PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. zamestnanie občana EU
 2. Školenie v inom členskom štáte EÚ
 3. Sucasna praca v zahranici a na Slovensku
 4. ukončenie dohody o pracovnej činnosti výpoveďou - kratšia výpovedná doba
 5. Zamestnávanie občana EÚ ( má pobytový preukaz občana EÚ - právo na trvalý pobyt ).
 6. Výpočet dovolenky
 7. Odvody za zamestnanca - otca na rodičovskej dovolenke, ktorý pracuje?
 8. preplatok dane zamestnávateľa - závislá činnosť
 9. Ovplyvni konateľstvo existujucu matersku?
 10. Výkaz nedoplatkov
 11. prechod z PP na invalidny dochodok
 12. evidencia mzdových listov
 13. dohoda a trvalý pracovný pomer
 14. Môžem dodatkom k pracovnej zmluve upraviť pracovný pomer z neurčitého času na dobu urcitu.
 15. DOBPŠ zmena pravidelného príjmu na nepravidelný
 16. Je možné pripraviť zamestnancovi novú prac. zmluvu na dobu určitú ? a na aké obdobie
 17. Správne vypísana žiadosť o materské
 18. práca účtovníka
 19. Predčasný dôchodok
 20. Preukaz ŤZP_odvody do ZP
 21. Rekreačný poukaz-kto má naň nárok ak na doklade figurujú obidvaja manželia?
 22. odchodné a dohoda
 23. služobná cesta cez víkend
 24. Zruseny priplatok v skolstve?
 25. Výpočet hodín u vodičov nákladnej dopravy
 26. Preplatenie dovolenky
 27. nárok na dávku v nezamestnanosti
 28. nepretržitá prevádzka a fond pracovného času
 29. Mam nárok na materskú ak som invalidná dôchodkyňa?
 30. Kolektívna zmluva - základná mzda
 31. Ako správne vypočítať Doplatok do minimálneho mzdového nároku
 32. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 33. 31.3.2019 mi skončila MD
 34. Ako vypočítať pravdepodobný VZ na účely nemocenského?
 35. výpočet pravdepodobnej hodinovej mzdy
 36. Čo znamená oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení?
 37. Nezdaniteľná položka - kedy uplatniť ročne ?
 38. Narok na matersku pri subehu zamestnani
 39. Zmluva
 40. Rodne priezvisko v reg.liste SP - Musi byt uvedene?
 41. Hlásenie o dani 2018 - spoločnosť + odštepný závod
 42. registračný list SP-zmena štatutár
 43. učiteľ - dlhodobá PN a zastupovanie
 44. Konateľ s pravidelnou odmenou a materské
 45. Nárok na daňový bonus z titulu min.mzdy
 46. Musí byť ukončenie PP na dobu určitú v papierovej forme?
 47. týždeň bez pracovného pomeru - čo robiť v takom prípade?
 48. Hlásenie o vyúčtovaní dane - nedoplatok pár centov, ako uviesť v hlásení?
 49. Započíta sa čas MD a RD do služobnej praxe štátneho zamestnanca?
 50. Oprávnené náklady na rekreačné pobyty
 51. vrátka zo zdravotného poistenia
 52. 1. deň práceneschopnosti + pracovný úraz
 53. Odstupné výpočet.
 54. Odmena za odpracovane volno
 55. Nariadenia dovolenka miesto sviatku?
 56. Prispevok na rekreaciu vo vypovednej dobe
 57. Štátny sviatok
 58. Pohyblivá pracovná doba / lekár / prestávka na obed
 59. výpoveď a opätovné zamestnanie sa u rovnakého zamestnávateľa
 60. RZD po ukončení PPV a nedoplatok dane.
 61. Študent VŠ konateľom a DoBPŠ
 62. mzdy v školstve
 63. Stravné
 64. Dohoda o pracovnej činnosti - prekročený počet hodín
 65. Pracovný fond bez/ so sviatkami
 66. Starobný dôchodca a dohody
 67. Môže faktúra z pobytu obsahovať naše rodné čísla?
 68. Dátum na potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na účely poukázania 2 %
 69. Neskorší nástup na materskú výška materskej
 70. Dočasný home office
 71. može ten istý zamestnávateľ uzavrieť so zamestnancom dohodu na rovnakú činnosť ako má hlavný PP?
 72. Evidencia na ÚP a dohody
 73. strata zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce
 74. vrátka od exekúcie
 75. Nárok na dovolenku _ PP do 30.04.2019
 76. Prijem z prenajmu a podpora v nezamestnanosti
 77. Môže zamestnávateľ odmietnuť schválenie rodičovskej dovolenky otca?
 78. Sphere karta a zrážka
 79. Pracovná zmluva
 80. Vypoved
 81. Invalidný a starobný dôchodok
 82. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 83. nedoplatok z RZ centy
 84. Zmluva TPP na 7 hodin tyzdenne.
 85. dôchodok
 86. Rekreačný poukaz
 87. Môže otec na materskej od 07.01.2019 mať vystavenú A1 od 01.01.2019 do 31.12.2019?
 88. Môže si zamestnanec živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť?
 89. Dochádzka zamestnanca a vyúčtovanie pracovnej cesty?
 90. Je mozne menit zmluvu na dobu urcitu?
 91. Ako moze firma zvysit tvorbu socialneho fondu, bez toho aby sa zamestnavatel dohodol so zastupcom zamestnancov (lebo fo firme neposobi?)
