostatku dovolenky - MD (2 replies)
 158. Sociálna poisťovňa (5 replies)
 159. Materská pri dvojičkách (16 replies)
 160. Materske a praca osobneho asistenta (1 replies)
 161. cudzinec a PP na dobu určitú (4 replies)
 162. Opatrenie 3B (0 replies)
 163. Ako máte nastavené v zamestnaní §141 Lekár? (2 replies)
 164. Preplatenie dovolenky (4 replies)
 165. Pandemická PN a nárok na opatrenie č. 2 (2 replies)
 166. zdaňovanie stravného (1 replies)
 167. dovolenkove lístky (2 replies)
 168. Finančný príspevok a príspevok zo SF (3 replies)
 169. Na koľko dní spolu má nárok zamestnanec na náhradu mzdy na sprevádzanie rodinného príslušníka? (4 replies)
 170. pracovník končí pn 16.5.môžme v ten deň ukončiť s nami prac.pomer dohodou (2 replies)
 171. Dochodokovy vek - vedúca školskej jedálne (4 replies)
 172. Exekúcia mzdy z DoPČ starobného dôchodcu (9 replies)
 173. Dohodár - obedňajšia prestávka (1 replies)
 174. Materska dovolenka a dohoda o vykonani prace (4 replies)
 175. Dovolenka po RD-odvody (5 replies)
 176. ELDP (3 replies)
 177. Ospravedlnena nepritomnost v praci pocas rozvodu (3 replies)
 178. Úrad práce - Podpora/dávky (slobodný a bezdetný) (2 replies)
 179. Darovanie krvi - ako zauctovat mzdovu polozku? (1 replies)
 180. vykazovanie odpracovaných dní pri dohodách (5 replies)
 181. Daňový bonus_prerušenie štúdia (4 replies)
 182. SP - zamestnankyňa nastupuje po RD (1 replies)
 183. Neospravedlnená absencia a mesačné výkazy (0 replies)
 184. nárok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 185. Materská dovolenka a nezamestnaná. (7 replies)
 186. Podpora v nezamestnanosti (4 replies)
 187. Mesačná odmena za dohodu o pracovnej činnosti (1 replies)
 188. Odvolanie na skončenie PP (6 replies)
 189. práca na polovičný úväzok - dôchodok (3 replies)
 190. Platenie zdrav.poistného z dividend (3 replies)
 191. Mám oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni pri zaradení do evidencie na úrade práce? (5 replies)
 192. Dobíjanie stravovacích kariet je to isté ako stravný lístok? (2 replies)
 193. exekúcia na výživné (1 replies)
 194. Je nutná lekárska prehliadka pri zmene pracovnej funkcie ak nieje zaradený v 3. alebo 4. ? (1 replies)
 195. Zdaňuje sa zamestnancovi príspevok na stravovanie síce v limite ale pri výkone pod 4 hodiny ? (0 replies)
 196. PN a spätne priznaná ID (4 replies)
 197. Súbeh - neodpracovaný sviatok 5.4.2021 a príplatok za sviatok ak nočná zmena začína 5.4. = vo sviatok (8 replies)
 198. Ako mám zabezpečiť zamestnancovi pri home ofice stravné? (2 replies)
 199. pracovné voľno s náhradou mzdy_tehotná zamestnankyňa (5 replies)
 200. Dohoda o brigádnickej práci študenta - ukončenie štúdia (0 replies)
 201. Nárok na dovolenku (1 replies)
 202. Vyplatenie 13. a 14. platu v roku 2021 a odvody. (0 replies)
 203. Koľko hodín nadčasu ročne môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi? (3 replies)
 204. Výsluhový dôchodca a dohoda o VP (0 replies)
 205. Rozdiel medzi mesačnou a hodinovou mzdou (7 replies)
 206. okamžité skončenie pracovného pomeru (7 replies)
 207. Rodičovská dovolenka - započítava sa do doby zamestnania? (5 replies)
 208. Dávka v nezamestnanosti (17 replies)
 209. Narok na podporu v nezamestnanosti (11 replies)
 210. Organizacne zmeny (5 replies)
 211. ELDP - z predčasného dôchodcu - starobný (0 replies)
 212. Kde všade treba oznámiť skončenie pracovného pomeru? (4 replies)
 213. nárok na dovolenku (14 replies)
 214. Školenie zamestnancov. (1 replies)
 215. Pracovná náplň sekretárky v školstve (0 replies)
 216. Má otec poberajúci materské nárok na dovolenku? (4 replies)
 217. Ciastocny ID prehodnotenie (4 replies)
 218. Krátenie dovolenky - dlhodobá PN (11 replies)
 219. Staré číslo OP na dodatkoch k pracovným zmluvám (7 replies)
 220. Potvrdenie o zdanit. mzde - nesprávne PSČ v adrese zamestnanca (3 replies)
 221. Dohoda o zrážkach stravné (1 replies)
 222. Nesprávne vyplnený ELDP? (2 replies)
 223. Ako zaradiť pracovníka? (6 replies)
 224. Zamestnanec z EU s A 1 svojej krajiny (8 replies)
 225. Hlásenie_časť IV. (2 replies)
 226. Hlásenie (6 replies)
 227. Vypocet pracovneho fondu (1 replies)
 228. Tehotenske a materske (2 replies)
 229. Finančný príspevok na stravovanie (13 replies)
 230. Pravdepodobný priemerný zarobok (4 replies)
 231. Predĺženie podpory (10 replies)
 232. Praca na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého pred pár mesiacmi skoncil PP dohodou? (7 replies)
 233. exekučná zrážka (1 replies)
 234. záznam o registrovanom pracovnom úraze -DVZ (1 replies)
 235. danovy bonus na dieta, ktoré dovršilo 6 rokov (4 replies)
 236. prechod z materskej na rodičovskú dovolenku. (2 replies)
 237. NČZD - zabudnuté uplatňovanie (5 replies)
 238. Zrážka zo mzdy - RZD (0 replies)
 239. Výpočet nčzd na manželku (2 replies)
 240. RZD - NČZD na manželku (4 replies)
 241. 2% z dane a dátum zaplatenia dane (2 replies)
 242. Dividendy - oznámenie do ZP (0 replies)
 243. Preplatok na RZD 0,01 € (14 replies)
 244. zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou (1 replies)
 245. Pandemická PN - trvanie 15 dní (1 replies)
 246. podpora v nezamestnanosti a pasivne prijmy (0 replies)
 247. Rozhodujúce obdobie pre výpočet nemocenskej dávky (5 replies)
 248. Potvrdenie o zamestnaní pre dohodára (4 replies)
 249. Prehodnocovanie ID (4 replies)
 250. Nástup na inú pracovnú pozíciu pred ukončením RD (4 replies)