 92. Môžem uplatniť odpočitateľnú položku na ZP pre konateľa firmy, s ktorou má pracovnú zmluvu?
 93. Minimálna mzda
 94. pri daňovom priznaní odpočet NČZD na manželku - starobný dôchodok sa počíta ako jej príjem?
 95. Skončenie PP dohodou
 96. Pracovná zdravotná služba
 97. cudzinec na prac. povolenie má podať DP FO?
 98. starobný dôchodca
 99. vypocet starobneho dochodku
 100. Môžem uznať príspevok na rekreáciu s nevlastným dieťaťom v kúpeloch?
 101. Zaradenie do kategorie 2 - PZS bez paušálnych poplatkov ?
 102. Na koľko dní dovolenky mám nárok po MD.
 103. Opravné daňové priznanie typ a
 104. Podpora po materskej
 105. preplatenie dovolenky - koľko dní?
 106. Pracovný pomer_skúšobná doba
 107. Kedy má zamestnanec ukončiť pracovný pomer, keď ide do starobného dôchodku?
 108. Invalidny dochodca a dohoda o PČ
 109. Výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba
 110. Dohoda o vykonaní práce v ČR
 111. výpoved z nadbytočnosti
 112. čo robiť, keď si zamestnanec zabudol uplatniť 3% v daňovom priznaní?
 113. Oprava ročného zúčtovania dane
 114. V Olympe potrebujem nastaviť predkontácie pre zamestnanca a pre spoločníka
 115. Suhlas zamestnavatela pri zvyseni minimalnej mzdy
 116. 13 a 14 plat od 30.4.2019
 117. Osobný dotazník.
 118. nepriznaný daňový bonus
 119. Vypoved..lepsie dat ci dostat
 120. Dávka v hmotnej núdzi + DoVP
 121. Právna pomoc
 122. Mam nárok na podporu po rodičovskej dovolenke?
 123. ročné zúčtovanie dane
 124. Mzda a cestovne nahrady pre vyslaneho zamestnanca do Svedska
 125. Krátenie dovolenky
 126. Neprevzate potvrdenie o zdanitelnej mzde
 127. kratsi pracovny cas
 128. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 129. Pravdepodobny vymeriavaci zaklad, ak su naplanovane prace cez vikend
 130. tvorba sociálneho fondu-zaúčtovanie
 131. Vlastný príjem manžela
 132. Narok na dovolenkove poukazy v zakladnej skole s materskou skolkou
 133. Výška odstupného z dôvodu nadbytočnosti pri dohode o skončení PP
 134. Nezdaniteľná časť na daňovníka uplatnená u dvoch zamestnávateľov
 135. Rekreácia
 136. vysporiadanie neoplatku pri vystúpenom zamestnancovi a 2%
 137. Má vedúci zamestnanec nárok na preplatenie nadčasu ak má príplatok za riadenie?
 138. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 139. kadernička a platova trieda
 140. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 141. Pravdepodobný zárobok pre výpočet Odstupného a preplatenie dovolenky
 142. Daňový bonus na zaplatené úroky
 143. Dodatocne uplatnenie poistneho a prispevkov v RZD
 144. koniec RD ukončenie PP
 145. Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku
 146. Pracujúci výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka príspevky na DDS
 147. kratsi pracovny cas zamestnanca
 148. má vojak z povolania pri odchode do civilu po troch rokoch nárok na podporu v nezamestnanosti?
 149. Zastupovanie počas MD a výpoveď
 150. Patrí zamestnancovi príplatok za hodinu odpracovanú v nočnej zmene, ak jeho pracovný čas podľa pracovnej zmluvy je od 6-14 hod.?
 151. Po vykonanom RZD zamestnanec doručí doklady
 152. Môžem si pri zamestnaní 60 ročného zamestnanca uplatniť zľavu na odvodoch? Ak áno v akom prípade?
 153. škodova komisia
 154. Príjmy z Tipérskej zmluvy zdaniť v DP B ako ostatné príjmy §8 ods. 1 pís. a)?
 155. Ako vypočítať priemerku na rezervy nevyčerpanej dovolenky u zamestnanca, ktorý bol 05/18-12/18 a ešte stále je na PN-ke?
 156. DDS prispevok zamestnavatela vplyv na mzdu
 157. PN a hospitalizacia
 158. Náhrada mzdy za prečerpanú dovolenku
 159. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 160. odvody so SP vs vyska dochodku / 1rok do dochodku
 161. odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca
 162. RZD_nedoplatok_nemožná zrážka
 163. NČZD - kúpeľná starostlivosť
 164. PN
 165. Zdanenie nepeňažného príspevku za rok 2018
 166. Exekúcia zrážkami z iných príjmov a uplatnenie nepostihnuteľnej čiastky
 167. Príspevok na rekreáciu a zoznam "poskytovateľov"
 168. NČZD - DDS III. pilier
 169. Ukončenie pracovného pomeru po RD
 170. Môžem dostať materskú z oboch zamestnaní?
 171. Oprava chýb v prehľade
 172. Ročné zúčtovanie daní a následne DP
 173. II. časť ročného zúčtovania a DP FO A
 174. Nevycerpana dovolenka po ukončení RD
 175. Akú výšku zdravotného poistenia zadať po podaní aditívnych výkazoch do ZP v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch 2018 zamestnancovi?
 176. platova trieda podla katalogu prac
 177. NČZD na manželku
 178. Kvalifikácia riaditeľa materskej školy
 179. výpoveď a PN
 180. exekúcia a preplatok na dani
 181. ako správne vypočítam daňový bonus na zaplatené úroky?
 182. Mzdovy interny predpis
 183. Ako sa vyráta plat výchovného poradcu s čiastočným úväzkom?
 184. prepláca sa čas strávený cestovaním na týždňovkách?
 185. Ročné zúčtovanie dane - NČZD
 186. Nedoplatok do 5,- € RZD
 187. Dovolenkovy narok
 188. Zuctovanie zalohy na mzdu
 189. Pracovná cesta_§ 92 ods. 3
 190. NČZD na manželku_príjem
 191. Príjem na základe príkaznej zmluvy
 192. Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme
 193. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti
 194. Práca nadčas???
 195. NČZD na manželku_počet mesiacov
 196. Môže si manžel uplatniť odpočítateľná položka na manželku, ak je manžel od 112018 na materskej s dieťaťom a manželka nepracuje?
 197. Potvrdenie o príjme
 198. firemná akcia a sociálny fond
 199. Ak chcem darovať 2% dane musím to nahlasiť zamestnávateľovi komu ich darujem?
 200. Helios - mzda
 201. Môže byť v platovom dekréte uvedené, že dostávam vyššiu mzdu, a kvoli tomu nemám nárok na nadčasy_
 202. Rekreačný príspevok - hotelový účet
 203. NČZD na manželku
 204. aký dátum v Potvrdení o zaplatení dane?
 205. Doplatok ku min. mzde
 206. Materska a preplatenie dovolenky
 207. Aká je výška bonusu na zaplatené úroky?
 208. Poraďte či správne počítam odvody pri odmene vo verejnej sprave
 209. Reťazenie MD a RD, nárok na dovolenku
 210. Príspevok na rekreáciu - poukaz so zľavou(ubytovanie zdarma)
 211. Má zamestnanec nárok na NČ na manželku?
 212. Daň za ubytovanie je oprávnený výdavok na rekreáciu?
 213. Dochodkyna a Dohoda/PZ
 214. Pohyblivá zložka mzdy a paragraf.
 215. Vyzivne po rokoch
 216. akou formou sa vyplati prispevok na rekreaciu
 217. materska
 218. Zamestnávateľ a dlhy zamestnanca.
 219. sú prílohou daňového priznania A rodné listy a sobášny list?
 220. Keď je zamestnanec u 2 zamestnávateľov PP má nárok na PN u oboch ?
 221. DB pre dieťa zverené do starostlivosti
 222. Neodvedené poistné v nezamestnanosti
 223. Odstúpenie od PZ pred nástupom do práce zamestnanca zo strany zamestnávateľa
 224. Bývalý zamestnanec - vrátenie poistného
 225. Ako opatrovateľský príspevok zahrniem do ročného zúčtovania
 226. aké prílohy k daňovému priznaniu ?
 227. Pracovná zmluva od 1.1.2019
 228. Dochádzka
 229. Môže zotrvať zamestnanec na PN-ke po skončení PP?
 230. Otec SZČO a materská
 231. NČZD po úmrtí
 232. dôchodca a RZ
 233. Nepodaná prihláška dohodára do SP
 234. Príplatok za nadčas v prípade čerpania náhradného voľna
 235. Daňové priznanie podklady
 236. Daňový bonus za vydatú dcéru
 237. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne.
 238. Predlzenie pracovneho pomeru na dobu urcitu
 239. Stravné lístky pre zamestnancov - dávam ich mesiac pozadu. Ako ich majú dostávať?
 240. prekážka v práci na strane ZĽ, 60% zo mzdy
 241. skončenie pracovného pomeru po predĺženej rodičovskej dovolenke a odstupné
 242. Má nárok zamestnanec na nemocenské po dlhodobej PN-ke?
 243. potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda za min.rok
 244. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 245. Prokúra
 246. Nezamestnanosť - odvody
 247. SZČO + zamestnanec a podpora v nezamestnanosti
 248. Čo musí obsahovať doklad o rekreačnom pobyte?
 249. Aké potvrdenie potrebuje manžel pracujúci v zahraničí od manželky k daňovému priznaniu?
 250. úmrtie zamestnanca a narok na NČZD pri daňovom priznaní